Ban chấp hành Đảng bộ

Đinh Xuân Khoa
Thái Văn Thành
Ngô Đình Phương
Nguyễn Huy Bằng
Nguyễn Ngọc Hiền
Nguyễn Hồng Soa
Nguyễn Quang Tuấn
Nguyễn Hoa Du
Nguyễn Anh Dũng
Đinh Trí Dũng
Bùi Văn Dũng
Nguyễn Anh Chương
Kiều Phương Chi
Trần Bá Tiến
Trần Viết Quang
Nguyễn Văn Thuận
Đinh Ngọc Thắng
Cao Tiến Trung