Những năm gần đây, tình hình thiên tai ở nước ta và tỉnh Nghệ An có những diễn biến bất thường, cực đoan, trái quy luật. Một số địa phương, cơ quan, đơn vị đã chịu tổn thất lớn về người và tài sản. Để chủ động phòng ngừa và sẵn sàng ứng phó có hiệu quả với các tình huống thiên tai, bảo đảm tuyệt đối an toàn tính mạng và tài sản của đảng viên, viên chức, người lao động và người học, Ban Thường vụ Đảng ủy Trường đề nghị Ban Giám hiệu Nhà trường, các tổ chức đảng, đơn vị, đoàn thể thuộc và trực thuộc Trường, các Ban của Đảng ủy Trường triển khai thực hiện một số nhiệm vụ sau đây:

1. Tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm Chỉ thị số 42-CT/TW, ngày 24/03/2020 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai và các văn bản của Bộ Giáo dục và Đào tạo, của Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An về phòng, chống và ứng phó với thiên tai. Các cấp ủy, tổ chức đảng cần xác định công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai là nhiệm vụ quan trọng và thường xuyên. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo việc phân công, phân cấp, xác định rõ trách nhiệm, đặc biệt là người đứng đầu trong công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai.

2. Đề nghị Ban Giám hiệu Nhà trường tăng cường chỉ đạo các hoạt động của Ban Chỉ huy phòng, chống bão lụt và phòng, chống cháy nổ; chủ động xây dựng các kế hoạch, phương án, kịch bản phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai trong Nhà trường bảo đảm tính khả thi, thiết thực, sát thực tiễn; chuẩn bị các điều kiện về kinh phí, cơ sở vật chất khi có tình huống thiên tai bất thường xảy ra.

3. Các tổ chức đảng, đơn vị, đoàn thể phối hợp với Ban Chỉ huy phòng, chống bão lụt và phòng chống cháy nổ của Nhà trường giải quyết các tình huống diễn biến phức tạp của thiên tai với phương châm "phòng là chính" và thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả "4 tại chỗ" (chỉ huy tại chỗ; lực lượng tại chỗ; phương tiện, vật tư tại chỗ; hậu cần tại chỗ).

4. Ban Chấp hành các đoàn thể cấp Trường phát huy vai trò tập hợp lực lượng, đặc biệt là lực lượng xung kích, tình nguyện tại cơ sở; đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, cập nhật kiến thức, kỹ năng, nâng cao tính chủ động cho đoàn viên, hội viên về phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai.

5. Ban Tuyên giáo Đảng ủy Trường phối hợp Ban Biên tập website Trường và các đơn vị có liên quan chủ động phối hợp với các cơ quan báo chí, truyền thông cung cấp thông tin chính xác, kịp thời về diễn biến thời tiết và các phương án phòng, chống thiệt hại do thiên tai cho đảng viên, viên chức, người lao động và người học.

6. Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Trường phối hợp với Phòng Thanh tra - Pháp chế và các đơn vị có liên quan tổ chức kiểm tra, giám sát, đề xuất khen thưởng, biểu dương đối với những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc; kiểm điểm, xem xét trách nhiệm đối với cấp ủy, tổ chức đảng, đảng viên để xảy ra thiệt hại nặng nề về người và tài sản trong công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai.

Xem file đính kèm

351_2023_cong_van_ve_phong_chong_bao_lut.doc