ĐẢNG BỘ TỈNH NGHỆ AN                      ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

ĐẢNG UỶ TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH               

                              *                                         Nghệ An, ngày 18 tháng 7 năm 2023

                    Số 14-HD/ĐU

 

HƯỚNG DẪN

kiểm điểm giữa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết đại hội Đảng các cấp;

tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW, ngày 04/11/2013

của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về đổi mới căn bản, toàn diện

giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa

trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa

và hội nhập quốc tế

-----

 

 

          Thực hiện chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh ủy Nghệ An và Bộ Giáo dục và Đào tạo; căn cứ Chương trình làm việc toàn khóa của Ban Chấp hành Đảng bộ Trường nhiệm kỳ 2020 - 2025 và Chương trình công tác năm 2023 của Đảng ủy Trường, Ban Thường vụ Đảng ủy Trường hướng dẫn các cấp ủy, tập thể lãnh đạo các đơn vị, đoàn thể thuộc và trực thuộc Trường tiến hành kiểm điểm giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ bộ phận nhiệm kỳ 2020 - 2025; Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Trường lần thứ XXXII, nhiệm kỳ 2020 - 2025; Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025; Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 (sau đây gọi tắt là các nghị quyết) và tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW, ngày 04/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế (sau đây gọi tắt là Nghị quyết số 29-NQ/TW), như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Kiểm điểm, đánh giá toàn diện giữa nhiệm kỳ thực hiện các nghị quyết và tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW. Qua đó, làm rõ những kết quả đạt được, hạn chế, khuyết điểm, rút ra nguyên nhân và bài học kinh nghiệm để đề ra các chủ trương, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện trong thời gian tới.

2. Việc kiểm điểm, đánh giá, tổng kết phải được tiến hành nghiêm túc, sâu sắc, toàn diện; bảo đảm khách quan, thực chất; tiết kiệm và tránh hình thức; đề ra các nhiệm vụ, giải pháp khả thi, hiệu quả, có trọng tâm, trọng điểm; lắng nghe, tập hợp được ý kiến, tâm tư, nguyện vọng của đội ngũ đảng viên, viên chức, người lao động, đoàn viên, hội viên và người học.

3. Làm tốt công tác chuẩn bị, báo cáo ngắn gọn, có tính khái quát cao, có số liệu minh họa; tổ chức hội nghị kiểm điểm, đánh giá, tổng kết đúng thời gian, đảm bảo chất lượng, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho các tổ chức đảng, đơn vị, đoàn thể, đảng viên, viên chức, người lao động và người học đối với sự phát triển của tổ chức, đơn vị, Nhà trường và Ngành Giáo dục và Đào tạo.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Các đảng bộ bộ phận, chi bộ, đơn vị, đoàn thể

1.1. Tổ chức hội nghị toàn thể đảng viên, đoàn viên, hội viên để kiểm điểm giữa nhiệm kỳ thực hiện các nghị quyết và tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW phù hợp với thực tế của tổ chức đảng, đơn vị, đoàn thể. Cụ thể:

- Công tác quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các nghị quyết: Việc cụ thể hóa các nghị quyết thành chương trình, kế hoạch công tác ở tổ chức đảng, đơn vị; công tác hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện các nghị quyết.

- Kết quả đạt được (đánh giá toàn diện những kết quả đạt được theo các nhiệm vụ, giải pháp tại các nghị quyết và chương trình hành động thực hiện các nghị quyết); những tồn tại, hạn chế (đánh giá đúng thực chất, chỉ rõ những tồn tại, hạn chế trong quá trình triển khai thực hiện các nghị quyết); nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế và bài học kinh nghiệm.

- Chỉ ra những mô hình hay, những cách làm hiệu quả trong triển khai thực hiện các nghị quyết.

- Trên cơ sở kết quả thực hiện các nghị quyết, phân tích bối cảnh tình hình của Nhà trường, tổ chức đảng, đơn vị, đoàn thể để xác định phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, giải pháp tiếp tục thực hiện các nghị quyết và Nghị quyết số 29-NQ/TW.

- Đề xuất, kiến nghị đối với cấp trên để tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các nghị quyết.

1.2. Các đảng bộ bộ phận, chi bộ tiến hành bầu bổ sung cấp ủy viên (nếu thiếu). Việc lựa chọn để giới thiệu nhân sự và bầu bổ sung vào cấp uỷ phải đảm bảo tiêu chuẩn, điều kiện, quy trình theo quy định hiện hành.

Thời gian hoàn thành và gửi báo cáo cho Ban Thường vụ Đảng ủy Trường (qua Văn phòng Đảng - Hội đồng Trường - Đoàn thể): trước ngày 10/8/2023.

2. Ban Giám hiệu Nhà trường, Thường trực Hội đồng Trường

- Chỉ đạo các đơn vị thuộc và trực thuộc Trường rà soát, kiểm điểm, đánh giá kết quả triển khai Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ Trường thực hiện các nghị quyết và Nghị quyết số 29-NQ/TW.

- Báo cáo kết quả giữa nhiệm kỳ thực hiện các nghị quyết và 10 năm thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW.

Thời gian hoàn thành và gửi báo cáo cho Đảng ủy Trường (qua Văn phòng Đảng - Hội đồng Trường - Đoàn thể): Trước ngày 15/8/2023.

3. Các Ban của Đảng ủy Trường

- Rà soát, kiểm điểm, đánh giá việc triển khai Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ Trường thực hiện các nghị quyết và Nghị quyết số 29-NQ/TW.

- Báo cáo kết quả giữa nhiệm kỳ thực hiện các nghị quyết.

Thời gian hoàn thành và gửi báo cáo cho Đảng ủy Trường (qua Văn phòng Đảng - Hội đồng Trường - Đoàn thể): Trước ngày 15/8/2023.

4. Văn phòng Đảng - Hội đồng Trường - Đoàn thể

Chủ trì, phối hợp với các Ban của Đảng ủy Trường và các đơn vị có liên quan xây dựng các báo cáo:

- Báo cáo kết quả giữa nhiệm kỳ thực hiện các nghị quyết.

- Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ Trường, Ban Thường vụ Đảng ủy Trường khóa XXXII,  nhiệm kỳ 2020 - 2025.

- Báo cáo kết quả 10 năm thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW.

Thời gian hoàn thành và gửi Dự thảo báo cáo cho Ban Thường vụ Đảng ủy Trường: Trước ngày 20/8/2023.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Ban Tổ chức Đảng ủy Trường chủ trì, phối hợp các Ban của Đảng ủy Trường và Văn phòng Đảng - Đoàn thể - Đoàn thể chỉ đạo các tổ chức đảng, đơn vị, đoàn thể thuộc và trực thuộc Trường thực hiện hướng dẫn này và tổng hợp kết quả, báo cáo cho Ban Thường vụ Đảng ủy Trường.

2. Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Trường, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Trường theo dõi, chỉ đạo và tham dự hội nghị kiểm điểm, đánh giá, tổng kết tại các đảng bộ bộ phận, chi bộ, đơn vị, đoàn thể được phân công phụ trách.

3. Sau hội nghị, các tổ chức đảng, đơn vị, đoàn thể hoàn chnh h sơ hội nghị gi v Văn phòng Đảng - Hội đồng Trường - Đoàn thể đúng thời gian quy định. H sơ bao gm:

- Các báo cáo: (1) Báo cáo kết quả giữa nhiệm kỳ thực hiện các nghị quyết; (2) Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ bộ phận (3) Báo cáo kết quả 10 năm thực hiện Nghị quyết số 29.

- Ngh quyết, biên bản tổ chức hi nghị.

- T trình đề ngh chun y kết quả bầu bổ sung cấp ủy viên (nếu có) kèm theo trích ngang lý lịch, hồ sơ nhân sự và biên bn bu cử.

Các mu kèm theo Hướng dn này được đăng trên website ca Đảng u Trường và gi qua phn mm văn phòng đin t IOffice.

4. Quá trình thực hiện nếu có gì vướng mắc, các đơn vị báo cáo Ban Thường vụ Đảng ủy Trường để xem xét, giải quyết kịp thời.

          Nhận được hướng dẫn này, Ban Thường vụ Đảng ủy Trường đề nghị các cấp ủy đảng, tập thể lãnh đạo các đơn vị, đoàn thể thuộc và trực thuộc Trường quán triệt và thực hiện nghiêm túc, đúng thời gian quy định.

 

Nơi nhận:                                                       T/M BAN THƯỜNG VỤ

  - Tỉnh uỷ Nghệ An;                                                         BÍ THƯ

  - Đảng ủy, Hội đồng Trường;

  - Ban Giám hiệu Nhà trường;

  - Các đảng bộ bộ phận, chi bộ;                                                          

  - Các Ban của Đảng uỷ;

  - Các đơn vị, các đoàn thể;

  - Lưu Văn phòng Đảng - HĐT - Đoàn thể.      

                                                                                Nguyễn Ngọc Hiền