ĐẢNG BỘ TỈNH NGHỆ AN                 ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

ĐẢNG UỶ TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH                               

                             *                                       TP. Vinh, ngày 03 tháng 10 năm 2017

                   Số 268-CV/ĐU

      V/v xây dựng cam kết, kế hoạch thực hiện

          các nghị quyết, quy định của Đảng

 

 

Kính gửi:

- Các đảng ủy bộ phận, Chi ủy chi bộ,

 

­- Các đơn vị trực thuộc Trường.

                  

 

Căn cứ Công văn số 2592-CV/BTCTW, ngày 20/6/2017 của Ban Tổ chức Trung ương và Công văn số 2329-CV/TU, ngày 14/7/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An về việc xây dựng cam kết, kế hoạch thực hiện các nghị quyết, quy định của Đảng.

Theo quy định, hiện nay mỗi cán bộ, đảng viên phải xây dựng cam kết, chương trình hành động, kế hoạch tu dưỡng hàng năm theo quy định tại các văn bản: Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ; Chỉ thị số 01-CT/TW, ngày 22/3/2016 của Bộ Chính trị về học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII; Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Quy định số 101-QĐ/TW, ngày 07/6/2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XI về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp.

Để thuận tiện trong việc thực hiện, tránh tình trạng mỗi cán bộ, đảng viên phải xây dựng nhiều bản cam kết, Ban Thường vụ Đảng ủy Trường hướng dẫn thực hiện trong toàn Trường như sau:

1. Hàng năm, mỗi cán bộ, đảng viên xây dựng 01 bản cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu của cá nhân về các nội dung trên (có mẫu kèm theo).

2. Căn cứ bản cam kết của cán bộ, đảng viên, các đảng ủy bộ phận, chi ủy chi bộ, bí thư cấp ủy, trưởng đơn vị nơi cán bộ, đảng viên sinh hoạt và công tác thường xuyên theo dõi, kiểm tra, giám sát việc thực hiện cam kết và làm cơ sở để kiểm điểm, đánh giá, phân loại cán bộ, đảng viên hàng năm.

 

Nơi nhận:

T/M BAN THƯỜNG VỤ

- Như kính gửi;

BÍ THƯ

- Lưu Văn phòng Đảng uỷ.

 

 

 

 

 

 

 

 

Đinh Xuân Khoa


 

ĐẢNG BỘ TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH      ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

 CHI BỘ: .....................................................       

                                *                                 TP. Vinh, ngày ..... tháng ..... năm 201...                                                                         

 

BẢN CAM KẾT

TU DƯỠNG, RÈN LUYỆN, PHẤN ĐẤU NĂM ..........

 

Họ và tên: .....................................................................................................

Sinh ngày: .....................................................................................................

Đơn vị công tác: ...........................................................................................

Chức vụ đảng: ..............................................................................................

Chức vụ chính quyền, đoàn thể: ...................................................................

Sinh hoạt tại chi bộ: ......................................................................................

Sau khi nghiên cứu, học tập các nghị quyết, quy định của Đảng, tôi cam kết nghiêm túc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ; Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Quy định số 101-QĐ/TW, ngày 07/6/2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XI về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp, cụ thể là các nội dung chủ yếu sau đây:

1. Về tư tưởng chính trị

Luôn trung thành với chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối đổi mới của Đảng; không có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa".

..................................................................................................................................................................................................................................................................

2. Về phẩm chất đạo đức, lối sống

Luôn rèn luyện, tu dưỡng học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống; gương mẫu trong công tác và cuộc sống, trong đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, quan liêu, tham nhũng, lãng phí; chấp hành Quy định về những điều đảng viên không được làm; không có biểu hiện suy thoái về đạo đức, lối sống.

..................................................................................................................................................................................................................................................................

3. Về thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao

Luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ; đổi mới phương pháp công tác và lề lối làm việc; chấp hành và bảo vệ, tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên, gia đình, người học và nhân dân thực hiện đường lối, quan điểm, chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tích cực học tập nâng cao trình độ và năng lực công tác; hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao.

..................................................................................................................................................................................................................................................................

4. Về tổ chức kỷ luật

Thực hiện nghiêm các nguyên tắc tổ chức của Đảng; chấp hành sự phân công của tổ chức; tự giác chấp hành các nghị quyết, quy định của Đảng, pháp luật Nhà nước, quy chế, quy định, nội quy của cơ quan, đơn vị và nơi cư trú.

..................................................................................................................................................................................................................................................................

5. Về khắc phục, sửa chữa những hạn chế, khuyết điểm thời gian qua và qua kiểm điểm, đánh giá chất lượng cán bộ, đảng viên cuối năm 201… (nếu có)

...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

6. Về kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng

Căn cứ Chỉ thị số 01-CT/TW, ngày 22/3/2016 của Bộ Chính trị về học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và đặc điểm đơn vị phụ trách để xây dựng kế hoạch hành động của cá nhân cho phù hợp.

...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Bản cam kết này đồng thời là nội dung kế hoạch hành động của bản thân để tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu và là căn cứ để kiểm điểm, đánh giá xếp loại cán bộ, đảng viên cuối năm.

XÁC NHẬN CỦA CHI BỘ                      NGƯỜI CAM KẾT

      (Ký và ghi rõ họ tên)                             (Ký và ghi rõ họ tên)

 

 

 

 

 

 Ghi chú:

[1]. Các mục 1, 2, 3, 4: mỗi cá nhân căn cứ chức trách, nhiệm vụ được giao, đặc điểm của đơn vị để có thể bổ sung các nội dung cho phù hợp.  

[2]. Mục 5: Riêng năm 2017, mỗi cá nhân thực hiện theo cam kết sau kiểm điểm theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII).

[3]. Mục 6: Mục này chỉ áp dụng đối với cá nhân là bí thư đảng bộ bộ phận, bí thư chi bộ, trưởng đơn vị. Các đồng chí đã xây dựng kế hoạch hành động sau khi học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XII thì nội dung này là cam kết thực hiện kế hoạch hành động đã xây dựng.

[4]. Bản cam kết này được làm thành 2 bản, 1 bản cá nhân giữ, 1 bản Chi ủy chi bộ lưu để theo dõi, đánh giá chất lượng đảng viên cuối năm.

 

Xem file đính kèm

268_2017_cong_van_hd_xay_dung_cam_ket_thuc_hien_cac_ct_nq_cua_dang.doc