Trong hai ngày 45/11/2023, Hội đồng Giáo sư Nhà nước đã tổ chức phiên họp lần thứ XII nhiệm k 2018 - 2023 để xét công nhận chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2023. Theo kết quả sau khi bỏ phiếu, có 630 ứng viên đủ tiêu chuẩn công nhận chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2023 (có 58 ứng viên đạt tiêu chuẩn công nhận chức danh giáo sư, 572 ứng viên đạt tiêu chuẩn công nhận chức danh phó giáo sư). Riêng với 2 ngành Khoa học An ninh và ngành Khoa học Quốc phòng có 42 ứng viên đạt chuẩn. Tuy nhiên Hội đồng Giáo sư Nhà nước không công bố chi tiết lý lịch khoa học của ứng viên đủ tiêu chuẩn nhằm bảo mật thông tin riêng. Theo Văn phòng Hội đồng Giáo sư Nhà nước, năm 2023, việc công khai thông tin ứng viên đạt tiêu chuẩn trên trang thông tin điện tử của các cơ sở giáo dục đại học và trang thông tin điện tử của Hội đồng Giáo sư Nhà nước đã phản ánh tính công khai, minh bạch của quá trình xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư. Trong thời hạn 15 ngày, nếu không có đơn thư, phản ánh, chủ tịch Hội đồng Giáo sư Nhà nước sẽ ký quyết định công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2023.

 

Năm nay, Trường Đại học Vinh có 8 nhà giáo đạt tiêu chuẩn chức danh phó giáo sư, danh sách cụ thể như sau:

1. TS. Nguyễn Thị Giang An, Phó Trưởng khoa Sinh học, Trường Sư phạm.

2. TS. Hồ Thị Diệu Ánh, Trưởng khoa Quản trị kinh doanh, Trường Kinh tế.

3. TS. Đào Thị Minh Châu, Giảng viên chính khoa Sinh học, Trường Sư phạm.

4. TS. Nguyễn Anh Chương, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Trường, Thư ký Hội đồng Trường.

5. TS. Đậu Xuân Đức, Giảng viên chính Khoa Hóa học, Trường Sư phạm.

6. TS. Nguyễn Thị Châu Giang, Phó Trưởng khoa Giáo dục tiểu học, Trường Sư phạm.

7. TS. Phạm Thị Hương, Giám đốc Trung tâm Quản lý và phát triển học liệu số, Viện Nghiên cứu và Đào tạo Trực tuyến.

8. TS. Phạm Thị Huyền Sang, Trưởng khoa Luật học, Trường Khoa học Xã hội và Nhân văn.