ĐẢNG BỘ TỈNH NGHỆ AN                       ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

ĐẢNG UỶ TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH                            

                              *                                         Nghệ An, ngày 29 tháng 8 năm 2022

                  Số 1033-QĐ/ĐU

 

QUYẾT ĐỊNH

chun y kết qu bu c Ban Chp hành, Bí thư, Phó Bí thư

các chi b nhim k 2022 - 2025

-----

 

          - Căn cứ Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam và các văn bản hướng dẫn của Trung ương, của Tỉnh uỷ Nghệ An;

- Căn cứ Quy chế làm việc số 01-QC/ĐU ngày 15/9/2020 của Ban Chấp hành Đảng bộ Trường, Ban Thường vụ Đảng ủy Trường khóa XXXII, nhiệm kỳ 2020 - 2025;

- Căn cứ Tờ trình của các chi bộ đề nghị chuẩn y kết qu bu c Ban Chp hành, Bí thư, Phó Bí thư chi bộ nhim k 2022 - 2025;

- Căn cứ Thông báo số 125-TB/ĐU ngày 29/8/2022 của Ban Thường vụ Đảng ủy Trường về công tác cán bộ;

          - Xét đề ngh ca Ban T chc Đảng uỷ Trường,

         

BAN THƯỜNG VỤ ĐẢNG ỦY TRƯỜNG QUYẾT ĐỊNH

 

Điều 1.

Chuẩn y kết quả bầu cử Ban Chấp hành, Bí thư, Phó Bí thư các chi bộ nhiệm kỳ 2022 - 2025 (có danh sách kèm theo).

Điều 2.

Các Ban của Đảng uỷ Trường, Văn phòng Đảng - Hội đồng Trường - Đoàn thể, các đảng bộ bộ phận, các chi bộ thuộc Đảng bộ Trường và các đồng chí có tên trong danh sách ở Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

  

Nơi nhận:

 T/M BAN THƯỜNG VỤ

- Như điều 3,

  BÍ THƯ

- Tỉnh ủy Nghệ An (để báo cáo),

 

- Đảng ủy, Hội đồng Trường,

 

- Ban Giám hiệu Nhà trường,

 

- Các đoàn thể cấp Trường,

 

- Các đơn vị thuộc và trực thuộc Trường,

 

- Lưu Văn phòng Đảng - Hội đồng Trường - Đoàn thể.

 

 

Nguyễn Ngọc Hiền

 


 

       ĐẢNG BỘ TỈNH NGHỆ AN                       ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

ĐẢNG UỶ TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH                    

                             *                                          Nghệ An, ngày 29 tháng 8 năm 2022

 

DANH SÁCH

Ban Chấp hành, Bí thư, Phó Bí thư

các chi bộ nhiệm kỳ 2022 - 2025

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1033-QĐ/ĐU

ngày 29/8/2022 của Ban Thường vụ Đảng ủy Trường)

------

 

TT

Tên tổ chức đảng

Ban Chấp hành

Chức danh

1.                

Chi bộ Khoa Toán học

Nguyễn Thị Hồng Loan

Nguyễn Chiến Thắng

Võ Thị Hồng Vân

Bí thư

Phó Bí thư

Uỷ viên

2.                

Chi bộ Khoa Tin học

Trần Thị Kim Oanh

Bí thư

3.                

Chi bộ Khoa Vật lý

Chu Văn Lanh

Nguyễn Thị Nhị

Đỗ Thanh Thùy

Bí thư

Phó Bí thư

Uỷ viên

4.                

Chi bộ Khoa Hóa học

Lê Đức Giang

Đậu Xuân Đức

Đinh Thị Trường Giang

Bí thư

Phó Bí thư

Uỷ viên

5.                

Chi bộ Khoa Sinh học

Lê Quang Vượng

Nguyễn Thị Thảo

Đào Thị Minh Châu

Bí thư

Phó Bí thư

Uỷ viên

6.                

Chi bộ Khoa Ngữ Văn

Lê Thị Sao Chi

Nguyễn Thị Ngọc Hà

Hồ Thị Vân Anh

Bí thư

Phó Bí thư

Uỷ viên

7.                

Chi bộ Khoa Địa lý

Nguyễn Thị Trang Thanh

Nguyễn Thị Hoài

Bí thư

Phó Bí thư

8.                

Chi bộ Khoa Giáo dục Chính trị

Nguyễn Thái Sơn

Bùi Thị Cần

Trần Cao Nguyên

Bí thư

Phó Bí thư

Uỷ viên

9.                

Chi bộ Khoa Giáo dục Mầm non

Trần Thị Hoàng Yến

Nguyễn Thị Thu Hạnh

Bí thư

Phó Bí thư

10.           

Chi bộ Khoa Giáo dục Tiểu học

Chu Thị Thuỷ An

Nguyễn Thị Châu Giang

Bí thư

Phó Bí thư

11.           

Chi bộ Khoa Tâm lý - Giáo dục

Nguyễn Như An

Dương Thị Thanh Thanh

Bùi Văn Hùng

Bí thư

Phó Bí thư

Uỷ viên

12.           

Chi bộ Trung tâm Bồi dưỡng Nghiệp vụ Sư phạm và Văn phòng

Nguyễn Thanh Mỹ

Lê Duy Linh

Nguyễn Thị Đạm

Bí thư

Phó Bí thư

Ủy viên

13.           

Chi bộ sinh viên, học viên Sư phạm Tự nhiên

Nguyễn Thị Việt

Kiều Khánh Linh

Phạm Văn Công

Hà Thúy Oanh

Nguyễn Thị Quế

Bí thư

Phó Bí thư

Uỷ viên

Uỷ viên

Uỷ viên

14.           

Chi bộ sinh viên, học viên Sư phạm Xã hội

Nguyễn Thị Xuân Quỳnh

Phan Bá Anh

Lục Thị Doanh 

Bí thư

Phó Bí thư

Uỷ viên

15.           

Chi bộ sinh viên, học viên Giáo dục

Phan Anh Tuấn

Nguyễn Trâm Anh

Ngô Thị Khuyên

Bí thư

Phó Bí thư

Uỷ viên

16.           

Chi bộ Khoa Chính trị và Báo chí

Vũ Thị Phương Lê

Phan Văn Tuấn

Phạm Thị Thuý Hồng

Bí thư

Phó Bí thư

Uỷ viên

17.           

Chi bộ Khoa Luật học

Đinh Văn Liêm

Nguyễn Văn Đại

Bùi Thị Phương Quỳnh

Bí thư

Phó Bí thư

Uỷ viên

18.           

Chi bộ Khoa Luật Kinh tế

Phạm Thị Huyền Sang

Phạm Thị Thuý Liễu

Nguyễn Mai Ly

Bí thư

Phó Bí thư

Uỷ viên

19.           

Chi bộ Khoa Du lịch và Công tác xã hội

Nguyễn Văn Trung

Nguyễn Hồng Vinh

Trần Thị Khánh Dung

Bí thư

Phó Bí thư

Uỷ viên

20.           

Chi bộ sinh viên, học viên Trường Khoa học Xã hội và Nhân văn

Lê Thị Thanh Hiếu

Nguyễn Xuân Hải

Nguyễn Thị Vân Anh

Bí thư

Phó Bí thư

Uỷ viên

21.           

Chi bộ Khoa Quản trị Kinh doanh

Hồ Thị Diệu Ánh

Trần Thị Lê Na

Trần Quang Bách

Bí thư

Phó Bí thư

Uỷ viên

22.           

Chi bộ Khoa Kế toán

Phạm Thị Thuý Hằng

Nguyễn Thị Thanh Hòa

Đặng Thuý Anh

Bí thư

Phó Bí thư

Uỷ viên

23.           

Chi bộ Khoa Tài chính - Ngân hàng

Đặng Thành Cương

Nguyễn Thị Bích Thuỷ

Bí thư

Phó Bí thư

24.           

Chi bộ sinh viên, học viên Trường Kinh tế

Phạm Thị Kim Yến

Phạm Phương Anh

Nguyễn Minh Ngọc

Bí thư

Phó Bí thư

Uỷ viên

25.           

Chi bộ cán bộ Viện Kỹ thuật và Công nghệ

Nguyễn Tiến Dũng

Lê Văn Chương

Lê Văn Minh

Bí thư

Phó Bí thư

Uỷ viên

26.           

Chi bộ sinh viên, học viên Viện Kỹ thuật và Công nghệ

Dương Đình Tú

Lâm Bảo Minh

Bí thư

Phó Bí thư

27.           

Chi bộ cán bộ Viện Công nghệ Hóa sinh - Môi trường

Lê Thị Mỹ Châu

Nguyễn Tân Thành

Hồ Đình Quang

Bí thư

Phó Bí thư

Uỷ viên

28.           

Chi bộ sinh viên, học viên Viện Công nghệ Hóa sinh - Môi trường

Lê Thị Phương Mai

Bí thư

29.           

Chi bộ cán bộ Khoa Xây dựng

Lê Thanh Hải

Trần Xuân Vinh

Nguyễn Trọng Hà

Bí thư

Phó Bí thư

Ủy viên

30.           

Chi bộ sinh viên, học viên Khoa Xây dựng

Phan Xuân Thục

Bí thư

31.           

Chi bộ cán bộ Viện Nông nghiệp và Tài nguyên

Lê Minh Hải

Nguyễn Đình Vinh

Nguyễn Văn Hoàn

Bí thư

Phó Bí thư

Uỷ viên

32.           

Chi bộ sinh viên, học viên Viện Nông nghiệp và Tài nguyên

Cao Thị Thu Dung

Bí thư

33.           

Chi bộ cán bộ Khoa Sư phạm Ngoại ngữ

Nguyễn Hữu Quyết

Nguyễn Duy Bình

Trần Thị Ngọc Yến

Bí thư

Phó Bí thư

Ủy viên

34.           

Chi bộ sinh viên, học viên Khoa Sư phạm Ngoại ngữ

Phan Thị Đào Quyên

Ngũ Duy Vinh

Nguyễn Thị Ngọc Huyền

Bí thư

Phó Bí thư

Uỷ viên

35.           

Chi bộ Viện Nghiên cứu và Đào tạo Trực tuyến

Nguyễn Anh Dũng

Vũ Chí Cường

Tăng Thị Thanh Sang

Bí thư

Phó Bí thư

Uỷ viên

36.           

Chi bộ Khoa Giáo dục thể chất

Nguyễn Trí Lục

Nguyễn Mạnh Hùng

Châu Hồng Thắng

Bí thư

Phó Bí thư

Uỷ viên

37.           

Chi bộ Trung tâm Giáo dục quốc phòng và An ninh

Trần Văn Thông

Nguyễn Đình Lưu

Nguyễn Thế Tiến

Bí thư

Phó Bí thư

Uỷ viên

38.           

Chi bộ Trường Trung học phổ thông Chuyên

Phạm Xuân Chung

Nguyễn Ánh Dương

Lê Khánh Hưng

Hoàng Đình Khánh

Hoàng Thị Quỳnh Như

Bí thư

Phó Bí thư

Ủy viên

Uỷ viên

Uỷ viên

39.           

Chi bộ Tổ chức - Khoa học - Xuất bản

Thiều Đình Phong

Mai Văn Chung

Nguyễn Hồng Quảng

Bí thư

Phó Bí thư

Uỷ viên

40.           

Chi bộ Phòng Đào tạo

Hoàng Vĩnh Phú

Nguyễn Thành Vinh

Nguyễn Lê Ái Vĩnh

Bí thư

Phó Bí thư

Uỷ viên

41.           

Chi bộ Phòng Đào tạo Sau đại học - Thanh tra - Pháp chế

Nguyễn Văn Phú

Đinh Phan Khôi

Lê Danh Bình

Bí thư

Phó Bí thư

Uỷ viên

42.           

Chi bộ Phòng Kế hoạch - Tài chính

Hoàng Việt Dũng

Đinh Thế Phú

Trần Thị Việt Anh

Bí thư

Phó Bí thư

Uỷ viên

43.           

Chi bộ Trung tâm Giáo dục thường xuyên

Đinh Trung Thành

Lê Công Đức

Ngô Đức Nhàn

Bí thư

Phó Bí thư

Uỷ viên

44.           

Chi bộ Trung tâm Đảm bảo chất lượng

Trần Đình Quang

Nguyễn Thị Hương Trà

Nguyễn Đình Huy

Bí thư

Phó Bí thư

Uỷ viên

45.           

Chi bộ Trung tâm Thực hành - Thí nghiệm

Bùi Đình Thuận

Nguyễn Thế Tân

Lê Thị Thu Hiệp

Bí thư

Phó Bí thư

Uỷ viên

46.           

Chi bộ Trung tâm Thông tin - Thư viện Nguyễn Thúc Hào

Nguyễn Đức Bình

Hoàng Ngọc Diệp

Lâm Thu Trang

Bí thư

Phó Bí thư

Uỷ viên

47.           

Chi bộ Nội trú - Y tế

Phạm Thị Hoài Thanh

Nguyễn Thị Hiến

Đặng Ngọc Dũng

Bí thư

Phó Bí thư

Uỷ viên

48.           

Chi bộ Văn phòng Đảng - Hội đồng Trường - Đoàn thể

Nguyễn Quang Tuấn

Đậu Đức Anh

Nguyễn Thái Dũng

Bí thư

Phó Bí thư

Uỷ viên

49.           

Chi bộ Ban Quản lý Cơ sở II

Vũ Duy Hiệp

Trần Anh Tuấn

Bí thư

Phó Bí thư