Thực hiện Hướng dẫn số 126-HD/BTGTW, ngày 19/12/2023 của Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng về tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong năm 2024; Quy định số 19-QĐ/TU, ngày 27/12/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An về tổ chức các ngày kỷ niệm; nghi thức trao tặng, đón nhận hình thức khen thưởng, danh hiệu thi đua; nghi lễ đối ngoại trên địa bàn tỉnh; Kế hoạch số 219-KH/TU, ngày 16/01/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An về tuyên truyền, kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng năm 2024 trên địa bàn tỉnh Nghệ An và Kế hoạch số 244-KH/TU, ngày 24/4/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An về tuyên truyền, kỷ niệm 134 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2024); 55 năm ngày Bác Hồ gửi Bức thư cuối cùng cho Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Nghệ An (21/7/1969 - 21/7/2024) và 55 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969 - 2024), Ban Thường vụ Đảng ủy Trường ban hành kế hoạch tuyên truyền kỷ niệm 134 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2024); 55 năm ngày Bác Hồ gửi Bức thư cuối cùng cho Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Nghệ An (21/7/1969 - 21/7/2024) và 55 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969 - 2024), như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Tiếp tục nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và người học về thân thế, cuộc đời, sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Chủ tịch Hồ Chí Minh; tôn vinh những cống hiến vĩ đại của Người đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc Việt Nam, với phong trào cộng sản và công nhân quốc tế. Cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên và người học quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Nhà trường và đơn vị.

2. Thể hiện lòng thành kính tưởng nhớ, tri ân sâu sắc của cán bộ, đảng viên và người học đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh. Từ đó, nêu cao ý thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và người học trong việc tiếp tục học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh, đặc biệt là thực hiện Di chúc và Bức thư cuối cùng Bác Hồ gửi cho Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Nghệ An.

3. Biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; trong 55 năm thực hiện Bức thư cuối cùng Bác Hồ gửi cho Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Nghệ An và 55 năm thực hiện Di chúc của Người.

4. Đấu tranh phản bác những quan điểm, nội dung sai trái, xuyên tạc về thân thế, sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

5. Tổ chức các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm thiết thực, có ý nghĩa, tiết kiệm, tránh phô trương, hình thức.

II. NỘI DUNG VÀ KHẨU HIỆU TUYÊN TRUYỀN

1. Nội dung

- Tuyên truyền về thân thế, cuộc đời hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh; tôn vinh những cống hiến vĩ đại của Người đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc Việt Nam, với phong trào cộng sản và công nhân quốc tế; trách nhiệm, lòng thành kính, tri ân sâu sắc của quê hương Nghệ An, của nhân dân Việt Nam và tình cảm yêu mến, kính trọng của nhân dân các nước trên thế giới đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh.  

- Tuyên truyền về nội dung, giá trị và ý nghĩa to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phân tích, làm rõ sự vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong sự nghiệp đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế.

- Khẳng định tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng, là động lực, nguồn sức mạnh to lớn để toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, nhất là đảng bộ và nhân dân Nghệ An phát huy tinh thần cách mạng, tập trung nguồn lực, vượt qua khó khăn, thách thức, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đặc biệt là Nghị quyết số 39-NQ/TW, ngày 18/7/2023 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Nghị quyết số 162/NQ-CP, ngày 04/10/2023 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW, ngày 18/7/2023 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và Chương trình hành động số 68-CTr/TU, ngày 15/11/2023 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị.

- Tuyên truyền về kết quả mà đảng bộ và nhân dân Nghệ An đã thực hiện theo lời dặn trong Bức thư cuối cùng Bác Hồ gửi cho Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Nghệ An, trong thực hiện Di chúc của Người và kết quả đạt được trong 3 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

- Phát hiện, nhân rộng mô hình hay, cách làm sáng tạo, hiệu quả trong các lĩnh vực của đời sống xã hội; biểu dương kịp thời những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, gương "người tốt, việc tốt"; nhắc nhở những tổ chức đảng triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị còn hình thức, thiếu sáng tạo, kém hiệu quả.

- Kịp thời đấu tranh, phản bác các thông tin, quan điểm sai trái, xuyên tạc về thân thế, sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh và những giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

2. Khẩu hiệu tuyên truyền

- Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh!

- Sống, chiến đấu, lao động và học tập theo gương Bác Hồ vĩ đại!

- Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Nghệ An quyết tâm thực hiện thắng lợi Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh!

- Cán bộ, đảng viên và học sinh, sinh viên, học viên Trường Đại học Vinh quyết tâm thực hiện thắng lợi Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh!

- Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng!

- Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Nghệ An phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XIX!

- Cán bộ, đảng viên và học sinh, sinh viên, học viên phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XIX!

- Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Nghệ An phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 39-NQ/TW, ngày 18/7/2023 của Bộ Chính trị về xây dựng, phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045!

- Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm!

- Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam muôn năm!

- Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta!

- Chào mừng kỷ niệm 134 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2024); 55 năm ngày Bác Hồ gửi Bức thư cuối cùng cho Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Nghệ An (21/7/1969 - 21/7/2024) và 55 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969 - 2024)!

III. CÁC HOẠT ĐỘNG KỶ NIỆM

1. Tổ chức Hội nghị quán triệt, học tập Chuyên đề năm 2024 về "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về thực hành dân chủ, tăng cường pháp chế đảm bảo kỷ cương xã hội".

2. Tổ chức Lễ dâng hương, dâng hoa tại Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Kim Liên (huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An).

- Thời gian: Dự kiến vào 8h00’, ngày 17/5/2024.

Thành phần: Ban Thường vụ Đảng ủy Trường; Thường trực Hội đồng Trường; Ban Giám hiệu Nhà trường; Trưởng các đoàn thể cấp Trường; Trưởng các đơn vị: Phòng Công tác chính trị - Học sinh, sinh viên; Phòng Hành chính Tổng hợp; Văn phòng Đảng - Hội đồng Trường - Đoàn thể.

3. Biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; trong 55 năm thực hiện Bức thư cuối cùng Bác Hồ gửi cho Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Nghệ An; 55 năm thực hiện Di chúc của Người, nhân dịp kỷ niệm 134 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2024).

Các tổ chức đảng, đơn vị, đoàn thể giới thiệu các tập thể và cá nhân điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong 03 năm (2021, 2022, 2023) thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đối tượng, tiêu chuẩn, quy trình đề nghị biểu dương, khen thưởng các tập thể và cá nhân điển hình được thực hiện theo Hướng dẫn số 116/HD-UBND, ngày 22/2/2022 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An.

4. Lựa chọn, giới thiệu mô hình, điển hình về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tham gia triển lãm "Những tấm gương bình dị mà cao quý".

5. Hưởng ứng Giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" đợt 2, giai đoạn 2023 - 2025; lựa chọn tác phẩm sáng tác, công trình quảng bá gửi tham gia giải thưởng cấp Trung ương. Tham dự triển lãm chuyên đề ảnh về Bác Hồ với chủ đề "Nghệ An 55 năm thực hiện Di chúc và Bức thư cuối cùng Bác Hồ gửi cho Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh" tại Quảng trường Hồ Chí Minh, vào dịp kỷ niệm 55 năm ngày Bác Hồ gửi Bức thư cuối cùng cho Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Nghệ An.

6. Tổ chức đoàn đại biểu của Đảng bộ Trường đi tham quan, học tập kinh nghiệm tại một số địa phương, cơ quan, đơn vị.

- Thời gian: Dự kiến vào tháng 7/2024, nhân kỷ niệm 55 năm ngày Bác Hồ gửi Bức thư cuối cùng cho Ban Chấp Đảng bộ tỉnh (21/7/1969 - 21/7/2024).

- Thành phần: Ban Chấp hành Đảng bộ Trường; Thành viên Hội đồng Trường là viên chức; Ban Giám hiệu Nhà trường; Trưởng, phó các đoàn thể cấp Trường là viên chức; Trưởng, phó các Ban của Đảng ủy Trường; Đại biểu khách mời của Tỉnh ủy Nghệ An và Nhà trường.

7. Tham gia các hoạt động lễ hội Làng Sen theo Kế hoạch số 191/KH-UBND, ngày 13/3/2024 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An về tổ chức lễ hội Làng Sen năm 2024 và các hoạt động chào mừng Kỷ niệm 134 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2024):

- Nhà trường tổ chức Liên hoan Tiếng hát học sinh, sinh viên năm học 2023 - 2024 chào mừng 134 năm Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2024); 113 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (05/6/1911 - 05/6/2024), 76 năm Ngày Bác Hồ ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2024); chào mừng kỷ niệm 65 năm xây dựng và phát triển Trường Đại học Vinh (1959 - 2024);

- Chỉ đạo Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên Trường tích cực hưởng ứng cuộc thi "Bác Hồ trong trái tim thanh thiếu nhi Nghệ An"; tham gia liên hoan thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác và chương trình "Khát vọng cống hiến - Lẽ sống thanh niên".

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các tổ chức đảng, đơn vị, đoàn thể thuộc và trực thuộc Trường

- Tổ chức phát động phong trào thi đua chào mừng kỷ niệm 134 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh; 55 năm ngày Bác Hồ gửi Bức thư cuối  cùng cho Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; 55 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969 - 2024).

- Triển khai, tổ chức hội nghị quán triệt, học tập Chuyên đề năm 2024 về "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về thực hành dân chủ, tăng cường pháp chế đảm bảo kỷ cương xã hội".

- Tổ chức tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, đảng viên, người học, đoàn viên, hội viên về thân thế, cuộc đời hoạt động cách mạng vẻ vang của Chủ tịch Hồ Chí Minh; tôn vinh những cống hiến vĩ đại của Người đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc Việt Nam, với phong trào cộng sản và công nhân quốc tế; thể hiện lòng thành kính tưởng nhớ, tri ân sâu sắc của Nhân dân Việt Nam và tình cảm yêu mến, kính trọng của nhân dân các nước trên thế giới đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh.

- Ban Thường vụ Đoàn Trường, Ban Thư ký Hội sinh viên Trường chỉ đạo tổ chức Đoàn - Hội các cấp tích cực hưởng ứng cuộc thi "Bác Hồ trong trái tim thanh thiếu nhi Nghệ An"; tham gia liên hoan thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác và chương trình "Khát vọng cống hiến - Lẽ sống thanh niên".

- Phối hợp với cơ quan chức năng để quản lý tốt người học trên không gian mạng; đề nghị xử lý nghiêm các đối tượng, tổ chức, hội nhóm phát tán tin giả, thông tin xấu độc, sai trái, chống phá Đảng, Nhà nước, phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh.

2. Ban Tuyên giáo Đảng ủy Trường và Văn phòng Đảng - Hội đồng Trường - Đoàn thể

- Chủ trì, đôn đốc, kiểm tra việc triển khai thực hiện Kế hoạch này của Ban Thường vụ Đảng ủy Trường.

- Hướng dẫn nội dung tuyên truyền trên website của Đảng ủy, Nhà trường và subweb của các đơn vị; chỉ đạo, hướng dẫn công tác tuyên truyền cổ động trực quan.

- Tham mưu cho Ban Thường vụ Đảng ủy Trường tổ chức hội nghị quán triệt, học tập Chuyên đề năm 2024 về "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về thực hành dân chủ, tăng cường pháp chế đảm bảo kỷ cương xã hội".

- Tham mưu cho Ban Thường vụ Đảng ủy Trường tổ chức hội nghị biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân điển hình tiêu biểu trong 03 năm (2021, 2022, 2023) thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

- Phối hợp với Phòng Hành chính Tổng hợp, Phòng Công tác chính trị - Học sinh, sinh viên, Phòng Kế hoạch - Tài chính tham mưu cho Đảng bộ và Nhà trường tổ chức đoàn đại biểu đi dâng hương, dâng hoa tại Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Kim Liên và đi tham quan, học tập kinh nghiệm tại một số địa phương, cơ quan, đơn vị.

- Tham mưu cho Ban Thường vụ Đảng ủy Trường giới thiệu mô hình, điển hình về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tham gia triển lãm "Những tấm gương bình dị mà cao quý".

- Tuyên truyền cho cán bộ, đảng viên và người học tham gia Giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" đợt 2, giai đoạn 2023 - 2025 và gửi tham gia giải thưởng cấp Trung ương;

- Tuyên truyền về Liên hoan Tiếng hát học sinh, sinh viên năm học 2023 - 2024.

3. Đề nghị đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường chỉ đạo các đơn vị có liên quan phối hợp thực hiện tốt kế hoạch.

V. KINH PHÍ TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG

1. Trích nguồn kinh phí kỷ niệm các ngày lễ lớn năm 2024 phục vụ các hoạt động tuyên truyền, kỷ niệm theo quy định.

2. Các ban của Đảng ủy Trường, các đơn vị được phân công căn cứ nhiệm vụ, kế hoạch để lập tờ trình, dự toán kinh phí báo cáo Ban Thường vụ Đảng ủy Trường và gửi Phòng Kế hoạch - Tài chính thẩm định trình Hiệu trưởng Nhà trường phê duyệt.

Trên đây là kế hoạch tuyên truyền kỷ niệm 134 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2024); 55 năm ngày Bác Hồ gửi Bức thư cuối cùng cho Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Nghệ An (21/7/1969 - 21/7/2024) và 55 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969 - 2024), các Ban của Đảng ủy Trường, các đơn vị được phân công nhiệm vụ; các tổ chức đảng, đơn vị, đoàn thể căn cứ Kế hoạch này để triển khai thực hiện và báo cáo kết quả về Ban Thường vụ Đảng ủy Trường (qua Văn phòng Đảng - Hội đồng Trường - Đoàn thể) bằng báo cáo riêng hoặc báo cáo trong các kỳ sinh hoạt của đảng bộ bộ phận, chi bộ.