ĐẢNG BỘ TỈNH NGHỆ AN                ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

ĐẢNG UỶ TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH                       

                            *                                    

                 Số 02-KH/ĐU                                Nghệ An, ngày 14 tháng 12 năm 2020     

KẾ HOẠCH

đào tạo, bồi dưỡng viên chức lãnh đạo, quản lý đương chức

và viên chức được quy hoạch các chức danh lãnh đạo, quản lý các cấp

giai đoạn 2020 - 2025

-----

 

Căn cứ Quy định số 164-QĐ/TW ngày 01/2/2013 của Bộ Chính trị về chế độ bồi dưỡng, cập nhật kiến thức đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp; Nghị quyết số 32-NQ/TW ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp; Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 19/5/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ;

Căn cứ Công văn số 4741-CV/BTCTW ngày 20/5/2013 của Ban Tổ chức Trung ương Đảng về một số vấn đề về đào tạo cao cấp lý luận chính trị - hành chính;  Thông báo số 928-TB/BTCTW ngày 09/4/2020 của Ban Tổ chức Trung ương Đảng về kết luận một số nội dung đổi mới công tác trong đào tạo, bồi dưỡng cao cấp lý luận chính trị; Quyết định số 6125-QĐ/HVCTQG ngày 18/10/2018 của Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh về việc ban hành Quy chế đào tạo Cao cấp Lý luận chính trị; Quyết định số 2252-QĐ/HVCTQG ngày 02/5/2019 của Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh về việc ban hành Quy chế quản lý đào tạo của trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Nghị định số 101/2017/NQ-CP, ngày 01/9/2017 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức, Thông tư số 01/2018/TT-BNV ngày 08/1/2018 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về hướng dẫn một số điều của Nghị định số 101/2017/NQ-CP, ngày 01/9/2017 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức;

Căn cứ Quy định số 4288-QĐ/TU ngày 08/7/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An về chế độ bồi dưỡng, cập nhật kiến thức đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý tỉnh Nghệ An; Kế hoạch số 81-KH/TU ngày 20/7/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An về học tập nâng cao trình độ lý luận chính trị bắt buộc; Kế hoạch số 94-KH/TU ngày 28/9/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quy hoạch các chức danh lãnh đạo, quản lý, nhiệm kỳ 2015 - 2020 và nhiệm kỳ 2020 - 2025; Công văn số 5726-CV/TU ngày 28/5/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An về đào tạo trung cấp lý luận chính trị;

Căn cứ Nghị quyết số 05-NQ/ĐU ngày 10/10/2019 của Ban Chấp hành Đảng bộ Trường về công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp; Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Trường lần thứ XXXII, nhiệm kỳ 2020 - 2025;

Ban Thường vụ Đảng ủy Trường xây dựng Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng viên chức lãnh đạo, quản lý đương chức và viên chức được quy hoạch các chức danh lãnh đạo, quản lý các cấp, như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, lý luận chính trị, chức danh nghề nghiệp, ngoại ngữ, tin học, tư duy chiến lược, rèn luyện bản lĩnh, năng lực lãnh đạo, quản lý và điều hành cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp đáp ứng yêu cầu lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng các cấp.

- Việc đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, lý luận chính trị, chức danh nghề nghiệp, ngoại ngữ, tin học, an ninh, quốc phòng... cho đội ngũ cán bộ, viên chức để đảm bảo tiêu chuẩn vị trí việc làm, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp cho cán bộ, viên chức trước khi bổ nhiệm hoặc giới thiệu ứng cử theo quy định.

2. Yêu cầu

- Đào tạo, bồi dưỡng phải toàn diện cả về chuyên môn nghiệp vụ, lý luận chính trị, chức danh nghề nghiệp, ngoại ngữ, tin học, an ninh, quốc phòng...; kết hợp hài hòa giữa học tập lý thuyết với tham quan, nghiên cứu thực tiễn.

- Đào tạo, bồi dưỡng đúng chuyên môn ngành, chuyên ngành, gắn với chức danh quy hoạch và vị trí việc làm để phát huy chuyên môn nghiệp vụ, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác, đảm bảo sử dụng nguồn cán bộ lâu dài; cân đối nguồn lực để cán bộ, viên chức được bồi dưỡng, cập nhật kiến thức mới hàng năm; ưu tiên đào tạo, bồi dưỡng cán bộ nữ, cán bộ trẻ có triển vọng phát triển.

- Các tổ chức đảng, đơn vị, đoàn thể thuộc và trực thuộc Trường cần quan tâm công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, viên chức; lựa chọn, giới thiệu cán bộ, viên chức đi đào tạo, bồi dưỡng đảm bảo đúng đối tượng, tiêu chuẩn theo quy định của Trung ương, Bộ Giáo dục và Đào tạo, tỉnh Nghệ An và Nhà trường.

- Cán bộ, viên chức được cử đi đào tạo, bồi dưỡng phải nêu cao tinh thần, ý thức trách nhiệm để hoàn thành nhiệm vụ học tập; khuyến khích tinh thần tự học, tự nghiên cứu, tự bồi dưỡng.

          II. ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG, HÌNH THỨC, TIÊU CHUẨN, ĐIỀU KIỆN, CHỈ TIÊU VÀ KINH PHÍ ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG

1. Đối tượng chung

Cán bộ, viên chức lãnh đạo, quản lý đương chức và cán bộ, viên chức được quy hoạch chức danh lãnh đạo, quản lý các cấp, bao gồm: Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Trường; Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Trường; Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy Trường; Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Thư ký Hội đồng Trường; Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng Nhà trường; Trưởng, phó các đoàn thể cấp Trường; Bí thư, Phó Bí thư đảng bộ bộ phận, chi bộ trực thuộc; Trưởng, phó các đơn vị thuộc và trực thuộc Trường. Cán bộ, viên chức có nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng để đáp ứng yêu cầu thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.

2. Nội dung đào tạo, bồi dưỡng

2.1. Đào tạo

- Đào tạo trình độ sau đại học phù hợp với vị trí việc làm của cán bộ, viên chức đảm bảo theo quy hoạch và yêu cầu phát triển nguồn nhân lực của Nhà trường, gắn với lĩnh vực chuyên môn, quản lý, xây dựng Đảng, đoàn thể mà Nhà trường có nhu cầu.

- Đào tạo lý luận chính trị, chức danh, ngoại ngữ, tin học... theo tiêu chuẩn chức danh.

2.2. Bồi dưỡng

- Cập nhật kiến thức mới, nâng cao trình độ lý luận, bản lĩnh chính trị.

- Kiến thức, kỹ năng quản lý nhà nước theo ngạch.

- Kiến thức, kỹ năng xây dựng Đảng, xây dựng đoàn thể; kiến thức, kỹ năng vận động quần chúng; kỹ năng mềm khác.

- Kiến thức quản lý ngành, chuyên ngành, chuyên môn, nghiệp vụ; đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp.

- Kiến thức quốc phòng và an ninh.

- Kiến thức, năng lực hội nhập quốc tế.

- Những vấn đề về thực tiễn công tác liên quan đến nhiệm vụ lãnh đạo, chỉ đạo của cán bộ, viên chức phù hợp với vị trí, chức danh công việc, yêu cầu xây dựng và phát triển của Nhà trường và các đơn vị.

- Quan tâm việc tổ chức cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý đi học tập, nghiên cứu, vận dụng các điển hình thực tiễn trong và ngoài nước.

2.3. Hình thức đào tạo, bồi dưỡng

Thực hiện đa dạng hóa hình thức đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý; kết hợp giữa đào tạo chính quy và không chính quy, giữa học tập nghiên cứu lý thuyết và tham quan, nghiên cứu thực tiễn, giữa đào tạo, bồi dưỡng tại các cơ sở đào tạo trong nước và nước ngoài; phát huy tự học, tự nghiên cứu, tự bồi dưỡng.

2.4. Đối tượng, tiêu chuẩn, điều kiện cụ thể

2.4.1. Đối tượng, tiêu chuẩn, điều kiện xét cử đi học trung cấp lý luận chính trị

- Về đối tượng: Cán bộ, viên chức lãnh đạo, quản lý đương chức hoặc được quy hoạch vào các chức danh lãnh đạo, quản lý của các tổ chức đảng, đơn vị, đoàn thể thuộc và trực thuộc Trường; thành viên Hội đồng Trường trong Trường; cán bộ, viên chức có nhu cầu đào tạo để nâng cao trình độ lý luận chính trị.

- Về tiêu chuẩn, điều kiện: Thực hiện theo quy định của Ban Tổ chức Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh và Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Giám hiệu Nhà trường.

2.4.2. Đối tượng, tiêu chuẩn, điều kiện xét cử đi học cao cấp lý luận chính trị

- Về đối tượng: Là Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Trường; Thư ký Hội đồng Trường; Trưởng các đơn vị thuộc và trực thuộc Trường. Hoặc là cán bộ được quy hoạch các chức danh: Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy Trường, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Trường, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Trường; Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Thư ký Hội đồng Trường, Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng Nhà trường; Trưởng, phó các đoàn thể cấp Trường; Trưởng các đơn vị thuộc và trực thuộc Trường.

- Về tiêu chuẩn, điều kiện: Là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên trong hệ thống giáo dục quốc dân Việt Nam hoặc ở nước ngoài. Không trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc kỷ luật.

- Về độ tuổi và đối tượng ưu tiên: Thực hiện theo quy định của Ban Tổ chức Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh và Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Giám hiệu Nhà trường.

2.4.3. Đối tượng, tiêu chuẩn, điều kiện xét cử đi học hoàn thiện kiến thức để cấp bằng cao cấp lý luận chính trị

- Về đối tượng: Là Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Trường; Thư ký Hội đồng Trường; Trưởng các đơn vị thuộc và trực thuộc Trường. Hoặc là cán bộ được quy hoạch các chức danh: Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy Trường, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Trường, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Trường; Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Thư ký Hội đồng Trường, Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng Nhà trường; Trưởng, phó các đoàn thể cấp Trường; Trưởng các đơn vị thuộc và trực thuộc Trường; Giảng viên chính có quy hoạch, dự kiến thi tuyển, xét tuyển giảng viên cao cấp.

- Về tiêu chuẩn, điều kiện: Là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam và có 1 trong các tiêu chuẩn, điều kiện sau đây: (1) Tốt nghiệp đại học chính trị chuyên ngành và sau đại học trong hệ thống Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh (Học viện Trung tâm và các học viện khu vực); tốt nghiệp sau đại học tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền. (2) Có bằng tốt nghiệp đại học văn bằng 2 thuộc các chuyên ngành: Triết học Mác - Lênin, Chủ nghĩa xã hội khoa học, Kinh tế chính trị học Mác - Lênin, Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, Tư tưởng Hồ Chí Minh, Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước, Chính trị học của Học viện Báo chí và Tuyên truyền. (3) Tốt nghiệp đại học và đã được cấp giấy xác nhận tương đương trình độ cao cấp lý luận chính trị của Học viện Báo chí và Tuyên truyền, trước ngày 01/6/2016 cho các trường hợp khi đi học là sinh viên, không thuộc đối tượng học cao cấp lý luận chính trị. (4) Đối tượng thuộc diện hoàn chỉnh chương trình cao cấp lý luận chính trị của lực lượng vũ trang (theo Hướng dẫn số 15-HD/BTCTW ngày 09/7/2018 của Ban Tổ chức Trung ương) bao gồm cán bộ dân sự, cán bộ chiến sỹ đã chuyển ngành sang cơ quan dân sự, cán bộ lực lượng vũ trang biệt phái sang cơ quan dân sự, cán bộ lực lượng vũ trang.

2.4.4. Đối tượng, tiêu chuẩn, điều kiện xét cử các lớp đào tạo, bồi dưỡng khác

Thực hiện theo quy định của Đảng, Nhà nước, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Tỉnh ủy Nghệ An và Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Giám hiệu Nhà trường.

2.5. Chỉ tiêu

- Giao Ban Tổ chức Đảng ủy và Phòng Tổ chức Cán bộ tham mưu trình Ban Thường vụ Đảng ủy và Ban Giám hiệu Nhà trường xem xét, quyết định cử cán bộ, viên chức đương chức và trong quy hoạch đi đào tạo, bồi dưỡng đảm bảo đúng chỉ tiêu, tiêu chuẩn, chức danh theo quy định của cấp trên.

- Cử cán bộ tham gia đầy đủ các lớp đào tạo, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức do các bộ, ban, ngành, cơ quan, đơn vị và tỉnh Nghệ An tổ chức.

2.6. Kinh phí

- Kinh phí của Nhà trường.

- Khả năng tự lực của cán bộ.

- Các nguồn khác theo quy định hiện hành.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Mỗi cán bộ, viên chức phải nâng cao nhận thức, trách nhiệm của mình tự học, tự nghiên cứu, tự bồi dưỡng để đảm bảo đạt chuẩn theo quy định tiêu chuẩn, chức danh, vị trí việc làm, ngạch viên chức.

2. Các cấp ủy đảng, lãnh đạo các đơn vị, đoàn thể thuộc và trực thuộc Trường căn cứ thực trạng đội ngũ cán bộ, viên chức của đơn vị và định hướng, yêu cầu, nhiệm vụ phát triển của tổ chức đảng, đơn vị, đoàn thể để xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, viên chức; lập danh sách chọn cử cán bộ, viên chức đi đào tạo, bồi dưỡng đảm bảo đúng đối tượng, tiêu chuẩn theo quy định; đưa nội dung kế hoạch và kết quả đào tạo, bồi dưỡng vào quy chế, quy định của tổ chức đảng, đơn vị, đoàn thể.

3. Đối với đào tạo cao cấp lý luận chính trị và hoàn chỉnh kiến thức để cấp bằng cao cấp lý luận chính trị: Hàng năm, căn cứ vào văn bản hướng dẫn, giao chỉ tiêu của cấp trên và kế hoạch đào tạo đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt Phòng Tổ chức Cán bộ phối hợp với Văn phòng Đảng - Hội đồng Trường - Đoàn thể lập danh sách cán bộ, viên chức đủ tiêu chuẩn, điều kiện cử đi đào tạo gửi cho Ban Tổ chức Đảng ủy Trường trình Ban Thường vụ Đảng ủy Trường xem xét, phê duyệt. Căn cứ vào danh sách đã được Ban Thường vụ Đảng ủy Trường phê duyệt, Phòng Tổ chức Cán bộ tham mưu trình Hiệu trưởng ban hành quyết định cử cán bộ, viên chức đi đào tạo; hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra và báo cáo kết quả thực hiện với Ban Thường vụ Đảng ủy Trường.

4. Đối với đào tạo trung cấp lý luận chính trị: Trên cơ sở nhu cầu đào tạo để nâng cao trình độ lý luận chính trị cho cán bộ, viên chức lãnh đạo, quản lý đương chức hoặc được quy hoạch chức danh lãnh đạo, quản lý và các cán bộ, viên chức có nhu cầu, Phòng Tổ chức Cán bộ tiếp nhận hồ sơ, tổ chức rà soát, kiểm tra tiêu chuẩn, điều kiện xét cử đi học theo kế hoạch của Ban Thường vụ Đảng ủy Trường, tham mưu trình Hiệu trưởng ban hành quyết định cử cán bộ, viên chức đi đào tạo; hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra và báo cáo kết quả thực hiện với Ban Thường vụ Đảng ủy Trường. Riêng đối với các lớp đào tạo học tập trung do Nhà trường phối hợp với Trường Chính trị tỉnh Nghệ An mở thì Phòng Tổ chức Cán bộ phối hợp với Văn phòng Đảng - Hội đồng Trường - Đoàn thể lập danh sách cán bộ, viên chức đủ tiêu chuẩn, điều kiện cử đi đào tạo gửi cho Ban Tổ chức Đảng ủy Trường trình Ban Thường vụ Đảng ủy Trường xem xét, phê duyệt. Căn cứ vào danh sách đã được Ban Thường vụ Đảng ủy Trường phê duyệt, Phòng Tổ chức Cán bộ tham mưu trình Hiệu trưởng ban hành quyết định cử cán bộ, viên chức đi đào tạo; hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra và báo cáo kết quả thực hiện với Ban Thường vụ Đảng ủy Trường.

5. Ban Giám hiệu Nhà trường chỉ đạo các đơn vị có liên quan đảm bảo kinh phí để công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý đương chức và trong quy hoạch đạt kết quả tốt.

 

Nơi nhận:                                                 

- Tỉnh ủy Nghệ An,                                                                

- Đảng ủy, Hội đồng Trường, Ban Giám hiệu,

- Các đảng bộ bộ phận, các chi bộ,

- Các đơn vị, các đoàn thể,

- Các Ban của Đảng ủy Trường,

- Lưu Văn phòng Đảng - Hội đồng Trường - Đoàn thể.                                                  

T/M BAN THƯỜNG VỤ

BÍ THƯ

 

 

 

 

 

Nguyễn Ngọc Hiền