Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/05/2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và các văn bản hướng dẫn của Trung ương, các ban Đảng Trung ương, Tỉnh uỷ Nghệ An, các ban Đảng của Tỉnh ủy, Đảng bộ Trường Đại học Vinh đã tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ Trường lần thứ XXXII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 trong các ngày 02/06 và 03/06/2020 với sự tham gia của 221 đại biểu chính thức đại diện cho bản lĩnh, trí tuệ của hơn 900 đảng viên đến từ 50 đảng bộ bộ phận, chi bộ trong toàn Đảng bộ.

Căn cứ kết quả Đại hội, Ban Chấp hành Đảng bộ Trường đã đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An xem xét, quyết định phê duyệt kết quả Đại hội đại biểu Đảng bộ Trường lần thứ XXXII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 như sau:

1. Đề nghị chuẩn y kết quả bầu cử Ban Chấp hành Đảng bộ Trường khóa XXXII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đối với các đồng chí:

TT

Họ và tên

Chức vụ, đơn vị công tác hiện nay

Nguyễn Thị Kim Anh

Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Trường nhiệm kỳ 2015 - 2020, Trưởng khoa Sư phạm Ngoại ngữ

Nguyễn Huy Bằng

Phó Bí thư Đảng ủy Trường nhiệm kỳ 2015 - 2020, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh

Phạm Thị Bình

Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Trường nhiệm kỳ 2015 - 2020, Chủ tịch Công đoàn Trường

Hắc Xuân Cảnh

Phó Viện trưởng Viện Khoa học Xã hội và Nhân văn

Nguyễn Anh Chương

Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Trường nhiệm kỳ 2015 - 2020, Trưởng ban Quản lý Cơ sở II

Nguyễn Thị Thu Cúc

Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Trường nhiệm kỳ 2015 - 2020, Trưởng khoa Kinh tế

Phạm Lê Cường

Trưởng khoa Giáo dục

Nguyễn Hoa Du

Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Trường nhiệm kỳ 2015 - 2020, Thành viên Hội đồng Trường

Hoàng Việt Dũng

Phó Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính

Nguyễn Anh Dũng

Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Trường nhiệm kỳ 2015 - 2020, Trưởng phòng Tổ chức Cán bộ

Nguyễn Ngọc Hiền

Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Trường nhiệm kỳ 2015 - 2020, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh

Trần Ngọc Long

Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Trường nhiệm kỳ 2015 - 2020, Trưởng khoa Xây dựng

Nguyễn Hoài Nam

Trưởng Văn phòng Đại diện tại Thanh Hóa, Phó Trưởng khoa Kinh tế

Thiều Đình Phong

Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Trường nhiệm kỳ 2015 - 2020, Bí thư Đoàn trường, Phó Viện trưởng Viện Sư phạm Tự nhiên

Phan Xuân Phồn

Hiệu trưởng Trường Thực hành Sư phạm

Nguyễn Hồng Soa

Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Trường nhiệm kỳ 2015 - 2020, Trưởng phòng Hành chính Tổng hợp

Trần Vũ Tài

Viện trưởng Viện Sư phạm Xã hội

Đinh Ngọc Thắng

Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Trường nhiệm kỳ 2015 - 2020, Trưởng khoa Luật

Trần Bá Tiến

Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Trường nhiệm kỳ 2015 - 2020, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh

Nguyễn Quang Tuấn

Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Trường nhiệm kỳ 2015 - 2020, Chánh Văn phòng Đảng - Đoàn thể Trường

2. Đề nghị chuẩn y kết quả bầu cử Ban Thường vụ Đảng ủy Trường khóa XXXII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đối với các đồng chí:

TT

Họ và tên

Chức vụ, đơn vị công tác hiện nay

Nguyễn Huy Bằng

Phó Bí thư Đảng ủy Trường nhiệm kỳ 2015 - 2020, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh

Phạm Thị Bình

Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Trường nhiệm kỳ 2015 - 2020, Chủ tịch Công đoàn Trường

Nguyễn Hoa Du

Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Trường, Chủ tịch Hội đồng Trường nhiệm kỳ 2015 - 2020, Thành viên Hội đồng Trường

Nguyễn Anh Dũng

Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Trường nhiệm kỳ 2015 - 2020, Trưởng phòng Tổ chức Cán bộ

Nguyễn Ngọc Hiền

Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Trường nhiệm kỳ 2015 - 2020, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh

Nguyễn Hồng Soa

Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Trường nhiệm kỳ 2015 - 2020, Trưởng phòng Hành chính Tổng hợp

Trần Bá Tiến

Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Trường nhiệm kỳ 2015 - 2020, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh

3. Đề nghị chuẩn y kết quả bầu cử chức danh Bí thư Đảng ủy Trường khóa XXXII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đối với đồng chí Nguyễn Ngọc Hiền, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Trường nhiệm kỳ 2015 - 2020, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh.

4. Đề nghị chuẩn y kết quả bầu cử chức danh Phó Bí thư Đảng ủy Trường khóa XXXII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đối với đồng chí Nguyễn Huy Bằng, Phó Bí thư Đảng ủy Trường nhiệm kỳ 2015 - 2020, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh.