ĐẢNG BỘ TỈNH NGHỆ AN                      ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

ĐẢNG UỶ TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH               

                                    *                                                 TP. Vinh, ngày 15 tháng 6 năm 2018

                 Số 111 - TB/ĐU

THÔNG BÁO

Kết luận của Ban Thường vụ Đảng ủy Trường

về công tác tổ chức và cán bộ

 

          Thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập; Kế hoạch số 111-KH/TU ngày 02/1/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An về việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; Đề án số 09-ĐA/TU ngày 18/4/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An về sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị tỉnh Nghệ An giai đoạn 2018 - 2020 và những năm tiếp theo; Đề án số 04/ĐA-ĐHV ngày 31/3/2017 của Hiệu trưởng Nhà trường về tái cấu trúc Trường Đại học Vinh và Nghị quyết số 03/NQ-HĐT ngày 08/1/2018 của Hội đồng Trường, Trường Đại học Vinh, ngày 15/6/2018, Ban Thường vụ Đảng ủy Trường (khoá XXXI) đã tiến hành các hội nghị để nghe và cho ý kiến một số nội dung về công tác tổ chức và cán bộ.

          Hội nghị đã thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, phát huy dân chủ, trí tuệ, thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến quan trọng và biểu quyết thông qua một số nội dung về công tác tổ chức và cán bộ như sau:

          1. Thống nhất trình Ban Chấp hành Đảng bộ Trường xem xét, đề nghị Hiệu trưởng Nhà trường thành lập Viện Sư phạm Xã hội và Viện Khoa học Xã hội và Nhân văn trên cơ sở sáp nhập và tái cấu trúc 04 khoa đào tạo: Sư phạm Ngữ Văn, Lịch sử, Địa lý - Quản lý tài nguyên và Giáo dục chính trị theo Đề án số 04/ĐA-ĐHV ngày 31/3/2017 của Hiệu trưởng Nhà trường về tái cấu trúc Trường Đại học Vinh và Nghị quyết số 03/NQ-HĐT ngày 08/1/2018 của Hội đồng Trường.

2. Thống nhất trình Ban Chấp hành Đảng bộ Trường xem xét, quyết định thành lập Đảng bộ bộ phận Viện Sư phạm Xã hội gồm 02 chi bộ trực thuộc là Chi bộ cán bộ Viện Sư phạm Xã hội và Chi bộ học viên, sinh viên Viện Sư phạm Xã hội; thành lập Đảng bộ bộ phận Viện Khoa học Xã hội và Nhân văn gồm 02 chi bộ trực thuộc là Chi bộ cán bộ Viện Khoa học Xã hội và Nhân văn và Chi bộ học viên, sinh viên Khoa học Xã hội và Nhân văn.

3. Thống nhất trình Ban Chấp hành Đảng bộ Trường xem xét, đề nghị Hiệu trưởng Nhà trường thực hiện quy trình bổ nhiệm đồng chí Trần Vũ Tài, Trưởng khoa Lịch sử nhiệm kỳ 2013 - 2018, giữ chức vụ Viện trưởng Viện Sư phạm Xã hội nhiệm kỳ 2015 - 2020.

4. Đồng ý với đề xuất của Khoa Giáo dục chính trị về việc sáp nhập 02 bộ môn: bộ môn Kinh tế chính trị - Chủ nghĩa xã hội khoa học và bộ môn Lịch sử Đảng thành 01 bộ môn: bộ môn Lý luận chính trị. Đồng ý để Khoa Giáo dục chính trị thực hiện quy trình bổ nhiệm Trưởng bộ môn và Phó Trưởng bộ môn Lý luận chính trị.

5. Đồng ý với đề xuất của Khoa Địa lý - Quản lý tài nguyên về việc tách bộ môn Sư phạm Địa lý thành 02 bộ môn: bộ môn Địa lý học và bộ môn Phương pháp giảng dạy Địa lý. Đồng ý chuyển đồng chí Nguyễn Thị Việt Hà, Trưởng bộ môn Quản lý đất đai, Khoa Địa lý - Quản lý tài nguyên, đến sinh hoạt tại bộ môn Phương pháp giảng dạy Địa lý, Khoa Địa lý - Quản lý tài nguyên. Đồng ý để Khoa Địa lý - Quản lý tài nguyên thực hiện quy trình bổ nhiệm Trưởng các bộ môn: Địa lý học, Phương pháp giảng dạy Địa lý, Quản lý đất đai, hoàn thành trước khi thành lập các Viện.

6. Đồng ý để Hiệu trưởng Nhà trường thực hiện quy trình chuyển 02 bộ môn: bộ môn Quản lý đất đai và bộ môn Quản lí tài nguyên và môi trường, trực thuộc Khoa Địa lý - Quản lý tài nguyên, đến trực thuộc Viện Nông nghiệp và Tài nguyên theo Đề án tái cấu trúc Trường Đại học Vinh.

7. Đồng ý để Hiệu trưởng Nhà trường thực hiện quy trình bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo, quản lý cho Viện Sư phạm Xã hội và Viện Khoa học Xã hội và Nhân văn, cụ thể như sau:

- Bổ nhiệm đồng chí Lê Thị Sao Chi, Phó Trưởng khoa Sư phạm Ngữ Văn nhiệm kỳ 2013 - 2018, giữ chức vụ Phó Viện trưởng Viện Sư phạm Xã hội nhiệm kỳ 2015 - 2020.

- Bổ nhiệm đồng chí Lê Thế Cường, Phó Trưởng khoa Lịch sử nhiệm kỳ 2013 - 2018, giữ chức vụ Phó Viện trưởng Viện Sư phạm Xã hội nhiệm kỳ 2015 - 2020.

- Bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Thị Trang Thanh, Trưởng khoa Địa lý - Quản lý tài nguyên nhiệm kỳ 2013 - 2018, giữ chức vụ Phó Viện trưởng Viện Sư phạm Xã hội nhiệm kỳ 2015 - 2020.

- Bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Thị Hoài, Phó Trưởng khoa Địa lý - Quản lý tài nguyên nhiệm kỳ 2013 - 2018, giữ chức vụ Phó Viện trưởng Viện Sư phạm Xã hội nhiệm kỳ 2015 - 2020.

- Bổ nhiệm đồng chí Trần Viết Quang, Phó Trưởng khoa phụ trách Khoa Giáo dục chính trị nhiệm kỳ 2013 - 2018, giữ chức vụ Phó Viện trưởng phụ trách Viện Khoa học Xã hội và Nhân văn nhiệm kỳ 2015 - 2020.

- Bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Thái Sơn, Phó Trưởng khoa Giáo dục chính trị nhiệm kỳ 2013 - 2018, giữ chức vụ Phó Viện trưởng Viện Khoa học Xã hội và Nhân văn nhiệm kỳ 2015 - 2020.

- Bổ nhiệm đồng chí Hắc Xuân Cảnh, Phó Trưởng khoa Lịch sử nhiệm kỳ 2013 - 2018, giữ chức vụ Phó Viện trưởng Viện Khoa học Xã hội và Nhân văn nhiệm kỳ 2015 - 2020.

- Bổ nhiệm đồng chí Đặng Thị Minh Lý, Phó Trưởng khoa Lịch sử nhiệm kỳ 2013 - 2018, giữ chức vụ Phó Viện trưởng Viện Khoa học Xã hội và Nhân văn nhiệm kỳ 2015 - 2020.

8. Đồng ý để Hiệu trưởng Nhà trường thực hiện quy trình điều động đồng chí Đậu Khắc Tài, Phó Trưởng khoa Địa lý - Quản lý tài nguyên nhiệm kỳ 2013-2018, đến làm việc tại Viện Nông nghiệp và Tài nguyên và bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Viện trưởng Viện Nông nghiệp và Tài nguyên nhiệm kỳ 2015 - 2020.

          Vậy, thông báo để Đảng ủy, Ban Giám hiệu Nhà trường, Hội đồng Trường, các tổ chức đảng, đơn vị, trực thuộc Trường được biết.

 

Nơi nhận:

T/M BAN THƯỜNG VỤ

- Đảng ủy, Ban Giám hiệu;

BÍ THƯ

- Hội đồng Trường;

 

- Các đảng bộ bộ phận, chi bộ;

 

- Các đơn vị, các đoàn thể;

 

- Lưu Văn phòng Đảng - Đoàn thể.         

 

 

Đinh Xuân Khoa