ĐẢNG BỘ TỈNH NGHỆ AN           ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM ĐẢNG UỶ TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH                    

                           *                                         TP. Vinh, ngày 27 tháng 2 năm 2017

                 Số 04-CT/ĐU

 

CHỈ THỊ

CỦA BAN THƯỜNG VỤ ĐẢNG ỦY TRƯỜNG

về lãnh đạo đại hội Đoàn các cấp tiến tới Đại hội đại biểu

Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Trường Đại học Vinh

lần thứ XXX (nhiệm kỳ 2017 - 2022)

                 

 

Năm 2017 là năm tổ chức Đại hội đoàn các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017 - 2022. Đây là sự kiện chính trị quan trọng, là diễn đàn của tuổi trẻ, thể hiện tinh thần dân chủ, đổi mới, xung kích, sáng tạo, tình nguyện của Đoàn và tuổi trẻ Việt Nam; là dịp để tổng kết, đánh giá kết quả cụ thể việc thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đồng thời quán triệt sâu sắc tư tưởng chỉ đạo của Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng, nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp và các nghị quyết của Đảng về công tác thanh niên. Thông qua đại hội đoàn các cấp, tuổi trẻ Việt Nam nhận thức sâu sắc hơn về trách nhiệm của mình đối với đất nước, không ngừng tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao đạo đức cách mạng, bản lĩnh chính trị, năng lực và trình độ chuyên môn, xung kích trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội.

          Để lãnh đạo Đại hội đại biểu các Liên chi đoàn, Đoàn trường trực thuộc nhiệm kỳ 2017 - 2019; Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Trường Đại học Vinh lần thứ XXX nhiệm kỳ 2017 - 2022, hướng tới Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Nghệ An lần thứ XVII nhiệm kỳ 2017 - 2022, Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ XI nhiệm kỳ 2017 - 2022, Ban Thường vụ Đảng ủy Trường yêu cầu các cấp ủy đảng, đơn vị, đoàn thể trực thuộc Trường quán triệt và tập trung thực hiện tốt những nội dung sau:

          1. Lãnh đạo Ban Chấp hành Đoàn các cấp chuẩn bị tốt nội dung đại hội. Trong báo cáo trình đại hội, cần đánh giá đúng thực trạng tình hình thanh niên, công tác Đoàn và phong trào thanh niên nhiệm kỳ qua; khẳng định những đóng góp của học sinh, sinh viên, học viên; chỉ rõ những hạn chế, khuyết điểm và nguyên nhân, rút ra bài học kinh nghiệm. Bám sát thực tiễn công tác Đoàn, phong trào thanh niên; thực tế học tập, rèn luyện của học sinh, sinh viên, học viên; thực tế đời sống và công tác của cán bộ trẻ; việc thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW, ngày 25/7/2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá, Kết luận số 62-KL/TW, ngày 08/12/2009 của Bộ Chính trị (khoá X) về tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội; Nghị quyết đại hội Đảng các cấp và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng để đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, xây dựng và phát triển tổ chức Đoàn ngày càng vững mạnh; đặc biệt chú trọng tìm ra các giải pháp từ phía đoàn viên, thanh niên để thực hiện khẩu hiệu "Trường Đại học Vinh - Nơi tạo dựng tương lai cho tuổi trẻ" nhằm thống nhất hành động và cam kết của người học đối với Nhà trường thực hiện nâng cao chất lượng đào tạo, chất lượng và hiệu quả nghiên cứu khoa học, chuẩn bị toàn diện, cơ bản cho học sinh, sinh viên lập thân, lập nghiệp.

2. Các cấp ủy cùng cấp định hướng nhân sự Ban Chấp hành Đoàn; chỉ đạo việc chuẩn bị nhân sự đúng nguyên tắc, quy trình theo quy định của Điều lệ Đảng, Điều lệ Đoàn và Quyết định số 289-QĐ/TW ngày 08/2/2010 của Ban Bí thư về việc ban hành Quy chế cán bộ Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Ban Chấp hành Đoàn khoá mới phải đảm bảo tiêu chuẩn, có số lượng và cơ cấu hợp lý, có sự kế thừa và phát triển, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ công tác đoàn, công tác thanh niên của Nhà trường trong giai đoạn đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đẩy mạnh tái cấu trúc Nhà trường và xây dựng Trường Đại học Vinh thành trường đại học trọng điểm quốc gia. Nhân sự tham gia Ban Chấp hành phải có đạo đức và năng lực thực tiễn, kinh nghiệm trong công tác, có khả năng hoàn thành tốt nhiệm vụ do Ban Chấp hành phân công; am hiểu và gắn bó với đoàn viên, thanh niên, có khả năng đối thoại và định hướng cho thanh niên; có khả năng cụ thể hóa nghị quyết của Đảng, nghị quyết của đại hội Đoàn cấp trên và cấp mình; năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám dấn thân và dám chịu trách nhiệm; có kiến thức tổng hợp trên nhiều lĩnh vực, có năng lực công tác xã hội và khả năng vận động học sinh, sinh viên, học viên; có uy tín và khả năng quy tụ, biết vận động, huy động các nguồn lực của đơn vị và xã hội phục vụ cho các hoạt động của tổ chức Đoàn. Định hướng bầu đoàn đại biểu dự đại hội Đoàn cấp trên gồm những đồng chí có phẩm chất, đạo đức, có năng lực, uy tín và có khả năng đóng góp vào sự thành công của đại hội. Quan tâm bố trí công tác đối với cán bộ Đoàn khi kết thúc nhiệm kỳ.

3. Quan tâm chỉ đạo công tác tuyên truyền trước, trong và sau đại hội, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức của các cấp uỷ, tổ chức đảng, đơn vị và toàn Trường về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc chăm lo cho thế hệ trẻ; lãnh đạo tổ chức Đoàn các cấp phát động, tổ chức các phong trào thi đua sôi nổi, rộng khắp, thiết thực chào mừng đại hội; đa dạng hoá hình thức và đẩy mạnh việc tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, website của Nhà trường và subsite của các đơn vị; tăng cường phát hiện, biểu dương, cổ vũ, nhân rộng các điển hình tiên tiến trong đoàn viên, thanh niên tạo khí thế sôi nổi về sự kiện chính trị quan trọng của thanh niên; đồng thời, nhân dịp này lựa chọn và công bố những chương trình, công trình cụ thể dành cho thanh niên, học sinh, sinh viên.

          4. Các khoa, phòng, ban, trung tâm... phải bảo đảm các điều kiện cần thiết về cơ sở vật chất và kinh phí để tổ chức Đoàn các cấp tiến hành đại hội trang trọng, tiết kiệm, hiệu quả và đúng lịch trình quy định. Thời gian đại hội đại biểu các Liên chi đoàn nhiệm kỳ 2017 - 2019 hoàn thành trong tháng 3 năm 2017; Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Trường Đại học Vinh lần thứ XXX nhiệm kỳ 2017 - 2022 tổ chức vào tháng 5 năm 2017.

5. Ban Chấp hành Đoàn Trường tích cực theo dõi, chỉ đạo Ban Chấp hành các liên chi đoàn, Đoàn trường trực thuộc chủ động xây dựng kế hoạch tổ chức đại hội, nội dung văn kiện, công tác nhân sự, đại biểu tham dự đại hội Đoàn các cấp theo đúng các quy định tại Điều lệ Đoàn và hướng dẫn thực hiện Điều lệ Đoàn, các hướng dẫn của Đoàn cấp trên về công tác tổ chức đại hội và chỉ đạo của cấp ủy cùng cấp; chủ động triển khai công tác chuẩn bị nội dung, nhân sự và công tác bảo đảm để tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Trường Đại học Vinh lần thứ XXX nhiệm kỳ 2017 - 2022.

6. Ban Tổ chức Đảng ủy, Ban Dân vận Đảng ủy, Ban Tuyên giáo Đảng ủy chỉ đạo, hướng dẫn Ban Thường vụ Đoàn trường chuẩn bị tốt văn kiện và nhân sự Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Trường Đại học Vinh lần thứ XXX nhiệm kỳ 2017 - 2022; đồng thời giúp Ban Thường vụ Đảng ủy Trường đôn đốc, theo dõi, chỉ đạo thực hiện Chỉ thị này.

 

 

Nơi nhận:                                                          T/M BAN THƯỜNG VỤ

   - Tỉnh đoàn Nghệ An;                                                     BÍ THƯ

   - Đảng ủy, Ban Giám hiệu;

   - Các đảng bộ bộ phận, chi bộ;                                                         

   - Các ban của Đảng uỷ;

   - Các đơn vị, các đoàn thể;

   - Lưu Văn phòng Đảng ủy.      

 

 

                                                                                             Đinh Xuân Khoa