ĐẢNG BỘ TỈNH NGHỆ AN                       ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

ĐẢNG UỶ TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH                    

                            *                                           Nghệ An, ngày 06 tháng 4 năm 2023

               Số 1314-QĐ/ĐU                            

                    

QUYẾT ĐỊNH

phân công phụ trách lĩnh vực công tác, tổ chức đảng, đơn vị, đoàn thể

của các Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Trường và Uỷ viên Ban Chấp hành

Đảng bộ Trường khóa XXXII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

-----

 

- Căn cứ Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam và các văn bản quy định, hướng dẫn thi hành Điều lệ Đảng;

- Căn cứ Quy định số 97-QĐ/TW ngày 22/3/2004 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về chức năng, nhiệm vụ của đảng bộ, chi bộ cơ sở trong các đơn vị sự nghiệp;

- Căn cứ Quyết định số 501-QĐ/TU ngày 26/6/2007 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An về giao quyền cấp trên cơ sở cho Đảng ủy cơ sở Trường Đại học Vinh;                   

- Căn cứ Quyết định số 3690-QĐ/TU ngày 17/6/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An về chuẩn y kết quả bầu Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy Trường Đại học Vinh, nhiệm kỳ 2020 - 2025;

- Căn cứ Quy chế làm việc số 01-QC/ĐU ngày 15/9/2020 của Ban Chấp hành Đảng bộ Trường, Ban Thường vụ Đảng ủy Trường khóa XXXII, nhiệm kỳ 2020 - 2025;

- Xét đề nghị của Ban Tổ chức Đảng ủy Trường,

 

BAN THƯỜNG VỤ ĐẢNG ỦY TRƯỜNG QUYẾT ĐỊNH

 

          Điều 1. Phân công các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Trường phụ trách các lĩnh vực công tác như sau:

- Đồng chí Nguyễn Ngọc Hiền, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch Hội đồng Trường: quán xuyến toàn diện sự lãnh đạo của Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy Trường trên các lĩnh vực của Nhà trường. Chỉ đạo giải quyết công việc hàng ngày thuộc thẩm quyền của Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy và các Ban của Đảng ủy Trường. Trực tiếp phụ trách các lĩnh vực công tác: Chính trị, tư tưởng; tổ chức, cán bộ, đảng viên; bảo vệ chính trị nội bộ; đối ngoại và tài chính của Đảng bộ Trường; xây dựng chiến lược phát triển và quy hoạch tổng thể của Nhà trường; chế độ thông tin, báo cáo và bảo mật; công tác thi đua, khen thưởng của Đảng bộ Trường.

- Đồng chí Nguyễn Huy Bằng, Phó Bí thư Đảng uỷ, Hiệu trưởng Nhà trường: Phụ trách toàn bộ hoạt động của Ban Giám hiệu Nhà trường và của các đơn vị thuộc và trực thuộc Trường. Phối hợp giải quyết công việc hàng ngày thuộc thẩm quyền của Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy và các Ban của Đảng ủy Trường. Trực tiếp phụ trách các lĩnh vực công tác: Cải cách hành chính, chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ mới, đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị; an ninh trật tự, quốc phòng.

- Đồng chí Nguyễn Hoa Du, Uỷ viên Ban Thường vụ Đảng uỷ Trường, Trưởng Ban Tổ chức Đảng uỷ, Phó Chủ tịch Hội đồng Trường: Phối hợp phụ trách các lĩnh vực công tác: Tổ chức, cán bộ, đảng viên; bảo vệ chính trị nội bộ. Phối hợp phụ trách hoạt động của Hội đồng Trường.

- Đồng chí Trần Bá Tiến, Uỷ viên Ban Thường vụ Đảng uỷ Trường, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Đảng uỷ, Phó Hiệu trưởng: Trực tiếp phụ trách lĩnh vực kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng; nội chính và phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; giải quyết khiếu nại, tố cáo của Đảng bộ Trường.

- Đồng chí Nguyễn Hồng Soa, Uỷ viên Ban Thường vụ Đảng uỷ Trường, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy, Trưởng phòng Công tác chính trị - Học sinh, sinh viên: Trực tiếp phụ trách các lĩnh vực công tác: Tuyên truyền, lễ tân, khánh tiết; báo chí, thông tin, truyền thông; phụ trách nhiệm vụ phát ngôn của Đảng bộ Trường; phụ trách Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên Trường.

- Đồng chí Phạm Thị Bình, Uỷ viên Ban Thường vụ Đảng uỷ, Trưởng Ban Dân vận Đảng ủy Trường, Chủ tịch Công đoàn Trường: Trực tiếp phụ trách các lĩnh vực công tác: Dân vận; bảo vệ sức khỏe của cán bộ, đảng viên và người học; phụ trách Công đoàn, Hội Cựu chiến binh, Hội Cựu giáo chức Trường.

- Đồng chí Nguyễn Anh Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Trường, Viện trưởng Viện Nghiên cứu và Đào tạo trực tuyến: Phối hợp phụ trách công tác chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ mới, thông tin, truyền thông.

Điều 2. Phân công các Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Trường và Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Trường phụ trách các tổ chức đảng, đơn vị, đoàn thể thuộc và trực thuộc Trường như sau:

TT

Tên tổ chức đảng,

đơn vị, đoàn thể

Uỷ viên

Ban Thường vụ

phụ trách

Uỷ viên

Ban Chấp hành

phụ trách

1.                  

Chi bộ Tổ chức - Khoa học - Xuất bản

Nguyễn Ngọc Hiền

Thiều Đình Phong

2.                  

Chi bộ Văn phòng Đảng - Hội đồng Trường - Đoàn thể

Nguyễn Ngọc Hiền

Nguyễn Quang Tuấn

3.                  

Đảng bộ bộ phận Trường Sư phạm

Nguyễn Ngọc Hiền

Trần Vũ Tài;

Phạm Lê Cường

4.                  

Chi bộ Phòng Hành chính Tổng hợp

Nguyễn Huy Bằng

Nguyễn Quang Tuấn

5.                  

Chi bộ Phòng Kế hoạch - Tài chính

Nguyễn Huy Bằng

Hoàng Việt Dũng

6.                  

Chi bộ Phòng Đào tạo Sau đại học - Thanh tra - Pháp chế

Nguyễn Huy Bằng

Đinh Ngọc Thắng

7.                  

Chi bộ Phòng Quản trị và Đầu tư

Nguyễn Huy Bằng

Hoàng Việt Dũng

8.                  

Đảng bộ bộ phận Trường Kinh tế

Nguyễn Huy Bằng

Nguyễn Thị Thu Cúc

9.                  

Đảng bộ bộ phận Viện Kỹ thuật và Công nghệ

Nguyễn Huy Bằng

Trần Ngọc Long

10.              

Chi bộ Trung tâm Đảm bảo chất lượng

Nguyễn Huy Bằng

Nguyễn Thị Thu Cúc

11.              

Chi bộ Trung tâm Giáo dục quốc phòng và An ninh

Nguyễn Huy Bằng

Nguyễn Anh Chương

12.              

Đảng bộ bộ phận Viện Công nghệ Hóa sinh - Môi trường

Nguyễn Hoa Du

Trần Ngọc Long

13.              

Đảng bộ bộ phận Khoa Xây dựng

Nguyễn Hoa Du

Trần Ngọc Long

14.              

Chi bộ Trung tâm Thực hành - Thí nghiệm

Nguyễn Hoa Du

Trần Ngọc Long

15.              

Chi bộ Khoa Giáo dục thể chất

Nguyễn Hoa Du

Nguyễn Anh Chương

16.              

Chi bộ Phòng Đào tạo

Trần Bá Tiến

Thiều Đình Phong

17.              

Chi bộ Trung tâm Giáo dục thường xuyên

Trần Bá Tiến

Phạm Lê Cường

18.              

Đảng bộ bộ phận Trường Khoa học Xã hội và Nhân văn

Trần Bá Tiến

Đinh Ngọc Thắng;

Hắc Xuân Cảnh

19.              

Chi bộ Trường Trung học phổ thông Chuyên

Trần Bá Tiến

Phan Xuân Phồn

20.              

Chi bộ Trường Mầm non Thực hành

Trần Bá Tiến

Phan Xuân Phồn

21.              

Chi bộ Trường Tiểu học, Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Thực hành Sư phạm

Trần Bá Tiến

Phan Xuân Phồn

22.              

Đảng bộ bộ phận Khoa Sư phạm Ngoại ngữ

Trần Bá Tiến

Nguyễn Thị Kim Anh

23.              

Chi bộ Phòng Công tác chính trị - Học sinh, sinh viên

Nguyễn Hồng Soa

Nguyễn Thị Thu Cúc

24.              

Đoàn Trường

Nguyễn Hồng Soa

Nguyễn Thị Thu Cúc

25.              

Hội Sinh viên Trường

Nguyễn Hồng Soa

Nguyễn Thị Thu Cúc

26.              

Chi bộ Trung tâm Thông tin - Thư viện Nguyễn Thúc Hào

Phạm Thị Bình

Trần Vũ Tài

27.              

Chi bộ Nội trú - Y tế

Phạm Thị Bình

Hắc Xuân Cảnh

28.              

Công đoàn Trường

Phạm Thị Bình

Nguyễn Quang Tuấn

29.              

Hội Cựu chiến binh Trường

Phạm Thị Bình

Nguyễn Quang Tuấn

30.              

Hội Cựu giáo chức Trường

Phạm Thị Bình

Nguyễn Quang Tuấn

31.              

Chi bộ Viện Nghiên cứu và Đào tạo Trực tuyến

Nguyễn Anh Dũng

Thiều Đình Phong

32.              

Đảng bộ bộ phận Viện Nông nghiệp và Tài nguyên

Nguyễn Anh Dũng

Nguyễn Anh Chương

33.              

Chi bộ Ban Quản lý Cơ sở II

Nguyễn Anh Dũng

Nguyễn Anh Chương

 

Điều 3. Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Trường, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Trường phụ trách các tổ chức đảng, đơn vị, đoàn thể cần thường xuyên theo dõi, nắm tình hình các tổ chức đảng, đơn vị, đoàn thể được phân công phụ trách và báo cáo trực tiếp cho đồng chí Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy Trường để có sự chỉ đạo kịp thời đối với từng đơn vị; đồng thời thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy Trường, Ban Chấp hành Đảng bộ Trường đôn đốc, chỉ đạo các đơn vị thực hiện đúng các chủ trương, nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tham gia ý kiến về công tác tổ chức và cán bộ trước khi Ban Thường vụ Đảng ủy Trường và Ban Chấp hành Đảng bộ Trường xem xét, quyết định.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các tổ chức đảng, đơn vị, đoàn thể thuộc và trực thuộc Trường và các Ủy viên Ban Thường vụ Đảng uỷ Trường, Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ Trường có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

Nơi nhận:                                                      T/M BAN THƯỜNG VỤ

 - Đảng uỷ, các ban của Đảng uỷ,                                         BÍ THƯ

- Hội đồng Trường,

- Ban Giám hiệu Nhà trường,

- Các đảng bộ bộ phận, các chi bộ,

- Các đơn vị, các đoàn thể,

- Lưu Văn phòng Đảng - HĐT - Đoàn thể.                                                   

 

 

                                                                              Nguyễn Ngọc Hiền