ĐẢNG BỘ TỈNH NGHỆ AN                  ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

ĐẢNG UỶ TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH                             

                           *                                            Nghệ An, ngày 31 tháng 8 năm 2021

               Số 581-QĐ/ĐU                            

 

QUYẾT ĐỊNH

thành lập Ban Ch đạo phòng, chống dịch COVID-19

Trường Đại học Vinh

------

 

- Căn cứ Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam;

- Căn cứ Thông báo số 10-VPTW ngày 24/8/2021 của Văn phòng Trung ương Đảng về tình hình dịch bệnh và công tác triển khai các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19;

- Căn cứ Công điện số 1102/CĐ-TTg ngày 23/8/2021 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trên toàn quốc;

- Căn cứ Công văn số 580-CV/TU ngày 25/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An về yêu cầu kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 của các huyện, thành, thị ủy và đảng ủy trực thuộc;

- Căn cứ Quy chế làm việc số 01-QC/ĐU ngày 15/9/2020 của Ban Chấp hành Đảng bộ Trường, Ban Thường vụ Đảng ủy Trường khóa XXXII, nhiệm kỳ 2020 - 2025;

- Xét đề nghị của Văn phòng Đảng - Hội đồng Trường - Đoàn thể,

 

BAN THƯỜNG VỤ ĐẢNG ỦY TRƯỜNG QUYẾT ĐỊNH

 

Điều 1: Thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 Trường Đại học Vinh, gồm các đồng chí có tên sau:

1. Đồng chí Nguyễn Ngọc Hiền, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Trường: Trưởng ban;

2. Đồng chí Nguyễn Huy Bằng, Phó Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh: Phó Trưởng ban;

3. Đồng chí Trần Bá Tiến, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Trường, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh: Thành viên Thường trực;

4. Đồng chí Nguyễn Hoa Du, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Trường, Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy Trường, Phó Chủ tịch Hội đồng Trường: Thành viên Thường trực;

5. Đồng chí Nguyễn Thị Thu Cúc, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Trường, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh: Thành viên Thường trực;

6. Đồng chí Nguyễn Hồng Soa, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Trường, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Trường, Trưởng phòng Hành chính Tổng hợp: Thành viên Thường trực;

7. Đồng chí Phạm Thị Bình, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Trường, Trưởng Ban Dân vận Đảng ủy Trường, Chủ tịch Công đoàn Trường: Thành viên Thường trực;

8. Đồng chí Nguyễn Anh Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Trường, Trưởng phòng Tổ chức Cán bộ: Thành viên Thường trực;

          9. Đồng chí Thái Thị Tân, Bí thư Chi bộ, Trưởng trạm Y tế: Thành viên Thường trực;

10. Đồng chí Thiều Đình Phong, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Trường, Bí thư Đoàn trường: Thành viên;

11. Đồng chí Nguyễn Quang Tuấn, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Trường, Chánh Văn phòng Đảng - Hội đồng Trường - Đoàn thể: Thành viên;

12. Đồng chí Nguyễn Anh Chương, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Trường, Thư ký Hội đồng Trường: Thành viên;

          13. Đồng chí Hoàng Việt Dũng, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Trường, Phó Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính: Thành viên;

          14. Đồng chí Phan Xuân Phồn, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Trường, Hiệu trưởng Trường Thực hành Sư phạm: Thành viên;

          15. Đồng chí Trần Vũ Tài, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Trường, Viện trưởng Viện Sư phạm Xã hội: Thành viên;

          16. Đồng chí Đinh Ngọc Thắng, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Trường: Trưởng khoa Luật, Thành viên;

          17. Đồng chí Hoàng Vĩnh Phú, Trưởng phòng Đào tạo: Thành viên;

          18. Đồng chí Đinh Phan Khôi, Trưởng phòng Đào tạo Sau Đại học: Thành viên;

          19. Đồng chí Phạm Xuân Chung, Hiệu trưởng Trường trung học phổ thông Chuyên: Thành viên;

          20. Đồng chí Đặng Thị Thu, Trưởng phòng Công tác chính trị - học sinh sinh viên: Thành viên;

          21. Đồng chí Lê Công Đức, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ, Hỗ trợ sinh viên và Quan hệ doanh nghiệp: Thành viên;

          22. Đồng chí Nguyễn Ngọc Hiếu, Giám đốc Trung tâm Đảm bảo chất lượng: Thành viên;

          23. Đồng chí Vũ Chí Cường, Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin: Thành viên;

          24. Đồng chí Lê Hoài Thanh, Phó Giám đốc Trung tâm Giáo dục Thường xuyên: Thành viên;

          25. Đồng chí Phạm Thị Hoài Thanh, Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Nội trú: Thành viên;

          26. Đồng chí Trần Đình Luân, Phó Trưởng phòng Quản trị và Đầu tư: Thành viên;

          27. Đồng chí Đinh Đức Tài, Phó Trưởng phòng phụ trách Phòng Khoa học và Hợp tác Quốc tế: Thành viên;

          28. Đồng chí Kiều Khánh Linh, Chủ tịch Hội Sinh viên Trường: Thành viên;

          29. Đồng chí Trần Văn Thông, Phó Giám đốc Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh, Trưởng khoa Giáo dục quốc phòng: Thành viên;

          30. Đồng chí Trần Anh Tuấn, Phó Trưởng ban Quản lý Cơ sở II: Thành viên.

          Điều 2: Nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 Trường Đại học Vinh:

          1. Chỉ đạo các đảng bộ bộ phận, chi bộ, đơn vị, đoàn thể thuộc và trực thuộc Trường Đại học Vinh thực hiện toàn diện công tác phòng, chống dịch COVID-19 đảm bảo tập trung, thống nhất, xuyên suốt, dứt khoát, quyết liệt, hiệu quả.

          2. Chỉ đạo Nhà trường quyết định áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 theo chủ trương của Trung ương, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Quốc gia, Ban Chỉ đạo tỉnh, phù hợp với tình hình thực tế của Nhà trường.

          3. Ban Chỉ đạo xây dựng quy chế làm việc, phân công nhiệm vụ các thành viên, thành lập tổ giúp việc (nếu có) để đảm bảo thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

          4. Ban Chỉ đạo được sử dụng con dấu của Đảng ủy Trường để ban hành các văn bản theo quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Điều 3: Quyết định có hiệu lực từ ngày ký. Các ban của Đảng ủy, các đảng bộ bộ phận, chi bộ, đơn vị, đoàn thể thuộc và trực thuộc Trường và các đồng chí có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

Nơi nhận:                                                    

 - Tỉnh ủy Nghệ An (báo cáo);        

  - BCĐ phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh;

  - Đảng ủy, Hội đồng Trường;

  - Ban Giám hiệu Nhà trường;

  - Các đảng bộ bộ phận, chi bộ;                                                         

  - Các ban của Đảng uỷ Trường;

  - Các đơn vị, các đoàn thể;

  - Lưu Văn phòng Đảng - Hội đồng Trường -

Đoàn thể.      

T/M BAN THƯỜNG VỤ

BÍ THƯ

 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Ngọc Hiền