ĐẢNG BỘ TỈNH NGHỆ AN

ĐẢNG UỶ TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH                            *

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Số 16-KH/ĐU

Nghệ An, ngày 27 tháng 4 năm 2023

 

KẾ HOẠCH

tổ chức đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng sâu rộng về nội dung

tác phẩm"Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng,

tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh" của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

-----

 

 

Thực hiện Hướng dẫn số 97-HD/BTGTW, ngày 08/3/2023 của Ban Tuyên giáo Trung ương; Kế hoạch số 172-KH/TU, ngày 10/4/2023 của Tỉnh ủy Nghệ An về triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung tác phẩm "Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh" của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Ban Thường vụ Đảng ủy Trường ban hành Kế hoạch tổ chức đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung tác phẩm "Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh" của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Làm cho đảng viên, viên chức, người lao động, đoàn viên, hội viên và người học nhận thức sâu sắc về những nội dung cốt lõi trong tác phẩm: bản chất, mục đích, ý nghĩa, kết quả, bài học trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực thời gian qua và những chủ trương, quan điểm, phương châm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác này trong giai đoạn hiện nay; tâm huyết, trăn trở, hành động quyết liệt, nhất quán của người đứng đầu Đảng ta trong công cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, tích cực xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, hết lòng, hết sức phụng sự cách mạng, phục vụ nhân dân; sự ủng hộ, ghi nhận, niềm tin của cán bộ, đảng viên, nhân dân và bạn bè quốc tế về công tác này.

- Tạo sự thống nhất về nhận thức, ý chí và hành động trong toàn Trường, "trên dưới đồng lòng, dọc ngang thông suốt", kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; củng cố niềm tin của đảng viên, viên chức, người lao động, đoàn viên, hội viên và người học vào công cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, vào sự nghiệp cách mạng dưới sự lãnh đạo của Đảng ta.

- Nâng cao ý thức, trách nhiệm, quyết tâm của cấp ủy, tổ chức đảng các cấp, đảng viên, viên chức, người lao động, đoàn viên, hội viên và người học trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; đấu tranh phòng, chống mọi biểu hiện suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Phát huy vai trò của người đứng đầu cấp ủy, đơn vị trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, vận dụng những vấn đề lý luận và thực tiễn đề cập trong tác phẩm vào công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

2. Yêu cầu

Việc tổ chức đợt sinh hoạt phải đựợc triển khai nghiêm túc, thường xuyên, sâu rộng tới từng chi bộ, tuyên truyền, phổ biến đến đảng viên, viên chức, người lao động, đoàn viên, hội viên và người học với hình thức phong phú, đa dạng, sáng tạo, hiệu quả, tiết kiệm, gắn với các hoạt động triển khai đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, các sự kiện chính trị của đất nước, địa phương, Nhà trường và các đơn vị.

II. NỘI DUNG SINH HOẠT

Tác phẩm "Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh" gồm các bài viết, phát biểu, chỉ đạo, tổng kết của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được trình bày trong 600 trang với 111 bức ảnh, được kết cấu thành 3 phần:

Phần thứ nhất: "Một số vấn đề rút ra từ thực tiễn công cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở Việt Nam".

Phần thứ hai: "Nhất quán phương châm: Phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực từ sớm từ xa, cả ngọn lẫn gốc".

Phần thứ ba: "Trên dưới đồng lòng, dọc ngang thông suốt". 

III. ĐỐI TƯỢNG, HÌNH THỨC, THỜI GIAN TỔ CHỨC

1. Đối tượng: Ban Chấp hành Đảng bộ Trường, Hội đồng Trường, Ban Giám hiệu, Ban Chấp hành các đoàn thể cấp Trường và đảng viên, viên chức, người lao động toàn Trường đều phải tham gia nghiêm túc đợt sinh hoạt chính trị và căn cứ vào chức trách, nhiệm vụ của mình để tổ chức đợt sinh hoạt chính trị đạt hiệu quả cao nhất.

2. Hình thức tổ chức: Đưa việc giới thiệu tác phẩm vào trong sinh hoạt của cấp ủy, sinh hoạt chi bộ hàng tháng, sinh hoạt chuyên đề của từng chi bộ. Tổ chức các sinh hoạt chuyên đề về chủ đề và nội dung tác phẩm "Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh".

3. Tài liệu sinh hoạt

- Tác phẩm "Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh" của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

- Tài liệu Hỏi - Đáp những nội dung cốt lõi của tác phẩm.

4. Thời gian tổ chức

Việc triển khai đợt sinh hoạt phải được tổ chức thường xuyên, tập trung cao điểm vào dịp kỷ niệm những ngày lễ lớn của đất nước như: Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4); Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5), Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh (2/9).

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Ban Tuyên giáo Đảng uỷ Trường

- Chủ trì, phối hợp với Văn phòng Đảng - Hội đồng Trường - Đoàn thể và các đơn vị, cá nhân liên quan tham mưu cho Ban Thường vụ Đảng uỷ Trường xây dựng kế hoạch và triển khai nghiên cứu, học tập nội dung tác phẩm "Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh" của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gắn với sinh hoạt chính trị về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương.

- Phổ biến tài liệu Hỏi - Đáp những nội dung cốt lõi của tác phẩm do Ban Nội chính Trung ương, Ban Tuyên giáo Trung ương biên soạn phục vụ nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền về tác phẩm.

- Chỉ đạo đưa nội dung tác phẩm vào trong bản tin, tài liệu sinh hoạt chi bộ năm 2023; các chương trình: Lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng, Lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới...; nội dung chương trình, tài liệu giảng dạy về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực cho người học phù hợp với yêu cầu thực tế.

- Chỉ đạo Bộ phận Truyền thông, các tổ nắm bắt dư luận của Nhà trường thường xuyên theo dõi, nắm bắt công tác tuyên truyền về nội dung tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, ghi nhận, đánh giá của đảng viên, viên chức và người học xung quanh tác phẩm; chú trọng tuyên truyền trên các ứng dụng nền tảng mạng xã hội để có chỉ đạo kịp thời.

2. Ban Tổ chức Đảng ủy Trường

Cung cấp thông tin về công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng tiêu cực của Đảng bộ Trường để phục vụ công tác tuyên truyền và phổ biến tác phẩm.

3. Ban Chỉ đạo bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch

Tích cực chỉ đạo công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch về công tác đấu tranh, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; nhận diện, chỉ rõ luận điệu, âm mưu, thủ đoạn, phương thức và có giải pháp phòng ngừa, đấu tranh tích cực, hiệu quả.

4. Văn phòng Đảng - Hội đồng trường - Đoàn thể

Phối hợp với Ban Tuyên giáo Đảng uỷ Trường và các đơn vị, cá nhân liên quan tham mưu cho Ban Thường vụ Đảng uỷ Trường xây dựng kế hoạch và triển khai nghiên cứu, học tập nội dung tác phẩm "Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh" của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong Đảng bộ Nhà trường và báo cáo kết quả học tập với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An.

5. Các đảng bộ bộ phận, các chi bộ

- Cụ thể hóa kế hoạch này của Ban Thường vụ Đảng ủy Trường; gửi về Văn phòng Đảng - Hội đồng Trường - Đoàn thể để tổng hợp, theo dõi.

- Tổ chức nghiêm túc đợt sinh hoạt chính trị về nội dung tác phẩm "Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh" của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gắn với sinh hoạt chính trị về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị theo Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương; chú trọng liên hệ sâu sắc với thực tiễn của Nhà trường, đơn vị, nêu cao vai trò, trách nhiệm của mỗi tổ chức, cá nhân, nhất là trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu cấp ủy, đơn vị trong học tập, tuyên truyền, triển khai việc thực hiện đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng này.

- Tổ chức các hình thức nghiên cứu, trao đổi, thảo luận về nội dung cơ bản, cốt lõi của tác phẩm cho đảng viên, viên chức, người lao động, đoàn viên, hội viên và người học.

6. Ban Giám hiệu Nhà trường

Chỉ đạo Khoa Giáo dục chính trị thuộc Trường Sư phạm; Khoa Chính trị và Báo chí, Khoa Luật học, Khoa Luật Kinh tế thuộc Trường Khoa học Xã hội và Nhân văn nghiên cứu đưa nội dung cuốn sách tích hợp vào một số học phần trong chương trình đào tạo; đồng thời tổ chức các hoạt động nghiên cứu khoa học, hội nghị, hội thảo, tọa đàm... tiếp tục làm rõ những giá trị lý luận và thực tiễn về nội dung cuốn sách.

7. Các đoàn thể cấp Trường

Chỉ đạo tăng cường và đa dạng hóa các hoạt động tuyên truyền, tổ chức các diễn đàn, hội thảo, tọa đàm, các cuộc thi để tuyên truyền, giáo dục sâu rộng trong đoàn viên, hội viên về nội dung tác phẩm; tăng cường bồi đắp lý tưởng, bản lĩnh chính trị, đạo đức, lối sống, chống các biểu hiện suy thoái "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" cho học sinh, sinh viên, học viên.

8. Bộ phận Truyền thông, Ban Biên tập website Trường

- Chủ động xây dựng kế hoạch, chương trình tuyên truyền bằng nhiều hình thức như: Mở chuyên trang, chuyên mục trên website; tổ chức tuyên truyền về nội dung tác phẩm, về thành tựu công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, xây dựng, chỉnh đốn Đảng; phân tích, làm rõ giá trị, ý nghĩa lý luận và thực tiễn nội dung tác phẩm đối với cách mạng Việt Nam.

Trong quá trình triển khai thực hiện Kế hoạch, nếu có vấn đề phát sinh, vướng mắc, Ban Tuyên giáo Đảng ủy Trường tổng hợp, trình Ban Thường vụ Đảng ủy Trường xem xét, quyết định.

 

Nơi nhận:                                                                    

- Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy (b/c),

- Đảng uỷ, Ban Giám hiệu Nhà trường,

- Các ban của Đảng ủy Trường,

- Các đảng bộ bộ phận, chi bộ,

- Các đơn vị, đoàn thể,

- Lưu VP. Đảng - Hội đồng Trường - Đoàn thể.     

T/M BAN THƯỜNG VỤ

BÍ THƯ

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Ngọc Hiền