ĐẢNG BỘ TỈNH NGHỆ AN                ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

ĐẢNG UỶ TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH                               

                            *                                      TP. Vinh, ngày 07 tháng 2 năm 2017

               Số 965 -QĐ/ĐU                            

 

QUYẾT ĐỊNH

Phân công phụ trách lĩnh vực, đảng bộ bộ phận, chi bộ của các

Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy và Uỷ viên Ban Chấp hành

Đảng bộ Trường khóa XXXI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

 

- Căn cứ Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành Điều lệ Đảng;

- Căn cứ Quyết định số 6332-QĐ/TU ngày 27/05/2015 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về việc chuẩn y kết quả bầu Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư Đảng uỷ Trường Đại học Vinh khoá XXXI, nhiệm kỳ 2015-2020;

- Căn cứ Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ Trường khóa XXXI, nhiệm kỳ 2015 - 2020;

- Xét đề nghị của Ban Tổ chức Đảng ủy và Văn phòng Đảng ủy Trường,

 

BAN THƯỜNG VỤ ĐẢNG ỦY TRƯỜNG QUYẾT ĐỊNH

 

          Điều 1. Phân công các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Trường phụ trách các lĩnh vực công tác như sau:

 1. Đồng chí Đinh Xuân Khoa, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Nghệ An, Bí thư Đảng uỷ, Hiệu trưởng Nhà trường: quán xuyến toàn diện sự lãnh đạo của Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy trên các lĩnh vực công tác chuyên môn của Nhà trường. Trực tiếp phụ trách các lĩnh vực công tác: chính trị tư tưởng; tổ chức cán bộ; kế hoạch - tài chính; cơ sở vật chất, thiết bị; cải cách hành chính; đối ngoại; công tác nội chính, bảo vệ chính trị nội bộ; thi đua, khen thưởng.

2. Đồng chí Thái Văn Thành, Phó Bí thư Đảng uỷ, Phó Hiệu trưởng Nhà trường: Thường trực, khâu nối, phối hợp để chỉ đạo giải quyết công việc hàng ngày thuộc thẩm quyền của Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy và các ban của Đảng ủy Trường. Trực tiếp phụ trách các lĩnh vực công tác: xây dựng Đảng của Đảng bộ; chế độ thông tin, báo cáo và bảo mật; phụ trách Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên.

3. Đồng chí Ngô Đình Phương, Uỷ viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng Nhà trường, phụ trách các lĩnh vực công tác: tổ chức xây dựng Đảng của Đảng ủy, công tác an ninh trật tự, quốc phòng; bảo vệ sức khỏe của cán bộ và người học.

4. Đồng chí Nguyễn Thị Hường, Uỷ viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Trưởng ban Dân vận Đảng ủy, Chủ tịch Công đoàn Trường: phụ trách các lĩnh vực công tác: dân vận của Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy Trường; phụ trách Công đoàn Trường.

5. Đồng chí Nguyễn Huy Bằng, Uỷ viên Ban Thường vụ Đảng uỷ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy, Trưởng khoa Vật lý và Công nghệ, phụ trách các lĩnh vực công tác: kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy; công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo; triển khai các phần mềm ứng dụng công nghệ thông tin của Đảng ủy Trường.

6. Đồng chí Nguyễn Hồng Soa, Uỷ viên Ban Thường vụ Đảng uỷ, Trưởng ban Tuyên giáo của Đảng ủy, Trưởng phòng Hành chính Tổng hợp, phụ trách các lĩnh vực công tác: tuyên truyền, văn hóa, khoa giáo, lễ tân, khánh tiết của Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy Trường; công tác báo chí, xuất bản, thông tin, truyền thông; phụ trách nhiệm vụ phát ngôn của Đảng bộ Trường; phụ trách Hội Cựu chiến binh; Hội Cựu giáo chức Trường.

Điều 2. Phân công các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy và Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Trường phụ trách các đảng bộ bộ phận, chi bộ trực thuộc Trường như sau:

 

TT

Tên đảng bộ bộ phận,

chi bộ trực thuộc

Uỷ viên

Ban Thường vụ

phụ trách

Uỷ viên

Ban Chấp hành

phụ trách

1.     

ĐBBP Khoa Sư phạm Toán học

Đinh Xuân Khoa

Kiều Phương Chi

2.     

ĐBBP Khoa Xây dựng

Đinh Xuân Khoa

Nguyễn Anh Dũng

3.     

ĐBBP Khoa Luật

Đinh Xuân Khoa

Đinh Ngọc Thắng

4.     

CB Khoa Công nghệ thông tin

Đinh Xuân Khoa

Nguyễn Anh Dũng

5.     

CB Tổ chức - Khoa học - Đối ngoại

Đinh Xuân Khoa

Nguyễn Anh Dũng

6.     

CB Phòng Kế hoạch - Tài chính

Đinh Xuân Khoa

Nguyễn Quang Tuấn

7.     

CB Phòng Hành chính Tổng hợp

Đinh Xuân Khoa

Nguyễn Quang Tuấn

8.     

CB Phòng Quản trị và Đầu tư

Đinh Xuân Khoa

Nguyễn Anh Dũng

9.     

ĐBBP Khoa Giáo dục chính trị

Thái Văn Thành

Trần Viết Quang

10.  

ĐBBP Khoa Hóa học

Thái Văn Thành

Nguyễn Hoa Du

11.  

ĐBBP Khoa Lịch sử

Thái Văn Thành

Nguyễn Anh Chương

12.  

ĐBBP Khoa Kinh tế

Thái Văn Thành

Bùi Văn Dũng

13.  

CB Tổ chuyên trách

Thái Văn Thành

Nguyễn Quang Tuấn

14.  

CB Phòng Đào tạo

Thái Văn Thành

Nguyễn Ngọc Hiền

15.  

CB Trung tâm Giáo dục quốc phòng - An ninh Vinh

Thái Văn Thành

Nguyễn Thị Thanh

16.  

ĐBBP Khoa Sư phạm Ngữ Văn

Ngô Đình Phương

Đinh Trí Dũng

17.  

ĐBBP Khoa Nông Lâm Ngư

Ngô Đình Phương

Nguyễn Thị Thanh

18.  

CB Khoa Địa lý - Quản lý Tài nguyên

Ngô Đình Phương

Đinh Trí Dũng

19.  

CB Khoa Giáo dục thể chất

Ngô Đình Phương

Nguyễn Ngọc Hiền

20.  

CB Khoa Sư phạm Ngoại ngữ

Ngô Đình Phương

Trần Bá Tiến

21.  

CB Thanh tra Giáo dục - Đảm bảo chất lượng

Ngô Đình Phương

Trần Bá Tiến

22.  

CB Trung tâm Giáo dục thường xuyên

Ngô Đình Phương

Nguyễn Ngọc Hiền

23.  

CB Trung tâm Dịch vụ, Hỗ trợ Sinh viên và Quan hệ doanh nghiệp

Ngô Đình Phương

Nguyễn Anh Dũng

24.  

CB Khoa Giáo dục

Nguyễn Thị Hường

Nguyễn Ngọc Hiền

25.  

CB Trường Thực hành Sư phạm

Nguyễn Thị Hường

Nguyễn Ngọc Hiền

26.  

ĐBBP Khoa Vật lý và Công nghệ

Nguyễn Huy Bằng

Nguyễn Anh Dũng

27.  

ĐBBP Khoa Sinh học

Nguyễn Huy Bằng

Cao Tiến Trung

28.  

CB Trường Trung học phổ thông Chuyên

Nguyễn Huy Bằng

Nguyễn Văn Thuận

29.  

CB Trung tâm Thực hành - Thí nghiệm

Nguyễn Huy Bằng

Nguyễn Anh Dũng

30.  

CB Trung tâm Thông tin - Thư viện Nguyễn Thúc Hào

Nguyễn Huy Bằng

Nguyễn Văn Thuận

31.  

CB Phòng Bảo vệ

Nguyễn Huy Bằng

Nguyễn Anh Dũng

32.  

CB Phòng Công tác chính trị - Học sinh, sinh viên

Nguyễn Hồng Soa

Nguyễn Anh Chương

33.  

CB Nội trú - Y tế

Nguyễn Hồng Soa

Nguyễn Ngọc Hiền

Điều 3. Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Trường phụ trách các đảng bộ bộ phận, chi bộ phải tham dự các cuộc họp ban chấp hành các đảng bộ bộ phận, ban chấp hành các chi bộ được phân công phụ trách. Thường xuyên theo dõi, nắm tình hình các đơn vị được phân công phụ trách và báo cáo trực tiếp tình hình cho đồng chí Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy Trường để có sự chỉ đạo kịp thời đối với đơn vị; đồng thời thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ Trường chỉ đạo các đơn vị thực hiện đúng các chủ trương, nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước; tham gia ý kiến về công tác tổ chức và cán bộ trước khi Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy Trường quyết định.

Điều 4. Các đảng bộ bộ phận, chi bộ, đơn vị, đoàn thể trực thuộc Trường và các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng uỷ, Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ Trường có trách nhiệm thi hành Quyết định này. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

 

 

Nơi nhận:                                                            T/M BAN THƯỜNG VỤ

 - Đảng uỷ, các ban của Đảng uỷ;                                               BÍ THƯ

- Ban Giám hiệu Nhà trường;

- Các đảng bộ bộ phận, các chi bộ;

- Các đơn vị, các đoàn thể;

- Lưu Văn phòng Đảng uỷ.               

                          

 

             

                                                                                  Đinh Xuân Khoa