Ban chấp hành Đảng bộ

Đinh Xuân Khoa
Nguyễn Huy Bằng
Nguyễn Ngọc Hiền
Trần Bá Tiến
Nguyễn Anh Dũng
Nguyễn Hồng Soa
Nguyễn Thị Thu Cúc
Nguyễn Hoa Du
Nguyễn Anh Chương
Thiều Đình Phong
Trần Viết Quang
Nguyễn Văn Thuận
Đinh Ngọc Thắng
Cao Tiến Trung
Nguyễn Quang Tuấn
Phạm Thị Bình
Nguyễn Thị Kim Anh
Trần Ngọc Long
Đặng Thái Sơn