ĐẢNG BỘ TỈNH NGHỆ AN                       ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

ĐẢNG UỶ TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH                    

                            *                                        TP. Vinh, ngày 02 tháng 5 năm 2018

                 Số 107-TB/ĐU

THÔNG BÁO

Nội dung hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Trường

 (khóa XXXI) phiên tháng 4 năm 2018

 

Ngày 02 tháng 5 năm 2018, Ban Thường vụ Đảng uỷ Trường (khoá XXXI) đã tổ chức hội nghị phiên thường kỳ tháng 4 năm 2018 với những nội dung sau:

I. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ CÔNG TÁC THÁNG 4 NĂM 2018

Ban Thường vụ Đảng uỷ Trường đã nghe đồng chí Bí thư Đảng uỷ và các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy báo cáo kết quả công tác tháng 4 năm 2018. Ban Thường vụ Đảng uỷ đã tổ chức thảo luận và rút kinh nghiệm.

II. CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG

1. Xét kết nạp Đảng

          Ban Thường vụ Đảng uỷ đã thảo luận và biểu quyết thông qua đề nghị của các Đảng ủy bộ phận: Viện Công nghệ Hóa sinh - Môi trường, Viện Nông nghiệp và Tài nguyên, Khoa Luật, Khoa Kinh tế, Khoa Xây dựng, Khoa Giáo dục chính trị và các Chi ủy chi bộ: Khoa Địa lý - Quản lý tài nguyên, Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh kết nạp các quần chúng sau đây vào Đảng Cộng sản Việt Nam:

1.     

Trần Thị Duyên,

Sinh viên lớp 54K Viện Công nghệ Hóa sinh - Môi trường,

2.     

Hồ Thị Thi,

Sinh viên lớp 54K2 Viện Công nghệ Hóa sinh - Môi trường,

3.     

Trần Thị Mơ,

Sinh viên lớp 55B1 Viện Công nghệ Hóa sinh - Môi trường,

4.     

Lê Thị Trâm,

Sinh viên lớp 55B2 Viện Công nghệ Hóa sinh - Môi trường,

5.     

Nguyễn Thị Lịch,

Sinh viên lớp 55K1 Viện Công nghệ Hóa sinh - Môi trường,

6.     

Hoàng Thị Trà My,

Sinh viên lớp 56K1 Viện Công nghệ Hóa sinh - Môi trường,

7.     

Lê Thị Linh,

Sinh viên lớp 55B Viện Nông nghiệp và Tài nguyên,

8.     

Đoàn Thị Hải,

Sinh viên lớp 56K Viện Nông nghiệp và Tài nguyên,

9.     

Vang Thị Trang,

Sinh viên lớp 56K Viện Nông nghiệp và Tài nguyên,

10.     

Xã Thị Cẩm Tú,

Sinh viên lớp 56K Viện Nông nghiệp và Tài nguyên,

11.     

Tô Thị Hà Phương,

Sinh viên lớp 55B3 Khoa Luật,

12.     

Đặng Ngô Kiều Trinh,

Sinh viên lớp 55B3 Khoa Luật,

13.     

Nguyễn Thị Hải Yến,

Sinh viên lớp 55B4 Khoa Luật,

14.     

Trần Phùng Hiếu,

Sinh viên lớp 55B5 Khoa Luật,

15.     

Lê Văn Triều,

Sinh viên lớp 55B6 Khoa Luật,

16.     

Lê Khánh Dư,

Sinh viên lớp 55B8 Khoa Luật,

17.     

Đặng Thị Oanh,

Sinh viên lớp 55B8 Khoa Luật,

18.     

Trịnh Hồng Trang,

Sinh viên lớp 56B1 Khoa Luật,

19.     

Vũ Thị Hồng Nga,

Sinh viên lớp 56B10 Khoa Luật,

20.     

Mai Thị Thúy Vân,

Sinh viên lớp 56B10 Khoa Luật,

21.     

Nguyễn Thanh Thúy,

Sinh viên lớp 55B1 Khoa Kinh tế,

22.     

Nguyễn Sỹ Chung,

Sinh viên lớp 56B1 Khoa Kinh tế,

23.     

Cao Thị Hoài Thương,

Sinh viên lớp 56B2 Khoa Kinh tế,

24.     

Phạm Mai Sương,

Sinh viên lớp 56B6 Khoa Kinh tế,

25.     

Võ Minh Hòa,

Sinh viên lớp 54K4 Khoa Xây dựng,

26.     

Đậu Đình Quý,

Sinh viên lớp 54K5 Khoa Xây dựng,

27.     

Đặng Bá Hùng

Sinh viên lớp 55K2 Khoa Xây dựng,

28.     

Trần Thị Khánh Dương,

Sinh viên lớp 55A Khoa Giáo dục chính trị,

29.     

Vi Thị Hồng,

Sinh viên lớp 55B Khoa Giáo dục chính trị,

30.     

Nguyễn Cảnh Giáp,

Sinh viên lớp 55B Khoa Giáo dục chính trị,

31.     

Lê Thị Thanh Hoa,

Sinh viên lớp 55A1 Khoa Địa lý - Quản lý tài nguyên,

32.     

Lữ Thị Hương,

Sinh viên lớp 55A1 Khoa Địa lý - Quản lý tài nguyên,

33.     

Lê Thị Quỳnh,

Sinh viên lớp 55A2 Khoa Địa lý - Quản lý tài nguyên,

34.     

Hoàng Văn Sỹ,

Sinh viên lớp 55A2 Khoa Địa lý - Quản lý tài nguyên,

35.     

Nguyễn Thị Duyên,

Sinh viên lớp 55K2 Khoa Địa lý - Quản lý tài nguyên,

36.     

Chu Thị Linh Chi,

Sinh viên lớp 55K5 Khoa Địa lý - Quản lý tài nguyên,

37.     

Nguyễn Như Quỳnh,

Sinh viên lớp 55K5 Khoa Địa lý - Quản lý tài nguyên,

38.     

Nguyễn Văn Chất,

Sinh viên lớp 55K6 Khoa Địa lý - Quản lý tài nguyên,

39.     

Phan Hữu Tiệp,

Cán bộ Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh.

Ban Thường vụ Đảng ủy Trường đề nghị các đảng ủy bộ phận, chi ủy chi bộ thông báo cho cán bộ, đảng viên, quần chúng biết, nếu ai có ý kiến gì thì phản ánh về Văn phòng Đảng - Đoàn thể trước ngày 09/5/2018 để Ban Thường vụ Đảng ủy Trường ban hành quyết định kết nạp.

2. Xét chuyển chính thức cho đảng viên dự bị

          Ban Thường vụ Đảng uỷ đã thảo luận và biểu quyết thông qua đề nghị của các Đảng ủy bộ phận: Viện Công nghệ Hóa sinh - Môi trường, Khoa Giáo dục chính trị và Chi ủy chi bộ Văn phòng Đảng - Đoàn thể chuyển chính thức cho các đảng viên dự bị sau đây:

1.         

Hồ Thị Lệ Như,

Sinh viên lớp 55B1 Viện Công nghệ Hóa sinh - Môi trường,

2.         

Trần Thị Thanh Vân,

Sinh viên lớp 55B2 Viện Công nghệ Hóa sinh - Môi trường,

3.         

Đinh Thị Ngọc Hằng,

Sinh viên lớp 55A Khoa Giáo dục chính trị,

4.         

Nguyễn Thái Dũng,

Cán bộ Văn phòng Đảng - Đoàn thể

3. Ban Thường vụ Đảng ủy Trường thảo luận và thông qua Kế hoạch kiểm điểm 2 năm rưỡi thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020 và Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII; sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 30/7/2013 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2020. Ban Thường vụ Đảng ủy Trường đề nghị các cấp ủy đảng, đơn vị, đoàn thể trực thuộc Trường kiểm điểm, đánh giá toàn diện những kết quả đạt được, hạn chế, khuyết điểm, rút ra nguyên nhân và bài học kinh nghiệm để đề ra các chủ trương, giải pháp thực hiện trong thời gian tới. Thời gian hoàn thành: trước ngày 30/5/2018.

III. CÔNG TÁC TỔ CHỨC VÀ CÁN BỘ

          1. Ban Thường vụ Đảng ủy Trường đã thảo luận và thông qua cơ cấu tổ chức cán bộ của Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Trường Đại học Vinh; đồng thời biểu quyết thống nhất để Hiệu trưởng Nhà trường thực hiện quy trình điều động và bổ nhiệm hai Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Trường Đại học Vinh nhiệm kỳ 2018 - 2023, cụ thể như sau:

          - Điều động TS. Mai Văn Chung, Bí thư chi bộ cán bộ ngành Sinh học, Trưởng bộ môn Thực vật - Sinh lý thực vật Viện Sư phạm Tự nhiên, đến làm việc tại Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Trường Đại học Vinh và bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Trường Đại học Vinh.

          - Điều động ThS. Nguyễn Đình Huy, Phó Trưởng phòng Thanh tra giáo dục, đến làm việc tại Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Trường Đại học Vinh và bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Trường Đại học Vinh.

          2. Ban Thường vụ Đảng ủy Trường đã thảo luận và thống nhất chủ trương bổ nhiệm Trưởng Phòng Đánh giá và công nhận chất lượng giáo dục và Trưởng Phòng Hành chính - Dịch vụ trực thuộc Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Trường Đại học Vinh theo quy định.

          3. Ban Thường vụ Đảng ủy Trường đã thảo luận và thống nhất chủ trương những cán bộ, viên chức của Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Trường Đại học Vinh là đảng viên sẽ sinh hoạt Đảng tại Chi bộ Trung tâm Đảm bảo chất lượng.

          4. Ban Thường vụ Đảng ủy Trường đã thảo luận và thống nhất đề nghị Hiệu trưởng Nhà trường cử TS. Nguyễn Ngọc Hiếu, Phó Giám đốc Trung tâm Đảm bảo chất lượng, giữ chức Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Đảm bảo chất lượng nhiệm kỳ 2015 - 2020.

          5. Ban Thường vụ Đảng ủy Trường đã thảo luận và thống nhất đề nghị Hiệu trưởng Nhà trường thực hiện quy trình điều động TS. Nguyễn Thị Hương, Giảng viên Khoa Lịch sử, đến làm việc tại Phòng Đào tạo Sau đại học và bổ nhiệm giữ chức Phó Trưởng Phòng Đào tạo Sau đại học nhiệm kỳ 2015 - 2020.

          6. Ban Thường vụ Đảng ủy Trường đã thảo luận và thông qua Kế hoạch tổng kết nhiệm kỳ Trưởng khoa 2013 - 2018 của các khoa: Sư phạm Ngữ Văn, Lịch sử, Địa lý - Quản lý tài nguyên, Giáo dục chính trị. Ban Thường vụ Đảng ủy Trường giao Ban Tổ chức Đảng ủy và Phòng Tổ chức Cán bộ chỉ đạo, hướng dẫn các khoa thực hiện tổng kết nhiệm kỳ Trưởng khoa 2013 - 2018 theo đúng quy định; đồng thời đề xuất phương án tổ chức và nhân sự của các khoa khi thành lập Viện Sư phạm Xã hội và Viện Khoa học xã hội và Nhân văn tại Đề án tái cấu trúc Trường Đại học Vinh. Hoàn thành trong tháng 6 năm 2018.

          7. Ban Thường vụ Đảng ủy Trường đã thảo luận và đồng ý để Phòng Hành chính Tổng hợp thực hiện quy trình bổ sung 1 Phó Trưởng phòng từ nguồn nhân sự tại chỗ và trong quy hoạch chức danh Phó Trưởng phòng Hành chính Tổng hợp nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã được Ban Thường vụ Đảng ủy phê duyệt.

          8. Ban Thường vụ Đảng ủy Trường đã thảo luận và quyết định thành lập Chi bộ Ban Quản lý cơ sở II; đồng thời chỉ định đồng chí Nguyễn Anh Chương, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Trường, Trưởng Ban Quản lý cơ sở II, giữ chức Bí thư chi bộ Ban Quản lý cơ sở II nhiệm kỳ 2017 - 2020.

9. Ban Thường vụ Đảng ủy Trường đã thảo luận và chuẩn y kết quả bầu cử đồng chí Trần Xuân Vinh, giảng viên Khoa Xây dựng, vào Ban Chấp hành Chi bộ học viên, sinh viên Khoa Xây dựng nhiệm kỳ 2017 - 2020 và giữ chức Bí thư Chi bộ học viên, sinh viên Khoa Xây dựng.

          IV. CHO Ý KIẾN THỰC HIỆN CÁC VĂN BẢN CỦA CẤP TRÊN

          Ban Thường vụ Đảng uỷ Trường thảo luận và cho ý kiến về việc thực hiện các văn bản của cấp trên, bao gồm:

- Thông báo số 1044-TB/TU ngày 02/4/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An về kết quả phân loại cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý năm 2017.

- Báo cáo số 240-BC/BTGTU ngày 02/4/2018 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nghệ An về một số tình hình tư tưởng và dư luận xã hội tháng 3/2018.

- Hướng dẫn số 36-HD/VPTW ngày 03/4/2018 của Văn phòng Trung ương Đảng về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản của Đảng.

- Công văn số 1187-CV/BTGTU ngày 05/4/2018 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nghệ An về đẩy mạnh tuyên truyền Chỉ thị số 21-CT/TU ngày 19/3/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An về đẩy mạnh công tác tuyên truyền về đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị.

- Kế hoạch số 127-KH/TU ngày 06/4/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An về sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 06/3/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới.

- Công văn số 1512-CV/BTCTU ngày 06/4/2018 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy Nghệ An về thủ tục chuyển sinh hoạt Đảng ra ngoài nước và thẩm tra, xác minh thân nhân ở nước ngoài.

- Kết luận số 90-KL/TU ngày 09/4/2018 của Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh Nghệ An về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh và công tác đối ngoại 3 tháng đầu năm 2018, định hướng nhiệm vụ thời gian tới.

- Quyết định số 1945-QĐ/TU ngày 12/4/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An về việc ban hành hướng dẫn khung để các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc Tỉnh ủy tiếp tục phát huy vai trò của nhân dân trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ.

- Báo cáo số 335-BC/TU ngày 11/4/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An về tình hình, kết quả công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng quý I/2018 và phương hướng, nhiệm vụ quý II/2018.

- Quy định số 1946-QĐ/TU ngày 12/4/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An về kiểm tra, giám sát việc kê khai tài sản đối với cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý.

- Quy chế số 229-QC/CQUBKTTU ngày 17/4/2018 của Thủ trưởng Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Nghệ An về ban hành quy chế làm việc của Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy.

- Công văn số 1202-CV/BTGTU ngày 17/4/2018 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nghệ An về việc tặng Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Tuyên giáo năm 2018.

- Đề án số 09-ĐA/TU ngày 18/4/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An về sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị tỉnh Nghệ An giai đoạn 2018 - 2021 và những năm tiếp theo.

- Kế hoạch số 57-KH/BTGTU ngày 19/4/2018 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nghệ An về việc tổ chức điều tra dư luận xã hội về kết quả 2 năm rưỡi thực hiện Nghị quyết Đại hội XVIII Đảng bộ tỉnh và 5 năm thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 30/7/2013 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2020.

- Kế hoạch số 130-KH/TU ngày 23/4/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An về tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 15-CT/TU ngày 05/5/2008 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An về tăng cường sự lãnh đạo công tác xử lý sau kiểm tra, thanh tra.

- Kế hoạch số 131-KH/TU ngày 23/4/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An về tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW ngày 02/2/2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên.

- Kế hoạch số 132-KH/TU ngày 24/4/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An về sơ kết 05 thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TU ngày 07/5/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống ma túy trong tình hình mới.

- Chỉ thị số 22-CV/TU ngày 26/4/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác bảo vệ, đấu tranh về nhân quyền trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

- Công văn số 3122-CV/TU ngày 26/4/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An về việc tăng cường công tác quản lý, đảm bảo an ninh trật tự liên quan đến "Hội Thánh Đức Chúa Trời".

- Công văn số 1212-CV/BTGTU ngày 26/4/2018 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nghệ An về tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc.

- Công văn số 1213-CV/BTGTU ngày 26/4/2018 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nghệ An về việc cung cấp tài liệu thông tin nội bộ về chuyến thăm Cộng hòa Pháp và Cộng hòa Cu-ba của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

VII. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM TRONG THÁNG 5 NĂM 2018

1. Chỉ đạo các hoạt động kỷ niệm 64 năm Ngày Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2018), 128 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2018); chỉ đạo Đại hội đại biểu Hội Sinh viên Trường lần thứ XI, nhiệm kỳ 2018 - 2020; tiếp tục thực hiện Công văn số 834-CV/BTGTU ngày 12/10/2017 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nghệ An về việc triển khai một số nội dung đấu tranh chống âm mưu, hoạt động “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa. Phân công đồng chí Thái Văn Thành, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng, và đồng chí Nguyễn Hồng Soa, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy, chỉ đạo thực hiện.

2. Chỉ đạo tiếp tục thực hiện nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII; triển khai thực hiện kế hoạch cải cách hành chính giai đoạn 2016 - 2020; thực hiện giai đoạn 2 Đề án tái cấu trúc Trường Đại học Vinh; quy hoạch tổng thể hệ thống thông tin quản lý Trường Đại học Vinh. Phân công đồng chí Đinh Xuân Khoa, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng, chỉ đạo thực hiện.

3. Chỉ đạo thực hiện Kế hoạch chiến lược truyền thông Trường Đại học Vinh giai đoạn 2017 - 2020; tăng cường tư vấn, quảng bá tuyển sinh các bậc học và loại hình đào tạo năm 2018; thực hiện phong trào thi đua "Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học" với các nội dung theo hướng dẫn năm học 2017 - 2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo; triển khai các hoạt động thực hiện Đề án xây dựng và phát triển chương trình đào tạo tiếp cận CDIO, các hoạt động tham gia Chương trình ETEP; mở lớp đào tạo trung cấp lý luận chính trị - hành chính (lớp thứ hai); tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng cho bí thư chi bộ và cấp ủy viên các cấp; công tác giải phóng mặt bằng tại cơ sở 1, cơ sở 2. Phân công đồng chí Thái Văn Thành, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng, chỉ đạo thực hiện.

4. Chỉ đạo xây dựng Kế hoạch thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII của Đảng ủy Trường và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 03-NQ/ĐU ngày 19/8/2017 của Ban Chấp hành Đảng bộ Trường về tăng cường hiệu quả hoạt động đảm bảo chất lượng của Trường Đại học Vinh; triển khai hoạt động của Trung tâm Kiểm định chất lượng - Trường Đại học Vinh; chuẩn bị tuyển sinh vào lớp 10 Trường Trung học phổ thông Chuyên; đẩy mạnh các hoạt động dịch vụ, hỗ trợ sinh viên và quan hệ doanh nghiệp; tăng cường các hoạt động thanh tra, kiểm tra nâng cao chất lượng toàn diện các hoạt động của Nhà trường. Phân công đồng chí Ngô Đình Phương, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng, Trưởng ban Tổ chức Đảng ủy, chỉ đạo thực hiện.

5. Chỉ đạo thực hiện Chương trình công tác kiểm tra, giám sát năm 2018; rà soát, điều chỉnh và tiếp tục triển khai thực hiện kế hoạch viết tài liệu, bài giảng, giáo trình giai đoạn 2016 - 2018 phục vụ các bậc học, loại hình đào tạo; tiếp tục triển khai các hoạt động của Dự án FCB; chỉ đạo xây dựng kế hoạch tổ chức hội nghị "Hợp tác đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào"; triển khai bản ghi nhớ hợp tác giữa TAFE SA (South Australia) và Trường Đại học Vinh; tăng cường công tác an ninh trật tự và công tác tôn giáo. Phân công đồng chí Nguyễn Huy Bằng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy, chỉ đạo thực hiện.

6. Tiếp tục thực hiện Chương trình số 20-CT/DVTU ngày 30/1/2018 của Ban Dân vận Tỉnh ủy Nghệ An về công tác dân vận năm 2018. Phân công đồng chí Nguyễn Ngọc Hiền, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Trưởng ban Dân vận Đảng ủy, chỉ đạo thực hiện.

 

Nơi nhận:                                                          T/M BAN THƯỜNG VỤ

  - Tỉnh uỷ Nghệ An;                                                           BÍ THƯ

  - Đảng ủy, Ban Giám hiệu;

  - Hội đồng Trường;

  - Các đảng bộ bộ phận, chi bộ;                                                          

  - Các ban của Đảng uỷ;

  - Các đơn vị, các đoàn thể;

  - Lưu Văn phòng Đảng - Đoàn thể.      

 

                                                                                               Đinh Xuân Khoa