Ngày 19/4/2024, Ban Chấp hành Đảng bộ Trường khoá XXXII đã tổ chức hội nghị phiên chuyên đề quý I năm 2024. Tại hội nghị, Ban Chấp hành Đảng bộ Trường đã xem xét và quyết nghị những nội dung chính sau đây:

          I. THỐNG NHẤT TRIỂN KHAI THỰC HIỆN MỘT SỐ VĂN BẢN CỦA CẤP TRÊN

          Ban Chấp hành Đảng bộ Trường quán triệt và thống nhất triển khai thực hiện các văn bản của cấp trên gồm:

          1. Kế hoạch số 05-KH/BCĐ, ngày 12/3/2024 của Ban Chỉ đạo 35 Tỉnh Nghệ An về công tác của Ban Chỉ đạo bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch tỉnh Nghệ An năm 2024.

          2. Công văn số 2555-CV/TU, ngày 20/3/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An về tăng cường bảo vệ bí mật Nhà nước.

          3. Báo cáo số 465-BC/BTGTU, ngày 01/4/2024 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nghệ An về một số tình hình dư luận xã hội tháng 3/2024.

          4. Kế hoạch số 239-KH/TU, ngày 05/4/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An về tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 39-CT/TW, ngày 18/8/2014 của Bộ Chính trị về tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ trong tình hình hiện nay.

          II. XEM XÉT, QUYẾT ĐỊNH MỘT SỐ NỘI DUNG CÔNG TÁC

Ban Chấp hành Đảng bộ Trường đã xem xét, thảo luận, cho ý kiến về một số nội dung công tác, các tờ trình, báo cáo của Ban Thường vụ Đảng ủy Trường và Hiệu trưởng Nhà trường. Ban Chấp hành Đảng bộ Trường đã nghiên cứu, thảo luận dân chủ, kỹ lưỡng, đóng góp nhiều ý kiến thiết thực, cụ thể và nhất trí cao thông qua nội dung sau đây:

1. Thông qua Báo cáo tài chính và Báo cáo quyết toán năm 2023 của Trường Đại học Vinh theo Công văn số 269/ĐHV-KHTC, ngày 14/3/2024 của Hiệu trưởng Nhà trường. Ban Chấp hành Đảng bộ Trường đề nghị Hiệu trưởng Nhà trường tiếp thu các ý kiến góp ý của các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Trường để hoàn thiện các báo cáo, cụ thể: Cần đối sánh, phân tích, đánh giá, thuyết minh làm rõ tỷ lệ tăng / giảm / vượt trội (nếu có) kết quả thực hiện chỉ tiêu, kế hoạch thu - chi tài chính năm 2023 đã được Hội đồng Trường giao tại Nghị quyết số 10/NQ-HĐT, ngày 27/3/2023 so với năm 2022; rà soát tổng thể các báo cáo, thống nhất các số liệu đảm bảo chuẩn xác, theo các quy định hiện hành.

2. Thông qua Đề án tổ chức lại Trung tâm Giáo dục quốc phòng và an ninh Trường Đại học Vinh theo Tờ trình số 22/TTr-ĐHV, ngày 18/3/2024 của Hiệu trưởng Nhà trường. Ban Chấp hành Đảng bộ Trường đề nghị Hiệu trưởng Nhà trường tiếp thu các ý kiến góp ý của các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Trường để hoàn thiện Đề án, cụ thể: Làm rõ cơ chế tài chính của Trung tâm; rà soát, cập nhật và ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm theo Đề án; sắp xếp công tác tổ chức và cán bộ theo Thông tư liên tịch số 123/2015/TTLT-BQP-BGDĐT-BLĐTBXH, ngày 05/11/2015 của Bộ Quốc phòng, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, Bộ Giáo dục và Đào tạo về quy định tổ chức, hoạt động của trung tâm giáo dục quốc phòng và an ninh; liên kết giáo dục quốc phòng và an ninh của các trường cao đẳng, cơ sở giáo dục đại học và định hướng của Chính phủ về quy định điều kiện thành lập, tổ chức, hoạt động của trung tâm giáo dục quốc phòng và an ninh; Nghị định số 165/2003/NĐ-CP ngày 22/12/2003 của Chính phủ về biệt phái sĩ quan quân đội nhân dân Việt Nam và Thông tư liên tịch số 65/2004/TT-BQP-BNV ngày 13/5/2004 của Bộ Quốc phòng - Bộ Nội vụ về hướng dẫn thực hiện Nghị định của Chính phủ về biệt phái sĩ quan quân đội nhân dân Việt Nam…

3. Thống nhất chủ trương để Hiệu trưởng Nhà trường thực hiện các quy trình về công tác cán bộ theo Tờ trình số 26/TTr-ĐHV, ngày 01/4/2024 của Hiệu trưởng Nhà trường, cụ thể:

- Xây dựng phương án nhân sự Ban Giám đốc Trung tâm Khảo thí Trường Đại học Vinh sau khi có quyết định thành lập của cấp có thẩm quyền.

- Thực hiện quy trình bổ nhiệm lại đồng chí Nguyễn Thị Hương, Phó Trưởng phòng Đào tạo Sau đại học nhiệm kỳ 2020 - 2025, giữ chức vụ Phó Trưởng phòng Đào tạo Sau đại học.

- Thực hiện quy trình bổ nhiệm Trưởng khoa Kế toán thuộc Trường Kinh tế từ nguồn nhân sự tại chỗ và trong chức danh quy hoạch.

4. Thống nhất chủ trương để Hiệu trưởng Nhà trường xây dựng Đề án sáp nhập Khoa Giáo dục thể chất vào Trường Sư phạm theo Thông báo số 52-TB/ĐU, ngày 22/6/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ Trường và Nghị quyết số 08/NQ-HĐT, ngày 19/7/2021 của Hội đồng Trường.

5. Thống nhất để Hiệu trưởng Nhà trường trình Hội đồng Trường ban hành Quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị của Trường Đại học Vinh theo Tờ trình số 16/TTr-ĐHV, ngày 27/02/2024 của Hiệu trưởng Nhà trường. Ban Chấp hành Đảng bộ Trường đề nghị Hiệu trưởng Nhà trường tiếp thu các ý kiến góp ý của các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Trường để hoàn thiện Quy định.

6. Ban Chấp hành Đảng bộ Trường và Tập thể lãnh đạo Trường thống nhất ban hành các văn bản về công tác quy hoạch cán bộ để triển khai thực hiện Công văn số 471-CV/BCSĐ, ngày 03/01/2024 của Ban cán sự đảng Bộ Giáo dục và Đào tạo và Công văn số 2562-CV/TU, ngày 25/3/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An. Ban Chấp hành Đảng bộ Trường đề nghị các tổ chức đảng, đơn vị, đoàn thể quán triệt và triển khai công tác rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ phù hợp với tình hình, yêu cầu thực tiễn, bảo đảm tổng thể, đồng bộ, chặt chẽ, dân chủ, công bằng, công tâm, khách quan, minh bạch theo đúng quy định.

7. Thống nhất ban hành Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ Trường về lãnh đạo công tác quốc phòng, an ninh năm 2024 trên cơ sở tiếp thu các ý kiến góp ý của các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Trường cho Dự thảo Nghị quyết.

8. Thống nhất chủ trương sửa đổi, bổ sung các tiêu chuẩn, điều kiện được cụ thể hóa trong các quy định, quy chế của Nhà trường đã ban hành cao hơn quy định chung của cấp có thẩm quyền hoặc những nội dung còn có quan điểm, ý kiến khác nhau trong quá trình triển khai thực hiện theo đề nghị của Ban Thường vụ Đảng ủy Trường.

          Ban Chấp hành Đảng bộ Trường thông báo để Hội đồng Trường, Ban Giám hiệu Nhà trường, các tổ chức đảng, đơn vị, đoàn thể thuộc và trực thuộc Trường được biết và thực hiện.