BAN THƯỜNG VỤ ĐẢNG ỦY

Đinh Xuân Khoa
Thái Văn Thành
Ngô Đình Phương
Nguyễn Thị Hường
Nguyễn Huy Bằng
Nguyễn Hồng Soa