BAN THƯỜNG VỤ ĐẢNG ỦY

Đinh Xuân Khoa
Nguyễn Huy Bằng
Nguyễn Ngọc Hiền
Trần Bá Tiến
Nguyễn Anh Dũng
Nguyễn Hồng Soa
Nguyễn Thị Thu Cúc