ĐẢNG BỘ TỈNH NGHỆ AN                       ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

 ĐẢNG UỶ TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH                    

                          *                                       TP. Vinh, ngày 29 tháng 8 năm 2016

                 Số 42-TB/ĐU

 

THÔNG BÁO

Nội dung hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Trường

 (khóa XXXI) phiên tháng 8 năm 2016

 

 

Ngày 29 tháng 8 năm 2016, Ban Thường vụ Đảng uỷ Trường (khoá XXXI) đã tổ chức hội nghị với các nội dung sau:

I. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ CÔNG TÁC THÁNG 8 NĂM 2016

          Ban Thường vụ Đảng uỷ Trường đã thảo luận và đánh giá kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy Trường trong tháng 8 năm 2016.

II. CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG

1. Xét kết nạp đảng viên

Ban Thường vụ Đảng uỷ Trường đã thảo luận và thông qua đề nghị của Chi ủy chi bộ Khoa Giáo dục và Trường Thực hành Sư phạm kết nạp các quần chúng sau đây vào Đảng Cộng sản Việt Nam:

 

1.     

Chế Thị Hải Linh,

Cán bộ Khoa Giáo dục,

2.     

Đinh Thị Hằng,

Cán bộ Trường Thực hành Sư phạm,

3.     

Trương Thị Hiên,

Cán bộ Trường Thực hành Sư phạm.

 

Ban Thường vụ Đảng ủy Trường đề nghị các đảng ủy bộ phận, chi ủy chi bộ thông báo cho cán bộ, đảng viên, quần chúng biết, nếu ai có ý kiến gì thì phản ánh về Văn phòng Đảng uỷ Trường trước ngày 05/9/2016 để Ban Thường vụ Đảng ủy Trường ra quyết định kết nạp.

2. Xét chuyển chính thức cho đảng viên dự bị

Ban Thường vụ Đảng uỷ Trường đã chuẩn y đề nghị của Đảng ủy bộ phận Khoa Luật và Khoa Giáo dục chính trị chuyển chính thức cho các đảng viên dự bị sau đây:

 

1.    

Vũ Ngọc Hanh,

Sinh viên lớp 56B10 Khoa Luật,

2.    

Nguyễn Thị Thúy Kiều,

Sinh viên lớp 53B Khoa Giáo dục chính trị.

 

3. Xét đề nghị cấp ủy cấp trên tặng Huy hiệu Đảng

Ban Thường vụ Đảng ủy Trường đã thảo luận và nhất trí đề nghị cấp ủy cấp trên tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho đồng chí Lê Công Phượng, đảng viên đang công tác và sinh hoạt tại Chi bộ khoa Giáo dục.

4. Xét kỷ luật đảng viên

Ban Thường vụ Đảng ủy Trường đã thảo luận và quyết định thi hành kỷ luật 01 đảng viên do thiếu trách nhiệm trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, gây hậu quả rất nghiêm trọng.

III. CÔNG TÁC TỔ CHỨC VÀ CÁN BỘ

1. Thực hiện Công văn số 1025-CV/TU ngày 27/6/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An về việc rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý và giới thiệu luân chuyển nhiệm kỳ 2015 - 2020, Ban Thường vụ Đảng ủy Trường đã thảo luận và biểu quyết bằng phiếu kín rà soát, bổ sung quy hoạch Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy, Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy Trường nhiệm kỳ 2015 - 2020; đồng thời giới thiệu một số cán bộ có thể điều động, luân chuyển sang các cơ quan, đơn vị trực thuộc tỉnh Nghệ An theo tinh thần Nghị quyết số 02-NQ/TU ngày 15/3/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về luân chuyển, điều động đảng viên, cán bộ lãnh đạo, quản lý giai đoạn 2016 - 2020.

2. Ban Thường vụ Đảng ủy Trường đã thảo luận và thống nhất để Trung tâm Nội trú và Khoa Giáo dục quốc phòng thực hiện quy trình bổ nhiệm 01 Phó Trưởng đơn vị từ nguồn nhân sự tại chỗ và trong quy hoạch. Ban Thường vụ Đảng ủy giao Ban Tổ chức Đảng ủy, Phòng Tổ chức Cán bộ giúp Ban Thường vụ Đảng ủy và Ban Giám hiệu tổ chức thực hiện quy trình bổ nhiệm theo đúng quy định, đảm bảo sự ổn định và phát triển của các đơn vị.

3. Ban Thường vụ Đảng ủy Trường đã thảo luận việc thực hiện Quyết định số 3075/QĐ-BGDĐT ngày 20/08/2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về Kế hoạch triển khai thực hiện chính sách tinh giản biên chế. Ban Thường vụ Đảng ủy Trường giao Ban Tổ chức Đảng ủy, Phòng Tổ chức Cán bộ và các đơn vị có liên quan tham mưu cho Đảng ủy, Ban Giám hiệu Nhà trường: "Tiến hành rà soát, xác định lại chức năng, nhiệm vụ, xây dựng tổ chức bộ máy gọn nhẹ, hợp lý. Thực hiện đánh giá, phân loại, bố trí, sắp xếp lại đội ngũ công chức, viên chức, lao động hợp đồng hợp lý về trình độ chuyên môn, đáp ứng yêu cầu vị trí việc làm và từng bước nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức, đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức" theo đúng tinh thần Quyết định số 3075/QĐ-BGDĐT ngày 20/08/2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

IV. CÔNG TÁC ĐÀO TẠO, NGHIÊN CỨU KHOA HỌC, HỢP TÁC QUỐC TẾ, KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG, THANH TRA GIÁO DỤC

Ban Thường vụ Đảng uỷ Trường đã nghe và thảo luận về việc thực hiện nhiệm vụ đào tạo, nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế, kiểm định chất lượng, thanh tra giáo dục với các nội dung cụ thể như sau:

- Ban Thường vụ Đảng ủy Trường đã đánh giá việc thực hiện chỉ tiêu tuyển sinh các bậc học, hệ đào tạo năm 2016. Ban Thường vụ Đảng ủy Trường đề nghị các cấp ủy đảng, đơn vị, đoàn thể trực thuộc Trường cần tăng cường sinh hoạt chuyên đề để bàn các giải pháp thực hiện tốt hơn công tác quảng bá, tư vấn và tuyển sinh của Nhà trường trong thời gian tới. Xác định rõ việc tuyển sinh và nâng cao chất lượng đào tạo là yếu tố quyết định đến sự tồn tại và phát triển của Nhà trường.

- Ban Thường vụ Đảng ủy Trường đã cho ý kiến về tiến độ thực hiện xây dựng chương trình đào tạo và chuẩn đầu ra theo CDIO. Ban Thường vụ Đảng ủy Trường đề nghị các khoa đào tạo và các phòng ban có liên quan cần tập trung hoàn thành khung năng lực của ngành, chuẩn đầu ra cấp độ 3, khung chương trình đào tạo; đồng thời xây dựng chuẩn đầu ra cấp độ 4, đề cương chi tiết các môn học, biên soạn giáo trình, bài giảng, tài liệu tham khảo để phục vụ đào tạo từ khóa 58. 

- Ban Thường vụ Đảng ủy Trường đã thảo luận và thống nhất chủ trương đưa Phương pháp Montessori vào đào tạo sinh viên ngành Giáo dục mầm non và tổ chức hoạt động giáo dục tại Trường Thực hành Sư phạm Đại học Vinh. Ban Thường vụ Đảng ủy Trường đề nghị Khoa Giáo dục, Trường Thực hành Sư phạm nghiên cứu, tìm hiểu và tổ chức thực hiện.

- Ban Thường vụ Đảng ủy Trường đã cho ý kiến về hoạt động của Trường Trung học phổ thông Chuyên và Trường Thực hành Sư phạm Đại học Vinh. Ban Thường vụ Đảng ủy Trường đề nghị cấp ủy, ban giám hiệu của các trường trực thuộc cần thực hiện nghiêm túc kế hoạch thời gian năm học 2016 - 2017 đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành; tổ chức các hoạt động giáo dục cho học sinh như ôn tập, phụ đạo kiến thức cho học sinh yếu, bồi dưỡng học sinh giỏi, tổ chức các hoạt động ngoại khóa, văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao... đúng quy định, bảo đảm thiết thực, an toàn, phù hợp với tâm sinh lý lứa tuổi của học sinh; tăng cường chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện nghiêm túc các quy định về dạy thêm, học thêm của Bộ Giáo dục và Đào tạo và tỉnh Nghệ An.

- Ban Thường vụ Đảng ủy Trường đã thảo luận và định hướng các hoạt động để phát huy ảnh hưởng và đóng góp của Trường Đại học Vinh cho tỉnh Nghệ An nói riêng và khu vực Bắc Trung Bộ nói chung trên lĩnh vực đào tạo nguồn nhân lực và hợp tác chuyển giao khoa học, kỹ thuật và công nghệ, góp phần quan trọng đưa Nghệ An trở thành trung tâm giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ của khu vực Bắc Trung Bộ theo tinh thần Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 30/7/2013 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2020.     

- Ban Thường vụ Đảng ủy Trường đã đánh giá việc chấp hành nội quy, quy chế, thời gian làm việc của cán bộ, đảng viên trong thời gian qua. Ban Thường vụ Đảng ủy Trường đề nghị các cấp ủy đảng, đơn vị, đoàn thể cần tiếp tục thực hiện nghiêm Chỉ thị số 17-CT/TU ngày 03/12/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh. Ban Thường vụ Đảng ủy Trường đề nghị Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy và Phòng Thanh tra Giáo dục cần đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra đột xuất tại các đơn vị, nhằm tăng cường kỷ cương, nề nếp làm việc trong Nhà trường, đề cao vai trò gương mẫu, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp.     

V. CÔNG TÁC KẾ HOẠCH, TÀI CHÍNH, CƠ SỞ VẬT CHẤT, ĐỜI SỐNG

Ban Thường vụ Đảng uỷ Trường đã nghe và thảo luận về việc triển khai thực hiện công tác kế hoạch, tài chính và xây dựng cơ bản với các nội dung cụ thể như: đánh giá công tác duyệt kế hoạch năm học 2016 - 2017 của các đơn vị trực thuộc Trường; cho ý kiến về kế hoạch tổ chức hội nghị cán bộ - viên chức năm học 2016 - 2017; đánh giá công tác quyết toán tài chính năm 2015 và 8 tháng đầu năm 2016...

VI. CHO Ý KIẾN THỰC HIỆN CÁC VĂN BẢN CỦA CẤP TRÊN

Ban Thường vụ Đảng uỷ Trường đã thảo luận và cho ý kiến về việc thực hiện các văn bản của cấp trên, bao gồm:

- Công văn số 1130-CV/TU ngày 26/7/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An về việc đôn đốc triển khai thực hiện Nghị quyết số 03-NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An.

- Công văn số 184-CV/BTGTU ngày 28/7/2016 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nghệ An về việc báo cáo kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 01/12/2011 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, tạo bước phát triển mạnh mẽ về thể dục, thể thao đến năm 2020.

- Kết luận số 07-KL/TU ngày 10/8/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Nghệ An về tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2016.

- Kết luận số 08-KL/TU ngày 10/8/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Nghệ An về sơ kết 4 năm thực hiện Đề án đào tạo lao động kỹ thuật tỉnh Nghệ An, giai đoạn 2012 - 2015 và mục tiêu, giải pháp đào tạo lao động kỹ thuật giai đoạn 2016 - 2020; Đề án đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý tỉnh Nghệ An giai đoạn 2012 - 2020; kết quả 3 năm thực hiện Đề án bồi dưỡng đội ngũ doanh nhân Nghệ An giai đoạn 2012 - 2015, có tính đến năm 2020.

- Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 10/8/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Nghệ An về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ an ninh quốc gia và bảo đảm trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2016 - 2020.

- Quy định số 89-QĐ/UBKTTU ngày 10/8/2016 của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Nghệ An về công tác đánh giá, xếp loại và khen thưởng của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy.

- Hướng dẫn số 04-HD/BTGTU ngày 12/8/2016 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nghệ An về tuyên truyền kỷ niệm 71 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; 86 năm Ngày Xô viết Nghệ Tĩnh và 114 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Lê Hồng Phong.

- Kế hoạch số 09-KH/DVTU ngày 16/8/2016 của Ban Dân vận Tỉnh ủy Nghệ An về thực hiện Nghị quyết số 03-NQ/TU ngày 29/4/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An về tăng cường công tác phòng, chống ma túy trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2016 - 2020.

- Thông báo số 369-TB/TU ngày 16/8/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An về việc bổ sung ý kiến thẩm định cán bộ diện Tỉnh ủy quản lý.

- Thông báo số 13-TB/TW ngày 17/8/2016 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc xác định tuổi của đảng viên.

- Hướng dẫn số 08-HD/BTGTU ngày 19/8/2016 của Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng về một số nội dung cụ thể thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 03-KH/TW ngày 25/7/2016 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

- Báo cáo số 53-BC/BTGTU ngày 19/8/2016 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nghệ An về một số tình hình tư tưởng và dư luận xã hội cuối tháng 7, đầu tháng 8 năm 2016.

- Kế hoạch số 11-KH/BTCTU ngày 22/8/2016 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy Nghệ An về tập huấn hướng dẫn cài đặt, sử dụng bộ phần mềm quản lý cơ sở dữ liệu về đảng viên phiên bản nâng cấp 3.0, phần mềm quản lý cán bộ, công chức.

VII. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM TRONG THÁNG 9 NĂM 2016

1. Chỉ đạo các hoạt động kỷ niệm: 86 năm ngày Xô viết Nghệ Tĩnh (12/9/1930 - 12/9/2016), 114 năm ngày sinh Tổng Bí thư Lê Hồng Phong (06/9/1902 - 06/9/2016). Chỉ đạo đại hội các chi đoàn - lớp năm học 2016 - 2017. Phân công đồng chí Nguyễn Hồng Soa, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy, chỉ đạo thực hiện.

2. Chỉ đạo hội nghị cán bộ - viên chức năm học 2016 - 2017; xây dựng  Báo cáo tình hình hoạt động của Trường giai đoạn 2005 - 2015 cho Ban Kinh tế Trung ương; xây dựng Đề án tái cấu trúc Nhà trường; xây dựng Kế hoạch chiến lược phát triển Trường Đại học Vinh giai đoạn 2016 - 2025, tầm nhìn đến năm 2035. Phân công đồng chí Đinh Xuân Khoa, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng, chỉ đạo thực hiện.

3. Chỉ đạo công tác xét tuyển đợt 2 và nhập học cho sinh viên đại học hệ chính quy năm 2016; xây dựng chương trình đào tạo và chuẩn đầu ra theo tiếp cận CDIO. Phân công đồng chí Thái Văn Thành, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng, chỉ đạo thực hiện.

4. Chỉ đạo công tác khảo thí và đảm bảo chất lượng; thi tuyển sinh Sau đại học đợt 2 năm 2016. Phân công đồng chí Ngô Đình Phương, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng, chỉ đạo thực hiện.

5. Chỉ đạo hội nghị Ban Chấp hành Công đoàn Trường mở rộng đánh giá kết quả hoạt động Công đoàn năm học 2015 - 2016 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm học 2016 - 2017. Phân công đồng chí Nguyễn Thị Hường, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Trường, Chủ tịch Công đoàn Trường, chỉ đạo thực hiện.

6. Tổ chức các cuộc kiểm tra, giám sát theo Chương trình năm 2016. Phân công đồng chí Nguyễn Huy Bằng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy, chỉ đạo thực hiện.

 

 

Nơi nhận:                                                          T/M BAN THƯỜNG VỤ

  - Tỉnh uỷ Nghệ An;                                                           BÍ THƯ

   - Đảng ủy, Ban Giám hiệu;

   - Các đảng bộ bộ phận, chi bộ;                                                          

   - Các ban của Đảng uỷ;

   - Các đơn vị, các đoàn thể;

   - Lưu Văn phòng Đảng ủy.      

 

                                                                                               Đinh Xuân Khoa