ĐẢNG BỘ TỈNH NGHỆ AN                      ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

ĐẢNG UỶ TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH                               

                            *                                         Nghệ An, ngày 01 tháng 07 năm 2020

               Số 45-QĐ/ĐU                            

 

QUYẾT ĐỊNH

phân công phụ trách lĩnh vực công tác, tổ chức đảng, đơn vị, đoàn thể

của các Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy và Uỷ viên Ban Chấp hành

Đảng bộ Trường khóa XXXII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

-----

 

 

- Căn cứ Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam và các văn bản quy định, hướng dẫn thi hành Điều lệ Đảng;

- Căn cứ Quyết định số 3690-QĐ/TU ngày 17/06/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An về chuẩn y kết quả bầu Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy Trường Đại học Vinh, nhiệm kỳ 2020 - 2025;

- Căn cứ Quy định số 3288-QĐ/TU, ngày 30/12/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử;

- Xét đề nghị của Ban Tổ chức Đảng ủy Trường,

 

BAN THƯỜNG VỤ ĐẢNG ỦY TRƯỜNG QUYẾT ĐỊNH

 

          Điều 1. Phân công các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Trường phụ trách các lĩnh vực công tác như sau:

- Đồng chí Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch Hội đồng Trường: quán xuyến toàn diện sự lãnh đạo của Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy Trường trên các lĩnh vực của Nhà trường. Chỉ đạo giải quyết công việc hàng ngày thuộc thẩm quyền của Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy và các ban của Đảng ủy Trường. Trực tiếp phụ trách các lĩnh vực công tác: chính trị, tư tưởng; tổ chức, cán bộ, đảng viên; bảo vệ chính trị nội bộ; đối ngoại và tài chính của Đảng bộ Trường; xây dựng chiến lược phát triển và quy hoạch tổng thể của Nhà trường; chế độ thông tin, báo cáo và bảo mật; công tác thi đua, khen thưởng của Đảng bộ Trường.

- Đồng chí Nguyễn Huy Bằng, Phó Bí thư Đảng uỷ, Phó Hiệu trưởng Nhà trường: Phụ trách toàn bộ hoạt động của Ban Giám hiệu Nhà trường và của các đơn vị thuộc và trực thuộc Trường. Phối hợp giải quyết công việc hàng ngày thuộc thẩm quyền của Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy và các ban của Đảng ủy Trường. Trực tiếp phụ trách các lĩnh vực công tác: cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị; an ninh trật tự, quốc phòng.

- Đồng chí Trần Bá Tiến, Uỷ viên Ban Thường vụ Đảng uỷ, Phó Hiệu trưởng: Trực tiếp phụ trách lĩnh vực kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng; nội chính và phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; giải quyết khiếu nại, tố cáo của Đảng bộ Trường.

- Đồng chí Nguyễn Anh Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Trường, Trưởng phòng Tổ chức Cán bộ: Phối hợp phụ trách các lĩnh vực công tác: tổ chức, cán bộ, đảng viên; bảo vệ chính trị nội bộ.

- Đồng chí Nguyễn Hồng Soa, Uỷ viên Ban Thường vụ Đảng uỷ, Trưởng phòng Hành chính Tổng hợp: Trực tiếp phụ trách các lĩnh vực công tác: tuyên truyền, lễ tân, khánh tiết; báo chí, thông tin, truyền thông; phụ trách nhiệm vụ phát ngôn của Đảng bộ Trường; phụ trách Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên Trường.

- Đồng chí Phạm Thị Bình, Uỷ viên Ban Thường vụ Đảng uỷ, Chủ tịch Công đoàn Trường: Trực tiếp phụ trách các lĩnh vực công tác: dân vận; bảo vệ sức khỏe của cán bộ và người học; phụ trách Công đoàn, Hội Cựu chiến binh; Hội Cựu giáo chức Trường.

- Đồng chí Nguyễn Hoa Du, Uỷ viên Ban Thường vụ Đảng uỷ: Phối hợp phụ trách hoạt động của Hội đồng Trường.

Điều 2. Phân công các Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy và Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Trường phụ trách các tổ chức đảng, đơn vị, đoàn thể thuộc và trực thuộc Trường như sau:

TT

Tên tổ chức đảng,

đơn vị, đoàn thể

Uỷ viên

Ban Thường vụ

phụ trách

Uỷ viên

Ban Chấp hành

phụ trách

1.     

CB Tổ chức - Khoa học - Xuất bản

Nguyễn Ngọc Hiền

Nguyễn Quang Tuấn;

Nguyễn Thị Kim Anh

2.     

CB Văn phòng Đảng - Đoàn thể

Nguyễn Ngọc Hiền

Nguyễn Quang Tuấn

3.     

ĐBBP Viện Công nghệ Hóa sinh - Môi trường

Nguyễn Ngọc Hiền

Nguyễn Thị Kim Anh

4.     

ĐBBP Khoa Luật

Nguyễn Ngọc Hiền

Đinh Ngọc Thắng

5.     

CB Khoa Giáo dục

Nguyễn Ngọc Hiền

Phạm Lê Cường

6.     

CB Phòng Kế hoạch - Tài chính

Nguyễn Ngọc Hiền;

Nguyễn Huy Bằng

Hoàng Việt Dũng;

Nguyễn Thị Thu Cúc

7.     

CB Phòng Sau đại học - Thanh tra Pháp chế

Nguyễn Huy Bằng

Đinh Ngọc Thắng

8.     

CB Phòng Quản trị và Đầu tư

Nguyễn Huy Bằng

Hoàng Việt Dũng

9.     

ĐBBP Viện Sư phạm Tự nhiên

Nguyễn Huy Bằng

Thiều Đình Phong

10. 

ĐBBP Viện Kỹ thuật và Công nghệ

Nguyễn Huy Bằng

Trần Ngọc Long

11. 

ĐBBP Khoa Xây dựng

Nguyễn Huy Bằng

Trần Ngọc Long

12. 

ĐBBP Khoa Kinh tế

Nguyễn Huy Bằng

Nguyễn Thị Thu Cúc

13. 

CB Trường Trung học phổ thông Chuyên

Nguyễn Huy Bằng

Phan Xuân Phồn

14. 

CB Phòng Đào tạo

Trần Bá Tiến

Nguyễn Hoài Nam

15. 

CB Trung tâm Giáo dục thường xuyên

Trần Bá Tiến

Nguyễn Hoài Nam

16. 

ĐBBP Viện Sư phạm Xã hội

Trần Bá Tiến

Trần Vũ Tài

17. 

ĐBBP Viện Khoa học Xã hội và Nhân văn

Trần Bá Tiến;

Phạm Thị Bình

Hắc Xuân Cảnh

18. 

ĐBBP Khoa Sư phạm Ngoại ngữ

Trần Bá Tiến

Nguyễn Thị Kim Anh

19. 

ĐBBP Viện Nông nghiệp và Tài nguyên

Nguyễn Anh Dũng

Nguyễn Anh Chương

20. 

CB Ban Quản lý Cơ sở II

Nguyễn Anh Dũng

Nguyễn Anh Chương

21. 

CB Trung tâm Giáo dục quốc phòng và An ninh

Nguyễn Anh Dũng

Nguyễn Anh Chương

22. 

CB Trường Thực hành Sư phạm

Nguyễn Anh Dũng

Phan Xuân Phồn

23. 

CB Phòng Hành chính Tổng hợp

Nguyễn Hồng Soa

Nguyễn Quang Tuấn

24. 

CB Phòng Công tác chính trị - Học sinh, sinh viên

Nguyễn Hồng Soa

Thiều Đình Phong

25. 

Đoàn Trường

Nguyễn Hồng Soa

Thiều Đình Phong

26. 

Hội Sinh viên Trường

Nguyễn Hồng Soa

Thiều Đình Phong

27. 

CB Trung tâm Thông tin - Thư viện Nguyễn Thúc Hào

Phạm Thị Bình

Trần Vũ Tài

28. 

CB Nội trú - Y tế

Phạm Thị Bình

Hắc Xuân Cảnh

29. 

Công đoàn Trường

Phạm Thị Bình

Nguyễn Quang Tuấn

30. 

Hội Cựu chiến binh Trường

Phạm Thị Bình

Nguyễn Quang Tuấn

31. 

Hội Cựu giáo chức Trường

Phạm Thị Bình

Nguyễn Quang Tuấn

32. 

CB Trung tâm Thực hành - Thí nghiệm

Nguyễn Hoa Du

Trần Ngọc Long

33. 

CB Trung tâm Đảm bảo chất lượng

Nguyễn Hoa Du

Phạm Lê Cường

34. 

CB Khoa Giáo dục thể chất

Nguyễn Hoa Du

Nguyễn Anh Chương

 

Điều 3. Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Trường phụ trách các tổ chức đảng, đơn vị, đoàn thể cần tham dự các cuộc họp tại đơn vị được phân công phụ trách. Thường xuyên theo dõi, nắm tình hình các đơn vị được phân công phụ trách và báo cáo trực tiếp cho đồng chí Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy Trường để có sự chỉ đạo kịp thời đối với đơn vị; đồng thời thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ Trường chỉ đạo các đơn vị thực hiện đúng các chủ trương, nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tham gia ý kiến về công tác tổ chức và cán bộ trước khi Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy Trường xem xét, quyết định.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các tổ chức đảng, đơn vị, đoàn thể thuộc và trực thuộc Trường và các Ủy viên Ban Thường vụ Đảng uỷ, Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ Trường có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

Nơi nhận:                                                         T/M BAN THƯỜNG VỤ

 - Đảng uỷ, các ban của Đảng uỷ,                                         BÍ THƯ

- Hội đồng Trường,

- Ban Giám hiệu Nhà trường,

- Các đảng bộ bộ phận, các chi bộ,

- Các đơn vị, các đoàn thể,

- Lưu Văn phòng Đảng - Đoàn thể.            

                                      

 

                                                                              Nguyễn Ngọc Hiền