ĐẢNG BỘ TỈNH NGHỆ AN                      ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

ĐẢNG UỶ TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH                    

                            *                            Thành phố Vinh, ngày 04 tháng 7 năm 2018

                Số 19-KH/ĐU

 

KẾ HOẠCH

Học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các nghị quyết

Hội nghị Trung ương 7, khóa XII của Đảng

-----

 

          Căn cứ Hướng dẫn số 65-HD/BTGTW, ngày 28/5/2018 của Ban Tuyên giáo Trung ương và Kế hoạch số 143-KH/TU, ngày 25/6/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An về học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các nghị quyết Hội nghị Trung ương 7, khóa XII của Đảng, Ban Thường vụ Đảng ủy Trường ban hành kế hoạch như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

          1. Mục đích

          - Giúp cán bộ, đảng viên nắm được những nội dung cơ bản, cốt lõi của các nghị quyết Hội nghị Trung ương 7, khóa XII của Đảng. Trên cơ sở đó xây dựng chương trình, kế hoạch hành động để đưa các nghị quyết vào cuộc sống.

- Tổ chức làm tốt công tác tư tưởng, tuyên truyền rộng rãi những nội dung cơ bản của các nghị quyết trong cán bộ, đảng viên và người học; tăng cường đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch, nhận thức lệch lạc.

2. Yêu cầu

- Tổ chức học tập, quán triệt các nghị quyết nghiêm túc, hiệu quả, thiết thực, theo tinh thần đổi mới, đúng đối tượng.

- Tổ chức tuyên truyền, phổ biến bằng nhiều hình thức khác nhau tới đông đảo cán bộ, đảng viên và người học nội dung các nghị quyết Hội nghị Trung ương 7, khóa XII của Đảng.

 - Việc thảo luận, thông qua kế hoạch của đơn vị thực hiện nghị quyết Hội nghị Trung ương 7, khóa XII của Đảng cần tập trung vào những nhiệm vụ, giải pháp, mục tiêu, chỉ tiêu phù hợp, sát với đơn vị, tránh hình thức, chiếu lệ.

- Chú trọng tới công tác đôn đốc, kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết kịp thời việc học tập, quán triệt cũng như tổ chức thực hiện các nghị quyết Hội nghị Trung ương 7, khóa XII của Đảng.

II. NỘI DUNG TRIỂN KHAI

1. Nội dung học tập, quán triệt

Tập trung, làm rõ quan điểm, mục tiêu, những điểm mới, các nhiệm vụ, giải pháp đột phá, nội dung cơ bản trong các nghị quyết của Hội nghị Trung ương 7, khóa XII của Đảng, gồm:

- Nghị quyết về Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ.

- Nghị quyết về Cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp.

- Nghị quyết về Cải cách chính sách bảo hiểm xã hội.

2. Xây dựng chương trình, kế hoạch hành động

- Ban Chấp hành Đảng bộ Trường ban hành chương trình hành động trên cơ sở vận dụng các mục tiêu, quan điểm, nhiệm vụ, giải pháp của các nghị quyết Hội nghị Trung ương 7, khóa XII của Đảng theo đúng lộ trình, phù hợp với thực tiễn, điều kiện và nhiệm vụ của Nhà trường.

- Cấp ủy các cấp chọn một số nội dung cụ thể, liên quan trực tiếp tới đơn vị để xây dựng kế hoạch thực hiện nghị quyết trên cơ sở bám sát, cụ thể hóa chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ Trường.

- Các cơ quan, đơn vị cụ thể hóa chương trình hành động Ban Chấp hành Đảng bộ Trường và kế hoạch của cấp ủy, tổ chức đảng gắn với những chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp, lộ trình, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của từng đơn vị để thực hiện.

- Người đứng đầu cấp ủy, đơn vị xây dựng kế hoạch cá nhân thực hiện các nghị quyết Hội nghị Trung ương 7, khóa XII của Đảng phù hợp với chức trách, nhiệm vụ được giao; thể hiện quyết tâm, tinh thần đổi mới, chủ động, sáng tạo, dám chịu trách nhiệm.

- Chương trình, kế hoạch hành động được thảo luận dân chủ trong cấp ủy và thông qua tại hội nghị cán bộ chủ chốt.

3. Viết thu hoạch cá nhân

- Cán bộ, đảng viên tham gia các lớp học tập, quán triệt các nghị quyết Hội nghị Trung ương 7, khóa XII của Đảng do cấp ủy đảng các cấp triệu tập đều phải viết thu hoạch cá nhân.

- Nội dung thu hoạch tập trung thể hiện nhận thức cá nhân về thực trạng (thành tựu, hạn chế và nguyên nhân), những điểm mới, quan điểm, mục tiêu, giải pháp trong Nghị quyết Trung ương 7, khóa XII của Đảng; liên hệ với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị và cá nhân. Chú trọng đề xuất, kiến nghị các biện pháp thực hiện ở đơn vị và trách nhiệm cụ thể của cá nhân. Bí thư cấp ủy các cấp trực tiếp chỉ đạo, bảo đảm việc viết thu hoạch thiết thực, hiệu quả.

- Việc tham gia học tập, quán triệt nghị quyết và viết thu hoạch cá nhân được coi là một căn cứ đánh giá, phân loại, bình xét thi đua cuối năm của đơn vị.

4. Tài liệu học tập

- Tài liệu Nghiên cứu các văn kiện Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.

- Tài liệu Học tập các văn kiện Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.

- Tài liệu Hỏi - đáp văn kiện Hội nghị lần bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.

III. TỔ CHỨC HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT

1. Cấp Trường

Ban Thường vụ Đảng ủy Trường tổ chức Hội nghị học tập và quán triệt nghị quyết Hội nghị Trung ương 7, khóa XII của Đảng.

1.1. Thành phần: Ban Chấp hành Đảng bộ Trường; Hiệu trưởng, các Phó Hiệu trưởng; các thành viên Hội đồng Trường (là công chức, viên chức của Trường); Trưởng, phó các đoàn thể cấp Trường; Ban Chấp hành các đảng bộ bộ phận, chi bộ; Trưởng, phó các đơn vị trực thuộc Trường; đảng viên toàn Trường.

1.2. Thời gian: 01 buổi, trong tháng 8 năm 2018.

2. Các tổ chức đảng, đơn vị, đoàn thể trực thuộc Trường

Tổ chức hội nghị học tập, quán triệt các nghị quyết Hội nghị Trung ương 7, khóa XII của Đảng.

2.1. Thành phần: Cán bộ, đảng viên, viên chức, đoàn viên, hội viên

2.2. Thời gian: 1 buổi, hoàn thành trong tháng 8 năm 2018.

IV. BÁO CÁO VIÊN

1. Cấp ủy các cấp chủ trì và chịu trách nhiệm đối với việc học tập, quán triệt các nghị quyết Hội nghị Trung ương 7, khóa XII của Đảng tại đơn vị mình.

2. Đồng chí Bí thư cấp ủy trực tiếp phân công cho các đồng chí trong cấp ủy hoặc mời báo cáo viên cấp trên quán triệt các nghị quyết.

V. KINH PHÍ

Kinh phí triển khai học tập, quán triệt các nghị quyết Trung ương 7, khóa XII của Đảng do cấp nào chủ trì tổ chức thì cấp đó bố trí.

VI. PHỔ BIẾN, TUYÊN TRUYỀN VÀ KIỂM TRA, GIÁM SÁT

1. Phổ biến, tuyên truyền rộng rãi trong cán bộ, viên chức và người học

- Các cấp ủy đảng chỉ đạo và tổ chức tuyên truyền rộng rãi các nghị quyết Hội nghị Trung ương 7, khóa XII của Đảng trong cán bộ, viên chức và người học trên subsite của đơn vị; tuyên truyền, phổ biến các hoạt động triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7, khóa XII của Đảng bằng các hình thức đa dạng, phù hợp.

- Các cấp ủy đảng chỉ đạo và phối hợp với đoàn thể cùng cấp tổ chức các hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7, khóa XII của Đảng cho các đoàn viên, hội viên và người học.

2. Công tác kiểm tra, giám sát

- Các cấp ủy đảng chỉ đạo xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát việc học tập, quán triệt và xây dựng chương trình, kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7, khóa XII của Đảng; hàng năm đánh giá kết quả thực hiện chương trình, kế hoạch hành động trong báo cáo kết quả công tác năm của các cấp.

- Việc kiểm tra, giám sát được thực hiện nghiêm túc, theo lộ trình phù hợp để đảm bảo nắm chắc tình hình, uốn nắn, khắc phục kịp thời những khó khăn, hạn chế; sau tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện có sơ kết, tổng kết, báo cáo cấp trên.

VII. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Ban Tuyên giáo Đảng ủy Trường

- Phối hợp Văn phòng Đảng - Đoàn thể và các đơn vị có liên quan đảm bảo các điều kiện để tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt nghị quyết Hội nghị Trung ương 7, khóa XII của Đảng do Ban Thường vụ Đảng ủy Trường tổ chức.

 - Phối hợp tham mưu xây dựng chương trình hành động thực hiện nghị quyết Hội nghị Trung ương 7, khóa XII của Đảng.

- Chỉ đạo Ban Biên tập website Trường tổ chức tuyên truyền nội dung nghị quyết Hội nghị Trung ương 7, khóa XII của Đảng rộng rãi trong cán bộ, viên chức và người học trên website Trường.

- Phối hợp với các ban của Đảng ủy theo dõi, kiểm tra, giám sát và định kỳ báo cáo với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nghệ An, Ban Thường vụ Đảng ủy Trường về thực hiện kế hoạch này.

2. Ban Tổ chức Đảng ủy Trường chủ trì tham mưu xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện Nghị quyết về Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; Nghị quyết về Cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp và Nghị quyết về Cải cách chính sách bảo hiểm xã hội.

3. Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Trường chủ trì, phối hợp các ban của Đảng ủy tham mưu Ban Thường vụ Đảng ủy Trường xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát việc học tập, quán triệt và triển khai thực hiện chương trình, kế hoạch hành động thực hiện nghị quyết Hội nghị Trung ương 7, khóa XII của Đảng.

4. Các cấp ủy đảng tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc Kế hoạch của Ban Thường vụ Đảng ủy Trường (xây dựng kế hoạch tổ chức học tập, quán triệt; thảo luận và thông qua chương trình, kế hoạch hành động thực hiện nghị quyết ở cấp ủy mình). Chỉ đạo xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát việc học tập, quán triệt và triển khai thực hiện chương trình, kế hoạch hành động ở cấp ủy mình. Sau đợt tổ chức nghiên cứu, quán triệt và triển khai thực hiện phải tiến hành sơ, tổng kết, báo cáo cấp trên.

5. Ban Chấp hành đoàn thể các cấp tổ chức giới thiệu, quán triệt và tuyên truyền những nội dung trọng tâm, cốt lõi của các nghị quyết Hội nghị Trung ương 7, khóa XII của Đảng; chương trình, kế hoạch hành động thực hiện nghị quyết của các cấp ủy đảng cho đoàn viên, hội viên.

6. Ban Biên tập website Trường xây dựng chuyên mục tuyên truyền nội dung các nghị quyết Hội nghị Trung ương 7, khóa XII của Đảng; chương trình, kế hoạch hành động thực hiện nghị quyết của các cấp ủy đảng.

Yêu cầu các cấp ủy đảng, đơn vị, đoàn thể trực thuộc Trường thực hiện nghiêm túc và tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện, tránh làm lướt, làm hình thức; kịp thời báo cáo kết quả về Ban Thường vụ Đảng uỷ Trường (qua Văn phòng Đảng - Đoàn thể) theo quy định.

 

Nơi nhận:

T/M BAN THƯỜNG VỤ

- Tỉnh ủy Nghệ An,

BÍ THƯ

- Hiệu trưởng, các Phó Hiệu trưởng,

 

- Đảng ủy, Các ban của Đảng ủy,

- Các đảng bộ bộ phận, chi bộ,

- Các đơn vị, các đoàn thể,

- Lưu Văn phòng Đảng - Đoàn thể,

 

 

 

Đinh Xuân Khoa