TỈNH UỶ NGHỆ AN                             ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

 BAN TUYÊN GIÁO

                *                               Nghệ An, ngày 9  tháng 8 năm 2018                                   Số  37 - HD/BTGTU     

 

HƯỚNG DẪN

tuyên truyền kỷ niệm 73 năm Ngày Cách mạng tháng Tám

và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

88 năm Ngày Xô viết Nghệ Tĩnh và 116 năm Ngày sinh

Tổng Bí thư Lê Hồng Phong

-----

 

          Thực hiện Kế hoạch số 117-KH/TU ngày 09/02/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử trong năm 2018, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ hướng dẫn công tác tuyên truyền kỷ niệm 73 năm Ngày Cách mạng tháng Tám (19/8/1945-19/8/2018) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945-02/9/2018); 88 năm Ngày Xô viết Nghệ Tĩnh (12/9/1930-12/9/2018) và 116 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Lê Hồng Phong (06/9/1902-06/9/2018) như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Tuyên truyền sâu rộng đến cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về vai trò, vị trí, giá trị lịch sử to lớn của Cách mạng tháng Tám và sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (nay là Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam) trong lịch sử đấu tranh dựng nước, giữ nước của dân tộc; ý nghĩa, giá trị lịch sử và bài học kinh nghiệm của phong trào Xô viết Nghệ Tĩnh đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam; khẳng định sự lãnh đạo đúng đắn và sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

2. Tuyên truyền, giáo dục lòng yêu nước, truyền thống lịch sử, văn hóa dân tộc; bồi dưỡng và phát huy chủ nghĩa anh hùng cách mạng, tinh thần đại đoàn kết, niềm tự hào và ý chí tự lực, tự cường dân tộc; góp phần củng cố và bồi đắp niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chế độ.

3. Phát huy hào khí của phong trào Xô viết Nghệ Tĩnh, với tinh thần tiến công, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, đoàn kết, đổi mới, xây dựng Nghệ An ngày càng phát triển.

4. Tuyên truyền kỷ niệm 73 năm Ngày Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; 88 năm Ngày Xô viết Nghệ Tĩnh và 116 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Lê Hồng Phong gắn với kết quả 2 năm rưỡi thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa XVIII và Nghị quyết Đại hội XII của Đảng; 5 năm thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2020; triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, nhất là Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII) một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; Nghị quyết Trung ương 7 (khóa XII) về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ.

5. Các hoạt động tuyên truyền thiết thực, hiệu quả; tạo khí thế mới trong phong trào yêu nước; tăng niềm tin của nhân dân vào sự nghiệp phát triển của đất nước và của tỉnh.

II. NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN

          1. Tuyên truyền, khẳng định: Sự lãnh đạo sáng suốt, linh hoạt của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh là nhân tố quyết định thắng lợi Cách mạng tháng Tám năm 1945; đồng thời làm sáng tỏ ý nghĩa lịch sử và thời đại của cuộc Cách mạng tháng Tám năm 1945 đối với nhân dân Việt Nam và phong trào đấu tranh cách mạng của giai cấp công nhân, nhân dân lao động trên thế giới; nêu bật những bài học kinh nghiệm, nhất là bài học về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc trong xây dựng và bảo vệ chính quyền cách mạng.

          2. Tuyên truyền những thành tựu to lớn và có ý nghĩa lịch sử của đất nước trong 73 năm xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, nhất là trong hơn 30 năm đổi mới đất nước; nêu bật những bài học kinh nghiệm trong xây dựng Nhà nước pháp quyền của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân.

          3. Tuyên truyền, làm sáng tỏ những nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới, nhất là việc gắn kết chặt chẽ và triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, trong đó phát triển kinh tế - xã hội là trọng tâm; xây dựng Đảng là then chốt; phát triển văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội; bảo đảm quốc phòng - an ninh là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên.

4. Truyền thống cách mạng vẻ vang của quê hương Xô viết anh hùng, hào khí của phong trào Xô viết Nghệ Tĩnh, tinh thần đấu tranh cách mạng bất khuất, đoàn kết phấn đấu để xây dựng quê hương Nghệ An ngày càng phát triển; những thành tựu, điển hình nhân tố mới về xây dựng và phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội…

5. Các phong trào thi đua yêu nước, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội thiết thực chào mừng kỷ niệm 73 năm Ngày Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; 88 năm Ngày Xô viết Nghệ Tĩnh; 116 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Lê Hồng Phong.

6. Tuyên truyền, phản ánh các hoạt động kỷ niệm, phong trào thi đua yêu nước, "Đền ơn đáp nghĩa"; tri ân công lao của các thế hệ đã có những đóng góp to lớn trong các cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trên địa bàn toàn tỉnh.

7. Đấu tranh, phản bác thông tin, quan điểm sai trái của các thế lực thù địch hòng xuyên tạc lịch sử, phủ nhận giá trị, ý nghĩa lịch sử của Cách mạng Tháng Tám, vai trò lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh.

8. Thân thế, sự nghiệp cách mạng và những cống hiến to lớn của Tổng Bí thư Lê Hồng Phong đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc ta, với phong trào cộng sản và công nhân quốc tế.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

          1. Ban Tuyên giáo các huyện, thành, thị uỷ, đảng uỷ trực thuộc  trên cơ sở Hướng dẫn này tham mưu cho cấp ủy xây dựng kế hoạch tuyên truyền kỷ niệm 73 năm Ngày Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; 88 năm Ngày Xô viết Nghệ Tĩnh và 116 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Lê Hồng Phong tại địa phương, đơn vị, trong đó tập trung những nội dung sau:

- Tuyên truyền đến cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân bằng nhiều hình thức phong phú, thiết thực kết hợp tuyên truyền thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị tại các địa phương, đơn vị.

- Phát động phong trào thi đua yêu nước thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị chào mừng các ngày kỷ niệm; tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt các phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, Đền ơn đáp nghĩa", “Xóa đói giảm nghèo”, Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; biểu dương, nhân rộng các nhân tố mới, điển hình tiên tiến, gương "người tốt, việc tốt".

- Tổ chức tọa đàm, gặp mặt truyền thống, thăm di tích lịch sử, tặng Huy hiệu Đảng, thăm hỏi gia đình chính sách, đối tượng chính sách, vùng sâu, vùng xa, hải đảo...

- Chỉ đạo treo cờ, băng rôn, khẩu hiệu trên các trục đường chính, khu vực công cộng, cơ quan, trường học; vận động nhân dân treo cờ Đảng, cờ Tổ quốc; làm sạch, đẹp cảnh quan môi trường tại công sở, khối, xóm, thôn, bản... trên địa bàn trong dịp kỷ niệm.

 2. Sở Thông tin và Truyền thông

- Chỉ đạo các cơ quan thông tin đại chúng đẩy mạnh công tác tuyên truyền kỷ niệm 73 năm Ngày Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; 88 năm Ngày Xô viết Nghệ Tĩnh và 116 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Lê Hồng Phong.

- Theo dõi, kiểm tra, xử lý nghiêm các vi phạm trong việc đăng tải, phổ biến thông tin, quan điểm sai trái, xuyên tạc sự kiện lịch sử, phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh.

3. Sở Văn hóa và Thể thao chỉ đạo các đơn vị văn hóa, nghệ thuật trong tỉnh tổ chức các hoạt động văn hoá, văn nghệ, chỉnh trang, tôn tạo các di tích... phục vụ nhân dân trong dịp kỷ niệm.

- Chỉ đạo Ban quản lý Khu Di tích Kim Liên, Quảng trường Hồ Chí Minh, Bảo tàng Xô Viết Nghệ Tĩnh tổ chức các hoạt động và tạo mọi điều kiện thuận lợi phục vụ nhân dân trong dịp kỷ niệm.

- Chỉ đạo và hướng dẫn công tác tuyên truyền cổ động trực quan trên địa bàn toàn tỉnh.

4. Ủy ban Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể cấp tỉnh phát động phong trào thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm; tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên tích cực tham gia các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”, hành hương về nguồn, các hoạt động văn hóa, thế thao, tọa đàm, giao lưu, sinh hoạt truyền thống tại những địa danh lịch sử.

5. Các cơ quan báo chí của tỉnh xây dựng kế hoạch tuyền truyền kỷ niệm 73 năm Ngày Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; 88 năm Ngày Xô viết Nghệ Tĩnh và 116 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Lê Hồng Phong, trong đó chú trọng:

- Tăng thời lượng tin, bài, phát sóng phim tài liệu phản ánh về cuộc đời, sự nghiệp cách mạng và những cống hiến vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc Việt Nam và cách mạng vô sản thế giới; tuyên truyền về truyền thống lịch sử, văn hóa của dân tộc, về tầm vóc và ý nghĩa của các sự kiện lịch sử...

- Phản ánh và kịp thời đưa tin về các hoạt động kỷ niệm.

- Tuyên truyền các phong trào thi đua, những mô hình và điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

- Đấu tranh, phản bác những thông tin, quan điểm sai trái, xuyên tạc lịch sử, phủ định vai trò lãnh đạo của Đảng, của Chủ tịch Hồ Chí Minh và các tầng lớp nhân dân trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước.

- Giới thiệu, quảng bá hình ảnh đổi mới của đất nước, con người Việt Nam nói chung và Nghệ An nói riêng.

IV. KHẨU HIỆU TUYÊN TRUYỀN

1. Chào mừng 73 năm Ngày Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945-19/8/2018) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945-02/9/2018)!

2. Tinh thần Xô viết Nghệ Tĩnh 12-9-1930 bất diệt!

3. Đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, xây dựng thành công và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa!

4. Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ra sức thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2018!

5. Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh!

6. Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm!

7. Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam muôn năm!

8. Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta!

 

Nơi nhận:                                                       K/T TRƯỞNG BAN

- Ban Tuyên giáo Trung ương (b/c);           PHÓ TRƯỞNG BAN THƯỜNG TRỰC

- Thường trực Tỉnh ủy (b/c);

- Ủy ban nhân dân tỉnh;

- Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể cấp tỉnh;                                               

- Ban Tuyên giáo các huyện, thành, thị ủy,

 đảng ủy trực thuộc;

- Các sở: VH-TT; TT-TT;                                          

- Các cơ quan báo chí trong tỉnh;                                            Kha Văn Tám   

- Lãnh đạo Ban;                                                                                

- Các phòng chuyên môn;

- Chánh, Phó Văn phòng;

- Lưu VP.