ĐẢNG BỘ TỈNH NGHỆ AN                    ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

ĐẢNG UỶ TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH               

                              *                                      TP. Vinh, ngày 10 tháng 2 năm 2017

                    Số 14-HD/ĐU

 

HƯỚNG DẪN

Kiểm điểm tự phê bình và phê bình của tập thể

và cá nhân theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII)

                                                             -----

 

Thực hiện Kế hoạch số 49 -KH/TU ngày 04/1/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An về thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thư tư, Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ (sau đây gọi tắt là NQTW4), để thống nhất chung trong toàn Đảng bộ Trường, Ban Thường vụ Đảng ủy Trường hướng dẫn mt s ni dung c th trong quá trình chun b và tiến hành kim đim, tự phê bình và phê bình theo NQTW4 như sau:

I. MC ĐÍCH, YÊU CU, PHƯƠNG CHÂM, PHƯƠNG PHÁP

1. Vic kim đim, t phê bình và phê bình ca tp th và cá nhân là nhm thc hin có hiu qu NQTW4, to s chuyn biến rõ rt trong công tác xây dng, chnh đốn Đảng, trng tâm là nhận diện những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ đã nêu trong Ngh quyết ca Trung ương và Kế hoạch số 49 -KH/TU ngày 04/1/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An.

2. Chun b và t chc kim đim chu đáo, cht ch, khoa hc; tiến hành nghiêm túc, thn trng, làm đến đâu chc đến đó, bo đảm kết qu thc cht, không làm lướt, làm hình thc, chiếu l; tránh tình trng xuê xoa, n nang cũng như li dng kim đim để nói xu, thi phng khuyết đim, h uy tín vi động cơ không trong sáng.

3. Tht s phát huy dân ch trong sinh hot ca cp y, lãnh đạo đơn v; tng đồng chí nghiêm túc t kim đim và cu th tiếp thu nhng ý kiến góp ý đúng ca t chc và cá nhân; t giác, trung thc xem xét, nhìn li mình để phát huy ưu đim, t thy rõ khuyết đim và sa cha; đồng thi tht s khách quan, chân thành, thng thn đóng góp ý kiến cho đồng chí khác và cho tp th. Cá nhân được góp ý kim đim không được thành kiến hoc trù dp người góp ý.

4. Tiến hành kim đim t phê bình và phê bình vi phương châm phòng nga, ngăn chn, giúp nhau cùng tiến b, vì s trong sch, vng mnh ca tp th cp y, lãnh đạo đơn v và vì s nghip chung ca Đảng. T phê bình và phê bình phi gi đúng nguyên tc, có tình đoàn kết, thương yêu đồng chí, va có lý, có tình, va phi x lý nghiêm minh nhng trường hp không t giác nhn và sa cha nhng khuyết đim, vi phm.

5. Tp th cp y, lãnh đạo đơn v gương mu kim đim để cp dưới và đảng viên noi theo; tp th cp y, tp th lãnh đạo đơn v kim đim trước, cá nhân cp y viên, tng cá nhân lãnh đạo đơn v kim đim sau.

II. NI DUNG KIM ĐIM

1. Vic kim đim theo tinh thn NQTW4 chú trng nhn din và xác định rõ nhng biu hin suy thoái tư tưởng chính tr, đạo đức, li sng, "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong ni b. Qua đó tng cp y, t chc đảng, cán b, đảng viên soi mình t phê bình và đấu tranh phê bình.

2. Đối vi tp th phi kim đim làm rõ có cá nhân nào trong tp th, cp y, t chc đảng, đơn v có biu hin suy thoái v tư tưởng chính tr, đạo đức, li sng, "tự diễn biến", "tự chuyển hoá", ch rõ nguyên nhân, đề ra gii pháp và thi gian khc phc. Sau kim đim, xây dng kế hoch sa cha, khc phc khuyết đim và báo cáo cp ủy cấp trên.

3. Ði vi cá nhân, phi đối chiếu vi nhng biu hin suy thoái v tư tưởng chính tr, đạo đức, li sng, "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" để nghiêm túc kim đim t phê bình; đồng thi phê bình cán b, đảng viên có biu hin suy thoái v tư tưởng chính tr, đạo đức, li sng, "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trên tinh thn thng thn, đoàn kết, xây dng. Sau kim đim, cá nhân tiếp thu, hoàn chnh bn t kim đim; xây dng kế hoch sa cha, khc phc khuyết đim và báo cáo cp ủy cấp trên.

4. Đối với những nơi có vấn đề phức tạp, dư luận bức xúc, có biểu hiện suy thoái, "tự diễn biến", "tự chuyển hoá", Ban Thường vụ Đảng ủy Trường đã gợi ý nội dung kiểm điểm bằng văn bản thì cần có báo cáo giải trình. Đảng ủy bộ phận, chi ủy chi bộ gợi ý kiểm điểm đối với tập thể, cá nhân trong đảng bộ bộ phận, chi bộ.

5. Tùy tình hình và điều kiện cụ thể, trước khi kiểm điểm, các cấp ủy đảng, đơn vị tổ chức lấy ý kiến đóng góp của các đoàn thể trực thuộc bằng các hình thức phù hợp, hiệu quả.

III. CÁCH CHUN B VÀ TIN HÀNH KIM ĐIM

          1. Công tác chuẩn bị

- Người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng, lãnh đạo đơn vị trực tiếp chỉ đạo chuẩn bị báo cáo kiểm điểm của tập thể và gửi trước cho các cá nhân để đóng góp ý kiến, hoàn thiện.

- Cá nhân chuẩn bị bản kiểm điểm và gửi trước cho cấp ủy, tập thể lãnh đạo đơn vị để duyệt nội dung.

- Báo cáo kiểm điểm tập thể và bản kiểm điểm cá nhân phải nhn din và xác định rõ nhng biu hin suy thoái tư tưởng chính tr, đạo đức, li sng, "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong ni b; giải trình những nội dung được gợi ý kiểm điểm, ý kiến đóng góp (nếu có).

          - Dự thảo Báo cáo kiểm điểm tập thể và bản kiểm điểm cá nhân phải làm theo đúng mẫu của Ban Thường vụ Đảng ủy Trường (đăng trên phần mềm eOffice) và gửi trước cho đồng chí Trưởng đoàn công tác của Ban Thường vụ Đảng ủy Trường để duyệt nội dung trước khi tổ chức hội nghị kiểm điểm.

          2. Tiến hành kiểm điểm

- Tiến hành kiểm điểm tập thể trước, cá nhân sau. Có thể kết hợp kiểm điểm tập thể cấp ủy với tập thể lãnh đạo đơn vị.

- Người chủ trì định hướng các nội dung cần tập trung thảo luận và tiếp thu các ý kiến đóng góp để kết luận và hoàn thiện báo cáo kiểm điểm của tập thể. Xong kiểm điểm tập thể chủ trì kết luận, biểu quyết có hay không những biểu hiện suy thoái tư tưởng chính tr, đạo đức, li sng, "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong ni b

- Cá nhân trình bày bản tự kiểm điểm, tập thể đóng góp ý kiến, cá nhân tiếp thu, người chủ trì kết luận và lấy ý kiến biểu quyết có hay không những biểu hiện suy thoái, "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ đối với từng đồng chí. (khi kiểm điểm Bí thư, Trưởng đơn vị thì phân công một đồng chí cấp phó chủ trì). Các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Trường đã kiểm điểm ở cấp Trường thì tại chi bộ chỉ báo cáo tóm tắt kết quả kiểm điểm ở cấp Trường trước khi kiểm điểm với tư cách đảng viên.

          - Đoàn công tác của Ban Thường vụ Đảng ủy Trường chỉ tham dự hội nghị kiểm điểm tập thể và cá nhân đảng ủy bộ phận, chi ủy chi bộ trực thuộc, Trưởng, phó đơn vị. Đồng chí bí thư đảng bộ bộ phận trực tiếp chỉ đạo kiểm điểm đối với chi ủy chi bộ cán bộ và chi ủy chi bộ học viên, sinh viên. Đồng chí Bí thư chi bộ trực tiếp chỉ đạo việc kiểm điểm của đảng viên trong chi bộ. Đoàn công tác của cấp ủy cấp trên tham dự và chỉ đạo kiểm điểm của cấp dưới cần đánh giá, nhận xét công tác chuẩn bị, chất lượng kiểm điểm và dự kiến kết luận việc kiểm điểm tập thể, cá nhân "Đạt yêu cầu" hay "Chưa đạt yêu cầu". Những tập thể, cá nhân kiểm điểm chưa đạt yêu cầu phải nghiêm túc rút kinh nghiệm và tổ chức lại hội nghị kiểm điểm.

          - Trong quá trình kiểm điểm nếu phát hiện tập thể hoặc cá nhân có biểu hiện suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" ở mức độ nghiêm trọng trở lên thì dừng việc kiểm điểm để kiểm tra, thanh tra, kết luận làm rõ và xử lý kịp thời theo quy định.

3. Thời gian kiểm điểm

- Các đảng bộ bộ phận, chi bộ, đơn vị hoàn thành việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình trong tháng 3 năm 2017.

- Các cấp ủy đảng, đơn vị chủ động liên hệ trực tiếp với đồng chí Trưởng đoàn công tác của Đảng ủy theo Thông báo số 58-TB/ĐU ngày 08/2/2017 của Ban Thường vụ Đảng ủy Trường để thống nhất lịch cụ thể và mời các thành viên Đoàn công tác tham dự, theo dõi, chỉ đạo tổ chức kiểm điểm đảm bảo đúng yêu cầu, nội dung và thời gian quy định.

- Sau kiểm điểm 07 ngày làm việc, cấp ủy hoàn chỉnh hồ sơ báo cáo lên cấp ủy cấp trên trực tiếp bao gồm:

+ Báo cáo kiểm điểm tập thể.

+ Bản kiểm điểm cá nhân (kèm theo Bản cam kết).

+ Tổng hợp ý kiến góp ý vào báo cáo kiểm điểm tập thể, cá nhân và kết luận của đồng chí chủ trì hội nghị kiểm điểm đối với tập thể và từng cá nhân.

Trên đây là hướng dẫn thực hiện kiểm điểm tự phê bình và phê bình tập thể và cá nhân theo tinh thần NQTW4. Đề nghị các cấp ủy đảng, đơn vị, đoàn thể triển khai việc chuẩn bị nội dung và tiến hành kiểm điểm theo Kế hoạch và Hướng dẫn của Ban Thường vụ Đảng ủy Trường. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc thì trao đổi với Văn phòng Đảng ủy để báo cáo Ban Thường vụ Đảng ủy Trường xem xét, cho ý kiến chỉ đạo.

 

 

Nơi nhận:                                                         T/M BAN THƯỜNG VỤ

  - Đảng ủy, các ban của Đảng ủy,                                            BÍ THƯ

  - Các đảng bộ bộ phận, chi bộ,

  - Các đơn vị, các đoàn thể, 

  - Lưu Văn phòng Đảng ủy.

 

 

 

 

 

 

                                                                                           Đinh Xuân Khoa