ĐẢNG BỘ TỈNH NGHỆ AN                     ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

ĐẢNG UỶ TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH               

                              *                                          Nghệ An, ngày 03 tháng 6 năm 2021

                    Số 04-HD/ĐU

 

HƯỚNG DẪN

sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm 2021

-----

 

 

          Thực hiện hướng dẫn của cấp ủy cấp trên về sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm 2021, Ban Thường vụ Đảng uỷ Trường hướng dẫn các đảng bộ bộ phận, các chi bộ sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm 2021 như sau:

I. ĐẶC ĐIỂM, TÌNH HÌNH

1. Nêu những đặc điểm nổi bật, thuận lợi, khó khăn liên quan đến sự lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị của tổ chức đảng.

2. Tổng số đảng viên của đảng bộ bộ phận, chi bộ, trong đó ghi rõ số đảng viên chính thức, đảng viên dự bị, đảng viên sinh hoạt tạm thời; đảng viên nữ, đảng viên thuộc dân tộc ít người; đảng viên có tham gia tôn giáo.

II. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2021

     Trên cơ sở Chương trình công tác xây dựng Đảng năm 2021, các đảng ủy bộ phận, chi ủy chi bộ đánh giá kết quả thực hiện các nội dung sau đây:

          1. Lãnh đạo công tác giáo dục chính trị, tư tưởng

­- Kết quả lãnh đạo công tác tuyên truyền, giáo dục, Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; quán triệt, tổ chức thực hiện để viên chức và người lao động nắm vững và chấp hành đúng đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

- Kết quả lãnh đạo đảng viên, viên chức và quần chúng đấu tranh với các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ gắn với thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới.

- Kết quả sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW ngày 30/10/2016 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ và Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

          - Kết quả thực hiện các nhiệm vụ thường xuyên, trọng tâm, đột xuất trong công tác chính trị tư tưởng theo sự chỉ đạo của cấp ủy cấp trên.

- Kết quả thực hiện các tiêu chí và chuẩn mực đạo đức của cán bộ, đảng viên; đánh giá kết quả và biểu dương các tập thể, cá nhân điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

- Kết quả nắm bắt tình hình tư tưởng của đảng viên, viên chức, quần chúng; định hướng tư tưởng đối với đảng viên; có biện pháp giải quyết những vấn đề thuộc trách nhiệm cấp mình hoặc kịp thời báo cáo để cấp trên xem xét, giải quyết.

2. Lãnh đạo công tác tổ chức, cán bộ và xây dựng đảng bộ bộ phận, chi bộ

          - Cấp ủy tham gia xây dựng và lãnh đạo thực hiện việc xây dựng đề án kiện toàn, sắp xếp bộ máy của đơn vị; đề nghị tuyển dụng, sắp xếp, bố trí người vào đơn vị đúng quy định của Đảng và Nhà nước, biện pháp để thu hút nhân tài, thực hiện tốt Luật viên chức và các văn bản hướng dẫn thi hành.

           - Cấp ủy tham gia ý kiến với lãnh đạo đơn vị về công tác quy hoạch, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, nhận xét, bổ nhiệm, miễn nhiệm, điều động, luân chuyển, khen thưởng, kỷ luật, đối với viên chức thuộc thẩm quyền quản lý của đơn vị. Đề xuất ý kiến để cấp trên xem xét, quyết định các vấn đề tổ chức cán bộ của đơn vị thuộc thẩm quyền của cấp trên; lãnh đạo việc thực hiện các quyết định đó.

- Đề ra được chủ trương, nhiệm vụ, biện pháp xây dựng đảng bộ bộ phận, chi bộ, gắn với xây dựng đơn vị, các tổ chức chính trị - xã hội vững mạnh và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên, viên chức.

- Kết quả thực hiện quy chế làm việc của cấp ủy, đảng bộ bộ phận, chi bộ; thực hiện các nguyên tắc của Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, nguyên tắc tự phê bình và phê bình trong tổ chức và hoạt động của Đảng.

- Kết quả thực hiện chế độ sinh hoạt đảng định kỳ và đổi mới nội dung, nâng cao chất lượng sinh hoạt của cấp ủy, chi bộ; xây dựng sự đoàn kết thống nhất trong Đảng; thực hiện Quy định số 47-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm và cơ chế giám sát đảng viên của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An.

- Xây dựng cấp ủy đảm bảo tiêu chuẩn về phẩm chất, năng lực, là trung tâm đoàn kết, hoạt động có hiệu quả, được đảng viên và quần chúng tín nhiệm.

          - Việc lãnh đạo, chỉ đạo nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XIX, Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Trường lần thứ XXXII, Nghị quyết đại hội các đảng bộ bộ phận, chi bộ.

- Việc triển khai thực hiện các văn bản của Trung ương, Tỉnh uỷ Nghệ An và Đảng uỷ Trường liên quan đến công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

- Kết quả giáo dục, rèn luyện đội ngũ đảng viên, nêu cao vai trò tiên phong, gương mẫu, thực hiện nhiệm vụ được giao. Xây dựng kế hoạch và tạo điều kiện để đảng viên thực hiện tốt nhiệm vụ, học tập và nâng cao trình độ mọi mặt. Công tác nghiệp vụ đảng viên; giới thiệu, theo dõi đảng viên đang công tác về giữ mối liên hệ và thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú. Công tác tạo nguồn và phát triển đảng viên.

- Kết quả thực hiện Quy chế công tác dân vận cơ sở; công tác vận động quần chúng trong tình hình mới, phát huy sức mạnh đại đoàn kết để thực hiện tốt nhiệm vụ của đơn vị.

 - Kết quả công tác văn thư lưu trữ; quản lý hồ sơ, tài liệu; chế độ thông tin, thống kê, báo cáo.

3. Lãnh đạo xây dựng đơn vị và các đoàn thể

- Kết quả lãnh đạo xây dựng đơn vị; phát huy hiệu lực, hiệu quả quản lý của đơn vị; thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở. Công tác tiếp dân, giải quyết kiến nghị, đề xuất chính đáng của đảng viên, viên chức và người học thuộc thẩm quyền.

          - Kết quả chỉ đạo xây dựng và thực hiện nội quy, quy chế của đơn vị theo Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/1/2015 về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập; kết quả hoạt động của các bộ môn, tổ chuyên môn, tổ công tác (nếu có) hoạt động. Mối quan hệ giữa cấp ủy, trưởng đơn vị với viên chức và người lao động.

- Việc phát huy quyền làm chủ của đảng viên, viên chức, người lao động; hoàn thành nhiệm vụ được giao.

          - Kết quả chăm lo đời sống vật chất, tinh thần và điều kiện làm việc của viên chức, người lao động.

          - Kết quả lãnh đạo xây dựng quy trình quản lý chất lượng, thực hiện cải cách hành chính và công tác thi đua khen thưởng.

          - Kết quả lãnh đạo các đoàn thể trong đơn vị xây dựng tổ chức vững mạnh, thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo quy định và điều lệ của mỗi tổ chức

          4. Công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng

- Kết quả xây dựng và thực hiện kế hoạch, chương trình kiểm tra, giám sát của cấp ủy và công tác tự kiểm tra, giám sát của đảng bộ bộ phận, chi bộ.

- Kết quả lãnh đạo thực hiện công tác phòng, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo.

- Việc kiểm tra tổ chức đảng, đảng viên có dấu hiệu vi phạm; xử lý tổ chức đảng, đảng viên vi phạm (nếu có).

5. Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, an ninh, quốc phòng

- Kết quả lãnh đạo xây dựng và thực hiện các chủ trương, nhiệm vụ công tác chuyên môn của đơn vị theo đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

- Kết quả lãnh đạo đảng viên, viên chức và quần chúng giám sát mọi hoạt động của đơn vị theo đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước; đề cao tinh thần trách nhiệm, phát huy tính chủ động sáng tạo, cải tiến lề lối làm việc; đổi mới phong cách làm việc, nâng cao chất lượng giảng dạy, nghiên cứu khoa học, thực hiện việc ứng dụng các chương trình, đề án và tiến bộ khoa học kỹ thuật vào thực tiễn, đáp ứng nhiệm vụ được giao.

- Kết quả lãnh đạo đơn vị hoàn thành nghĩa vụ của đơn vị đối với nhà nước, Nhà trường; nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của đảng viên, viên chức, quần chúng và người học.

- Kết quả lãnh đạo xây dựng đời sống văn hoá, phát huy phong trào văn hoá, văn nghệ, thể thao; xây dựng đơn vị văn hoá. Thực hiện công tác dân số kế hoạch hoá gia đình, không để các tệ nạn xã hội (ma tuý, mại dâm, cờ bạc, rượu chè bê tha…) xẩy ra trong đơn vị.

- Kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quốc phòng toàn dân, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn trong đơn vị. Đoàn kết nội bộ, đấu tranh chống âm mưu "diễn biến hòa bình" của các thế lực thù địch, giữ gìn bí mật quốc gia; bảo vệ chính trị nội bộ, bảo vệ tài sản của nhà nước và của đơn vị.

- Công tác xây dựng lực lượng tự vệ, thực hiện chức năng, nhiệm vụ, góp phần bảo đảm an ninh trật tự; phòng chống cháy nổ; phòng, chống dịch bệnh Covid-19; đảm bảo vệ sinh môi trường.

          III. TRỌNG TÂM CÔNG TÁC 6 THÁNG CUỐI NĂM 2021

          Các đảng bộ bộ phận, chi bộ cần đánh giá sát đúng ưu điểm, kết quả đạt được, tồn tại, hạn chế, nguyên nhân của các lĩnh vực công tác trong 6 tháng đầu năm 2021; trên cơ sở đó đề ra nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp thực hiện hiệu quả cho 6 tháng cuối năm 2021.

IV. NHỮNG VƯỚNG MẮC, KHÓ KHĂN VÀ KIẾN NGHỊ

Nghiên cứu, nắm chắc tình hình để phản ánh những vướng mắc, khó khăn và kiến nghị những nội dung đến cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết.

V. THỜI GIAN SƠ KẾT

          Ban Thường vụ Đảng uỷ Trường đề nghị các đảng bộ bộ phận, các chi bộ, căn cứ vào điều kiện, tình hình thực tế của đơn vị để có nội dung, hình thức sơ kết phù hợp và gửi báo cáo sơ kết về Văn phòng Đảng - Hội đồng Trường - Đoàn thể trước Thứ Ba ngày 23/6/2021.

 

Nơi nhận:                                                       T/M BAN THƯỜNG VỤ

  - Tỉnh uỷ Nghệ An;                                                         BÍ THƯ

  - Đảng ủy, Hội đồng Trường;

  - Ban Giám hiệu Nhà trường;

  - Các đảng bộ bộ phận, chi bộ;                                                         

  - Các Ban của Đảng uỷ;

  - Các đơn vị, các đoàn thể;

  - Lưu Văn phòng Đảng - HĐT - Đoàn thể.      

 

                                                                                               Nguyễn Ngọc Hiền