Ban chấp hành Đảng bộ

Nguyễn Ngọc Hiền
Nguyễn Huy Bằng
Trần Bá Tiến
Nguyễn Anh Dũng
Nguyễn Hồng Soa
Phạm Thị Bình
Nguyễn Hoa Du
Nguyễn Thị Kim Anh
Hắc Xuân Cảnh
Nguyễn Anh Chương
Nguyễn Thị Thu Cúc
Phạm Lê Cường
Hoàng Việt Dũng
Trần Ngọc Long
Thiều Đình Phong
Phan Xuân Phồn
Trần Vũ Tài
Đinh Ngọc Thắng
Nguyễn Quang Tuấn