Ngày 29/01/2024, Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng đã ban hành Kế hoạch số 421-KH/BTGTW tổ chức Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII trên Trang Thông tin điện tử tổng hợp Báo cáo viên. Ngày 28/2/2024, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nghệ An đã ban hành Công văn số 1767-CV/BTGTU về việc phối hợp chỉ đạo, triển khai hưởng ứng Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII.

Để triển khai tốt Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII trên Trang Thông tin điện tử tổng hợp Báo cáo viên (sau đây gọi tắt là Cuộc thi) tại Đảng bộ Trường Đại học Vinh, Ban Thường vụ Đảng ủy Trường yêu cầu:

1. Các đảng bộ bộ phận, chi bộ, đơn vị, các đoàn thể thuộc và trực thuộc Trường quán triệt, tuyên truyền trong đảng viên, viên chức, người lao động và người học về mục đích, yêu cầu, ý nghĩa của Cuộc thi tại Kế hoạch số 421-KH/BTGTW, ngày 29/01/2024 của Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng và Thể lệ của Cuộc thi). Từ đó, vận động đảng viên, viên chức, người lao động và người học nhất là viên chức quản lý các cấp, cán bộ Đoàn, cán bộ Hội, đảng viên tích cực hưởng ứng, tham gia Cuộc thi.

2. Phòng Công tác chính trị - Học sinh, sinh viên phối hợp với Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên vận động đoàn viên, hội viên trong toàn Trường tích cực hưởng ứng tham gia Cuộc thi có chất lượng.

3. Ban Tuyên giáo Đảng ủy Trường, Văn phòng Đảng - Hội đồng trường - Đoàn thể là bộ phận thường trực giúp Ban Thường vụ Đảng ủy Trường theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc hưởng ứng Cuộc thi, tạo đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng bộ; liên lạc với Ban Tổ chức cuộc thi, kịp thời cung cấp các tài liệu thông tin về cuộc thi cho đảng viên, viên chức, người lao động và người học.

4. Đề nghị Ban Biên tập website Trường, Bộ phận Truyền thông Trường có hình thức tuyên truyền thích hợp về cuộc thi; đăng tải trailer, banner và dẫn đường link của Cuộc thi trên website Trường, nhóm zalo của Đảng bộ, Nhà trường và các tổ chức đảng, đơn vị, đoàn thể.

Nhận được Công văn này, Ban Thường vụ Đảng ủy Trường đề nghị các đảng bộ bộ phận, chi bộ, đơn vị, các đoàn thể thuộc và trực thuộc Trường quán triệt và triển khai thực hiện.

 

Xem file đính kèm

https://baocaovien.vn/cuocthi/timhieuNQTW8.html