Ban chấp hành Đảng bộ

Đinh Xuân Khoa
Nguyễn Huy Bằng
Nguyễn Ngọc Hiền
Nguyễn Hồng Soa
Nguyễn Hoa Du
Nguyễn Anh Dũng
Đinh Trí Dũng
Nguyễn Anh Chương
Thiều Đình Phong
Trần Viết Quang
Trần Bá Tiến
Nguyễn Văn Thuận
Đinh Ngọc Thắng
Cao Tiến Trung
Nguyễn Quang Tuấn