TỈNH UỶ NGHỆ AN                              ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

BAN TUYÊN GIÁO

               *                                             Nghệ An, ngày 10  tháng 5 năm 2019        

Số  57  - HD/BTGTU      

         

HƯỚNG DẪN

tuyên truyền kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969-2019) và 50 năm ngày Bác Hồ gửi bức thư cuối cùng cho

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Nghệ An (21/7/1969-21/7/2019)

-----

          Thực hiện Hướng dẫn số 90-HD/BTGTW, ngày 10/4/2019 của Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và 50 năm ngày Bác Hồ gửi bức thư cuối cùng cho Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Nghệ An, như sau:

          I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

         1. Ôn lại, khẳng định giá trị lý luận, thực tiễn sâu sắc của Di chúc, của bức thư Bác Hồ gửi Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Nghệ An; thể hiện sự tôn kính và lòng biết ơn sâu sắc đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh; đánh giá, tổng kết những thành tựu, bài học kinh nghiệm và biểu dương tập thể, cá nhân điển hình trong việc thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Qua đó, góp phần khắc sâu và thực hiện có hiệu quả tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc và sức mạnh thời đại, xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu đẹp, văn minh.

             2. Thông qua các hoạt động tuyên truyền, kỷ niệm góp phần củng cố và bồi đắp niềm tin của nhân dân với Đảng; cổ vũ các phong trào thi đua yêu nước, quyết tâm hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII và Nghị quyết Đại hội XII của Đảng đề ra, góp phần hoàn thành ước nguyện thiêng liêng, cao cả của Chủ tịch Hồ Chí Minh trước lúc đi xa.

          3. Tổ chức các hoạt động bảo đảm trang trọng, thiết thực, hiệu quả với nhiều nội dung và hình thức mới, có sức lan tỏa sâu rộng, gắn với tuyên truyền kỷ niệm 74 năm ngày Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, các ngày lễ, sự kiện lịch sử, chính trị quan trọng khác của đất nước, của tỉnh và của các địa phương, đơn vị, góp phần tạo không khí phấn khởi thi đua và sự chuyển biến tích cực, rõ nét trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, chuyên môn của các địa phương, đơn vị.

 

 

          II. NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN

          1. Tuyên truyền nội dung Di chúc và nội dung của bức thư; khẳng định ý nghĩa, giá trị lý luận và thực tiễn sâu sắc của tư tưởng Hồ Chí Minh trong Di chúc và bức thư, nhất là về Đảng cầm quyền, bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau, chăm lo đời sống nhân dân và phát huy tinh thần đoàn kết quốc tế, về thực hiện dân chủ với nhân dân, về phát triển kinh tế..., đồng thời nêu bật tâm nguyện, tình cảm, ý chí, niềm tin, trí tuệ và trách nhiệm vô cùng lớn lao của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với quê hương, Tổ quốc và nhân dân.

          2. Tôn vinh và tri ân sâu sắc công lao, cống hiến vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với cách mạng Việt Nam; khẳng định cuộc đời, sự nghiệp, tư tưởng và đạo đức Hồ Chí Minh luôn sống mãi trong tâm khảm mỗi người dân Việt Nam, soi đường dẫn dắt sự nghiệp cách mạng của Đảng và đất nước đi đến thắng lợi. 

               3. Tuyên truyền những thành tựu to lớn, bài học rút ra trong quá trình thực hiện Di chúc và bức thư. Trong đó, tập trung tuyên truyền thắng lợi vĩ đại trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước; những thành tựu trong sự nghiệp đổi mới, hội nhập quốc tế mà Đảng và nhân dân ta đang tiến hành; những kết quả đạt được sau 3 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và 3 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"; 5 năm thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2020 và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp; khẳng định quyết tâm phấn đấu thực hiện thắng lợi Di chúc thiêng liêng và con đường cách mạng mà Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã lựa chọn, "xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh", "ra sức phấn đấu làm cho Nghệ An mau trở thành một trong những tỉnh khá nhất ở miền Bắc".

          4. Tuyên truyền nhân rộng mô hình hay, cách làm sáng tạo, hiệu quả, đồng thời biểu dương tập thể, cá nhân điển hình trong thực hiện Di chúc và Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị; đề xuất nội dung và giải pháp mới, góp phần vận dụng đúng đắn, sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh trong sự nghiệp đổi mới đất nước và hội nhập quốc tế; đấu tranh, phản bác những thông tin, quan điểm sai trái, xuyên tạc, chống phá Đảng, Nhà nước và phủ định ý nghĩa, giá trị lý luận, thực tiễn của tư tưởng Hồ Chí Minh nói chung và Di chúc nói riêng.

          5. Phản ánh không khí phấn khởi, tin tưởng, thi đua yêu nước và các hoạt động tuyên truyền, kỷ niệm sự kiện diễn ra ở các cấp, ngành, đoàn thể từ tỉnh tới cơ sở; chú trọng tới các hoạt động lớn, trọng tâm, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo của Tổ quốc và những nơi có di tích lịch sử về Chủ tịch Hồ Chí Minh.

 

          III. CÁC HOẠT ĐỘNG TUYÊN TRUYỀN, KỶ NIỆM

          1. Tổ chức sinh hoạt chính trị tư tưởng nhân kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và kỷ niệm 50 năm ngày Bác Hồ gửi bức thư cuối cùng cho Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Nghệ An.

          2. Hội thảo khoa học về giá trị và ý nghĩa lịch sử của bức thư Bác Hồ gửi Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Nghệ An và kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

          3. Phối hợp Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam tổ chức điểm cầu truyền hình trực tiếp 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Nghệ An.

          4. Tuyên truyền kết quả thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và kết quả thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

         5. Gặp mặt biểu dương các điển hình tiên tiến học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

          6. Trưng bày chuyên đề tại trung tâm Văn hóa tỉnh, khu Di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên - Nam Đàn và trung tâm văn hóa thể thao cấp huyện… Nội dung trưng bày tập trung giới thiệu những hình ảnh, kỷ vật thiêng liêng về Bác Hồ kính yêu; những thành tựu, kết quả thực hiện Di chúc của Bác và thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị.

             Ngoài các hoạt động nêu trên, tùy theo tình hình cụ thể, có thể lựa chọn các hình thức tuyên truyền, kỷ niệm khác, như: phát động phong trào thi đua; tổ chức thi tìm hiểu về Di chúc, về tư tưởng Hồ Chí Minh, về cuộc đời sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh; sáng tác và quảng bá các tác phẩm văn học - nghệ thuật; tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao; xây dựng và chiếu phim về Chủ tịch Hồ Chí Minh; tổ chức Lễ dâng hương, báo công với Bác…        

          IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

          1. Ban Tuyên giáo các huyện, thành, thị uỷ, đảng uỷ trực thuộc, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể cấp tỉnh trên cơ sở Hướng dẫn này tham mưu cấp ủy đảng, đảng đoàn xây dựng kế hoạch tuyên truyền 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và kỷ niệm 50 năm ngày Bác Hồ gửi bức thư cuối cùng cho Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Nghệ An, trong đó tập trung những nội dung sau:

1.1. Tuyên truyền đến cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân bằng nhiều hình thức phong phú, thiết thực kết hợp tuyên truyền thực hiện các nhiệm vụ chính trị tại địa phương, đơn vị theo nội dung Hướng dẫn này.

1.2. Căn cứ điều kiện cụ thể, lựa chọn các hình thức tuyên truyền, kỷ niệm phù hợp, như: tọa đàm; nói chuyện chuyên đề; phát động các phong trào thi đua; thi tìm hiểu về Di chúc, về Chủ tịch Hồ Chí Minh; tổ chức Lễ dâng hương, báo công với Bác; các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao...

          1.3. Chỉ đạo làm tốt công tác tuyên truyền về các sự kiện trên đài truyền thanh, truyền hình, trang thông tin điện tử, các phương tiện thông tin, cổ động trực quan, thông qua đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên và các ấn phẩm tuyên truyền; xác định đây là một trong những nhiệm vụ quan trọng cần có sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của cấp ủy đảng, đảng đoàn.

          Thời gian tổ chức các hoạt động tuyên truyền, kỷ niệm sự kiện diễn ra từ tháng 5 đến tháng 10/2019, cao điểm trong quý III/2019.

          1.4. Chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân, nhất là các gia đình chính sách, người có công với nước, vùng sâu, vùng xa, biên giới...

          1.5. Vận động, khuyến khích cán bộ làm công tác tuyên giáo, đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên các cấp đăng tải, chia sẻ thông tin về nội dung Di chúc, về tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh, về tập thể, cá nhân điển hình học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên các trang mạng xã hội (facebook, zalo, youtube, fanpage…).

          1.6. Chỉ đạo, hướng dẫn triển khai thực hiện có hiệu quả đợt sinh hoạt chính trị tư tưởng trong cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân.

          Nội dung sinh hoạt

          - Ôn lại nội dung Di chúc, nội dung bức thư, nhất là lời căn dặn của Người về công tác xây dựng Đảng, về bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau, về chăm lo đời sống cho nhân dân, về tinh thần đoàn kết quốc tế và những việc sau khi kháng chiến thắng lợi, về thực hiện dân chủ, về phát triển kinh tế...; thảo luận, làm rõ giá trị lý luận, thực tiễn sâu sắc của Di chúc và bức thư; làm rõ những thành tựu của đất nước, của tỉnh qua 50 năm thực hiện Di chúc và Bức thư của Bác.

          - Liên hệ, đánh giá việc thực hiện Di chúc và bức thư đối với mỗi cán bộ, đảng viên, hội viên, đoàn viên, từng đơn vị, địa phương.

         - Bàn các biện pháp tiếp tục thực hiện có hiệu quả Di chúc và bức thư của Bác, cũng như thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 05- CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

          Hình thức sinh hoạt

         - Đối với các chi bộ Đảng, tổ chức sinh hoạt chuyên đề vào tháng 7/2019.

         - Đối với các cấp chính quyền: Tùy theo tình hình, điều kiện cụ thể triển khai sinh hoạt theo các nội dung trên bằng các hình thức phù hợp, như: tổ chức họp cơ quan, đơn vị.

         - Đối với các tổ chức cơ sở thuộc Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể: Đưa vào nội dung sinh hoạt chi đoàn, chi hội.

            2. Sở Văn hóa và Thể thao

          - Chỉ đạo các đơn vị văn hóa, nghệ thuật trong tỉnh tổ chức các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao, chiếu phim... vào dịp 2/9/2019 với tinh thần hướng mạnh về cơ sở, vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới...

  - Chỉ đạo và hướng dẫn tổ chức tốt công tác tuyên truyền cổ động trực quan trên địa bàn toàn tỉnh, trọng tâm là tuyên truyền trên hệ thống băng zôn, pa nô, áp phích, bảng điện tử; các hoạt động triển lãm, trưng bày chuyên đề...

- Chỉ đạo tổ chức các hoạt động biểu diễn nghệ thuật vào dịp 2/9/2019, mừng 74 năm ngày Cách mạng tháng Tám thành công, Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và thành tựu của đất nước, của tỉnh qua 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

         3. Sở Thông tin và Truyền thông

- Phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chỉ đạo, định hướng công tác tuyên truyền kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và 50 năm ngày Bác Hồ gửi bức thư cuối cùng cho Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Nghệ An trên các phương tiện thông tin đại chúng của tỉnh.

         - Thường xuyên chỉ đạo việc theo dõi, kiểm tra và xử lý nghiêm các vi phạm trong việc đăng tải, phổ biến thông tin, quan điểm sai trái, xuyên tạc, chống phá Đảng, Nhà nước, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

4. Trường Chính trị tỉnh

          Tổ chức hội thảo khoa học về giá trị và ý nghĩa lịch sử của bức thư Bác Hồ gửi Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Nghệ An và kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

5. Hội Liên hiệp Văn học - Nghệ thuật tỉnh tuyên truyền, vận động văn nghệ sỹ bám sát thực tiễn, sáng tác và quảng bá những tác phẩm văn học - nghệ thuật hay, đẹp, hấp dẫn, bổ ích, cổ vũ toàn Đảng, toàn dân và toàn quân tích cực học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, góp phần sớm hiện thực hóa ước nguyện thiêng liêng, cao cả của Người trong bản Di chúc.

          6. Các cơ quan báo chí của tỉnh

          - Mở chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và kỷ niệm 50 năm ngày Bác Hồ gửi bức thư cuối cùng cho Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Nghệ An. Trong đó, tập trung tuyên truyền về thành tựu của Đảng, của đất nước, của tỉnh qua 50 năm thực hiện Di chúc và bức thư của Bác; biểu dương những điển hình, nhân tố mới trong thực hiện Di chúc, trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tại các đơn vị, địa phương, nhất là ở các lĩnh vực thường xuyên phải đối mặt nhiều khó khăn, thách thức.

            - Tổ chức các diễn đàn, tọa đàm trao đổi về Di chúc, về tư tưởng Hồ Chí Minh; các chương trình văn hóa - nghệ thuật về Đảng, Bác Hồ, về quê hương, đất nước, con người Việt Nam.

         - Đài Phát thanh và Truyền hình Nghệ An tổ chức tiếp sóng Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam Lễ kỷ niệm cấp quốc gia 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và kỷ niệm 50 năm ngày mất của Người để cán bộ, đảng viên và nhân dân theo dõi; phối hợp tổ chức điểm cầu truyền hình trực tiếp 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Nghệ An; lồng ghép tuyên truyền cuộc đời, sự nghiệp, tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào các chương trình truyền hình hấp dẫn trên sóng NTV; tổ chức sản xuất, phát sóng phim tài liệu, phóng sự 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và 50 năm ngày mất của Người vào dịp Quốc khánh 2/9 trên sóng phát thanh và truyền hình.  

          V. MỘT SỐ KHẨU HIỆU TUYÊN TRUYỀN

          1. Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh - Lời của non sông đất nước!

          2. Toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta quyết tâm phấn đấu thực hiện thành công Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh!

          3. Chủ tịch Hồ Chí Minh - Lãnh tụ thiên tài của Đảng và nhân dân ta!

          4. Sống, chiến đấu, lao động và học tập theo gương Bác Hồ vĩ đại!

          5. Nghệ An thi đua làm theo lời Bác dặn!

          6. Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam muôn năm!

          7. Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm!

          8. Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta! 

Gửi kèm theo Hướng dẫn này Đề cương tuyên truyền 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (2/9/1969-2/9/2019) và nội dung Bức thư Bác Hồ gửi Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Nghệ An ngày 21/7/1969 để phục vụ công tác tuyên truyền.

 

 Nơi nhận:

- Ban Tuyên giáo Trung ương (b/c),                                           

- Thường trực Tỉnh ủy (b/c),

- UBND tỉnh,

- Thường trực và BTG các huyện, thành,

thị ủy, đảng ủy trực thuộc,

- UBMTTQ và các đoàn thể cấp tỉnh,

- Các sở: TT&TT, VH&TT,

- Hội Liên hiệp VH-NT tỉnh,

- Các cơ quan báo chí của tỉnh,

- Lãnh đạo ban,

- Phòng TT-BC-XB,

- Lưu VP.                                                                               

K/T TRƯỞNG BAN

PHÓ TRƯỞNG BAN THƯỜNG TRỰC

  

                            (đã ký)

 

 

 

Kha Văn Tám