BAN THƯỜNG VỤ ĐẢNG ỦY

Nguyễn Ngọc Hiền
Nguyễn Huy Bằng
Trần Bá Tiến
Nguyễn Anh Dũng
Nguyễn Hồng Soa
Phạm Thị Bình
Nguyễn Hoa Du