ĐẢNG BỘ TỈNH NGHỆ AN                ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

ĐẢNG UỶ TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH               

                              *                                      Nghệ An, ngày 24 tháng 5 năm 2019

                    Số 28-HD/ĐU

 

HƯỚNG DẪN

sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm 2019

-----

 

 

          Thực hiện hướng dẫn của cấp ủy cấp trên về sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm 2019, Ban Thường vụ Đảng uỷ Trường hướng dẫn các đảng bộ bộ phận, các chi bộ tiến hành sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm 2019 như sau:

I. ĐẶC ĐIỂM, TÌNH HÌNH

1. Nêu những đặc điểm nổi bật, thuận lợi, khó khăn liên quan đến sự lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị của tổ chức đảng.

2. Tổng số đảng viên của đảng bộ bộ phận, chi bộ, trong đó ghi rõ số đảng viên chính thức, đảng viên dự bị, đảng viên sinh hoạt tạm thời; đảng viên nữ, đảng viên thuộc dân tộc ít người; đảng viên có tham gia tôn giáo.

II. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2019

     Trên cơ sở Chương trình công tác xây dựng Đảng năm 2019, các đảng ủy bộ phận, chi ủy chi bộ đánh giá kết quả thực hiện các nội dung sau đây:

          1. Lãnh đạo công tác giáo dục chính trị, tư tưởng

          - Công tác tuyên truyền, giáo dục, chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; quán triệt, tổ chức thực hiện để cán bộ, đảng viên, viên chức và người học nắm vững và chấp hành đúng đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước.

          - Lãnh đạo cán bộ, đảng viên và quần chúng đấu tranh với các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

          - Kết quả các nhiệm vụ thường xuyên, trọng tâm, đột xuất trong công tác chính trị, tư tưởng theo sự chỉ đạo của cấp ủy cấp trên.

- Việc xây dựng và thực hiện các tiêu chí và chuẩn mực đạo đức của cán bộ, đảng viên; định kỳ đánh giá kết quả và biểu dương các tập thể, cá nhân tiêu biểu học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

- Việc nắm bắt tình hình, định hướng tư tưởng của cán bộ, đảng viên, người học; biện pháp giải quyết những vấn đề thuộc trách nhiệm cấp mình hoặc kịp thời báo cáo để cấp trên xem xét, giải quyết.

          2. Lãnh đạo công tác tổ chức, cán bộ và xây dựng đảng bộ bộ phận, chi bộ

          - Kết quả cấp ủy tham gia xây dựng và lãnh đạo thực hiện việc kiện toàn, sắp xếp bộ máy của đơn vị tinh gọn, hoạt động có hiệu quả; đề nghị tuyển dụng, sắp xếp, bố trí người vào đơn vị đúng quy định của Đảng và Nhà nước, có biện pháp để thu hút nhân tài, thực hiện tốt Luật Cán bộ, công chức, Luật Viên chức.

          - Kết quả cấp ủy tham gia ý kiến với lãnh đạo đơn vị về quy hoạch, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, nhận xét, bổ nhiệm, miễn nhiệm, điều động, luân chuyển, khen thưởng, kỷ luật, đối với cán bộ thuộc thẩm quyền quản lý của đơn vị. Đề xuất ý kiến để cấp trên xem xét, quyết định các vấn đề tổ chức cán bộ của đơn vị thuộc thẩm quyền của cấp trên; lãnh đạo việc thực hiện các quyết định đó.

- Đánh giá kết quả thực hiện tái cấu trúc tại đơn vị (về cơ cấu tổ chức, nhân sự, chức năng, nhiệm vụ…): ưu điểm, tồn tại, hạn chế, kiến nghị, đề xuất.

- Kết quả đề ra chủ trương, nhiệm vụ, biện pháp xây dựng đảng bộ bộ phận, chi bộ, gắn với xây dựng đơn vị, các đoàn thể quần chúng vững mạnh và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên.

         - Xây dựng và thực hiện quy chế làm việc của cấp ủy, đảng bộ bộ phận, chi bộ; thực hiện các nguyên tắc của Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, nguyên tắc tự phê bình và phê bình trong tổ chức và hoạt động của Đảng.

          - Kết quả thực hiện chế độ sinh hoạt đảng định kỳ và đổi mới nội dung, nâng cao chất lượng sinh hoạt của cấp ủy, chi bộ; xây dựng sự đoàn kết thống nhất trong Đảng; thực hiện Quy định số 47-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm và cơ chế giám sát đảng viên của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An; Quy định 101-QĐ/TW ngày 07/6/2012 về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp, Quy định số 08-QĐi/TW ngày 25/10/2018 về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương...

          - Kết quả xây dựng, kiện toàn cấp ủy đảm bảo tiêu chuẩn về phẩm chất, năng lực, thực sự là trung tâm đoàn kết, hoạt động có hiệu quả, được đảng viên và quần chúng tín nhiệm; công tác bảo vệ chính trị nội bộ.

          - Công tác giáo dục, rèn luyện đội ngũ đảng viên, nêu cao vai trò tiên phong, gương mẫu, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Xây dựng kế hoạch và tạo điều kiện để đảng viên thực hiện tốt nhiệm vụ, học tập và nâng cao trình độ mọi mặt. Công tác quản lý đảng viên; giới thiệu, theo dõi đảng viên đang công tác về giữ mối liên hệ và thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú. Công tác tạo nguồn và phát triển đảng viên.

          - Việc thực hiện quy chế công tác dân vận cơ sở; công tác vận động quần chúng trong tình hình mới, phát huy sức mạnh đại đoàn kết để thực hiện tốt nhiệm vụ của đơn vị.

- Kết quả công tác văn thư lưu trữ; quản lý hồ sơ, tài liệu; chế độ thông tin, thống kê, báo cáo.

          3. Lãnh đạo xây dựng đơn vị và các đoàn thể quần chúng

          - Kết quả xây dựng đơn vị; phát huy hiệu lực, hiệu quả quản lý của lãnh đạo đơn vị; thực hiện quy chế dân chủ. Công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, những kiến nghị đề xuất chính đáng của cán bộ, đảng viên, viên chức và người học thuộc thẩm quyền.

          - Việc chỉ đạo xây dựng và thực hiện nội quy, quy chế của đơn vị theo Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/1/2015 về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập, các bộ môn, tổ chuyên môn, tổ công tác... Mối quan hệ giữa cấp ủy đảng, trưởng đơn vị với cán bộ, viên chức và người lao động.

- Phát huy quyền làm chủ của cán bộ, đảng viên, viên chức, người lao động; hoàn thành nhiệm vụ được giao.

          - Chăm lo đời sống vật chất, tinh thần và điều kiện làm việc của cán bộ, viên chức và người học.

          - Lãnh đạo thực hiện cải cách hành chính và thi đua khen thưởng.

          - Lãnh đạo các đoàn thể quần chúng trong đơn vị xây dựng tổ chức vững mạnh, thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo quy định và điều lệ của mỗi tổ chức.

          4. Công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng

          - Xây dựng và thực hiện kế hoạch kiểm tra, giám sát của cấp ủy, ủy ban kiểm tra và công tác tự kiểm tra, giám sát của đảng bộ bộ phận, chi bộ.

          - Lãnh đạo thực hiện công tác phòng, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo.

          - Phát hiện và thực hiện kiểm tra tổ chức đảng, đảng viên có dấu hiệu vi phạm; xử lý nghiêm tổ chức đảng, đảng viên vi phạm.

          5. Lãnh đạo thc hin nhim v chính tr, quc phòng, an ninh

          - Kết quả lãnh đạo xây dng và thc hin các ch trương, nhim v công tác chuyên môn ca đơn v theo đường li, chính sách ca Đảng, pháp lut ca nhà nước.

          - Kết quả lãnh đạo cán b, đảng viên và người học giám sát mi hot động ca đơn v theo đúng đường li ca Đảng, pháp lut ca Nhà nước; đề cao tinh thn trách nhim, phát huy tính ch động sáng to, không ngng ci tiến l li làm vic; ci cách hành chính, đổi mi phong cách làm vic, nâng cao cht lượng nghiên cu khoa hc, cht lượng dy và hc, thc hin vic ng dng các chương trình, đề án và tiến b khoa hc k thut vào thc tin, đáp ng ngày càng tt hơn nhim v được giao.

          - Kết quả lãnh đạo xây dng và thc hin tt quy chế dân ch trong đơn v, phát huy quyn làm ch ca cán b, đảng viên và qun chúng; đấu tranh phòng, chng quan liêu, tham nhũng, lãng phí và các biu hin tiêu cc khác, nht là trong tuyn sinh, cp văn bng, chng ch, khám cha bnh, nghiên cu khoa hc và trong các hot động văn hóa, th thao.

           - Kết quả lãnh đạo đơn v thực hiện nghĩa v ca đơn v đối vi nhà nước, Nhà trường; nâng cao đời sng vt cht, tinh thn ca cán b, đảng viên và người học.

          - Kết quả lãnh đạo xây dng đời sng văn hoá lành mnh, phát huy phong trào văn hoá, văn ngh, th thao; xây dng đơn vị văn hoá. Thc hin tt công tác dân s - kế hoch hoá gia đình, không để các t nn xã hi (ma tuý, mi dâm, c bc, rượu chè bê tha) xy ra trong đơn v.

          - Kết quả lãnh đạo thc hin nhim v quc phòng toàn dân, gi vng an ninh chính tr, trt t an toàn trong đơn v. Đoàn kết ni b, đấu tranh chng âm mưu "din biến hòa bình" ca các thế lc thù địch, gi gìn bí mt quc gia; bo v chính tr ni b, bo v tài sn ca nhà nước và ca đơn v.

          - Công tác xây dng lc lượng t v, thc hin đúng chc năng, nhim v, góp phn bo v đơn v; phòng chng cháy n; v sinh môi trường.

III. TRỌNG TÂM CÔNG TÁC 6 THÁNG CUỐI NĂM 2019

          Các đảng bộ bộ phận, chi bộ cần đánh giá sát đúng ưu điểm, kết quả đạt được, tồn tại, hạn chế, nguyên nhân của các lĩnh vực công tác trong 6 tháng đầu năm 2019; trên cơ sở đó đề ra nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp thực hiện hiệu quả cho 6 tháng cuối năm 2019.

IV. NHỮNG VƯỚNG MẮC, KHÓ KHĂN VÀ KIẾN NGHỊ

Nghiên cứu, nắm chắc tình hình để phản ánh những vướng mắc, khó khăn và kiến nghị những nội dung đến cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết.

V. THỜI GIAN SƠ KẾT

          Ban Thường vụ Đảng uỷ Trường đề nghị các đảng bộ bộ phận, các chi bộ, căn cứ vào tình hình thực tế của đơn vị để có nội dung sơ kết phù hợp và gửi báo cáo sơ kết về Văn phòng Đảng - Đoàn thể trước ngày 12/6/2019.

 

 

Nơi nhận:                                                          T/M BAN THƯỜNG VỤ

  - Tỉnh uỷ Nghệ An;                                                           BÍ THƯ

  - Đảng ủy, Hội đồng Trường;

  - Hiệu trưởng, các Phó Hiệu trưởng;

  - Các đảng bộ bộ phận, chi bộ;                                                         

  - Các ban của Đảng uỷ;

  - Các đơn vị, các đoàn thể;

  - Lưu Văn phòng Đảng - Đoàn thể.      

 

                                                                                               Đinh Xuân Khoa                             

 

 

28_2019_huong_dan_so_ket_cong_tac_dang_6_thang_dau_nam_2019.doc