ĐẢNG BỘ TỈNH NGHỆ AN                       ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

ĐẢNG UỶ TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH                    

                            *                                        TP. Vinh, ngày 15 tháng 5 năm 2019

                 Số 139-TB/ĐU

 

THÔNG BÁO

Nội dung hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Trường

 (khóa XXXI) phiên tháng 5 năm 2019

-----

 

Ngày 15/5/2019, Ban Thường vụ Đảng uỷ Trường (khoá XXXI) đã tổ chức hội nghị với những nội dung sau:

I. CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG

1. Xét kết nạp Đảng

Ban Thường vụ Đảng uỷ Trường đã xem xét, thông qua đề nghị của các Đảng ủy bộ phận: Viện Sư phạm Tự nhiên, Viện Kỹ thuật và Công nghệ, Viện Sư phạm Xã hội, Khoa Kinh tế, Khoa Luật, Khoa Sư phạm Ngoại ngữ và các Chi ủy chi bộ: Trường Trung học phổ thông Chuyên, Phòng Quản trị và Đầu tư, Trung tâm Giáo dục thường xuyên kết nạp các quần chúng sau đây vào Đảng Cộng sản Việt Nam:

 

1.     

Phan Thị Ngọc,

Sinh viên lớp 56A1 Toán, Viện Sư phạm Tự nhiên,

2.     

Nguyễn Thu Trà,

Sinh viên lớp 56A1 Toán, Viện Sư phạm Tự nhiên,

3.     

Lê Thị Hải,

Sinh viên lớp 56A2 Toán, Viện Sư phạm Tự nhiên,

4.     

Hồ Thị Thùy Linh,

Sinh viên lớp 56A2 Toán, Viện Sư phạm Tự nhiên,

5.     

Lê Thị Trà My,

Sinh viên lớp 56A2 Toán, Viện Sư phạm Tự nhiên,

6.     

Trần Thị Hoài Trang,

Sinh viên lớp 56A2 Toán, Viện Sư phạm Tự nhiên,

7.     

Nguyễn Thị Ngọc Anh,

Sinh viên lớp 57A1 Toán, Viện Sư phạm Tự nhiên,

8.     

Phan Thị Hoài,

Sinh viên lớp 57A1 Toán, Viện Sư phạm Tự nhiên,

9.     

Bùi Thị Bích Nga,

Sinh viên lớp 57A1 Toán, Viện Sư phạm Tự nhiên,

10. 

Phan Thị Phương Trà,

Sinh viên lớp 57A1 Toán, Viện Sư phạm Tự nhiên,

11. 

Nguyễn Thị Kiều Trinh,

Sinh viên lớp 57A1 Toán, Viện Sư phạm Tự nhiên,

12. 

Nguyễn Thị Hà Vi,

Sinh viên lớp 57A1 Toán, Viện Sư phạm Tự nhiên,

13. 

Ngô Trường An,

Sinh viên lớp 57A2 Toán, Viện Sư phạm Tự nhiên,

14. 

Phạm Thị Linh,

Sinh viên lớp 57A2 Toán, Viện Sư phạm Tự nhiên,

15. 

Phạm Thùy Linh,

Sinh viên lớp 57A2 Toán, Viện Sư phạm Tự nhiên,

16. 

Nguyễn Thị Ngọc,

Sinh viên lớp 57A2 Toán, Viện Sư phạm Tự nhiên,,

17. 

Nguyễn Chí Bảo,

Sinh viên lớp 58A Toán, Viện Sư phạm Tự nhiên,

18. 

Nguyễn Thị Thu Hà,

Sinh viên lớp 58A Toán, Viện Sư phạm Tự nhiên,

19. 

Hồ Thị Hải Yến,

Sinh viên lớp 58A Toán, Viện Sư phạm Tự nhiên,

20. 

Chu Thị Trà Giang,

Sinh viên lớp 56A Tin, Viện Sư phạm Tự nhiên,

21. 

Phạm Thị Yến,

Sinh viên lớp 56A1 Lý, Viện Sư phạm Tự nhiên,

22. 

Nguyễn Thị Mỹ Linh,

Sinh viên lớp 56A2 Lý, Viện Sư phạm Tự nhiên,

23. 

Nguyễn Thị Thảo,

Sinh viên lớp 56A2 Lý, Viện Sư phạm Tự nhiên,

24. 

Trần Thị Trinh,

Sinh viên lớp 57A Lý, Viện Sư phạm Tự nhiên,

25. 

Nguyễn Thị Hiền,

Sinh viên lớp 56A Hóa, Viện Sư phạm Tự nhiên,

26. 

Trần Thị Huyền,

Sinh viên lớp 56A Hóa, Viện Sư phạm Tự nhiên,

27. 

Ngô Hà Thảo Nhi,

Sinh viên lớp 56A Hóa, Viện Sư phạm Tự nhiên,

28. 

Nguyễn Thị Phương,

Sinh viên lớp 56A Hóa, Viện Sư phạm Tự nhiên,

29. 

Vũ Thị Thu Uyên,

Sinh viên lớp 56A Hóa, Viện Sư phạm Tự nhiên,

30. 

Lê Thị Hồng,

Sinh viên lớp 57A Hóa, Viện Sư phạm Tự nhiên,

31. 

Nguyễn Thị Phương,

Sinh viên lớp 56A Sinh, Viện Sư phạm Tự nhiên,

32. 

Nguyễn Thị Hoài Thanh,

Sinh viên lớp 56A Sinh, Viện Sư phạm Tự nhiên,

33. 

Nguyễn Thị Thoa,

Sinh viên lớp 56A Sinh, Viện Sư phạm Tự nhiên,

34. 

Nguyễn Lâm Thư,

Sinh viên lớp 57A Sinh, Viện Sư phạm Tự nhiên,

35. 

Trần Đình Dũng,

Cán bộ Viện Kỹ thuật và Công nghệ,

36. 

Phan Văn Dư,

Cán bộ Viện Kỹ thuật và Công nghệ,

37. 

Hoàng Thị Trà Giang,

Sinh viên lớp 56A1 Văn, Viện Sư phạm Xã hội,

38. 

Nguyễn Thị Hoài Thủy,

Sinh viên lớp 56A1 Văn, Viện Sư phạm Xã hội,

39. 

Phan Thị Hà Phương,

Sinh viên lớp 56A2 Văn, Viện Sư phạm Xã hội,

40. 

Phan Thị Phương,

Sinh viên lớp 56A2 Văn, Viện Sư phạm Xã hội,

41. 

Vũ Như Ngọc,

Sinh viên lớp 57A Văn, Viện Sư phạm Xã hội,

42. 

Nguyễn Thị Như Quỳnh,

Sinh viên lớp 57A Văn, Viện Sư phạm Xã hội,

43. 

Trần Thị Kiều Trinh,

Sinh viên lớp 57A Văn, Viện Sư phạm Xã hội,

44. 

Vũ Tiến Cường,

Sinh viên lớp 56A Sử, Viện Sư phạm Xã hội,

45. 

Nguyễn Thị Gấm,

Sinh viên lớp 56A Sử, Viện Sư phạm Xã hội,

46. 

Nguyễn Thị Tuyết,

Sinh viên lớp 56A Sử, Viện Sư phạm Xã hội,

47. 

Nguyễn Thị Hà,

Sinh viên lớp 56A Giáo dục chính trị, Viện Sư phạm Xã hội,

48. 

Lê Thị Huyền Trang,

Sinh viên lớp 56A Giáo dục chính trị, Viện Sư phạm Xã hội,

49. 

Đinh Thị Hòa,

Sinh viên lớp 56B3 Kế toán, Khoa Kinh tế,

50. 

Nguyễn Phạm Hải Dung,

Sinh viên lớp 56B5 Kế toán, Khoa Kinh tế,

51.