TỈNH UỶ NGHỆ AN                          ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

                *                                   

     Số 112-KH/TU                       Thành phố Vinh, ngày 19 tháng 01 năm 2018

          

 

KẾ HOẠCH

tổ chức các hoạt động kỷ niệm 88 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản

Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2018) và đón tết Mậu Tuất năm 2018

 

          Căn cứ Chỉ thị số 45-CT/TW ngày 22/7/2010 của Bộ Chính trị về đổi mới, nâng cao hiệu quả tổ chức các ngày kỷ niệm, nghi thức trao tặng, đón nhận danh hiệu vinh dự nhà nước và các hình thức khen thưởng cao, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ ban hành kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 88 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2018) và đón tết Mậu Tuất năm 2018, như sau:

I- MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1- Tổ chức các hoạt động kỷ niệm nhằm củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, với chế độ; khẳng định nền tảng tư tưởng của Đảng là chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và sự kiên định đi theo con đường xã hội chủ nghĩa dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.

2- Đẩy mạnh hưởng ứng phong trào "Tết vì người nghèo", đảm bảo tết đến với mọi nhà, mọi người. Xây dựng môi trường văn hoá lành mạnh, tăng cường an ninh trật tự trên địa bàn. Cảnh giác với mọi luận điệu xuyên tạc, âm  mưu, thủ đoạn của chiến lược “diễn biến hoà bình” của các thế lực thù địch.

3- Tổ chức kỷ niệm 88 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam nhằm tăng cường sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo sự đồng thuận trong các tầng lớp nhân dân, gắn triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại ở các địa phương, đơn vị năm 2018.

4- Thực hiện nghiêm Chỉ thị số 17-CT/TU, ngày 30/12/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tổ chức Tết năm 2018. Các hoạt động kỷ niệm cần đảm bảo trang trọng, thiết thực, an toàn, tiết kiệm, có trọng tâm, trọng điểm.

II- NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN VÀ CÁC HOẠT ĐỘNG KỶ NIỆM

1- Nội dung tuyên truyền

1.1- Tuyên truyền, phản ánh các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân;  tôn vinh những giá trị văn hóa truyền thống, phong tục, tập quán tốt đẹp của dân tộc Việt Nam.

1.2- Tuyên truyền, giáo dục truyền thống lịch sử vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam, khẳng định sự đúng đắn, sáng tạo của Đảng là nhân tố hàng đầu quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam; những thành quả vĩ đại của Đảng ta trong 88 năm xây dựng và trưởng thành, đặc biệt là trong công cuộc đổi mới đất nước và hội nhập quốc tế. Đẩy mạnh tuyên truyền việc triển khai thực hiện các nghị quyết của Đảng, nhất là Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng Đảng và Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6, khóa XII của Đảng, gắn với việc triển khai chuyên đề "Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh".

1.3- Tuyên truyền những cống hiến vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam, với phong trào cộng sản và công nhân quốc tế; biểu dương, nhân rộng các điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tấm gương của Bác.

1.4- Phản ánh không khí vui Tết, đón Xuân của nhân dân trong tỉnh. Biểu dương tinh thần phục vụ nhân dân trong dịp Tết của các ban, ngành, lực lượng vũ trang, nhất là cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ nơi biên giới, hải đảo.

          1.5- Giáo dục đạo lý "Uống nước nhớ nguồn"; tôn vinh, tri ân những cống hiến, đóng góp của nhân dân, của cán bộ lão thành cách mạng, người có công với Đảng, với cách mạng.

1.6- Phê phán, đẩy lùi những hiện tượng tiêu cực (cờ bạc, mê tín dị đoan, hủ tục lạc hậu, kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng...) trong dịp tết, lễ hội...; đấu tranh phản bác những luận điệu sai trái của các thế lực phản động, thù địch.

1.7- Quảng bá, giới thiệu tiềm năng du lịch, các di tích lịch sử - văn hoá, danh lam thắng cảnh, những giá trị vật chất và tinh thần của quê hương, con người xứ Nghệ nhằm thu hút khách tham quan trong nước và quốc tế đến tìm hiểu cơ hội hợp tác, đầu tư trong thời kỳ phát triển và hội nhập.

          2- Tổ chức các hoạt động kỷ niệm

2.1- Tổ chức các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân và triển khai nhiệm vụ năm 2018 về phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại ở các cấp, các ngành.

2.2- Dâng hoa, dâng hương tại Khu di tích Kim Liên (Nam Đàn), Khu tưởng niệm đồng chí Lê Hồng Phong, Quảng trường Xô viết Nghệ Tĩnh (Hưng Nguyên), Nghĩa trang Liệt sỹ tại thành phố Vinh.

          2.3- Đẩy mạnh các phong trào “Đền ơn đáp nghĩa", "Uống nước nhớ nguồn", “Xóa đói giảm nghèo”; các hoạt động nhân đạo, từ thiện; nêu gương người tốt, việc tốt, những mô hình, điển hình hay trong lao động, sản xuất, trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác...

2.4- Thăm hỏi, chúc tết các thế hệ đảng viên; gia đình chính sách; văn nghệ sỹ, trí thức, các chức sắc tôn giáo tiêu biểu; các cơ sở khó khăn, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo.

2.5- Tổ chức đợt sinh hoạt chính trị trong toàn Đảng nhân kỷ niệm 88 năm Ngày thành lập Đảng với nhiều hình thức phù hợp, như: Tọa đàm; nói chuyện truyền thống, biểu dương đảng viên gương mẫu, tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh; tôn vinh người có công với Đảng, với cách mạng.

2.6- Tổ chức các hoạt động tuyên truyền cổ động (treo cờ Tổ quốc, cờ Đảng, băng rôn, khẩu hiệu tuyên truyền..), các hoạt động văn hoá, nghệ thuật, thể thao, chiếu phim, các trò chơi dân gian phục vụ nhân dân trong dịp Tết Nguyên đán.

III-  KHẨU HIỆU TUYÊN TRUYỀN

1- Mừng đất nước đổi mới, mừng Đảng quang vinh, mừng Xuân Mậu Tuất!

2- Chào mừng 88 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2018)!

3- Đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, xây dựng thành công và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa!

4- Đẩy mạnh học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh!

5- Phát huy tốt mọi nguồn lực, đoàn kết, phấn đấu xây dựng Nghệ An trở thành tỉnh khá khu vực phía Bắc!

6- Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm!

7- Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam muôn năm!

8- Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta!

IV- TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1- Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ

- Chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc công tác tuyên truyền kỷ niệm 88 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân.

- Tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức chúc tết đội ngũ văn nghệ sĩ, trí thức tiêu biểu năm 2017.

- Chỉ đạo các cơ quan báo chí của tỉnh tập trung tuyên truyền về các hoạt động kỷ niệm 88 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.

- Tổ chức tuyên truyền kỷ niệm 88 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam trong hội nghị báo cáo viên, giao ban báo chí và trên bản Thông báo nội bộ của tỉnh.

- Phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra các hoạt động văn hóa, văn nghệ, lễ hội trước, trong và sau Tết Nguyên đán.

- Nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận xã hội trước, trong và sau tết Nguyên đán kịp thời báo cáo Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

2- Văn phòng Tỉnh uỷ

 Mời các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc và trưởng các đoàn thể cấp tỉnh; các đồng chí nguyên là Bí thư, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND, UBND tỉnh dâng hoa, dâng hương tại Khu di tích Kim Liên (Nam Đàn), Khu tưởng niệm đồng chí Lê Hồng Phong, Quảng trường Xô viết Nghệ Tĩnh (Hưng Nguyên), Nghĩa trang Liệt sỹ tại thành phố Vinh.

3- Ban Tổ chức Tỉnh uỷ

- Tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh uỷ thăm hỏi các đồng chí lão thành cách mạng, các thế hệ đảng viên có nhiều cống hiến, các đồng chí lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ.

          - Hướng dẫn các cấp ủy tổ chức trao Huy hiệu cho các đảng viên đủ 30, 40, 50, 60 năm tuổi đảng; chỉ đạo các địa phương, đơn vị tích cực lựa chọn, bồi dưỡng quần chúng ưu tú để xem xét kết nạp vào Đảng trong dịp kỷ niệm 88 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.

4- Ban cán sự đảng UBND tỉnh lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh

- Xây dựng kế hoạch chỉ đạo tổ chức các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân gắn với tổ chức phong trào thi đua yêu nước, sản xuất, kinh doanh và triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh năm 2018.

- Chỉ đạo ngành văn hoá, thể thao, UBND các huyện, thành phố, thị xã: Treo cờ, băng rôn, khẩu hiệu, đèn hoa, các cụm pa-nô, áp-phích, cụm tranh cổ động dọc các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ, cơ quan, trường học trên địa bàn toàn tỉnh; vận động các khu phố, khối xóm, làng bản, hộ gia đình treo cờ Đảng, cờ Tổ quốc.

- Chỉ đạo tăng cường công tác kiểm tra, chấn chỉnh những hành vi tiêu cực, phi văn hóa, mê tín dị đoan, cờ bạc… làm ảnh hưởng đến cảnh quan và môi trường sinh thái, gây mất an ninh, trật tự ở các lễ hội trên địa bàn toàn tỉnh.

- Chủ trì, phối hợp với Văn phòng Tỉnh ủy tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy thăm hỏi, chúc tết đại diện gia đình chính sách; các chức sắc tôn giáo tiêu biểu; đồng bào vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn và biên giới, hải đảo.

- Chỉ đạo Sở Văn hóa và Thể thao xây dựng các chương trình văn hoá, nghệ thuật, thể thao, các trò chơi dân gian; tổ chức các hoạt động chiếu phim, biểu diễn văn nghệ phục vụ nhân dân, bộ đội ở địa bàn nông thôn, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, nơi biên giới, hải đảo, các khu vui chơi giải trí, trung tâm sinh hoạt cộng đồng.

- Chỉ đạo Sở Du lịch đẩy mạnh tuyên truyền, quảng bá hình ảnh của tỉnh, thu hút phát triển du lịch và thu hút đầu tư nước ngoài vào tỉnh.

- Tổ chức Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” vào ngày làm việc đầu tiên sau kỳ nghỉ tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018.

5- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể cấp tỉnh

- Chỉ đạo tổ chức các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân thiết thực, hiệu quả; tuyên truyền, vận động cán bộ, đoàn viên, hội viên tích cực tham gia các hoạt động “đền ơn đáp nghĩa”, hành hương về nguồn, thăm di tích lịch sử, các hoạt động văn hóa, thể thao, giao lưu, sinh hoạt truyền thống tại những địa danh lịch sử.

- Tỉnh đoàn tổ chức cho đoàn viên, thanh niên trong toàn tỉnh ra quân làm sạch, đẹp cảnh quan môi trường nơi công cộng, đường phố, khối xóm (hoàn thành trước ngày 10/02/2018); gặp mặt đảng viên trẻ tiêu biểu...

         6- Các huyện, thành, thị uỷ, đảng uỷ trực thuộc xây dựng kế hoạch hoạt động cụ thể ở địa phương, đơn vị, trong đó tập trung vào những nội dung sau:

- Tuyên truyền các nội dung theo kế hoạch này đến cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân bằng nhiều hình thức thích hợp.

- Tổ chức các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân thông qua các hình thức: Gặp mặt truyền thống, tọa đàm, sinh hoạt chuyên đề về quá trình ra đời, phấn đấu, trưởng thành và những thành tựu đổi mới của Đảng Cộng sản Việt Nam trong 88 năm qua; gặp mặt các đồng chí cán bộ hưu trí để báo cáo kết quả năm 2017.

- Chỉ đạo treo cờ, băng rôn, khẩu hiệu, đèn hoa trên các trục đường chính, khu vực trung tâm, cơ quan, trường học; vận động nhân dân treo cờ Đảng, cờ Tổ quốc; chỉnh trang đô thị, đường làng ngõ xóm, làm sạch, đẹp cảnh quan môi trường tại các công sở, khu dân cư và nơi công cộng.

- Tổ chức thăm hỏi gia đình lão thành cách mạng, Mẹ Việt Nam Anh hùng, đối tượng chính sách, gia đình có công với cách mạng, gia đình khó khăn; các chức sắc tôn giáo tiêu biểu; trao Huy hiệu Đảng, kết nạp đảng viên mới, gặp mặt các thế hệ đảng viên; chúc tết các khối xóm, đại diện các khu dân cư nhằm tăng cường sự gắn bó…

- Tổ chức các hoạt động lễ hội, hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể thao, du lịch nhằm tôn vinh bản sắc văn hoá dân tộc; tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu với nhân dân cả nước và bạn bè quốc tế về tiềm năng, thế mạnh của địa phương, thu hút khách du lịch. Quan tâm chăm lo đời sống nhân dân ở vùng sâu, vùng xa, đảm bảo các điều kiện để mọi người dân yên tâm vui xuân, đón tết. Tùy vào điều kiện thực tế của mỗi địa phương, có thể tổ chức hoạt động đón giao thừa cho người dân ở nơi công cộng.

- Hướng dẫn, tổ chức và quản lý các hoạt động lễ hội theo đúng tinh thần chỉ đạo của Bộ Chính trị về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội. Tăng cường công tác kiểm tra, chấn chỉnh những hành vi tiêu cực, thiếu văn hóa, mê tín dị đoan làm ảnh hưởng đến cảnh quan và môi trường sinh thái, gây mất an ninh trật tự ở các lễ hội trên địa bàn.

- Động viên và tạo điều kiện cho đội thông tin tuyên truyền, đội văn nghệ lưu động xây dựng chương trình đi phục vụ nhân dân, bộ đội ở địa bàn nông thôn, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, nơi biên giới, hải đảo.

- Tổ chức các hoạt động kỷ niệm mừng Đảng, mừng Xuân thiết thực, vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm, phù hợp với nếp sống văn minh, truyền thống văn hóa của dân tộc.

- Đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, an toàn vệ sinh thực phẩm và vệ sinh môi trường.

7- Trường Chính trị tỉnh và các trường đại học trên địa bàn tỉnh

Tùy điều kiện thực tế có thể tổ chức các hoạt động: Tọa đàm, giao lưu gặp gỡ, nói chuyện chuyên đề, nói chuyện truyền thống... nhằm khẳng định và làm sâu sắc vai trò lãnh đạo của Đảng đối với những thành quả cách mạng Việt Nam; những vấn đề lý luận về Đảng cầm quyền, về việc nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng trong quá trình hội nhập quốc tế.

8- Các cơ quan báo chí trong tỉnh

- Ra số đặc biệt mừng Đảng, mừng Xuân 2018.

          - Xây dựng chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền kỷ niệm 88 năm Ngày thành lập Đảng, mừng Xuân Mậu Tuất; biểu dương "người tốt, việc tốt", gương đảng viên tiêu biểu, tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh; khuyến khích những sáng tác về điển hình, nhân tố mới trong công cuộc xây dựng và đổi mới đất nước, của tỉnh và chủ đề xây dựng nông thôn mới; đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

          - Phối hợp với Hội nhà báo tỉnh tổ chức tốt Hội Báo Xuân Mậu Tuất 2018.

Ban Thường vụ Tỉnh uỷ yêu cầu các đơn vị được phân công nhiệm vụ; các huyện, thành, thị uỷ, đảng uỷ trực thuộc, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể cấp tỉnh triển khai thực hiện nghiêm túc Kế hoạch này và báo cáo kết quả về Ban Thường vụ Tỉnh uỷ (qua Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ) theo quy định.

 

 Nơi nhận:                                                      T/M BAN THƯỜNG VỤ

- Ban Tuyên giáo Trung ương;                              PHÓ BÍ THƯ THƯỜNG TRỰC

- Văn phòng Trung ương;

- Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ;  

- Ủy ban nhân dân tỉnh;

- Huyện, thành, thị uỷ, đảng uỷ trực thuộc;                                      

- MTTQ và các đoàn thể cấp tỉnh;                                     

- Các ban và Văn phòng Tỉnh uỷ;                                                          

- Trường Chính trị tỉnh;                                                         

- Các trường ĐH trên địa bàn tỉnh;                                          Nguyễn Xuân Sơn    

- Các cơ quan báo chí trong tỉnh;  

- Phó Chánh Văn phòng Tỉnh ủy;

- Chuyên viên TH, KT;                                                

- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Tài liệu xin ý kiến TT Tỉnh ủy

   Tp Vinh ngày     tháng 01 năm 2018

 

 

 

 

    PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

                   Tôn Mạnh

Ý kiến của Thường trực Tỉnh ủy

 

TỈNH UỶ NGHỆ AN                          ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

                *                                   

     Số        -KH/TU                       Thành phố Vinh, ngày    tháng 01 năm 2018

         

 

KẾ HOẠCH

tổ chức các hoạt động kỷ niệm 88 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản

Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2018) và đón tết Mậu Tuất năm 2018

 

          Căn cứ Chỉ thị số 45-CT/TW ngày 22/7/2010 của Bộ Chính trị về đổi mới, nâng cao hiệu quả tổ chức các ngày kỷ niệm, nghi thức trao tặng, đón nhận danh hiệu vinh dự nhà nước và các hình thức khen thưởng cao, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ ban hành kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 88 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2018) và đón tết Mậu Tuất năm 2018, như sau:

I- MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1- Tổ chức các hoạt động kỷ niệm nhằm củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, với chế độ; khẳng định nền tảng tư tưởng của Đảng là chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và sự kiên định đi theo con đường xã hội chủ nghĩa dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.

2- Đẩy mạnh hưởng ứng phong trào "Tết vì người nghèo", đảm bảo tết đến với mọi nhà, mọi người. Xây dựng môi trường văn hoá lành mạnh, tăng cường an ninh trật tự trên địa bàn. Cảnh giác với mọi luận điệu xuyên tạc, âm  mưu, thủ đoạn của chiến lược “diễn biến hoà bình” của các thế lực thù địch.

3- Tổ chức kỷ niệm 88 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam nhằm tăng cường sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo sự đồng thuận trong các tầng lớp nhân dân, gắn triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại ở các địa phương, đơn vị năm 2018.

4- Các hoạt động kỷ niệm cần đảm bảo trang trọng, thiết thực, an toàn, tiết kiệm, có trọng tâm, trọng điểm.

II- NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN VÀ CÁC HOẠT ĐỘNG KỶ NIỆM

1- Nội dung tuyên truyền

1.1- Tuyên truyền, phản ánh các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân;  tôn vinh những giá trị văn hóa truyền thống, phong tục, tập quán tốt đẹp của dân tộc Việt Nam.

1.2- Tuyên truyền, giáo dục truyền thống lịch sử vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam, khẳng định sự đúng đắn, sáng tạo của Đảng là nhân tố hàng đầu quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam; những thành quả vĩ đại của Đảng ta trong 88 năm xây dựng và trưởng thành, đặc biệt là trong công cuộc đổi mới đất nước và hội nhập quốc tế. Đẩy mạnh tuyên truyền việc triển khai thực hiện các nghị quyết của Đảng, nhất là Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng Đảng và Nghị quyết hội nghị Trung ương 6, khóa XII của Đảng, gắn với việc triển khai chuyên đề "Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh".

1.3- Tuyên truyền những cống hiến vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam, với phong trào cộng sản và công nhân quốc tế; biểu dương, nhân rộng các điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tấm gương của Bác.

1.4- Phản ánh không khí vui Tết, đón Xuân của nhân dân trong tỉnh. Biểu dương tinh thần phục vụ nhân dân trong dịp Tết của các ban, ngành, lực lượng vũ trang, nhất là cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ nơi biên giới, hải đảo.

          1.5- Giáo dục đạo lý "Uống nước nhớ nguồn"; tôn vinh, tri ân những cống hiến, đóng góp của nhân dân, của cán bộ lão thành cách mạng, người có công với Đảng, với cách mạng.

1.6- Phê phán, đẩy lùi những hiện tượng tiêu cực (cờ bạc, mê tín dị đoan, hủ tục lạc hậu, kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng...) trong dịp tết, lễ hội...; đấu tranh phản bác những luận điệu sai trái của các thế lực phản động, thù địch.

1.7- Quảng bá, giới thiệu tiềm năng du lịch, các di tích lịch sử - văn hoá, danh lam thắng cảnh, những giá trị vật chất và tinh thần của quê hương, con người xứ Nghệ nhằm thu hút khách tham quan trong nước và quốc tế đến tìm hiểu cơ hội hợp tác, đầu tư trong thời kỳ phát triển và hội nhập.

          2- Tổ chức các hoạt động kỷ niệm

2.1- Tổ chức các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân và triển khai nhiệm vụ năm 2018 về phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại ở các cấp, các ngành.

2.2- Dâng hoa, dâng hương tại Khu di tích Kim Liên (Nam Đàn), Khu tưởng niệm đồng chí Lê Hồng Phong, Quảng trường Xô viết Nghệ Tĩnh (Hưng Nguyên), Nghĩa trang Liệt sỹ tại thành phố Vinh.

          2.3- Đẩy mạnh các phong trào “Đền ơn đáp nghĩa", "Uống nước nhớ nguồn", “Xóa đói giảm nghèo”; các hoạt động nhân đạo, từ thiện; nêu gương người tốt, việc tốt, những mô hình, điển hình hay trong lao động, sản xuất, trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác...

2.4- Thăm hỏi, chúc tết các thế hệ đảng viên; gia đình chính sách; văn nghệ sỹ, trí thức, các chức sắc tôn giáo tiêu biểu; các cơ sở khó khăn, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo.

2.5- Tổ chức đợt sinh hoạt chính trị trong toàn Đảng nhân kỷ niệm 88 năm Ngày thành lập Đảng với nhiều hình thức phù hợp, như: Tọa đàm; nói chuyện truyền thống, biểu dương đảng viên gương mẫu, tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh; tôn vinh người có công với Đảng, với cách mạng.

2.6- Tổ chức các hoạt động tuyên truyền cổ động (treo cờ Tổ quốc, cờ Đảng, băng rôn, khẩu hiệu tuyên truyền..), các hoạt động văn hoá, nghệ thuật, thể thao, chiếu phim, các trò chơi dân gian phục vụ nhân dân trong dịp Tết Nguyên đán.

III-  KHẨU HIỆU TUYÊN TRUYỀN

1- Mừng đất nước đổi mới, mừng Đảng quang vinh, mừng Xuân Mậu Tuất!

2- Chào mừng 88 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2018)!

3- Đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, xây dựng thành công và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa!

4- Đẩy mạnh học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh!

5- Phát huy tốt mọi nguồn lực, đoàn kết, phấn đấu xây dựng Nghệ An trở thành tỉnh khá khu vực phía Bắc!

6- Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm!

7- Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam muôn năm!

8- Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta!

IV- TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1- Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ

- Chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc công tác tuyên truyền kỷ niệm 88 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân.

- Tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức chúc tết đội ngũ văn nghệ sĩ, trí thức tiêu biểu năm 2017.

- Chỉ đạo các cơ quan báo chí của tỉnh tập trung tuyên truyền về các hoạt động kỷ niệm 88 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.

- Tổ chức tuyên truyền kỷ niệm 88 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam trong hội nghị báo cáo viên, giao ban báo chí và trên bản Thông báo nội bộ của tỉnh.

- Phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra các hoạt động văn hóa, văn nghệ, lễ hội trước, trong và sau Tết Nguyên đán.

- Nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận xã hội trước, trong và sau tết Nguyên đán kịp thời báo cáo Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

2- Văn phòng Tỉnh uỷ

 Mời các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc và trưởng các đoàn thể cấp tỉnh dâng hoa, dâng hương tại Khu di tích Kim Liên (Nam Đàn), Khu tưởng niệm đồng chí Lê Hồng Phong, Quảng trường Xô viết Nghệ Tĩnh (Hưng Nguyên), Nghĩa trang Liệt sỹ tại thành phố Vinh.

3- Ban Tổ chức Tỉnh uỷ

- Tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh uỷ thăm hỏi các đồng chí lão thành cách mạng, các thế hệ đảng viên có nhiều cống hiến, các đồng chí lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ.

          - Hướng dẫn các cấp ủy tổ chức trao Huy hiệu cho các đảng viên đủ 30, 40, 50, 60 năm tuổi đảng; chỉ đạo các địa phương, đơn vị tích cực lựa chọn, bồi dưỡng quần chúng ưu tú để xem xét kết nạp vào Đảng trong dịp kỷ niệm 88 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.

4- Ban cán sự đảng UBND tỉnh lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh

- Xây dựng kế hoạch chỉ đạo tổ chức các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân gắn với tổ chức phong trào thi đua yêu nước, sản xuất, kinh doanh và triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh năm 2018.

- Chỉ đạo ngành văn hoá, thể thao, UBND các huyện, thành phố, thị xã: Treo cờ, băng rôn, khẩu hiệu, đèn hoa, các cụm pa-nô, áp-phích, cụm tranh cổ động dọc các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ, cơ quan, trường học trên địa bàn toàn tỉnh; vận động các khu phố, khối xóm, làng bản, hộ gia đình treo cờ Đảng, cờ Tổ quốc.

- Chỉ đạo tăng cường công tác kiểm tra, chấn chỉnh những hành vi tiêu cực, phi văn hóa, mê tín dị đoan, cờ bạc… làm ảnh hưởng đến cảnh quan và môi trường sinh thái, gây mất an ninh, trật tự ở các lễ hội trên địa bàn toàn tỉnh.

- Chủ trì, phối hợp với Văn phòng Tỉnh ủy tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy thăm hỏi, chúc tết đại diện gia đình chính sách; các chức sắc tôn giáo tiêu biểu; đồng bào vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn và biên giới, hải đảo.

- Chỉ đạo Sở Văn hóa và Thể thao xây dựng các chương trình văn hoá, nghệ thuật, thể thao, các trò chơi dân gian; tổ chức các hoạt động chiếu phim, biểu diễn văn nghệ phục vụ nhân dân, bộ đội ở địa bàn nông thôn, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, nơi biên giới, hải đảo, các khu vui chơi giải trí, trung tâm sinh hoạt cộng đồng.

- Chỉ đạo Sở Du lịch đẩy mạnh tuyên truyền, quảng bá hình ảnh của tỉnh, thu hút phát triển du lịch và thu hút đầu tư nước ngoài vào tỉnh.

- Tổ chức Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” vào ngày làm việc đầu tiên sau kỳ nghỉ tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018.

5- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể cấp tỉnh

- Chỉ đạo tổ chức các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân thiết thực, hiệu quả; tuyên truyền, vận động cán bộ, đoàn viên, hội viên tích cực tham gia các hoạt động “đền ơn đáp nghĩa”, hành hương về nguồn, thăm di tích lịch sử, các hoạt động văn hóa, thể thao, giao lưu, sinh hoạt truyền thống tại những địa danh lịch sử.

- Tỉnh đoàn tổ chức cho đoàn viên, thanh niên trong toàn tỉnh ra quân làm sạch, đẹp cảnh quan môi trường nơi công cộng, đường phố, khối xóm (hoàn thành trước ngày 10/02/2018); gặp mặt đảng viên trẻ tiêu biểu...

         6- Các huyện, thành, thị uỷ, đảng uỷ trực thuộc xây dựng kế hoạch hoạt động cụ thể ở địa phương, đơn vị, trong đó tập trung vào những nội dung sau:

- Tuyên truyền các nội dung theo kế hoạch này đến cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân bằng nhiều hình thức thích hợp.

- Tổ chức các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân thông qua các hình thức: Gặp mặt truyền thống, tọa đàm, sinh hoạt chuyên đề về quá trình ra đời, phấn đấu, trưởng thành và những thành tựu đổi mới của Đảng Cộng sản Việt Nam trong 88 năm qua.

- Chỉ đạo treo cờ, băng rôn, khẩu hiệu, đèn hoa trên các trục đường chính, khu vực trung tâm, cơ quan, trường học; vận động nhân dân treo cờ Đảng, cờ Tổ quốc; chỉnh trang đô thị, đường làng ngõ xóm, làm sạch, đẹp cảnh quan môi trường tại các công sở, khu dân cư và nơi công cộng.

- Tổ chức thăm hỏi gia đình lão thành cách mạng, Mẹ Việt Nam Anh hùng, đối tượng chính sách, gia đình có công với cách mạng, gia đình khó khăn; các chức sắc tôn giáo tiêu biểu; trao Huy hiệu Đảng, kết nạp đảng viên mới, gặp mặt các thế hệ đảng viên…

- Tổ chức các hoạt động lễ hội, hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể thao, du lịch nhằm tôn vinh bản sắc văn hoá dân tộc; tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu với nhân dân cả nước và bạn bè quốc tế về tiềm năng, thế mạnh của địa phương, thu hút khách du lịch. Quan tâm chăm lo đời sống nhân dân ở vùng sâu, vùng xa, đảm bảo các điều kiện để mọi người dân yên tâm vui xuân, đón tết.

- Hướng dẫn, tổ chức và quản lý các hoạt động lễ hội theo đúng tinh thần chỉ đạo của Bộ Chính trị về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội. Tăng cường công tác kiểm tra, chấn chỉnh những hành vi tiêu cực, thiếu văn hóa, mê tín dị đoan làm ảnh hưởng đến cảnh quan và môi trường sinh thái, gây mất an ninh trật tự ở các lễ hội trên địa bàn.

- Động viên và tạo điều kiện cho đội thông tin tuyên truyền, đội văn nghệ lưu động xây dựng chương trình đi phục vụ nhân dân, bộ đội ở địa bàn nông thôn, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, nơi biên giới, hải đảo.

- Tổ chức các hoạt động kỷ niệm mừng Đảng, mừng Xuân thiết thực, vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm, phù hợp với nếp sống văn minh, truyền thống văn hóa của dân tộc.

- Đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, an toàn vệ sinh thực phẩm và vệ sinh môi trường.

7- Trường Chính trị tỉnh và các trường đại học trên địa bàn tỉnh

Tùy điều kiện thực tế có thể tổ chức các hoạt động: Tọa đàm, giao lưu gặp gỡ, nói chuyện chuyên đề, nói chuyện truyền thống... nhằm khẳng định và làm sâu sắc vai trò lãnh đạo của Đảng đối với những thành quả cách mạng Việt Nam; những vấn đề lý luận về Đảng cầm quyền, về việc nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng trong quá trình hội nhập quốc tế.

8- Các cơ quan báo chí trong tỉnh

- Ra số đặc biệt mừng Đảng, mừng Xuân 2018.

          - Xây dựng chuyên trang, chuyên mục tuyền truyền kỷ niệm 88 năm Ngày thành lập Đảng, mừng Xuân Mậu Tuất; biểu dương "người tốt, việc tốt", gương đảng viên tiêu biểu, tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh; khuyến khích những sáng tác về điển hình, nhân tố mới trong công cuộc xây dựng và đổi mới đất nước, của tỉnh và chủ đề xây dựng nông thôn mới; đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

          - Phối hợp với Hội nhà báo tỉnh tổ chức tốt Hội Báo Xuân Mậu Tuất 2018.

Ban Thường vụ Tỉnh uỷ yêu cầu các đơn vị được phân công nhiệm vụ; các huyện, thành, thị uỷ, đảng uỷ trực thuộc, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể cấp tỉnh triển khai thực hiện nghiêm túc Kế hoạch này và báo cáo kết quả về Ban Thường vụ Tỉnh uỷ (qua Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ) theo quy định.

 

 Nơi nhận:                                                      T/M BAN THƯỜNG VỤ

- Ban Tuyên giáo Trung ương;                              PHÓ BÍ THƯ THƯỜNG TRỰC

- Văn phòng Trung ương;

- Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ;  

- Ủy ban nhân dân tỉnh;

- Huyện, thành, thị uỷ, đảng uỷ trực thuộc;                                      

- MTTQ và các đoàn thể cấp tỉnh;                                    

- Các ban và Văn phòng Tỉnh uỷ;                                                          

- Trường Chính trị tỉnh;                                                        

- Các trường ĐH trên địa bàn tỉnh;                                          Nguyễn Xuân Sơn    

- Các cơ quan báo chí trong tỉnh;  

- Phó Chánh Văn phòng Tỉnh ủy;

- Chuyên viên TH, KT;                                                

- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy.