ĐẢNG BỘ TỈNH NGHỆ AN                      ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

ĐẢNG UỶ TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH                    

                            *                                      TP. Vinh, ngày 25 tháng 12 năm 2017

                Số 17-KH/ĐU

 

KẾ HOẠCH

Học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các nghị quyết

Hội nghị Trung ương 6, khóa XII của Đảng

 

 

          Căn cứ Hướng dẫn số 51-HD/BTGTW ngày 13/11/2017 của Ban Tuyên giáo Trung ương và Kế hoạch số 105-KH/TU ngày 30/11/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An về học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các nghị quyết Hội nghị Trung ương 6, khóa XII của Đảng, Ban Thường vụ Đảng ủy Trường ban hành kế hoạch như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

          1. Mục đích

          - Để giúp cán bộ, đảng viên nắm được những nội dung các nghị quyết Hội nghị Trung ương 6, khóa XII của Đảng. Trên cơ sở đó, chỉ đạo xây dựng chương trình, kế hoạch hành động để đưa các nghị quyết vào cuộc sống.

- Tổ chức làm tốt công tác tư tưởng, tuyên truyền rộng rãi những nội dung cơ bản của các nghị quyết trong cán bộ, đảng viên và người học; tăng cường đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch, nhận thức lệch lạc.

2. Yêu cầu

- Cán bộ, đảng viên nắm vững, hiểu rõ những nội dung cơ bản của các nghị quyết Trung ương 6, khóa XII của Đảng, đặc biệt là những nội dung liên quan đến lĩnh vực công tác của Nhà trường, đơn vị và của từng cá nhân. Các cấp ủy đảng có hình thức tổ chức học tập, quán triệt và xác định nội dung quán triệt cho phù hợp với từng đối tượng và thực tiễn của đơn vị. Việc học tập, quán triệt nghị quyết Trung ương 6, khóa XII của Đảng là trách nhiệm chung của mọi cán bộ, đảng viên.

- Tổ chức học tập, quán triệt phải thiết thực, hiệu quả, tránh hình thức; kết hợp nghe giới thiệu, báo cáo, phân tích với tự nghiên cứu tài liệu và thảo luận. Chú ý công tác kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết việc thực hiện học tập, quán triệt các nghị quyết và tổ chức thực hiện.

- Xây dựng chương trình, kế hoạch hành động thực hiện các nghị quyết Trung ương 6, khóa XII của Đảng phải thể hiện được quan điểm chỉ đạo, những chủ trương, định hướng lớn được quyết định tại Hội nghị, phù hợp với đơn vị và điều kiện thực hiện.

II. NỘI DUNG TRIỂN KHAI

1. Nội dung học tập, quán triệt

Tập trung vào những nội dung, quan điểm cơ bản trong các nghị quyết của Hội nghị Trung ương 6, khóa XII của Đảng, gồm:

- Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

- Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập.

- Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới.

- Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về công tác dân số trong tình hình mới

2. Xây dựng chương trình, kế hoạch hành động

- Ban Thường vụ Đảng ủy tham mưu để Ban Chấp hành Đảng bộ Trường ban hành chương trình hành động trên cơ sở vận dụng các mục tiêu, quan điểm, nhiệm vụ, giải pháp của các nghị quyết Hội nghị Trung ương 6, khóa XII của Đảng và phù hợp với thực tiễn, điều kiện và nhiệm vụ chính trị của Nhà trường.

- Các đảng ủy bộ phận, chi ủy chi bộ lựa chọn một số nội dung cụ thể, liên quan trực tiếp đến đơn vị để xây dựng chương trình hành động, trên cơ sở bám sát, cụ thể hóa chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ Trường.

- Trưởng các đơn vị có kế hoạch hành động cá nhân thực hiện các nghị quyết Hội nghị Trung ương 6, khóa XII của Đảng phù hợp với chức trách, nhiệm vụ được giao; thể hiện quyết tâm, tinh thần đổi mới, chủ động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của người đứng đầu.

- Việc xây dựng chương trình, kế hoạch hành động được thảo luận dân chủ trong cấp ủy và thông qua hội tại hội nghị cán bộ chủ chốt.

3. Viết thu hoạch cá nhân

- Cán bộ, đảng viên đã tham gia học tập, quán triệt các nghị quyết Hội nghị Trung ương 6, khóa XII của Đảng do cấp ủy đảng các cấp triệu tập đều phải viết thu hoạch cá nhân.

- Nội dung thu hoạch thể hiện tính nghiêm túc, trách nhiệm cá nhân trong việc nắm vững, hiểu rõ các nội dung nghị quyết Hội nghị Trung ương 6, khóa XII của Đảng; là cơ sở thống nhất ý chí và hành động trong việc tổ chức thực hiện nghị quyết. Vì vậy, yêu cầu bản thu hoạch cá nhân phải tập trung làm rõ một số vấn đề sau đây:

+ Bám sát nội dung của các nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII) của Đảng để phân tích, làm rõ nhận thức cá nhân về thực trạng (thành tựu, hạn chế và nguyên nhân), những điểm mới, quan điểm, mục tiêu, giải pháp trong 04 nghị quyết Trung ương 6, khóa XII của Đảng.

+ Từ những nội dung 04 nghị quyết đã được nghiên cứu, liên hệ với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị và cá nhân.

+ Đề xuất, kiến nghị các biện pháp thực hiện ở ngành, Nhà trường, đơn vị và trách nhiệm cụ thể của cá nhân.

- Việc tham gia học tập, quán triệt nghị quyết Trung ương 6, khóa XII của Đảng và viết bài thu hoạch cá nhân được coi là một căn cứ đánh giá, phân loại, bình xét thi đua cuối năm của các cơ quan, đơn vị.

4. Đưa nội dung nghị quyết vào sinh hoạt chi bộ

- Các đảng bộ bộ phận, chi bộ tổ chức sinh hoạt chuyên đề về nội dung nghị quyết Hội nghị Trung ương 6, khóa XII của Đảng (ít nhất 01 lần).

- Hoàn thành trong quý 1 năm 2018.

5. Tài liệu học tập

- Tài liệu nghiên cứu các văn kiện Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, khóa XII.

- Tài liệu học tập các văn kiện Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, khóa XII.

- Tài liệu hỏi - đáp văn kiện Hội nghị lần sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, khóa XII.

III. TỔ CHỨC HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT

1. Cấp Trường: Ban Thường vụ Đảng ủy Trường tổ chức Hội nghị học tập và quán triệt nghị quyết Hội nghị Trung ương 6, khóa XII của Đảng.

1.1. Thành phần: Ban Chấp hành Đảng bộ Trường; Hiệu trưởng, các Phó Hiệu trưởng; các thành viên Hội đồng Trường (là công chức, viên chức của Trường); Trưởng, phó các đoàn thể cấp Trường; Ban Chấp hành các đảng bộ bộ phận, chi bộ; Trưởng, phó các đơn vị trực thuộc Trường; đảng viên toàn Trường.

1.2. Thời gian: 01 ngày, trong tháng 1 năm 2018.

2. Các tổ chức đảng, đơn vị, đoàn thể trực thuộc: Tổ chức hội nghị học tập, quán triệt các nghị quyết Hội nghị Trung ương 6, khóa XII của Đảng.

2.1. Thành phần: Cán bộ, đảng viên, viên chức, đoàn viên, hội viên

2.2. Thời gian: 1 buổi, hoàn thành trong tháng 1 năm 2018.

IV. BÁO CÁO VIÊN

1. Cấp ủy các cấp chủ trì và chịu trách nhiệm đối với việc học tập, quán triệt các nghị quyết Hội nghị Trung ương 6, khóa XII của Đảng tại đơn vị mình.

2. Đồng chí Bí thư cấp ủy trực tiếp phân công cho các đồng chí trong cấp ủy hoặc mời báo cáo viên cấp trên quán triệt các nghị quyết.

V. KINH PHÍ

Kinh phí triển khai học tập, quán triệt các nghị quyết Trung ương 6, khóa XII của Đảng do cấp nào chủ trì tổ chức thì cấp đó bố trí.

VI. PHỔ BIẾN, TUYÊN TRUYỀN VÀ KIỂM TRA, GIÁM SÁT

1. Phổ biến, tuyên truyền rộng rãi trong cán bộ, viên chức và người học

- Các cấp ủy đảng chỉ đạo và tổ chức tuyên truyền rộng rãi các nghị quyết Hội nghị Trung ương 6, khóa XII của Đảng trong cán bộ, viên chức và người học trên subsite của đơn vị; tuyên truyền, phổ biến các hoạt động triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6, khóa XII của Đảng bằng các hình thức đa dạng, phù hợp.

- Các cấp ủy đảng chỉ đạo và phối hợp với đoàn thể cùng cấp tổ chức các hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6, khóa XII của Đảng cho các đoàn viên, hội viên và người học.

2. Công tác kiểm tra, giám sát

- Các cấp ủy đảng chỉ đạo xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát việc học tập, quán triệt và xây dựng chương trình, kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6, khóa XII của Đảng; hàng năm đánh giá kết quả thực hiện chương trình, kế hoạch hành động trong báo cáo kết quả công tác năm của các cấp.

- Việc kiểm tra, giám sát được thực hiện nghiêm túc, theo lộ trình phù hợp để đảm bảo nắm chắc tình hình, uốn nắn, khắc phục kịp thời những khó khăn, hạn chế; sau tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện có sơ kết, tổng kết, báo cáo cấp trên.

VII. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Ban Tuyên giáo Đảng ủy Trường

- Phối hợp Văn phòng Đảng - Đoàn thể và các đơn vị có liên quan đảm bảo các điều kiện để tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt nghị quyết Hội nghị Trung ương 6, khóa XII của Đảng do Ban Thường vụ Đảng ủy Trường tổ chức.

 - Phối hợp tham mưu xây dựng chương trình hành động thực hiện nghị quyết Hội nghị Trung ương 6, khóa XII của Đảng.

- Chỉ đạo Ban Biên tập website Trường tổ chức tuyên truyền nội dung nghị quyết Hội nghị Trung ương 6, khóa XII của Đảng rộng rãi trong cán bộ, viên chức và người học trên website Trường.

- Phối hợp với các ban của Đảng ủy theo dõi, kiểm tra, giám sát và định kỳ báo cáo với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy Trường về thực hiện kế hoạch này.

2. Ban Tổ chức Đảng ủy Trường chủ trì tham mưu xây dựng đề án thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả và Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập.

3. Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Trường chủ trì, phối hợp các ban của Đảng ủy tham mưu Ban Thường vụ Đảng ủy Trường xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát việc học tập, quán triệt và triển khai thực hiện chương trình, kế hoạch hành động thực hiện nghị quyết Hội nghị Trung ương 6, khóa XII của Đảng.

4. Các cấp ủy đảng tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc Kế hoạch của Ban Thường vụ Đảng ủy Trường (xây dựng kế hoạch tổ chức học tập, quán triệt; thảo luận và thông qua chương trình, kế hoạch hành động thực hiện nghị quyết ở cấp ủy mình). Chỉ đạo xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát việc học tập, quán triệt và triển khai thực hiện chương trình, kế hoạch hành động ở cấp ủy mình. Sau đợt tổ chức nghiên cứu, quán triệt và triển khai thực hiện phải tiến hành sơ, tổng kết, báo cáo cấp trên.

5. Ban Chấp hành đoàn thể các cấp tổ chức giới thiệu, quán triệt và tuyên truyền những nội dung trọng tâm, cốt lõi của các nghị quyết Hội nghị Trung ương 6, khóa XII của Đảng; chương trình, kế hoạch hành động thực hiện nghị quyết của các cấp ủy đảng cho đoàn viên, hội viên.

6. Ban Biên tập website Trường xây dựng chuyên mục tuyên truyền nội dung các nghị quyết Hội nghị Trung ương 6, khóa XII của Đảng; chương trình, kế hoạch hành động thực hiện nghị quyết của các cấp ủy đảng.

Yêu cầu các cấp ủy đảng, đơn vị, đoàn thể trực thuộc Trường thực hiện nghiêm túc và tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện, tránh làm lướt, làm hình thức; kịp thời báo cáo kết quả về Ban Thường vụ Đảng uỷ Trường (qua Văn phòng Đảng - Đoàn thể) theo quy định.

 

Nơi nhận:

T/M BAN THƯỜNG VỤ

- Tỉnh ủy Nghệ An,

BÍ THƯ

- Đảng ủy, Ban Giám hiệu,

 

- Các ban của Đảng ủy,

- Các đảng bộ bộ phận, chi bộ,

- Các đơn vị, các đoàn thể,

- Lưu Văn phòng Đảng uỷ.

 

 

 

 

 

Đinh Xuân Khoa