ĐẢNG BỘ TỈNH NGHỆ AN                      ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

ĐẢNG UỶ TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH               

                             *                                           Nghệ An, ngày 20 tháng 7 năm 2023

                    Số 331-CV/ĐU

 Sơ kết 2 năm thực hiện Quy định số 08-QĐ/TU,

         ngày 15/9/2021 của Tỉnh ủy Nghệ An

 

               Kính gửi:  Các Đảng bộ bộ phận, các chi bộ

 

 

  Thực hiện Công văn số 2041-CV/TU, ngày 10/7/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An về sơ kết 2 năm thực hiện Quy định số 08-QĐ/TU, ngày 15/9/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đánh giá chất lượng sinh hoạt chi bộ (sau đây viết tắt là Quy định số 08-QĐ/TU), Ban Thường vụ Đảng ủy Trường đề nghị các các đảng bộ bộ phận, chi bộ thực hiện tốt các nội dung sau:

1. Tổ chức sơ kết 2 năm thực hiện Quy định số 08-QĐ/TU; việc sơ kết phải thực hiện nghiêm túc, khách quan, toàn diện, sâu sắc, đúng thực tế, tiến độ, hiệu quả.

2. Quá trình sơ kết cần biểu dương, khen ngợi kịp thời các chi bộ thực hiện tốt; đồng thời, phê bình, nhắc nhở những chi bộ thực hiện chưa tốt, hình thức, đối phó…

3. Báo cáo sơ kết (theo đề cương, biểu mẫu gửi kèm) của các đảng bộ bộ phận, chi bộ gửi về Ban Thường vụ Đảng ủy Trường (qua Văn phòng Đảng - Hội đồng Trường - Đoàn thể) trước ngày 28/7/2023.

Thông báo để các đảng bộ bộ phận, chi bộ triển khai thực hiện.

 

Nơi nhận:

T/M BAN THƯỜNG VỤ

- Các đảng bộ bộ phận, chi bộ,

BÍ THƯ

- Đảng ủy, Ban Tổ chức Đảng ủy Trường,

 

- Lưu Văn phòng Đảng - Hội đồng Trường - Đoàn thể.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Ngọc Hiền

 

 

File đính kèm

331_2023_cong_van_so_ket_2_nam_thuc_hien_quy_dinh_08_ve_sinh_hoat_chi_bo.doc

331_2023_bieu_1_thuc_hien_quy_dinh_so_08.xlsx

331_2023_bieu_2_thuc_hien_quy_dinh_so_08.xls

331_2023_bieu_3_thuc_hien_quy_dinh_so_08.xlsx

331_2023_bieu_4_thuc_hien_quy_dinh_so_08.xlsx