BAN THƯỜNG VỤ ĐẢNG ỦY

Đinh Xuân Khoa
Nguyễn Huy Bằng
Nguyễn Ngọc Hiền
Nguyễn Hồng Soa