ĐẢNG BỘ TỈNH NGHỆ AN

ĐẢNG UỶ TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH                           *

Số 08-KH/ĐU                                 

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

 


Nghệ An, ngày 04 tháng 11 năm 2021

                                    

KẾ HOẠCH

thực hiện Quy định số 08-QĐ/TU ngày 15/9/2021 của Ban Thường vụ

Tỉnh ủy Nghệ An về đánh giá chất lượng sinh hoạt chi bộ

-----

 

 

Thực hiện Quy định số 08-QĐ/TU ngày 15/9/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An về đánh giá chất lượng sinh hoạt chi bộ (sau đây gọi tắt là Quy định số 08) và Công văn số 677-CV/BTCTU ngày 22/9/2021 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy Nghệ An về triển khai thực hiện Quy định số 08, Ban Thường vụ Đảng uỷ Trường ban hành Kế hoạch thực hiện Quy định số 08 tại Đảng bộ Trường như sau:

         I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

         1. Công tác quán triệt, tuyên truyền và tổ chức thực hiện Quy định số 08 phải được tiến hành nghiêm túc, khoa học, thực chất, hiệu quả.

         2. Nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của các cấp uỷ, đảng viên trong việc thực hiện nền nếp, chế độ sinh hoạt chi bộ theo Điều lệ Đảng, các quy định, hướng dẫn thi hành Điều lệ Đảng và Quy định số 08.

         3. Thực hiện đúng các nguyên tắc về tổ chức và sinh hoạt Đảng, thực sự phát huy dân chủ, nhất là việc thảo luận và quyết định các công việc của chi bộ, những vấn đề liên quan đến trách nhiệm, nghĩa vụ, quyền lợi của đảng viên; nâng cao ý thức tổ chức kỷ luật, tinh thần tự phê bình và phê bình, tăng cường sự đoàn kết thống nhất trong Đảng, phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của đảng viên.

         II. NỘI DUNG

         1. Tổ chức tuyên truyền và quán triệt triển khai Quy định số 08

         - Cấp uỷ các cấp tổ chức truyên truyền và quán triệt Quy định số 08 đến các tổ chức đảng và đảng viên, xác định đây là nội dung quan trọng để nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ.

         - Cấp uỷ các cấp chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả việc đánh giá chất lượng sinh hoạt chi bộ theo Quy định số 08 đảm bảo khách quan, chính xác. Ban Thường vụ Đảng uỷ Trường đề nghị các đồng chí Uỷ viên Ban Thường vụ Đảng uỷ Trường, Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ Trường; thành viên các Ban của Đảng uỷ Trường theo dõi và dự sinh hoạt chi bộ tại các tổ chức đảng được phân công phụ trách. Hằng năm, khi xây dựng chương trình / kế hoạch kiểm tra, giám sát về công tác xây dựng Đảng tại các tổ chức đảng, Ban Thường vụ Đảng uỷ Trường, Uỷ ban Kiểm tra Đảng uỷ Trường, các đảng uỷ bộ phận, chi uỷ chi bộ cần lồng ghép thêm nội dung đánh giá chất lượng sinh hoạt chi bộ vào chương trình / kế hoạch kiểm tra, giám sát để triển khai thực hiện.

         - Các đảng uỷ bộ phận quán triệt, lãnh đạo, tổ chức thực hiện quy định này đến tận chi bộ, đảng viên; phân công uỷ viên ban chấp hành đảng bộ bộ phận dự sinh hoạt tại các chi bộ để cùng đánh giá chất lượng sinh hoạt chi bộ. Định kỳ 06 tháng, 01 năm báo cáo kết quả đánh giá chất lượng sinh hoạt chi bộ vào báo cáo sơ kết, tổng kết công tác xây dựng Đảng. Cung cấp tài liệu và biểu tiêu chí chấm điểm chất lượng sinh hoạt chi bộ đến các chi bộ. Vào ngày sinh hoạt của tháng đầu tiên (kỳ sinh hoạt thứ nhất) của năm, chi bộ quán triệt quy định đánh giá chất lượng sinh hoạt cho toàn bộ đảng viên trong chi bộ.

         - Hằng năm, Ban Chấp hành Đảng bộ Trường căn cứ kết quả tự nhận loại của tổ chức đảng và kết quả đánh giá chất lượng sinh hoạt thường kỳ và sinh hoạt chuyên đề (đây là một trong những tiêu chí quan trọng) của tổ chức đảng để đánh giá, xếp loại tổ chức đảng, đảng viên và xem xét khen thưởng tập thể, cá nhân vào cuối năm theo quy định.

         2. Tổ chức sinh hoạt mẫu gắn với việc chấm điểm và rút kinh nghiệm

         - Ban Thường vụ Đảng uỷ Trường chọn 2 chi bộ để tiến hành xây dựng kế hoạch sinh hoạt chi bộ mẫu, gồm: Chi bộ Khoa Toán học (đại diện cho chi bộ khối giảng dạy) và Chi bộ Phòng Hành chính Tổng hợp (đại diện cho chi bộ khối hành chính). Giao Ban Tổ chức Đảng uỷ phối hợp với Văn phòng Đảng - Hội đồng Trường - Đoàn thể hướng dẫn chi ủy, bí thư chi bộ được chọn làm điểm thực hiện các bước tiến hành chấm điểm chất lượng sinh hoạt chi bộ, hoàn thành trước khi tổ chức sinh hoạt mẫu.

         - Tổ chức buổi sinh hoạt chi bộ mẫu theo Quy định số 08 để hướng dẫn cách thức tiến hành đánh giá chất lượng sinh hoạt của chi bộ.

         + Thành phần tham dự:

         * Đối với Chi bộ Khoa Toán học: Đảng viên của chi bộ; Đảng uỷ bộ phận Trường Sư phạm; đồng chí Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Nghệ An phụ trách Đảng bộ Trường; đại diện Ban Tổ chức Tỉnh uỷ Nghệ An; đại diện Ban Thường vụ Đảng uỷ Trường; đại diện Ban Tổ chức Đảng uỷ và Văn phòng Đảng - Hội đồng Trường - Đoàn thể; Bí thư các đảng bộ bộ phận, Bí thư các chi bộ khối giảng dạy.

         * Đối với Chi bộ Phòng Hành chính Tổng hợp: Đảng viên của chi bộ; đại diện Ban Thường vụ Đảng uỷ Trường; đồng chí Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Nghệ An phụ trách Đảng bộ Trường; đại diện Ban Tổ chức Tỉnh uỷ Nghệ An; đại diện Ban Tổ chức Đảng uỷ và Văn phòng Đảng - Hội đồng Trường - Đoàn thể; Bí thư các chi bộ khối hành chính.

         Trường hợp tình hình dịch COVID-19 diễn ra phức tạp thì đại biểu mời tham dự bằng hình thức trực tuyến hoặc các hình thức khác phù hợp với thực tế.

         + Địa điểm: Hội trường tầng 8 Nhà điều hành.

         + Thời gian sinh hoạt mẫu: Hoàn thành trong tháng 11/2021. Có thông báo cụ thể trên lịch tuần của Nhà trường.

         - Sau buổi sinh hoạt chi bộ mẫu, Ban Thường vụ Đảng uỷ Trường tổ chức họp đánh giá rút kinh nghiệm và chỉ đạo tất cả các chi bộ thực hiện việc đánh giá chất lượng sinh hoạt chi bộ hằng tháng, hằng quý theo Quy định số 08 kể từ tháng 12/2021 trở đi. 

         III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

         1. Ban Tổ chức Đảng uỷ Trường và Văn phòng Đảng - Hội đồng Trường - Đoàn thể

         - Tham mưu cho Ban Thường vụ Đảng ủy Trường chỉ đạo các tổ chức đảng quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Quy định số 08 theo kế hoạch. Theo dõi và định kỳ báo cáo với Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy về thực hiện kế hoạch này.

         - Phối hợp với Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Trường hướng dẫn cấp ủy, bí thư các đảng bộ bộ phận, chi bộ xây dựng chương trình / kế hoạch kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện Quy định số 08; kịp thời phát hiện, đề nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Trường, Ban Thường vụ Đảng ủy Trường biểu dương, khen thưởng các tổ chức đảng, đảng viên thực hiện tốt Quy định số 08 ở các cấp.

         2. Ban Tuyên giáo Đảng uỷ Trường

         Chỉ đạo Ban Biên tập website Trường, Bộ phận truyền thông, bộ phận phụ trách subsite các đơn vị tuyên truyền Quy định số 08; Công văn số 677-CV/BTCTU ngày 22/9/2021 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy Nghệ An; Kế hoạch thực hiện Quy định số 08 của Ban Thường vụ Đảng ủy Trường trên hệ thống website của Nhà trường, Đảng uỷ Trường và subsite của các đơn vị.

         3. Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Trường

         - Tham mưu cho Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy Trường tăng cường đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc quán triệt, tuyên truyền và tổ chức thực hiện Quy định số 08 và Kế hoạch của Ban Thường vụ Đảng uỷ Trường.

         - Phối hợp với Ban Tổ chức Đảng uỷ Trường và Văn phòng Đảng - Hội đồng Trường - Đoàn thể hướng dẫn cấp ủy, bí thư các đảng bộ bộ phận, chi bộ xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện Quy định số 08, biểu dương, khen thưởng những tổ chức đảng, đảng viên làm tốt, nhắc nhở, phê bình, xử lý theo quy định của Đảng đối với các tổ chức đảng, đảng viên thực hiện không nghiêm túc và không hiệu quả.

         4. Các đảng bộ bộ phận, chi bộ

         - Triển khai thực hiện Kế hoạch của Ban Thường vụ Đảng ủy Trường (tổ chức quán triệt, tuyên truyền; thảo luận và ban hành kế hoạch thực hiện Quy định số 08…); xây dựng chương trình / kế hoạch kiểm tra, giám sát việc thực hiện Quy định số 08 và Kế hoạch thực hiện Quy định số 08 của cấp ủy cấp trên và cấp mình.

         - Đồng chí bí thư cấp uỷ chịu trách nhiệm chính trong việc tổ chức quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Quy định số 08 và Kế hoạch của Ban Thường vụ Đảng uỷ Trường tại đảng bộ bộ phận, chi bộ mình.

         - Chi uỷ Chi bộ Khoa Toán học và Chi uỷ Chi bộ Phòng Hành chính Tổng hợp phối hợp với Ban Tổ chức Đảng uỷ và Văn phòng Đảng - Hội đồng Trường - Đoàn thể để thực hiện các bước tiến hành chấm điểm chất lượng sinh hoạt chi bộ trước khi sinh hoạt mẫu và tổ chức buổi sinh hoạt chi bộ mẫu theo Quy định số 08 đảm bảo đúng thời gian, có chất lượng.

         5. Ban Biên tập website Trường, Bộ phận truyền thông và bộ phận phụ trách subsite các đơn vị

         Tăng cường truyền thông, viết, đăng tải các tin, bài… về việc quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Quy định số 08 của Đảng bộ Trường, các đảng bộ bộ phận, chi bộ.

         Trên đây là Kế hoạch thực hiện Quy định số 08, Ban Thường vụ Đảng uỷ Trường đề nghị các đảng bộ bộ phận, chi bộ nghiên cứu để tổ chức triển khai thực hiện đạt hiệu quả cao; đúng thời gian quy định và kịp thời báo cáo kết quả về Ban Thường vụ Đảng uỷ Trường (qua Văn phòng Đảng - Hội đồng Trường - Đoàn thể).

 

Nơi nhận:                                                 

- Tỉnh ủy Nghệ An,                                                                

- Đảng ủy, Hội đồng Trường, Ban Giám hiệu,

- Các đảng bộ bộ phận, các chi bộ,

- Các đơn vị, các đoàn thể,

- Các Ban của Đảng ủy Trường,

- Lưu Văn phòng Đảng - Hội đồng Trường - Đoàn thể.                                                   

T/M BAN THƯỜNG VỤ

BÍ THƯ

 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Ngọc Hiền