ĐẢNG BỘ TỈNH NGHỆ AN

ĐẢNG UỶ TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH                           *

Số 05-KH/ĐU                                 

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

 Nghệ An, ngày 24 tháng 3 năm 2021

 

 

KẾ HOẠCH

nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện

Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

-----

 

 

Thực hiện Chỉ thị số 01-CT/TW, ngày 09/3/2021 của Bộ Chính trị về nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng (sau đây viết tắt là Nghị quyết Đại hội XIII) và Kế hoạch số 28-KH/TU ngày 23/3/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An về nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII, Ban Thường vụ Đảng uỷ Trường ban hành Kế hoạch nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII như sau:

         I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

         1. Nhằm giúp cán bộ, đảng viên Trường Đại học Vinh nắm vững nội dung cốt lõi, những điểm mới trong các văn kiện Đại hội XIII của Đảng. Cấp ủy các cấp lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng kế hoạch/chương trình hành động để tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII. Tuyên truyền sâu rộng trong toàn Đảng bộ, tạo sự thống nhất về ý chí và hành động trong quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết.

         2. Công tác tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng phải được thực hiện nghiêm túc, khoa học, thực chất, hiệu quả và an toàn trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19.

         3. Các tổ chức đảng, đơn vị, đoàn thể tổ chức cho cán bộ, đảng viên nghiên cứu, học tập, quán triệt và tuyên truyền phổ biến sâu, rộng đến viên chức, đoàn viên, hội viên và người học nội dung Nghị quyết Đại hội XIII. Trong quá trình nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết, phải đề cao tinh thần tự học, tự nghiên cứu, ý thức tự giác, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu các cấp ủy, tổ chức đảng.

         4. Đề cao vai trò của bí thư cấp ủy, người đứng đầu trong tổ chức quán triệt Nghị quyết; chỉ đạo xây dựng, thảo luận kế hoạch/chương trình hành động của cấp ủy các cấp, xây dựng chương trình hành động của cá nhân thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII.

         5. Các tổ chức đảng, đơn vị, đoàn thể gắn học tập, truyền đạt nội dung Nghị quyết với việc uốn nắn những nhận thức lệch lạc, làm cho cán bộ, đảng viên, viên chức và người học có nhận thức đầy đủ, đúng đắn, kịp thời về đường lối, chủ trương của Đảng, từ đó tích cực đấu tranh chống lại các quan điểm sai trái, thù địch.

         6. Cán bộ, đảng viên tham gia các lớp nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết do cấp ủy các cấp tổ chức phải viết thu hoạch cá nhân.

         II. NỘI DUNG, TÀI LIỆU

     1. Nội dung

- Chuyên đề 1: Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

- Chuyên đề 2: Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 - 2030 và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025.

- Chuyên đề 3: Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

- Chuyên đề 4: Những nhận thức mới và tư duy mới về quốc phòng Việt Nam.

- Chuyên đề 5: Những nhận thức mới và tư duy mới về an ninh quốc gia.

2. Tài liệu

- Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng (tập 1, tập 2).

- Tài liệu Học tập các văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

- Tài liệu Hỏi - Đáp các văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

- Đề cương và nội dung bài giảng của các đồng chí báo cáo viên tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc (Văn phòng Đảng - Hội đồng Trường - Đoàn thể sẽ cung cấp file đề cương các chuyên đề cho các tổ chức đảng, đơn vị, đoàn thể để nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết và phục vụ tham mưu, xây dựng kế hoạch, chương trình hành động của cấp ủy các cấp).

         III. KẾ HOẠCH TỔ CHỨC NGHIÊN CỨU, HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT NGHỊ QUYẾT

         1. Đảng ủy Trường

         - Triệu tập đại biểu tham dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII ngày 27 và 28/3/2021 do Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức. Những cán bộ, đảng viên chưa được tham gia Hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt do Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức thì cấp ủy đảng các cấp sẽ tổ chức học tập, quán triệt đến tận cán bộ, đảng viên.

         - Chỉ đạo Văn phòng Đảng - Hội đồng Trường - Đoàn thể phối hợp với Ban Tuyên giáo Đảng ủy biên tập tài liệu học tập Nghị quyết Đại hội XIII phù hợp với thực tiễn của Đảng bộ Trường để gửi cho các tổ chức đảng, đơn vị, đoàn thể thuộc và trực thuộc Trường tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền.

         - Chỉ đạo Ban Tuyên giáo Đảng ủy Trường phối hợp với Phòng Công tác chính trị - Học sinh, sinh viên lồng ghép quán triệt, phổ biến Nghị quyết Đại hội XIII cho người học qua các đợt sinh hoạt chính trị đầu khóa học, đầu năm học và cuối khóa học.

         - Chỉ đạo Ban Tuyên giáo Đảng ủy phối hợp với Phòng Hành chính Tổng hợp và các đơn vị liên quan tổ chức tuyên truyền trực quan trên các pano, áp phích, khẩu hiệu, băng rôn, bảng điện tử tại nơi công cộng và trụ sở làm việc của Nhà trường và các đơn vị về mục tiêu tổng quát, nhiệm vụ trọng tâm và các đột phá chiến lược trong nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng.

         - Chỉ đạo các viện, khoa đào tạo (nhất là Viện Khoa học Xã hội và Nhân văn, Viện Sư phạm Xã hội) bám sát Nghị quyết và các Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; cập nhật, bổ sung hoàn thiện chương trình, giáo trình giảng dạy lý luận sát với từng đối tượng cụ thể và xây dựng các chương trình, các đề tài, xuất bản sách chuyên khảo nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn.

         - Chỉ đạo các Ban của Đảng ủy, các đoàn thể cấp Trường và các đơn vị có liên quan nghiên cứu tổ chức cuộc thi tìm hiểu nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp giúp cho cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và người học nhận thức sâu sắc, nắm vững nội dung nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp. Qua đó, tạo sự thống nhất, đồng thuận cao và củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và người học vào sự lãnh đạo của Đảng, nêu cao ý thức tự lực tự cường, hăng hái thi đua trong học tập, công tác, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu mà nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp đã đề ra.

         2. Các đảng bộ bộ phận, chi bộ

         - Tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII cho cán bộ, đảng viên, viên chức, đoàn viên, hội viên của đơn vị mình chưa được tham gia Hội nghị trực tuyến toàn quốc do Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức bằng hình thức phù hợp, hoàn thành trước ngày 30/6/2021.

         - Lựa chọn nội dung, hình thức phổ biến, nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền phù hợp với đối tượng, đảm bảo hiệu quả thiết thực, tránh hình thức, khắc phục tình trạng ngại học, lười học lý luận chính trị trong cán bộ, đảng viên.

         - Đồng chí bí thư cấp ủy, trưởng đơn vị chịu trách nhiệm quán triệt Nghị quyết tại đơn vị. Nếu mời báo cáo viên cấp trên thì báo cáo viên cấp trên chỉ giới thiệu Nghị quyết và kế hoạch/chương trình hành động của cấp trên, còn kế hoạch, chương trình hành động thực hiện Nghị quyết của cấp mình phải do đồng chí bí thư cấp ủy, trưởng đơn vị triển khai.

         IV. VỀ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH, CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI XIII CỦA ĐẢNG

1. Việc xây dựng kế hoạch/chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng phải hoàn thành ngay sau khi nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết. Các cấp ủy, tổ chức đảng, người đứng đầu trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo, chủ trì và chịu trách nhiệm về xây dựng kế hoạch/chương trình hành động thực hiện Nghị quyết của cấp mình trên cơ sở vận dụng các mục tiêu, quan điểm, nhiệm vụ, giải pháp của Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; đồng thời phải bám sát Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Trường lần thứ XXXII, nghị quyết đại hội đảng bộ bộ phận, chi bộ và tình hình thực tiễn của đơn vị để rà soát, điều chỉnh, bổ sung nhiệm vụ, giải pháp trong kế hoạch/chương trình hành động của cấp mình đạt hiệu quả. Trong đó, các mục tiêu của tổ chức đảng, đơn vị đề ra phải có tính chiến đấu cao, thể hiện ý chí, quyết tâm khát vọng vươn lên của từng cấp, từng tập thể, cá nhân và có giải pháp thực hiện đảm bảo khả thi, hiệu quả.

2. Người đứng đầu cấp ủy, đơn vị phải có kế hoạch hành động cá nhân thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII phù hợp với chức trách, nhiệm vụ được giao; thể hiện quyết tâm, tinh thần đổi mới, chủ động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của người đứng đầu.

3. Kết quả thực hiện kế hoạch/chương trình hành động của tập thể, kế hoạch hành động của cá nhân là cơ sở quan trọng để kiểm điểm, tự phê bình, phê bình, đánh giá tập thể cấp ủy, đơn vị và cá nhân người đứng đầu hàng năm và nhiệm kỳ.

         V. VỀ TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI XIII CỦA ĐẢNG

         1. Công tác tuyên truyền cần kế thừa những kinh nghiệm, cách làm sáng tạo, hiệu quả trong thời gian trước và trong thời điểm diễn ra Đại hội XIII của Đảng, tiếp tục tập trung tuyên truyền toàn diện, đồng bộ, thống nhất, kịp thời, nhanh nhạy, phong phú, sinh động về thành công của Đại hội, về những nội dung cốt lõi, những vấn đề mới trong các văn kiện Đại hội XIII của Đảng để thấy rõ sự kế thừa, bổ sung, phát triển tư duy, lý luận của Đảng. Nắm vững những bài học kinh nghiệm từ thực tiễn 35 năm đổi mới đất nước, nhất là 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XII; nhận diện đầy đủ những thuận lợi, thời cơ, khó khăn, thách thức và nhiệm vụ của cách mạng nước ta trong thời gian tới; liên hệ và vận dụng phù hợp với yêu cầu, điều kiện cụ thể của mỗi tổ chức đảng, đơn vị để xác định và thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị trong nhiệm kỳ 2021 - 2025.

         2. Công tác tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII phải được tiến hành thường xuyên, bền bỉ, đồng bộ, sáng tạo, phù hợp với từng đối tượng. Trong quá trình tuyên truyền, phải kịp thời lý giải những băn khoăn, vướng mắc của cán bộ, đảng viên, viên chức và người học về nội dung Nghị quyết; kịp thời uốn nắn những nhận thức chưa đúng; chủ động định hướng dư luận, tạo sự đồng thuận tích cực trong xã hội; kiên quyết đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, xuyên tạc theo đúng phương châm lấy "xây làm chính", "lấy cái đẹp dẹp cái xấu", "lấy tích cực đẩy lùi tiêu cực"; phản ánh kịp thời, đầy đủ, toàn diện kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII; góp phần củng cố niềm tin vững chắc, tạo sự đồng thuận thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

         VI. KINH PHÍ

         Kinh phí học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng do cấp nào chủ trì tổ chức thì cấp đó bố trí.

         VII. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

         1. Ban Tuyên giáo Đảng uỷ Trường

         - Chủ trì, phối hợp với Văn phòng Đảng - Hội đồng Trường - Đoàn thể, các đơn vị liên quan tham mưu cho Ban Thường vụ Đảng ủy Trường tổ chức hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII theo kế hoạch.

         - Phối hợp với Văn phòng Đảng - Hội đồng Trường - Đoàn thể biên tập tài liệu học tập Nghị quyết Đại hội XIII phù hợp với thực tiễn của Đảng bộ Trường để gửi cho các tổ chức đảng, đơn vị, đoàn thể thuộc và trực thuộc Trường tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền.

         - Chỉ đạo hướng dẫn Ban Biên tập website Trường, Bộ phận truyền thông tuyên truyền Nghị quyết và Chương trình hành động của Tỉnh uỷ Nghệ An, Kế hoạch, Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết của Đảng ủy Trường trên hệ thống website của Nhà trường và subsite của các đơn vị.

         - Phối hợp với Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Trường hướng dẫn cấp ủy, người đứng đầu các đơn vị xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII; kịp thời phát hiện, đề nghị Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy Trường khen thưởng, biểu dương các tập thể, cá nhân có thành tích trong nghiên cứu, học tập, thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIII ở các cấp.

         2. Văn phòng Đảng - Hội đồng Trường - Đoàn thể

         - Tham mưu xây dựng Kế hoạch, Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ Trường gắn với thực tiễn của Nhà trường đảm bảo đồng bộ, thiết thực, hiệu quả.

         - Chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo Đảng ủy Trường, các đơn vị liên quan tham mưu cho Ban Thường vụ Đảng ủy Trường tổ chức hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

         - Phối hợp với Ban Tuyên giáo Đảng ủy Trường biên tập tài liệu học tập Nghị quyết Đại hội XIII phù hợp với thực tiễn của Đảng bộ Trường để gửi cho các tổ chức đảng, đơn vị, đoàn thể thuộc và trực thuộc Trường tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền.

         - Theo dõi và định kỳ báo cáo với Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy về thực hiện kế hoạch này.          

         3. Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Trường

         - Tham mưu cho Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy Trường tăng cường đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc tổ chức học tập và thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII một cách thường xuyên.

         - Phối hợp với Ban Tuyên giáo Đảng ủy Trường hướng dẫn cấp ủy, người đứng đầu các đơn vị xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII, biểu dương, khen thưởng những tổ chức đảng, đơn vị làm tốt, nhắc nhở, phê bình, xử lý theo quy định của Đảng đối với các đơn vị, cá nhân thực hiện không nghiêm túc và không hiệu quả.

         4. Các đảng bộ bộ phận, chi bộ, đơn vị

         - Triển khai thực hiện Kế hoạch của Ban Thường vụ Đảng ủy Trường (tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền; thảo luận và ban hành kế hoạch, chương trình hành động thực hiện Nghị quyết ở cấp mình...); xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát việc tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết, kế hoạch/chương trình hành động của cấp ủy cấp trên và cấp mình.

         - Yêu cầu cán bộ, đảng viên tham gia các lớp nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết do cấp ủy các cấp tổ chức viết thu hoạch cá nhân. Nội dung thu hoạch tập trung thể hiện nhận thức cá nhân về thực trạng (thành tựu, hạn chế và nguyên nhân); những điểm mới, thời cơ thách thức, mục tiêu, giải pháp; kiến nghị về các biện pháp thực hiện ở lĩnh vực, đơn vị và trách nhiệm cụ thể của cá nhân.

         - Đồng chí bí thư cấp ủy chịu trách nhiệm chính trong việc tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết; thảo luận và thông qua kế hoạch/chương trình hành động của cấp ủy mình; xây dựng kế hoạch/chương trình hành động của cá nhân; chỉ đạo việc viết thu hoạch thiết thực, không qua loa, hình thức; tiếp thu đề xuất, kiến nghị để hoàn chỉnh chương trình, kế hoạch hành động.

         5. Các đoàn thể cấp Trường

         Tổ chức giới thiệu, quán triệt và tuyên truyền những nội dung trọng tâm, cốt lõi của Nghị quyết (từ tầm bao quát, cách tiếp cận mới, mục tiêu tổng quát, các định hướng lớn, nhiệm vụ trọng tâm, các chỉ tiêu chủ yếu, các khâu đột phá chiến lược...), kế hoạch, chương trình hành động của cấp ủy cấp trên và cấp mình cho đoàn viên, hội viên.

         6. Ban Giám hiệu Nhà trường

         Đề nghị Ban Giám hiệu Nhà trường cụ thể hóa Kế hoạch, Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ Trường bằng các đề án, kế hoạch theo từng lĩnh vực, có lộ trình rõ ràng để triển khai thực hiện theo phương châm "chủ trương 1, chương trình 10, hành động 100".

         7. Ban Biên tập website Trường, Bộ phận truyền thông và bộ phận phụ trách subsite các đơn vị

         Ban Biên tập website Trường, Bộ phận truyền thông, các tổ chức đảng, đơn vị, đoàn thể trong toàn Trường xây dựng chuyên trang, chuyên mục, tích cực viết, đăng tải các tin, bài… về việc học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai Nghị quyết Đại hội XIII trên subsite của tổ chức đảng, đơn vị, đoàn thể.

         Yêu cầu các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Trường, bí thư cấp ủy, trưởng các đơn vị, trưởng các đoàn thể thuộc và trực thuộc Trường thực hiện nghiêm túc và tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện, tránh làm lướt, làm hình thức; kịp thời báo cáo kết quả về Ban Thường vụ Đảng uỷ Trường (qua Văn phòng Đảng - Hội đồng Trường - Đoàn thể) theo Kế hoạch này.

 

Nơi nhận:                                                 

- Tỉnh ủy Nghệ An,                                                                

- Đảng ủy, Hội đồng Trường, Ban Giám hiệu,

- Các đảng bộ bộ phận, các chi bộ,

- Các đơn vị, các đoàn thể,

- Các Ban của Đảng ủy Trường,

- Lưu Văn phòng Đảng - Hội đồng Trường - Đoàn thể.                                                   

T/M BAN THƯỜNG VỤ

BÍ THƯ

 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Ngọc Hiền