ĐẢNG BỘ TỈNH NGHỆ AN                  ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

ĐẢNG UỶ TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH                               

                            *                                      TP. Vinh, ngày 01 tháng 8 năm 2018

               Số 2196-QĐ/ĐU                            

QUYẾT ĐỊNH

Phân công phụ trách lĩnh vực, đảng bộ bộ phận, chi bộ của các

Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy và Uỷ viên Ban Chấp hành

Đảng bộ Trường khóa XXXI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

-----

 

- Căn cứ Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành Điều lệ Đảng;

- Căn cứ Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ Trường khóa XXXI, nhiệm kỳ 2015 - 2020;

- Xét đề nghị của Ban Tổ chức Đảng ủy và Văn phòng Đảng - Đoàn thể,

 

BAN THƯỜNG VỤ ĐẢNG ỦY TRƯỜNG QUYẾT ĐỊNH

 

          Điều 1. Phân công các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Trường phụ trách các lĩnh vực công tác như sau:

- Đồng chí Đinh Xuân Khoa, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Nghệ An, Bí thư Đảng uỷ, Hiệu trưởng Nhà trường: quán xuyến toàn diện sự lãnh đạo của Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy trên các lĩnh vực công tác chuyên môn của Nhà trường. Trực tiếp phụ trách các lĩnh vực công tác: chính trị, tư tưởng; tổ chức, cán bộ; xây dựng chiến lược phát triển, quy hoạch và đầu tư; kế hoạch - tài chính; cải cách hành chính; đối ngoại; bảo vệ chính trị nội bộ.

- Đồng chí Thái Văn Thành, Phó Bí thư Đảng uỷ, Phó Hiệu trưởng Nhà trường: Thường trực, khâu nối, phối hợp để chỉ đạo giải quyết công việc hàng ngày thuộc thẩm quyền của Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy và các ban của Đảng ủy Trường. Trực tiếp phụ trách các lĩnh vực công tác: xây dựng Đảng của Đảng bộ; chế độ thông tin, báo cáo và bảo mật; cơ sở vật chất, thiết bị; công tác thi đua, khen thưởng; phụ trách Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên Trường.

- Đồng chí Ngô Đình Phương, Uỷ viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Trưởng ban Tổ chức Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng Nhà trường, phụ trách các lĩnh vực công tác: tổ chức xây dựng Đảng của Đảng ủy, bảo vệ sức khỏe của cán bộ và người học.

- Đồng chí Nguyễn Huy Bằng, Uỷ viên Ban Thường vụ Đảng uỷ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng, phụ trách các lĩnh vực công tác: kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy; công tác nội chính, giải quyết khiếu nại, tố cáo; công tác an ninh trật tự, quốc phòng; hệ thống các phần mềm ứng dụng công nghệ thông tin của Đảng ủy Trường.

- Đồng chí Nguyễn Hồng Soa, Uỷ viên Ban Thường vụ Đảng uỷ, Trưởng ban Tuyên giáo của Đảng ủy, Trưởng phòng Hành chính Tổng hợp, phụ trách các lĩnh vực công tác: tuyên truyền, văn hóa, khoa giáo, lễ tân, khánh tiết của Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy Trường; công tác báo chí, xuất bản, thông tin, truyền thông; phụ trách nhiệm vụ phát ngôn của Đảng bộ Trường; phụ trách Hội Cựu chiến binh; Hội Cựu giáo chức Trường.

- Đồng chí Nguyễn Ngọc Hiền, Uỷ viên Ban Thường vụ Đảng uỷ, Trưởng ban Dân vận Đảng ủy, phụ trách lĩnh vực công tác dân vận của Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy Trường.

Điều 2. Phân công các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy và Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Trường phụ trách các đảng bộ bộ phận (ĐBBP), chi bộ (CB) trực thuộc Trường như sau:

TT

Tên đảng bộ bộ phận,

chi bộ trực thuộc

Uỷ viên

Ban Thường vụ

phụ trách

Uỷ viên

Ban Chấp hành

phụ trách

1.     

ĐBBP Khoa Xây dựng

Đinh Xuân Khoa

Nguyễn Anh Dũng

2.     

CB Tổ chức - Khoa học - Xuất bản

Đinh Xuân Khoa

Nguyễn Anh Dũng

3.     

CB Phòng Kế hoạch - Tài chính

Đinh Xuân Khoa

Nguyễn Quang Tuấn

4.     

CB Phòng Hành chính Tổng hợp

Đinh Xuân Khoa

Nguyễn Quang Tuấn

5.     

ĐBBP Khoa Luật

Đinh Xuân Khoa

Đinh Ngọc Thắng

6.     

ĐBBP Khoa Kinh tế

Thái Văn Thành

Nguyễn Hoa Du

7.     

ĐBBP Viện Sư phạm Tự nhiên

Thái Văn Thành

Kiều Phương Chi

8.     

ĐBBP Viện Sư phạm Xã hội

Thái Văn Thành

Đinh Trí Dũng

9.     

CB Văn phòng Đảng - Đoàn thể

Thái Văn Thành

Nguyễn Quang Tuấn

10.  

CB Phòng Đào tạo

Thái Văn Thành

Trần Bá Tiến

11.  

CB Phòng Quản trị và Đầu tư

Đinh Xuân Khoa

Nguyễn Anh Dũng

12.  

ĐBBP Viện Khoa học Xã hội và Nhân văn

Ngô Đình Phương

Trần Viết Quang

13.  

CB Khoa Sư phạm Ngoại ngữ

Ngô Đình Phương

Trần Bá Tiến

14.  

CB Trung tâm Giáo dục thường xuyên

Ngô Đình Phương

Nguyễn Anh Dũng

15.  

CB Trung tâm Đảm bảo chất lượng

Ngô Đình Phương

Nguyễn Hoa Du

16.  

ĐBBP Viện Kỹ thuật và Công nghệ

Nguyễn Huy Bằng

Nguyễn Anh Dũng

17.  

CB Phòng Sau đại học - Thanh tra Giáo dục

Nguyễn Huy Bằng

Bùi Văn Dũng

18.  

ĐBBP Viện Nông nghiệp và Tài nguyên

Nguyễn Huy Bằng

Nguyễn Anh Chương

19.  

CB Khoa Giáo dục thể chất

Nguyễn Huy Bằng

Nguyễn Anh Chương

20.  

CB Trung tâm Giáo dục quốc phòng và An ninh

Nguyễn Huy Bằng

Nguyễn Anh Chương

21.  

CB Ban Quản lý Cơ sở II

Nguyễn Huy Bằng

Nguyễn Anh Chương

22.  

Đảng bộ bộ phận Viện Công nghệ Hóa sinh - Môi trường

Nguyễn Huy Bằng

Cao Tiến Trung

23.  

CB Trung tâm Thực hành - Thí nghiệm

Nguyễn Huy Bằng

Nguyễn Hoa Du

24.  

CB Trung tâm Thông tin - Thư viện Nguyễn Thúc Hào

Nguyễn Huy Bằng

Trần Bá Tiến

25.  

CB Trường Trung học phổ thông Chuyên

Nguyễn Huy Bằng

Nguyễn Văn Thuận

26.  

CB Nội trú - Y tế

Nguyễn Hồng Soa

Nguyễn Anh Dũng

27.  

CB Phòng Công tác chính trị - Học sinh, sinh viên

Nguyễn Hồng Soa

Thiều Đình Phong

28.  

CB Khoa Giáo dục

Nguyễn Ngọc Hiền

Nguyễn Anh Dũng

29.  

CB Trường Thực hành Sư phạm

Nguyễn Ngọc Hiền

Nguyễn Anh Dũng

 

Điều 3. Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Trường phụ trách các đảng bộ bộ phận, chi bộ phải tham dự các cuộc họp ban chấp hành các đảng bộ bộ phận, ban chấp hành các chi bộ được phân công phụ trách. Thường xuyên theo dõi, nắm tình hình các đơn vị được phân công phụ trách và báo cáo trực tiếp tình hình cho đồng chí Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy Trường để có sự chỉ đạo kịp thời đối với đơn vị; đồng thời thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ Trường chỉ đạo các đơn vị thực hiện đúng các chủ trương, nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước; tham gia ý kiến về công tác tổ chức và cán bộ trước khi Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy Trường quyết định.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các đảng bộ bộ phận, chi bộ, đơn vị, đoàn thể trực thuộc Trường và các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng uỷ, Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ Trường có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

Nơi nhận:                                                         T/M BAN THƯỜNG VỤ

 - Đảng uỷ, các ban của Đảng uỷ;                                            BÍ THƯ

- Ban Giám hiệu, Hội đồng Trường;

- Các đảng bộ bộ phận, các chi bộ;

- Các đơn vị, các đoàn thể;

- Lưu Văn phòng Đảng - Đoàn thể.               

                          

 

             

                                                                                Đinh Xuân Khoa