ĐẢNG BỘ TỈNH NGHỆ AN                            ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

 ĐẢNG UỶ TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH                    

                            *                                            Nghệ An, ngày 19 tháng 5 năm 2021

                Số 06-KH/ĐU

 

KẾ HOẠCH

tổ chức Hội thi báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi năm 2021

tuyên truyền Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025

-----

 

 

Thực hiện Kế hoạch số 25-KH/TU, ngày 17/3/2021 của Tỉnh ủy Nghệ An về việc tổ chức Hội thi báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi tỉnh Nghệ An năm 2021 tuyên truyền Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng ủy Trường Đại học Vinh ban hành kế hoạch tổ chức Hội thi cấp Trường như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, đảng viên, học sinh, sinh viên, học viên những nội dung quan trọng của Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025.

- Cổ vũ, động viên toàn Đảng bộ, cán bộ, đảng viên, học sinh, sinh viên, học viên phát huy cao độ tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XIX nhiệm kỳ 2020 - 2025, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Trường lần thứ XXXII nhiệm kỳ 2020 - 2025 và Nghị quyết đại hội các đảng bộ bộ phận nhiệm kỳ 2020 - 2025, các chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2022.

- Góp phần củng cố, tăng cường niềm tin đối với Đảng, với chế độ; đấu tranh phản bác các thông tin, quan điểm sai trái của các thế lực thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

- Góp phần tạo chuyển biến về đổi mới phương thức, nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác tuyên truyền miệng đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới; đưa hoạt động báo cáo viên ngày càng đi vào nền nếp; tạo điều kiện để báo cáo viên, tuyên truyền viên giao lưu, học hỏi kinh nghiệm, nâng cao trình độ, năng lực, kỹ năng thuyết trình, thúc đẩy việc đổi mới phương thức tuyên truyền miệng; tuyển chọn, công nhận, suy tôn báo cáo viên, tuyên truyền viên tiêu biểu và lựa chọn cá nhân xuất sắc dự Hội thi cấp tỉnh.

- Thông qua hội thi, giúp cấp uỷ các cấp nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò của công tác tuyên truyền miệng, từ đó tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác tuyên truyền miệng, hoạt động báo cáo viên; xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, giỏi về chuyên môn, nghiệp vụ và sâu sát cơ sở.

2. Yêu cầu

- Hội thi được tổ chức nghiêm túc, tránh hình thức, triển khai đúng tiến độ; đảm bảo tính khách quan, trung thực, công bằng; đánh giá đúng khả năng, chuyên môn, nghiệp vụ của báo cáo viên, tuyên truyền viên, phù hợp với các quy định về phòng, chống dịch Covid-19.

- Công tác tuyên truyền về hội thi cần được tiến hành trước, trong và sau khi kết thúc hội thi, với nhiều hình thức phong phú và đa dạng. Trong đó, đặc biệt sử dụng sức lan tỏa sâu rộng trên các phương tiện thông tin đại chúng, mạng xã hội.

II. THỜI GIAN, NỘI DUNG, HÌNH THỨC, PHƯƠNG THỨC TỔ CHỨC VÀ ĐỐI TƯỢNG DỰ THI

1. Thời gian

- Hội thi cấp Trường: Từ ngày 14/6/2021 đến ngày 30/6/2021.

- Tham gia Hội thi cấp tỉnh: Trong tháng 8/2021.

2. Nội dung và tài liệu

- Nội dung: Thí sinh lựa chọn nội dung thuộc Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Trường lần thứ XXXII hoặc nghị quyết đại hội các đảng bộ bộ phận, các chi bộ để dự thi; khuyến khích liên hệ với thực tiễn.

- Tài liệu: Thí sinh sử dụng tài liệu chính thống của các cơ quan Đảng, Nhà nước, các ban, ngành, đoàn thể chính trị - xã hội và các tài liệu do Ban Tổ chức Hội thi cấp trường cung cấp.

3. Hình thức

3.1.  Báo cáo viên phải tham dự 03 phần thi như sau:

- Phần soạn đề cương: Đề cương cần ngắn gọn, rõ ràng, không quá 12 trang A4, cỡ chữ 15, phông chữ Times New Roman. Ban Giám khảo chấm đề cương.

- Phần thi thuyết trình: Thí sinh lựa chọn phần trọng tâm trong chuyên đề đã đăng ký dự thi hoặc toàn bộ nội dung chuyên đề đã chuẩn bị để trình bày trong khoảng thời gian từ 20 - 25 phút.

 Đối với thí sinh sử dụng phần mềm PowerPoint khi thi thuyết trình thì đồng thời phải gửi slide bản mềm (không quá 60 slide) cho Ban Tổ chức hội thi trước 05 ngày để chuẩn bị kỹ thuật, chạy thử chương trình trình chiếu.

- Phần thi trả lời câu hỏi của ban giám khảo: Thí sinh trả lời câu hỏi do thành viên Ban Giám khảo đưa ra. Nội dung các câu hỏi liên quan trực tiếp tới bài thuyết trình và có mở rộng để kiểm tra kiến thức, kỹ năng của thí sinh nhất là các kỹ năng trong hoạt động tuyên truyền miệng. Thí sinh được trả lời câu hỏi trong vòng 05 phút.

3.2. Kết quả thi

- Các nội dung thi: Đề cương, thuyết trình và trả lời câu hỏi được tính theo thang điểm 10 (có biểu điểm riêng cho mỗi nội dung thi), trong đó:

+ Điểm đề cương: Hệ số 2.

+ Điểm thuyết trình: Hệ số 3.

+ Điểm trả lời câu hỏi: Hệ số 1.

- Điểm của mỗi thí sinh tham dự là trung bình cộng của 03 loại điểm trên  với các hệ số.

- Xếp loại:

+ Loại giỏi: Đạt từ 8,5 đến 10 điểm.

+ Loại khá: Đạt từ 7 đến dưới 8,5 điểm.

+ Loại trung bình: Đạt từ 5 đến dưới 7 điểm.

+ Không đạt yêu cầu: Đạt dưới 05 điểm.

4. Đối tượng dự thi

Mỗi đảng bộ bộ phận, mỗi chi bộ cử 01 thí sinh tham gia dự thi.

III. THÀNH LẬP BAN TỔ CHỨC, BAN GIÁM KHẢO VÀ TỔ THƯ KÝ

1. Ban Thường vụ Đảng ủy Trường ra quyết định thành lập Ban Tổ chức hội thi.

Ban Tổ chức có trách nhiệm cụ thể hoá kế hoạch, xây dựng quy chế tổ chức Hội thi, quy định về cách chấm điểm; phân công nhiệm vụ cho các thành viên; thành lập Ban Giám khảo, tthư ký, dẫn chương trình Hội thi; tham mưu cho Đảng uỷ thực hiện các nội dung và chuẩn bị tổ chức Hội thi đạt kết quả tốt.

2. Ban Giám khảo (5 người), tthư ký, dẫn chương trình do Ban Tổ chức hội thi thành lập.

- Ban Giám khảo hoạt động dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Ban Tổ chức Hội thi, có trách nhiệm cụ thể hoá thang điểm, cách chấm thi bảo đảm công bằng, khách quan, công tâm; tổ chức chấm điểm, tổng hợp và báo cáo kết quả cho Ban Tổ chức Hội thi xem xét quyết định.

- Tổ thư ký, dẫn chương trình Hội thi:

+ Tổ thư ký do Ban Tổ chức Hội thi lựa chọn, gồm 2 thành viên. Tổ thư ký có trách nhiệm giúp Ban Giám khảo theo dõi, tổng hợp, thông báo kết quả Hội thi cho Ban Giám khảo, Ban Tổ chức Hội thi xem xét, quyết định.

+ Dẫn chương trình Hội thi do Ban Tổ chức Hội thi lựa chọn có trách nhiệm giới thiệu và hướng dẫn các báo cáo viên tham gia dự thi theo chương trình Hội thi đã thông qua.

IV. KINH PHÍ VÀ KHEN THƯỞNG

1. Kinh phí

Ban Tuyên giáo Đảng ủy Trường phối hợp Văn phòng Đảng - Hội đồng trường - Đoàn thể lập dự trù kinh phí tổ chức Hội thi trình Đảng uỷ, Hiệu trưởng Nhà trường xem xét, quyết định.

2. Khen thưởng

Ban Tổ chức Hội thi trao giấy chứng nhận và phần thưởng cho thí sinh đạt giải tại Hội thi, bao gồm:

+ 01 giải nhất. 

+ 02 giải nhì.

+ 03 giải ba.

+ Các giải khuyến khích.

+ Một số giải phụ khác (giải phụ chuẩn bị đề cương tốt nhất; giải phụ thuyết trình hay, ấn tượng, kỹ năng, phương pháp tốt; giải phụ trả lời câu hỏi hay nhất...).

+ Cách xét giải lựa chọn từ cao xuống thấp. Thí sinh đạt giải nhất phải đạt loại giỏi từ 8,5 điểm trở lên. Thí sinh đạt giải khuyến khích phải đạt điểm khá trở lên.

+ Căn cứ kết quả, Ban Tổ chức Hội thi lựa chọn cử 1 cá nhân đạt giải cao từ Hội thi cấp Trường tham dự Hội thi cấp Tỉnh do Tỉnh ủy tổ chức vào tháng 8/2021.

V- TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Ban Tuyên giáo Đảng ủy Trường

- Tham mưu cho Ban Thường vụ Đảng ủy Trường theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc việc thực hiện Kế hoạch này, kết thúc Hội thi báo cáo kết quả với Ban Thường vụ Đảng ủy và Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nghệ An.

- Chủ trì, phối hợp với Bộ phận truyền thông, Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên Trường đẩy mạnh tuyên truyền về Hội thi Báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi năm 2021.

- Tham mưu thành lập Ban Tổ chức, Ban Giám khảo, TThư ký, dẫn chương trình Hội thi; chuẩn bị đầy đủ các văn bản quy định về tổ chức thi, thang điểm; cách thức chấm thi; công bố công khai và thông báo kết quả cho các thành viên tham dự Hội thi biết.

- Lập dự toán kinh phí cho hội thi, kinh phí đưa thí sinh đi tham dự Hội thi cấp Tỉnh.

- Đầu mối chủ trì, phối hợp với các đơn vị, các phòng ban có liên quan tham mưu chuẩn bị mọi điều kiện cần thiết, tổ chức Hội thi nghiêm túc, khoa học, đạt kết quả tốt.

2. Văn phòng Đảng - Hội đồng trường - Đoàn thể

Phối hợp với Ban Tuyên giáo Đảng ủy Trường chuẩn bị tốt nội dung, chương trình, các điều kiện về cơ sở vật chất, kinh phí và tham gia phục vụ Hội thi đạt kết quả.

3. Các đảng bộ bộ phận, các chi bộ

3.1. Chọn c thí sinh tham gia Hội thi và chuẩn bị hồ sơ của thí sinh gửi Ban Tổ chức Hội thi, gồm:

+ Công văn, danh sách trích ngang (họ và tên, năm sinh, giới tính, dân tộc, trình độ học vấn, trình độ lý luận chính trị) và ảnh 4 x 6 của thí sinh tham gia Hội thi.

+ Đăng ký tên chuyên đề dự thi và tên nội dung thuyết trình ở cả 02 vòng (soạn đề cương và thuyết trình).

+ Bài soạn đề cương tham gia Hội thi: Chuẩn bị 08 bộ có đóng bìa, có chữ ký của người soạn và chữ ký của Bí thư đảng bộ/chi bộ.

Hồ sơ gửi về Ban Tổ chức Hội thi (qua Văn phòng Đảng - Hội đồng trường - Đoàn thể) bằng bản cứng và gửi file mềm đề cương (bản word và slide) qua địa chỉ email: ducanhvinhuni@gmail.com trước ngày 05/6/2021.

3.2. Thông báo và mời cán bộ, đảng viên của đơn vị tới dự để động viên, cổ vũ cho các thí sinh tham dự Hội thi.

Căn cứ Kế hoạch này, các ban của Đảng ủy, các Đảng bộ bộ phận, chi bộ, đơn vị liên quan nghiêm túc tổ chức thực hiện.

 

Nơi nhận:

- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nghệ An;

- Đảng uỷ, Ban Giám hiệu;

- Các Ban của Đảng uỷ Trường;

- Các đảng bộ bộ phận, chi bộ;

- Các đơn vị, đoàn thể;

- Lưu VP Đ-HĐT-ĐT.

T/M BAN THƯỜNG VỤ

BÍ THƯ

 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Ngọc Hiền