Ngày 22/01/2024, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh đã ban hành Kế hoạch số 2858-KH/HVCTQG về tổ chức Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ Tư, năm 2024 (có văn bản kèm theo). Ngày 22/02/2024, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nghệ An đã ban hành Công văn số 1752-CV/BTGTU về việc hưởng ứng Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ Tư, năm 2024 (sau đây gọi tắt là Cuộc thi). Để triển khai tốt Cuộc thi trong Đảng bộ Trường, thiết thực thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới, Ban Thường vụ Đảng ủy Trường đề nghị các tổ chức đảng, đơn vị, đoàn thể quán triệt và thực hiện tốt một số nội dung sau:

1. Các đảng bộ bộ phận, chi bộ, đơn vị, đoàn thể bám sát Kế hoạch số 2858-KH/HVCTQG, ngày 22/01/2024 của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, nghiên cứu kỹ thể lệ Cuộc thi và định hướng chủ đề các tác phẩm dự thi để chỉ đạo tổ chức triển khai tại đơn vị bảo đảm nội dung, chất lượng, hiệu quả, thời gian. Thường xuyên tuyên truyền, đôn đốc việc triển khai Cuộc thi trên các phương tiện thông tin đại chúng, mạng xã hội và qua các cuộc họp, sinh hoạt chuyên đề để đảng viên, viên chức, người lao động và người học hưởng ứng và tham gia tích cực. Tuyên truyền, lan toả sâu rộng ý nghĩa, nội dung của Cuộc thi trong đơn vị; lan toả các tác phẩm dự thi có chất lượng. Mỗi tổ chức đảng, đơn vị, đoàn thể lựa chọn ít nhất 2 tác phẩm có chất lượng gửi cho Ban Thường vụ Đảng ủy Trường để tham dự Cuộc thi.

2. Đề nghị Đảng bộ bộ phận Trường Sư phạm, Đảng bộ bộ phận Trường Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đảng bộ bộ phận Trường Kinh tế, Công đoàn Trường, Đoàn thanh niên, Hội Sinh viên chỉ đạo, phát động đảng viên, viên chức, người lao động, người học, đoàn viên, hội viên đầu tư xây dựng những tác phẩm có chất lượng, lựa chọn ít nhất 5 tác phẩm gửi cho Ban Thường vụ Đảng ủy Trường để tham dự Cuộc thi.

3. Các đảng bộ bộ phận, chi bộ, đơn vị, đoàn thể tổ chức thu nhận, thẩm định các tác phẩm theo Thể lệ Cuộc thi và lập hồ sơ dự thi (theo mẫu gửi kèm) gửi về Ban Thường vụ Đảng ủy Trường (qua Văn phòng Đảng - Hội đồng Trường - Đoàn thể) trước ngày 30/5/2024 để đánh giá, chấm sơ khảo, tổng hợp gửi Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nghệ An.

4. Ban Tuyên giáo Đảng ủy Trường, Văn phòng Đảng - Hội đồng Trường - Đoàn thể là bộ phận thường trực giúp Ban Thường vụ Đảng ủy Trường theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc hưởng ứng Cuộc thi, tạo đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng bộ; liên lạc với Ban Tổ chức cuộc thi, kịp thời cung cấp các tài liệu thông tin về cuộc thi cho đảng viên, viên chức, người lao động và người học.

5. Đề nghị Ban Biên tập website Trường, Bộ phận Truyền thông Trường có hình thức tuyên truyền thích hợp về Cuộc thi; đăng tải các thông tin về Cuộc thi trên website Trường, nhóm zalo của Đảng bộ, Nhà trường và các tổ chức đảng, đơn vị, đoàn thể.

Nhận được Công văn này, Ban Thường vụ Đảng ủy Trường đề nghị các tổ chức đảng, đơn vị, đoàn thể triển khai nghiêm túc, có chất lượng Cuộc thi.