ĐẢNG BỘ TỈNH NGHỆ AN              ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

ĐẢNG UỶ TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH                        

                          *                                    

                 Số 15-KH/ĐU                            TP. Vinh, ngày 26 tháng 10 năm 2017                  

KẾ HOẠCH

Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quy hoạch các chức danh lãnh đạo, quản lý

 cấp Trường và các tổ chức đảng, đơn vị, đoàn thể trực thuộc Trường

 

 

Căn cứ Quy định số 54-QĐ/TW, ngày 12/5/1999 của Bộ Chính trị về chế độ học tập lý luận chính trị trong Đảng; Quy định số 164-QĐ/TW, ngày 01/2/2013 của Bộ Chính trị về chế độ bồi dưỡng, cập nhật kiến thức đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp và Nghị quyết số 32-NQ/TW, ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp;

Căn cứ Nghị định số 101/2017/NQ-CP, ngày 01/9/2017 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức, Quyết định số 163/QĐ-TTg, ngày 25/1/2016 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2016 - 2025, Nghị định số 13/2014/NĐ-CP, ngày 25/2/2014 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật giáo dục quốc phòng và an ninh;

Căn cứ Nghị quyết 08-NQ/TU ngày 15/3/2012 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Nghệ An về phát triển và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực giai đoạn 2011 - 2020, Đề án đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo quản lý tỉnh Nghệ An, giai đoạn 2012 - 2020 ngày 30/5/2012 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An;

Căn cứ kết quả rà soát, bổ sung và xây dựng quy hoạch Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy, Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng Nhà trường nhiệm kỳ 2015 - 2020 và nhiệm kỳ 2020 - 2025;

Căn cứ Quyết định số 1551-QĐ/ĐU ngày 02/10/2017 của Ban Thường vụ Đảng ủy Trường về việc phê duyệt quy hoạch chức danh lãnh đạo, quản lý các tổ chức đảng, đơn vị, đoàn thể trực thuộc Trường;

Ban Thường vụ Đảng ủy Trường xây dựng Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quy hoạch các chức danh lãnh đạo, quản lý cấp Trường và các tổ chức đảng, đơn vị, đoàn thể trực thuộc Trường, như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, lý luận chính trị, ngoại ngữ, tin học, tư duy chiến lược, rèn luyện bản lĩnh, năng lực lãnh đạo, quản lý và điều hành cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp đáp ứng yêu cầu lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng các cấp.

- Việc đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, lý luận chính trị, ngoại ngữ, tin học... cho đội ngũ cán bộ, viên chức để đảm bảo tiêu chuẩn vị trí việc làm, tiêu chuẩn chức danh cho cán bộ, viên chức trước khi bổ nhiệm hoặc giới thiệu ứng cử theo quy định.

2. Yêu cầu

- Đào tạo, bồi dưỡng phải toàn diện cả về chuyên môn nghiệp vụ, lý luận chính trị, ngoại ngữ, tin học... kết hợp hài hòa giữa học tập lý thuyết với tham quan, nghiên cứu thực tiễn.

- Đào tạo bồi dưỡng đúng chuyên môn ngành, chuyên ngành, gắn với chức danh quy hoạch và vị trí việc làm để phát huy chuyên môn nghiệp vụ, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác, đảm bảo sử dụng nguồn cán bộ lâu dài; cân đối nguồn lực để cán bộ, viên chức được bồi dưỡng, cập nhật kiến thức mới hàng năm; ưu tiên đào tạo, bồi dưỡng cán bộ nữ, cán bộ trẻ.

- Các tổ chức đảng, đơn vị, đoàn thể trực thuộc Trường cần nhận thức đầy đủ về công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; chọn cử cán bộ đi đào tạo, bồi dưỡng đảm bảo đúng đối tượng, tiêu chuẩn theo quy định của Trung ương, của tỉnh và Nhà trường.

- Cán bộ, viên chức được cử đi đào tạo, bồi dưỡng phải nêu cao tinh thần, ý thức trách nhiệm để hoàn thành nhiệm vụ học tập; khuyến khích tinh thần tự học, tự nghiên cứu, tự bồi dưỡng.

          II. ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG, HÌNH THỨC, CHỈ TIÊU VÀ KINH PHÍ ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG.

1. Đối tượng

- Là cán bộ lãnh đạo, quản lý đương chức và cán bộ, viên chức được quy hoạch chức danh lãnh đạo, quản lý các cấp, bao gồm:

- Quy hoạch Ban Chấp hành Đảng bộ Trường: 32 lượt người.

- Quy hoạch Ban Thường vụ Đảng ủy Trường: 11 lượt người.

- Quy hoạch Bí thư Đảng ủy Trường: 2 người.

- Quy hoạch Phó Bí thư Đảng ủy Trường: 2 người.

- Quy hoạch Hiệu trưởng: 2 người.

- Quy hoạch Phó Hiệu trưởng: 6 người.

- Quy hoạch chức danh lãnh đạo các tổ chức đảng, đơn vị, đoàn thể trực thuộc Trường: 214 người.

2. Nội dung

2.1. Đào tạo

- Đào tạo trình độ sau đại học phù hợp với vị trí việc làm của cán bộ, viên chức đảm bảo theo quy hoạch và yêu cầu phát triển nguồn nhân lực của Trường, gắn với lĩnh vực chuyên môn, quản lý, xây dựng Đảng, đoàn thể mà Trường có nhu cầu.

- Đào tạo lý luận chính trị, ngoại ngữ, tin học... theo tiêu chuẩn chức danh.

2.2. Bồi dưỡng

- Cập nhật kiến thức mới, nâng cao trình độ lý luận, bản lĩnh chính trị.

- Kiến thức, kỹ năng quản lý nhà nước theo ngạch.

- Kiến thức, kỹ năng xây dựng Đảng, xây dựng đoàn thể; kiến thức, kỹ năng vận động quần chúng; kỹ năng mềm khác.

- Kiến thức quản lý ngành, chuyên ngành, chuyên môn, nghiệp vụ; đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp.

- Kiến thức quốc phòng và an ninh.

- Kiến thức, năng lực hội nhập quốc tế.

- Những vấn đề về thực tiễn công tác liên quan đến nhiệm vụ lãnh đạo, chỉ đạo của cán bộ phù hợp với vị trí, chức danh công việc, yêu cầu xây dựng và phát triển của Nhà trường và các đơn vị.

- Coi trọng việc tổ chức cho cán bộ lãnh đạo, quản lý đi tham quan nghiên cứu các mô hình thực tiễn trong và ngoài nước.

2.3. Hình thức

Thực hiện đa dạng hóa hình thức đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý; kết hợp giữa đào tạo chính quy và không chính quy, giữa học tập nghiên cứu lý thuyết và tham quan, nghiên cứu thực tiễn, giữa đào tạo, bồi dưỡng tại các cơ sở đào tạo trong nước và nước ngoài; phát huy tự học, tự nghiên cứu, tự bồi dưỡng.

2.4. Chỉ tiêu

- Giao Ban Tổ chức Đảng ủy và Phòng Tổ chức Cán bộ tham mưu trình Ban Thường vụ Đảng ủy và Ban Giám hiệu Nhà trường xem xét, quyết định cử cán bộ đào tạo, bồi dưỡng đảm bảo đúng tiêu chuẩn, chức danh theo quy định của cấp trên.

- Cử cán bộ tham gia đầy đủ các lớp đào tạo, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức do các bộ, ban, ngành, cơ quan, đơn vị và tỉnh Nghệ An tổ chức.

2.5. Kinh phí

- Kinh phí của Nhà trường.

- Khả năng tự lực của cán bộ.

- Các nguồn khác theo quy định hiện hành.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Ban Tổ chức Đảng ủy và Phòng Tổ chức Cán bộ căn cứ vào chỉ tiêu được cấp trên giao hàng năm, tham mưu Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Giám hiệu Nhà trường quyết định danh sách cán bộ, viên chức đi đào tạo, bồi dưỡng; chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch mở các lớp đào tạo, bồi dưỡng trình Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Giám hiệu Nhà trường phê duyệt; hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra thực hiện Kế hoạch này, báo cáo kết quả thực hiện với Ban Thường vụ Đảng ủy Trường.

2. Ban Giám hiệu Nhà trường chỉ đạo các đơn vị có liên quan đảm bảo kinh phí để công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý đương chức và theo quy hoạch đạt kết quả tốt.

3. Các cấp ủy đảng, lãnh đạo các đơn vị, đoàn thể trực thuộc Trường căn cứ vào quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý và Kế hoạch này xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ của đơn vị cho cả giai đoạn và từng năm; lập danh sách chọn cử cán bộ đi đào tạo, bồi dưỡng đảm bảo đúng đối tượng, tiêu chuẩn theo quy định; đưa nội dung kế hoạch và kết quả đào tạo, bồi dưỡng vào quy chế làm việc của tổ chức đảng, đơn vị, đoàn thể.

4. Mỗi cán bộ, viên chức phải nâng cao nhận thức, trách nhiệm của mình tự học, tự nghiên cứu, tự bồi dưỡng để đảm bảo đạt chuẩn theo quy định tiêu chuẩn, chức danh, vị trí việc làm, ngạch viên chức.

 

Nơi nhận:                                                      T/M BAN THƯỜNG VỤ

- Tỉnh uỷ Nghệ An (báo cáo),                                                             BÍ THƯ

- Đảng uỷ, Ban giám hiệu,

- Hội đồng Trường,

- Các ban của Đảng uỷ (thực hiện),

- Các đảng bộ bộ phận, các chi bộ (thực hiện),

- Các đơn vị, các đoàn thể (thực hiện),

- Lưu Văn phòng Đảng uỷ.       

                     

 

                                                                                                  Đinh Xuân Khoa