ĐẢNG BỘ TỈNH NGHỆ AN                             ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

ĐẢNG UỶ TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH                    

                            *                                            Nghệ An, ngày 09 tháng 6 năm 2021

                 Số 07-KH/ĐU

KẾ HOẠCH

tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW

của Bộ Chính trị Khóa XII, triển khai Kết luận số 01-KL/TW

của Bộ Chính trị khóa XIII về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW

về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách

Hồ Chí Minh và Hội nghị nghiên cứu, học tập chuyên đề toàn khóa

nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng - chuyên đề năm 2021

-----

 

 

Thực hiện Kế hoạch số 36-KH/BTGTW ngày 08/6/2021 của Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng, Công văn số 417-CV/BTGTU ngày 09/6/2021 của Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Nghệ An về tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (sau đây gọi tắt là Chỉ thị số 05-CT/TW), triển khai Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị khóa XIII về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW và Hội nghị nghiên cứu, học tập chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng - chuyên đề năm 2021, Ban Thường vụ Đảng uỷ Trường ban hành kế hoạch tổ chức Hội nghị tại điểm cầu Trường Đại học Vinh như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

- Thông tin, tuyên truyền đến viên chức, đảng viên và quần chúng về kết quả, hạn chế, nguyên nhân và những kinh nghiệm rút ra sau 5 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW; nắm được những nội dung cơ bản của Kết luận số 01-KL/TW về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW và nội dung chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng, chuyên đề năm 2021.

- Tuyên truyền về kết quả 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW và hoạt động biểu dương các tập thể, cá nhân điển hình tiêu biểu, có nhiều thành tích trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong toàn Đảng bộ, tạo không khí tin tưởng, phấn khởi tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong thời gian tới, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng các cấp và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

- Việc tổ chức hội nghị trực tuyến và các hoạt động tuyên truyền phải được thực hiện nghiêm túc, thiết thực, hiệu quả, tạo hiệu ứng xã hội tích cực và đảm bảo an toàn trong bối cảnh dịch Covid-19.

II. NỘI DUNG

1. Hội nghị do Ban Bí thư Trung ương Đảng chủ trì có các nội dung:

- Sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII; triển khai Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị khóa XIII.

- Nghiên cứu, học tập chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng và chuyên đề năm 2021 "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc".

2. Hội nghị do Ban Thường vụ Đảng uỷ Trường chủ trì có các nội dung:

- Sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII; triển khai Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị khóa XIII của Đảng bộ Trường.

- Công bố quyết định và trao giấy khen của Ban Chấp hành Đảng bộ Trường cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII.

III. THÀNH PHẦN

Ban Chấp hành Đảng bộ Trường; Ban Giám hiệu Nhà trường; Thành viên các Ban của Đảng ủy Trường; Báo cáo viên cấp Trường; Trưởng các đoàn thể cấp Trường; Bí thư các đảng bộ bộ phận, chi bộ; Trưởng các đơn vị thuộc và trực thuộc Trường; Đại diện các tập thể; cá nhân được khen thưởng.

IV. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, TÀI LIỆU

1. Thời gian: 1 ngày, buổi sáng từ 7h45’, buổi chiều từ 13h45’ ngày 12/6/2021 (thứ Bảy)

2. Địa điểm: Hội trường A - Trường Đại học Vinh

          3. Tài liệu: Tài liệu hội nghị sẽ được chuyển đến đại biểu và các đơn vị bằng bản cứng qua phòng Hành chính Tổng hợp và bản mềm qua iOffice và zalo.

V.  MA KÉT

1. Hội nghị buổi sáng

BAN BÍ THƯ TRUNG ƯƠNG ĐẢNG

HỘI NGHỊ TOÀN QUỐC

SƠ KẾT 5 NĂM THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 05-CT/TW CỦA BỘ CHÍNH TRỊ KHÓA XII VỀ ĐẨY MẠNH HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG,

ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH, TRIỂN KHAI

KẾT LUẬN SỐ 01-KL/TW CỦA BỘ CHÍNH TRỊ KHÓA XIII

VỀ TIẾP TỤC THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 05-CT/TW

Trường Đại học Vinh, ngày 12 tháng 6 năm 2021

2. Hội nghị buổi chiều

BAN BÍ THƯ TRUNG ƯƠNG ĐẢNG

HỘI NGHỊ

NGHIÊN CỨU, HỌC TẬP CHUYÊN ĐỀ TOÀN KHÓA

VỀ HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH

HỒ CHÍ MINH NHIỆM KỲ ĐẠI HỘI XIII CỦA ĐẢNG

- CHUYÊN ĐỀ NĂM 2021

Trường Đại học Vinh, ngày 12 tháng 6 năm 2021

ĐẢNG UỶ TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH

HỘI NGHỊ CÁN BỘ CHỦ CHỐT TOÀN TRƯỜNG

SƠ KẾT 5 NĂM THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 05-CT/TW CỦA BỘ CHÍNH TRỊ KHÓA XII VỀ ĐẨY MẠNH HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG,

ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH, TRIỂN KHAI

KẾT LUẬN SỐ 01-KL/TW CỦA BỘ CHÍNH TRỊ KHÓA XIII

VỀ TIẾP TỤC THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 05-CT/TW

Nghệ An, ngày 12 tháng 6 năm 2021

 

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Ban Tuyên giáo Đảng ủy Trường

- Tham mưu kế hoạch kết nối điểm cầu của Hội nghị; phối hợp Văn phòng Đảng - Hội đồng trường - Đoàn thể, Trung tâm Công nghệ thông tin kết nối đường truyền phục vụ Hội nghị trực tuyến vào ngày 12/6/2021.

- Tuyên truyền nội dung chuyên đề toàn khóa - chuyên đề năm 2021 trong toàn Đảng bộ Trường.

- Chủ trì theo dõi, đôn đốc việc triển khai tuyên truyền, học tập, thực hiện chuyên đề; báo cáo kết quả với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nghệ An và Ban Thường vụ Đảng ủy Trường.

2. Văn phòng Đảng - Hội đồng Trường - Đoàn thể

- Tham mưu ban hành Thông tri của Ban Thường vụ Đảng uỷ Trường triệu tập đại biểu tham dự Hội nghị.

- Phối hợp với Ban Tổ chức Hội nghị cấp Tỉnh chuẩn bị tài liệu và chuyển tài liệu cho đại biểu và các tổ chức đảng, đơn vị, đoàn thể.

- Chuẩn bị báo cáo và công tác thi đua - khen thưởng tại Hội nghị.

- Phối hợp với Phòng Hành chính Tổng hợp lập dự toán, thanh quyết toán kinh phí tổ chức Hội nghị trình Ban Thường vụ Đảng uỷ và Hiệu trưởng Nhà trường xem xét, phê duyệt.

- Cử cán bộ phối hợp Viễn thông Nghệ An, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nghệ An kết nối đường truyền trực tuyến từ điểm cầu Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng phục vụ Hội nghị (Chạy thử kiểm tra đường truyền các điểm cầu từ 15h00’, ngày 11/6/2021).

3. Các tổ chức đảng, đơn vị, đoàn thể

- Xây dựng kế hoạch tuyên truyền, triển khai thực hiện chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng và chuyên đề năm 2021 thiết thực, hiệu quả, phù hợp với tình hình của Đảng bộ, Nhà trường, tổ chức đảng, đơn vị, đoàn thể góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chung của toàn Đảng bộ.

- Lập danh sách đại biểu của tổ chức đảng, đơn vị, đoàn thể mình theo thành phần tại mục III (có mẫu kèm theo), trong đó ghi rõ họ tên, số lượng đại biểu tham dự và không tham dự được (lý do không tham dự) gửi cho Văn phòng Đảng - Hội đồng Trường - Đoàn thể trước 17 giờ thứ Năm ngày 10/6/2021 để bố trí các điều kiện tổ chức, phục vụ hội nghị.

- Thông báo cho đại biểu được triệu tập sắp xếp công việc để tham dự Hội nghị đầy đủ, đúng thời gian. Yêu cầu các đại biểu mặc trang phục lịch sự, mang theo bút, sổ để ghi chép nội dung và ngồi đúng vị trí quy định.

- Giữa mỗi buổi Hội nghị báo cáo số lượng đại biểu tham dự cho Ban Thường vụ Đảng ủy Trường qua Văn phòng Đảng - Hội đồng Trường - Đoàn thể để báo cáo cho Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nghệ An.

4. Ban Thường vụ Đảng ủy Trường đề nghị đồng chí Hiệu trưởng Nhà trường chỉ đạo các đơn vị phối hợp tổ chức Hội nghị:

4.1. Phòng Hành chính Tổng hợp:

- Làm maket tại Hội trường A theo mẫu của Tỉnh ủy Nghệ An và Ban Thường vụ Đảng uỷ Trường, biển tên điểm cầu Hội nghị, chụp ảnh tư liệu về hội nghị. Chuẩn bị nước uống, giải khát giữa giờ, cử lễ tân và các điều kiện khác phục vụ hội nghị.

- Phối hợp với Văn phòng Đảng - Hội đồng Trường - Đoàn thể đón tiếp, bố trí chỗ ngồi cho đại biểu, lập dự toán, thanh quyết toán kinh phí tổ chức Hội nghị trình Ban Thường vụ Đảng uỷ và Hiệu trưởng Nhà trường xem xét, phê duyệt.

4.2. Trung tâm Công nghệ thông tin: Cử cán bộ phối hợp Viễn thông Nghệ An, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nghệ An kết nối đường truyền trực tuyến từ điểm cầu Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng phục vụ Hội nghị (Chạy thử kiểm tra đường truyền các điểm cầu từ 15h00’, ngày 11/6/2021); Trực kỹ thuật cho Hội nghị.

4.3. Phòng Quản trị và Đầu tư: Chuẩn bị Hội trường A, âm thanh, loa máy, ánh sáng để tổ chức Hội nghị; Chuẩn bị nguồn điện dự phòng và cử cán bộ trực điện, trực kỹ thuật; Đảm bảo công tác vệ sinh môi trường trước, trong và sau Hội nghị.

4.4. Trung tâm Dịch vụ, Hỗ trợ sinh viên và Quan hệ doanh nghiệp: Đảm bảo công tác an ninh trong toàn Trường. Bố trí chỗ đậu xe ô tô cho đại biểu tham dự Hội nghị.

4.5. Phòng Kế hoạch - Tài chính: Thẩm định kế hoạch kinh phí, cấp phát kinh phí để tổ chức Hội nghị và hướng dẫn thủ tục thanh quyết toán sau khi đã được Hiệu trưởng Nhà trường phê duyệt.

4.6. Trạm Y tế: Triển khai các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 để đảm bảo sức khỏe cho đại biểu tham dự Hội nghị theo khuyến cáo của cơ quan chuyên môn.

Nhận được Kế hoạch này, Ban Thường vụ Đảng ủy Trường đề nghị các Ban của Đảng Trường, các tổ chức đảng, đơn vị, đoàn thể khẩn trương, nghiêm túc triển khai thực hiện.

 

Nơi nhận:

- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy (b/c);

- Đ/c Hiệu trưởng (p/h);

- Các ban xây dựng Đảng (t/h);

- Công đoàn, ĐTN, HCCB (t/h);

- Các đảng bộ bộ phận, chi bộ (t/h);

- Lưu VP Đ-HĐT-ĐT.

T/M BAN THƯỜNG VỤ

BÍ THƯ

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Ngọc Hiền

 


 

ĐẢNG BỘ TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH          ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

 CHI BỘ .................................................                                                         

                              *                                        Nghệ An, ngày      tháng 6 năm 2021

               Số          -CV/CB                            

                            

DANH SÁCH

đại biểu tham dự Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW

của Bộ Chính trị Khóa XII, triển khai Kết luận số 01-KL/TW

của Bộ Chính trị khóa XIII về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW

về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách

Hồ Chí Minh và Hội nghị nghiên cứu, học tập chuyên đề toàn khóa

nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng - chuyên đề năm 2021

-----

 

I. Danh sách đại biểu tham dự

 

TT

Họ và tên

Chức vụ

1.              

 

 

2.              

 

 

 

II. Danh sách đại biểu không tham dự

 

TT

Họ và tên

Lý do không tham dự

1.              

 

 

2.              

 

 

 

Nơi nhận:                                                                  T/M CHI BỘ

 - BTV Đảng ủy Trường,                                                     BÍ THƯ

- Lưu chi bộ.                                                                         (Ký và ghi rõ họ tên)

                                                                                     

 

          Xem file đính kèm

07_2021_ke_hoach_trien_khai_ket_luan_cua_bo_chinh_tri_ve_chi_thi_05.doc 

469_2021_qd_khen_thuong_thuc_hien_chi_thi_so_05.doc