ĐẢNG BỘ TỈNH NGHỆ AN                       ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

ĐẢNG UỶ TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH                    

                            *                                    TP. Vinh, ngày 27 tháng 2 năm 2019

                 Số 133-TB/ĐU

 

THÔNG BÁO

Kết luận của Ban Thường vụ Đảng ủy Trường

về công tác tổ chức và cán bộ

-----

 

Ngày 27/2/2019, Ban Thường vụ Đảng uỷ Trường (khoá XXXI) đã tổ chức hội nghị phiên đột xuất tháng 2 năm 2019. Hội nghị đã thảo luận và quyết nghị những nội dung chính sau đây:

1. Thống nhất để đồng chí Hiệu trưởng Nhà trường giao đồng chí Phạm Thị Hoài Thanh, Phó Giám đốc Trung tâm Nội trú, phụ trách Trung tâm Nội trú kể từ ngày 01/3/2019.

2. Chỉ định đồng chí Đặng Ngọc Dũng, Phó Giám đốc Trung tâm Nội trú, giữ chức vụ Phó Bí thư chi bộ Nội trú - Y tế nhiệm kỳ 2018 - 2020 kể từ ngày 01/3/2019.

3. Thống nhất chủ trương kiện toàn Chi bộ cán bộ Ngành Vật lý, Chi bộ cán bộ Ngành Hóa học, Chi bộ cán bộ Ngành Sinh học thuộc Đảng bộ bộ phận Viện Sư phạm Tự nhiên để trình Ban Chấp hành Đảng bộ Trường xem xét, quyết định.

4. Ban Thường vụ Đảng ủy Trường đã xem xét, cho ý kiến vào phương án nhân sự rà soát, bổ sung quy hoạch Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy Trường nhiệm kỳ 2015 - 2020 và nhiệm kỳ 2020 - 2025 trước khi lấy ý kiến tại các hội nghị theo quy định.

Vậy, thông báo để Đảng ủy, Hội đồng Trường, Ban Giám hiệu Nhà trường, các tổ chức đảng, đơn vị, đoàn thể trực thuộc Trường được biết.

 

 

Nơi nhận:                                                       T/M BAN THƯỜNG VỤ

  - Tỉnh uỷ Nghệ An;                                                         BÍ THƯ

  - Đảng ủy, Hội đồng Trường;

  - Hiệu trưởng, các Phó Hiệu trưởng;

  - Các đảng bộ bộ phận, chi bộ;                                                         

  - Các ban của Đảng uỷ;

  - Các đơn vị, các đoàn thể;

  - Lưu Văn phòng Đảng - Đoàn thể.      

 

                                                                                               Đinh Xuân Khoa