ĐẢNG BỘ TỈNH NGHỆ AN

ĐẢNG UỶ TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH

*

Số 03-KH/ĐU

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Nghệ An, ngày 26 tháng 1 năm 2021

 

KẾ HOẠCH

tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng năm 2021

-----

 

          Thực hiện Kế hoạch số 11-KH/TU, ngày 15/1/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An về tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng năm 2021, Ban Thường vụ Đảng ủy Trường ban hành kế hoạch tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng năm 2021 như sau:

          I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

          1. Tuyên truyền sâu rộng về truyền thống lịch sử, văn hóa, cách mạng của dân tộc và quê hương xứ Nghệ; giáo dục tư tưởng chính trị, lòng yêu nước; khơi dậy chủ nghĩa anh hùng cách mạng, tinh thần đại đoàn kết, niềm tự hào và ý chí tự lực, tự cường dân tộc; góp phần củng cố, bồi đắp niềm tin của cán bộ, đảng viên, viên chức, học sinh, sinh viên, học viên vào sự nghiệp đổi mới đất nước và hội nhập quốc tế dưới sự lãnh đạo của Đảng.

          2. Thông qua các hoạt động tuyên truyền, kỷ niệm góp phần tạo sự thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận trong toàn Trường để triển khai thực hiện có hiệu quả đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước, các chủ trương, hoạt động của Ngành Giáo dục và Đào tạo; cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên, viên chức, học sinh, sinh viên, học viên quyết tâm phấn đấu thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng các cấp, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Trường lần thứ XXXII, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

          3. Tăng cường sức mạnh khối đại đoàn kết, tạo sự đồng thuận trong cán bộ, đảng viên, viên chức, học sinh, sinh viên, học viên, gắn với triển khai thực hiện nhiệm vụ năm học 2020 - 2021, nhiệm vụ xây dựng Đảng năm 2021.

          4. Các hoạt động tuyên truyền, kỷ niệm cần tổ chức bằng nhiều hình thức phù hợp, thiết thực, hiệu quả, an toàn, tiết kiệm, đảm bảo các quy định hiện hành, lồng ghép với tuyên truyền, thực hiện các nhiệm vụ đào tạo, nghiên cứu khoa học, các sự kiện chính trị của Nhà trường, đơn vị; tạo không khí phấn khởi, thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; bầu cử đại biểu Quốc hội và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp năm 2021.

          II. CÁC HOẠT ĐỘNG KỶ NIỆM CẦN TỔ CHỨC

          1. Kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước

          1.1. Kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2021) và mừng Xuân Tân Sửu

          - Ban Tuyên giáo Đảng ủy tham mưu Ban Thường vụ Đảng ủy Trường ban hành kế hoạch tổ chức các hoạt động.

          - Các tổ chức đảng, đơn vị thuộc và trực thuộc Trường, các đoàn thể cấp Trường tổ chức các hoạt động kỷ niệm theo kế hoạch của Ban Thường vụ Đảng ủy Trường và chỉ đạo của Ban Giám hiệu Nhà trường.

          1.2. Giỗ Tổ Hùng Vương (Mùng 10 tháng 3 âm lịch)

          - Ban Tuyên giáo Đảng ủy hướng dẫn chỉ đạo, công tác tuyên truyền theo chỉ đạo của Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nghệ An.

          - Các tổ chức đảng, đơn vị thuộc và trực thuộc Trường, các đoàn thể cấp Trường tổ chức tuyên truyền theo hướng dẫn và tổ chức các hoạt động theo kế hoạch của Nhà trường.

          1.3. Ngày Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp

          - Ban Tuyên giáo Đảng ủy hướng dẫn chỉ đạo, công tác tuyên truyền theo chỉ đạo của Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nghệ An.

          - Các tổ chức đảng, đơn vị thuộc và trực thuộc Trường, các đoàn thể cấp Trường tổ chức tuyên truyền theo hướng dẫn và tổ chức các hoạt động theo kế hoạch của Nhà trường.

          1.4. Kỷ niệm 46 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2021)

          - Ban Tuyên giáo Đảng ủy hướng dẫn chỉ đạo, công tác tuyên truyền theo chỉ đạo của Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nghệ An.

          - Các tổ chức đảng, đơn vị thuộc và trực thuộc Trường, các đoàn thể cấp Trường tổ chức tuyên truyền theo hướng dẫn và tổ chức các hoạt động theo kế hoạch của Nhà trường.

          1.5. Kỷ niệm 131 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2021)

          - Ban Tuyên giáo Đảng ủy tham mưu Ban Thường vụ Đảng ủy Trường ban hành kế hoạch tổ chức các hoạt động.

          - Đảng ủy Trường tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, triển khai Chỉ thị mới của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

          - Các tổ chức đảng, đơn vị thuộc và trực thuộc Trường, các đoàn thể cấp Trường tổ chức tuyên truyền theo hướng dẫn và tổ chức các hoạt động theo kế hoạch của Ban Thường vụ Đảng ủy Trường, Ban Tuyên giáo Đảng ủy.

          1.6. Kỷ niệm 76 năm Ngày Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2021) và ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2021)

          - Ban Tuyên giáo Đảng ủy hướng dẫn chỉ đạo, công tác tuyên truyền theo chỉ đạo của Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nghệ An.

          - Các tổ chức đảng, đơn vị thuộc và trực thuộc Trường, các đoàn thể cấp Trường tổ chức tuyên truyền theo hướng dẫn và tổ chức các hoạt động theo kế hoạch của Nhà trường.

          1.7. Kỷ niệm 91 năm Ngày Xô viết Nghệ Tĩnh (12/9/1930 - 12/9/2021)

          - Ban Tuyên giáo Đảng ủy hướng dẫn chỉ đạo, công tác tuyên truyền theo chỉ đạo của Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nghệ An.

          - Các tổ chức đảng, đơn vị thuộc và trực thuộc Trường, các đoàn thể cấp Trường tổ chức tuyên truyền theo hướng dẫn và tổ chức các hoạt động theo kế hoạch của Nhà trường.

          2. Kỷ niệm các sự kiện lịch sử quan trọng và ngày kỷ niệm khác

          2.1. Kỷ niệm 71 năm ngày truyền thống học sinh, sinh viên và Hội Sinh viên Việt Nam (09/1/1950 - 09/1/2021); 90 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2021); 92 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2021); 91 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20/10/1930 - 20/10/2021) và 11 năm Ngày Phụ nữ Việt Nam (20/10/2010 - 20/10/2021); 39 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2021); 32 năm Ngày thành lập Hội Cựu chiến binh Việt Nam (06/12/1989 - 06/12/2021); 77 năm Ngày Thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2021) và 32 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 - 22/12/2021)

          - Ban Tuyên giáo Đảng ủy hướng dẫn chỉ đạo, công tác tuyên truyền.

          - Các tổ chức đảng, đơn vị thuộc và trực thuộc Trường, các đoàn thể cấp Trường tổ chức tuyên truyền theo hướng dẫn và tổ chức các hoạt động theo kế hoạch của Nhà trường.

          2.2. Kỷ niệm 110 năm Ngày sinh Đại tướng Võ Nguyên Giáp (25/8/1911 - 25/8/2021)

          - Ban Tuyên giáo Đảng ủy hướng dẫn chỉ đạo, công tác tuyên truyền.

          - Các tổ chức đảng, đơn vị thuộc và trực thuộc Trường, các đoàn thể cấp Trường tổ chức tuyên truyền theo hướng dẫn và tổ chức các hoạt động theo kế hoạch của Nhà trường.

          2.3. Kỷ niệm 60 năm xây dựng và phát triển Khoa Vật lý - Ngành Vật lý, Khoa Hóa học - Ngành Hóa học, Khoa Sinh học - Ngành Sinh học (1961 - 2021); 10 năm thành lập Nhà xuất bản Đại học Vinh, Trung tâm Thực hành - Thí nghiệm (2011 - 2021)…

          - Ban Tuyên giáo Đảng ủy hướng dẫn chỉ đạo, công tác tuyên truyền.

          - Các tổ chức đảng, đơn vị thuộc và trực thuộc Trường, các đoàn thể cấp Trường tổ chức tuyên truyền theo hướng dẫn và tổ chức các hoạt động theo kế hoạch của Nhà trường.

          III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

          1. Ban Tuyên giáo Đảng ủy: Tham mưu Ban Thường vụ Đảng ủy kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm. Chỉ đạo, hướng dẫn công tác tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn năm 2021; chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan thiết kế panô, khẩu hiệu tuyên truyền đối với từng sự kiện.

          2. Đề nghị Ban Giám hiệu Nhà trường: Xem xét, phê duyệt kế hoạch tổ chức các hoạt động cụ thể và bố trí kinh phí tổ chức các hoạt động kỷ niệm theo quy định hiện hành.

          3. Các tổ chức đảng, đơn vị thuộc và trực thuộc Trường, các đoàn thể cấp Trường: Xây dựng kế hoạch chỉ đạo, tổ chức tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong năm 2021 gắn với các hoạt động của đơn vị; trong đó tập trung chỉ đạo làm tốt công tác tuyên truyền trên website, báo chí, các phương tiện thông tin cổ động trực quan; phát động và tổ chức các phong trào thi đua, các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao chào mừng.

          4. Các tổ chức đảng, đơn vị, đoàn thể được phân công nhiệm vụ trong kế hoạch của Ban Thường vụ Đảng ủy chủ động tham mưu ban hành kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện.

 

Ban Thường vụ Đảng ủy yêu cầu các tổ chức đảng, đơn vị, đoàn thể quán triệt và triển khai thực hiện.

 

Nơi nhận:

 T/M BAN THƯỜNG VỤ

- Tỉnh ủy Nghệ An,

  BÍ THƯ

- Đảng ủy, Hội đồng Trường, Ban Giám hiệu,

 

- Các đảng bộ bộ phận, các chi bộ,

 

- Các đơn vị, các đoàn thể,

 

- Các Ban của Đảng ủy Trường,

 

- Lưu Văn phòng Đảng - Hội đồng trường - Đoàn thể.

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Ngọc Hiền