ĐẢNG BỘ TỈNH NGHỆ AN                       ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

ĐẢNG UỶ TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH                    

                            *                                        TP. Vinh, ngày 25 tháng 2 năm 2019

                 Số 131-TB/ĐU

 

THÔNG BÁO

Nội dung hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Trường

 (khóa XXXI) phiên tháng 2 năm 2019

-----

 

Ngày 25/2/2019, Ban Thường vụ Đảng uỷ Trường (khoá XXXI) đã tổ chức hội nghị phiên thường kỳ tháng 2 năm 2019 với những nội dung sau:

I. CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG

1. Xét kết nạp Đảng

Ban Thường vụ Đảng uỷ Trường đã thảo luận và thông qua đề nghị của các Đảng bộ bộ phận: Viện Công nghệ Hóa sinh - Môi trường, Viện Khoa học Xã hội và Nhân văn, Khoa Kinh tế, Khoa Luật kết nạp các quần chúng sau đây vào Đảng Cộng sản Việt Nam:

1.     

Hồ Thị Kim Dung,

Sinh viên lớp 56B KHMT, Viện Công nghệ Hóa sinh - Môi trường,

2.     

Trần Thị Hương,

Sinh viên lớp 56B KHMT, Viện Công nghệ Hóa sinh - Môi trường,

3.     

Đặng Thị Huyền,

Sinh viên lớp 56B KHMT, Viện Công nghệ Hóa sinh - Môi trường,

4.     

Dương Nhật Lệ,

Sinh viên lớp 56B KHMT, Viện Công nghệ Hóa sinh - Môi trường,

5.     

Nguyễn Thị Khánh Ly,

Sinh viên lớp 56B KHMT, Viện Công nghệ Hóa sinh - Môi trường,

6.     

Phan Thị Tâm,

Sinh viên lớp 56B KHMT, Viện Công nghệ Hóa sinh - Môi trường,

7.     

Nguyễn Quỳnh Anh,

Sinh viên lớp 56B KHMT, Viện Công nghệ Hóa sinh - Môi trường,

8.     

Lê Thị Hòa,

Sinh viên lớp 55K1 CNTP, Viện Công nghệ Hóa sinh - Môi trường,

9.     

Trần Thị Trâm,

Sinh viên lớp 55K1 CNTP, Viện Công nghệ Hóa sinh - Môi trường,

10.     

Đậu Minh Dũng,

Sinh viên lớp 55K3 CNTP, Viện Công nghệ Hóa sinh - Môi trường,

11.     

Lương Văn Thắng,

Sinh viên lớp 57K CNTP, Viện Công nghệ Hóa sinh - Môi trường,

12.     

Phan Thị Thúy Hà,

Cán bộ Viện Khoa học Xã hội và Nhân văn,

13.     

Lê Hà Phương,

Cán bộ Viện Khoa học Xã hội và Nhân văn,

14.     

Nguyễn Thị Ngọc Bé,

Sinh viên lớp 56B Báo chí, Viện Khoa học Xã hội và Nhân văn,

15.     

Lê Thùy Dung,

Sinh viên lớp 56B Báo chí, Viện Khoa học Xã hội và Nhân văn,

16.     

Nguyễn Thị Hoài Thương,

Sinh viên lớp 56B Báo chí, Viện Khoa học Xã hội và Nhân văn,

17.     

Nguyễn Thị Tố Uyên,

Sinh viên lớp 56B Báo chí, Viện Khoa học Xã hội và Nhân văn,

18.     

Hoàng Thị Huyền,

Sinh viên lớp 57B Báo chí, Viện Khoa học Xã hội và Nhân văn,

19.     

Nguyễn Thái Xuân Sơn,

Sinh viên lớp 57B Báo chí, Viện Khoa học Xã hội và Nhân văn,

20.     

Hồ Công Hợp,

Sinh viên lớp 57B Chính trị học, Viện Khoa học Xã hội và Nhân văn,

21.     

Nguyễn Thị Tường Anh,

Sinh viên lớp 56B Quản lý Văn hóa, Viện Khoa học Xã hội và Nhân văn,

22.     

Lê Thị Như Quỳnh,

Sinh viên lớp 56B2 Khoa Kinh tế,

23.     

Nguyễn Tiến Thương Thương,

Sinh viên lớp 56B2 Khoa Kinh tế,

24.     

Trương Thị Trang,

Sinh viên lớp 56B2 Khoa Kinh tế,

25.     

Lê Thị Thúy An,

Sinh viên lớp 56B6 Khoa Kinh tế,

26.     

Phạm Thị Thanh,

Sinh viên lớp 56B6 Khoa Kinh tế,

27.     

Nguyễn Thị Thụy,

Sinh viên lớp 56B7 Khoa Kinh tế,

28.     

Phan Thị Hồng Vân,

Sinh viên lớp 56B9 Khoa Kinh tế,

29.     

Nguyễn Thị Huyền,

Sinh viên lớp 56B10 Khoa Kinh tế,

30.     

Trương Thị Hà Vi,

Sinh viên lớp 56B10 Khoa Kinh tế,

31.     

Phan Thị Dịu,

Sinh viên lớp 57B1 Khoa Kinh tế,

32.     

Vương Thị Khánh Nhàn,

Sinh viên lớp 57B1 Khoa Kinh tế,

33.     

Nguyễn Thị Phương Thảo,

Cán bộ Khoa Luật,

34.     

Nguyễn Thị Mai Trang,

Cán bộ Khoa Luật.

Ban Thường vụ Đảng ủy Trường đề nghị các đảng ủy bộ phận, chi ủy chi bộ thông báo cho cán bộ, đảng viên, quần chúng biết, nếu ai có ý kiến gì thì phản ánh về Văn phòng Đảng - Đoàn thể trước ngày 03/3/2019 để Ban Thường vụ Đảng ủy Trường ban hành quyết định kết nạp.

2. Xét chuyển chính thức cho đảng viên dự bị

Ban Thường vụ Đảng uỷ Trường đã thảo luận và chuẩn y đề nghị của các Đảng bộ bộ phận: Viện Sư phạm Tự nhiên, Viện Kỹ thuật và Công nghệ, Viện Khoa học Xã hội và Nhân văn, Khoa Luật chuyển chính thức cho các đảng viên dự bị sau đây:

1.     

Nguyễn Thị Thảo,

Cán bộ Viện Sư phạm Tự nhiên,

2.     

Lê Xuân Đình,

Sinh viên lớp 54K1 Viện Kỹ thuật và Công nghệ,

3.     

Nguyễn Thị Thương,

Sinh viên lớp 56B2 Du Lịch, Viện Khoa học Xã hội và Nhân văn,

4.     

Trương Thị Huyền,

Sinh viên Ngành 2 Khoa Luật,

5.     

Võ Thị Quỳnh Như,

Sinh viên lớp 58B5 Khoa Luật.

II. CÔNG TÁC TỔ CHỨC VÀ CÁN BỘ

          1. Ban Thường vụ Đảng ủy Trường đã xem xét và thống nhất trình Ban Chấp hành Đảng bộ Trường và Hiệu trưởng Nhà trường thực hiện quy trình điều động đồng chí Đinh Phan Khôi, Trưởng phòng Khoa học và Hợp tác quốc tế, đến làm việc tại Phòng Đào tạo Sau đại học và bổ nhiệm giữ chức vụ Trưởng phòng Đào tạo Sau đại học nhiệm kỳ 2015 - 2020.     

          2. Ban Thường vụ Đảng ủy Trường đã xem xét và thống nhất trình Ban Chấp hành Đảng bộ Trường và Hiệu trưởng Nhà trường xem xét, quyết định để đồng chí Trần Minh Công thôi giữ chức vụ Phó Bí thư chi bộ, Giám đốc Trung tâm Nội trú nhiệm kỳ 2015 - 2020 vì lý do sức khỏe không đảm bảo để tiếp tục công tác.

          3. Ban Thường vụ Đảng ủy Trường đã xem xét và thống nhất trình Ban Chấp hành Đảng bộ Trường và Hiệu trưởng Nhà trường xem xét, quyết định xây dựng Đề án thành lập Phân hiệu Trường Đại học Vinh tại Thành phố Hồ Chí Minh. Hoàn thành trong quý II năm 2019.

          4. Ban Thường vụ Đảng ủy Trường đã thảo luận và thống nhất để Viện Sư phạm Xã hội thực hiện quy trình kiện toàn Ban Chấp hành Chi bộ cán bộ nhiệm kỳ 2018 - 2020 và kiện toàn bộ môn: Lịch sử Việt Nam, Lịch sử thế giới, Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Lịch sử.

          5. Ban Thường vụ Đảng ủy Trường đã thảo luận và đồng ý để Hiệu trưởng Nhà trường thực hiện quy trình bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo, quản lý cho các đơn vị, cụ thể như sau:

          - Bổ nhiệm đồng chí Đinh Đức Tài, Phó Trưởng phòng Khoa học và Hợp tác quốc tế, giữ chức vụ Phó Trưởng phòng phụ trách Phòng Khoa học và Hợp tác quốc tế nhiệm kỳ 2015 - 2020.

          - Điều động đồng chí Thái Thị Kim Oanh, Ủy viên Ban Thường vụ Công đoàn Trường, Chủ tịch Công đoàn bộ phận, giảng viên Khoa Kinh tế, đến làm việc tại Trung tâm Đảm bảo chất lượng và bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc Trung tâm Đảm bảo chất lượng nhiệm kỳ 2015 - 2020.        

          6. Thực hiện Hướng dẫn số 18-HD/BCSĐ ngày 8/1/2019 của Ban Cán sự Đảng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc lấy phiếu tín nhiệm đối với lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo và cán bộ lãnh đạo, quản lý của các đơn vị trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo, Ban Thường vụ Đảng ủy Trường đã thảo luận và thông qua kế hoạch lấy phiếu tín nhiệm đối với Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng năm 2019.

          7. Thực hiện Công văn số 4047-CV/TU ngày 28/12/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An về rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý nhiệm kỳ 2015 - 2020 và nhiệm kỳ 2020 - 2025, Ban Thường vụ Đảng ủy Trường đã thảo luận và thông qua Đề án rà soát, bổ sung quy hoạch Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy Trường nhiệm kỳ 2015 - 2020 và nhiệm kỳ 2020 - 2025.

III. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM TRONG THÁNG 3 NĂM 2019

1. Chỉ đạo tổ chức các hoạt động kỷ niệm 109 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ (08/3/1910 - 08/3/2019); kỷ niệm 88 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2019) và các hoạt động trong Tháng Thanh niên năm 2019. Tiếp tục học tập chuyên đề Chỉ thị số 05 năm 2019: "Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"; cuộc thi viết "Sáng kiến, mô hình phổ biến, giáo dục pháp luật có hiệu quả cho thanh niên, thiếu niên"; tuyên truyền cuộc thi sáng tác "Giới thiệu nét đẹp Trường Đại học Vinh" lần thứ 3 và tìm hiểu lịch sử 60 năm Trường Đại học Vinh; chỉ đạo biên soạn sách Lịch sử Trường Đại học Vinh (1959 - 2019). Phân công đồng chí Thái Văn Thành, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng và đồng chí Nguyễn Hồng Soa, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy, chỉ đạo thực hiện.

2. Chỉ đạo thực hiện kế hoạch cải cách hành chính giai đoạn 2016 - 2020; triển khai kế hoạch xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO TCVN 9001:2015; quy hoạch tổng thể hệ thống thông tin quản lý Trường Đại học Vinh; hoàn thiện Đề án Tự chủ Trường Đại học Vinh; triển khai thực hiện Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 60 năm thành lập Trường Đại học Vinh (1959 - 2019). Phân công đồng chí Đinh Xuân Khoa, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng, chỉ đạo thực hiện.

3. Chỉ đạo thực hiện Kế hoạch chiến lược truyền thông Trường Đại học Vinh giai đoạn 2017 - 2020; tiếp tục thực hiện phong trào thi đua "Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học"; các hoạt động thực hiện Đề án xây dựng và phát triển chương trình đào tạo theo tiếp cận CDIO; các nhiệm vụ thuộc Chương trình ETEP; công tác giải phóng mặt bằng tại cơ sở I, cơ sở II; đẩy nhanh tiến độ xây dựng Làng sinh viên tại cơ sở II. Phân công đồng chí Thái Văn Thành, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng và đồng chí Nguyễn Huy Bằng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy, chỉ đạo thực hiện.

4. Chỉ đạo thực hiện Chương trình công tác kiểm tra, giám sát năm 2019; tiếp tục thực hiện kế hoạch viết tài liệu, bài giảng, giáo trình giai đoạn 2016 - 2018; triển khai các hoạt động của Dự án FCB; tiếp tục thực hiện có hiệu quả Đề án nâng cao chất lượng dạy và học tiếng Anh tại Trường Đại học Vinh; đẩy mạnh các hoạt động dịch vụ, hỗ trợ sinh viên và quan hệ doanh nghiệp; tăng cường các hoạt động thanh tra, kiểm tra nâng cao chất lượng toàn diện các hoạt động của Nhà trường. Phân công đồng chí Nguyễn Huy Bằng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy, chỉ đạo thực hiện.

5. Chỉ đạo mở rộng địa bàn tuyển sinh, tiếp tục cải tiến công tác quản lý, từng bước nâng cao chất lượng đào tạo của hệ vừa làm vừa học và đào tạo từ xa; nâng cao chất lượng và hiệu quả các hoạt động đào tạo ngắn hạn, cấp chứng chỉ, đào tạo kỹ năng mềm, kỹ năng nghề nghiệp cho sinh viên; tăng cường công tác an ninh, trật tự; triển khai các hoạt động của Trung tâm Kiểm định chất lượng - Trường Đại học Vinh; triển khai Đề án thành lập Phòng Khám bệnh Đa khoa trực thuộc Trường Đại học Vinh, tổ chức tốt hoạt động chăm sóc sức khỏe cho cán bộ, viên chức và học sinh, sinh viên, học viên. Phân công đồng chí Nguyễn Ngọc Hiền, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng, Trưởng ban Dân vận Đảng ủy, chỉ đạo thực hiện.

 

Nơi nhận:                                                       T/M BAN THƯỜNG VỤ

  - Tỉnh uỷ Nghệ An;                                                         BÍ THƯ

  - Đảng ủy, Hội đồng Trường;

  - Hiệu trưởng, các Phó Hiệu trưởng;

  - Các đảng bộ bộ phận, chi bộ;                                                         

  - Các ban của Đảng uỷ;

  - Các đơn vị, các đoàn thể;

  - Lưu Văn phòng Đảng - Đoàn thể.       

 

                                                                                               Đinh Xuân Khoa