ĐẢNG BỘ TỈNH NGHỆ AN                ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

ĐẢNG UỶ TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH               

                              *                                      TP. Vinh, ngày 21 tháng 5 năm 2018

                    Số 24-HD/ĐU

 

HƯỚNG DẪN

Sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm 2018

 

 

          Thực hiện hướng dẫn của cấp ủy cấp trên về sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm 2018, Ban Thường vụ Đảng uỷ Trường hướng dẫn các đảng bộ bộ phận, các chi bộ tiến hành sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm 2018 như sau:

I. ĐẶC ĐIỂM, TÌNH HÌNH

- Nêu những đặc điểm nổi bật, thuận lợi, khó khăn liên quan đến sự lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị của đảng bộ bộ phận, của chi bộ.

- Tổng số đảng viên của đảng bộ bộ phận, chi bộ, trong đó ghi rõ số đảng viên chính thức, đảng viên dự bị, đảng viên sinh hoạt tạm thời; đảng viên nữ, đảng viên thuộc dân tộc ít người; đảng viên có tham gia tôn giáo.

II. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2018

     Trên cơ sở Chương trình công tác xây dựng Đảng năm 2018, các đảng ủy bộ phận, chi ủy chi bộ đánh giá kết quả thực hiện các nội dung sau đây:

1. Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, quốc phòng, an ninh

- Kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị theo chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, chương trình công tác năm 2018 của đảng bộ bộ phận, chi bộ và nhiệm vụ được cấp ủy cấp trên giao.

          - Kết quả chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế; Nghị quyết số 666-NQ/ĐU ngày 25/7/2011 của Đảng ủy Trường về nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu xã hội và Nghị quyết số 03-NQ/ĐU ngày 19/8/2017 của Đảng ủy Trường về tăng cường hiệu quả hoạt động đảm bảo chất lượng của Trường Đại học Vinh.

- Kết quả chỉ đạo thực hiện Kế hoạch chiến lược truyền thông Trường Đại học Vinh giai đoạn 2017 - 2020; kết quả hoạt động tư vấn, quảng bá tuyển sinh các bậc học và loại hình đào tạo năm 2018; thực hiện phong trào thi đua "Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học" với các nội dung theo hướng dẫn năm học 2017 - 2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo; triển khai các hoạt động thực hiện Đề án xây dựng và phát triển chương trình đào tạo tiếp cận CDIO...

- Kết quả thực hiện hoạt động nghiên cứu khoa học, chuyển giao kỹ thuật công nghệ, ứng dụng các chương trình, đề án và tiến bộ khoa học, kỹ thuật vào thực tiễn.

- Kết quả quản lý, sử dụng cơ sở vật chất, trang thiết bị; việc thực hiện định mức kinh tế - kỹ thuật.

- Kết quả xây dựng đời sống văn hóa trong đơn vị; công tác dân số kế hoạch hóa gia đình; các phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, xây dựng đơn vị văn hóa.

- Kết quả lãnh đạo thực hiện chỉ tiêu đóng góp các loại quỹ được giao trong 6 tháng đầu năm 2018.

- Kết quả lãnh đạo thc hin nhim v quc phòng toàn dân, gi vng an ninh chính tr, trt t an toàn trong đơn v. Đoàn kết ni b, đấu tranh chng âm mưu "din biến hòa bình" ca các thế lc thù địch, gi gìn bí mt quc gia; bo v chính tr ni b, bo v tài sn ca nhà nước và ca đơn v.

- Kết quả xây dng lc lượng t v, thc hin đúng chc năng, nhim v, góp phn bo v Nhà trường; phòng chng cháy n; v sinh môi trường.

2. Lãnh đạo công tác chính trị, tư tưởng

- Kết quả công tác tuyên truyn, ph biến Ch nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng H Chí Minh, đường li, chính sách ca Đảng, pháp lut Nhà nước trong cán b, đảng viên, viên chc và hc sinh, sinh viên; đấu tranh ngăn nga nhng biu hin tư tưởng và hành vi nói, viết, làm,... trái vi quan đim, ch trương, đường li ca Đảng, chính sách, pháp lut ca Nhà nước.

- Kết quả ph biến, quán trit, xây dng chương trình hành động và lãnh đạo cán b, viên chc thc hin tt đường li, ch trương, ngh quyết, ch th, ca Đảng; chính sách pháp lut ca Nhà nước, nhim v ca Nhà trường và đơn v.

- Kết quả trin khai thc hin Ngh quyết Trung ương 4 (Khóa XII) v tăng cường xây dng, chnh đốn Đảng, ngăn chn, đẩy lùi s suy thoái v tư tưởng chính tr, đạo đức, li sng, nhng biu hin "t din biến", "t chuyn hóa" trong ni b, gn vi thc hin Ch th s 05-CT/TW v đẩy mnh hc tp và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách H Chí Minh; kết quả học tập, quán triệt chuyên đề năm 2018: "Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh".

- Kết quả học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII).

- Kết quả nắm tình hình tư tưởng và din biến tư tưởng ca đảng viên, qun chúng, hc sinh, sinh viên để có bin pháp lãnh đạo hoc báo cáo lên cp trên gii quyết.

- Kết quả tổ chức các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn của nhà nước, Nhà trường và đơn vị trong 6 tháng đầu năm 2018.

          3. Lãnh đạo công tác tổ chức cán bộ và xây dựng đảng bộ bộ phận, chi bộ

      - Thực trạng đội ngũ cán bộ và kết quả thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy; xây dựng đội ngũ cán bộ.

- Kết quả thực hiện quy trình tuyển dụng, bổ nhiệm cán bộ, các biện pháp để thu hút nhân tài, thực hiện Luật cán bộ, công chức; Luật viên chức.

- Kết quả triển khai thực hiện Đề án vị trí việc làm.

- Đánh giá kết quả thực hiện công tác bảo vệ chính trị nội bộ tại đơn vị. Những tồn tại, hạn chế trong công tác bảo vệ chính trị nội bộ.

     - Kết quả tổ chức Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2017 - 2020; tổ chức hội nghị kiểm điểm giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015 - 2020; sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 30/7/2013 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2020.

     - Việc đề ra các chủ trương, nhiệm vụ, biện pháp xây dựng đảng bộ bộ phận, chi bộ trong sạch, vững mạnh, gắn với xây dựng đơn vị, các đoàn thể vững mạnh và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên.      

     - Kết quả bổ sung và thực hiện quy chế làm việc, chương trình công tác của cấp ủy, đảng bộ bộ phận, chi bộ; thực hiện các nguyên tắc của Đảng nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, nguyên tắc tự phê bình và phê bình trong tổ chức và hoạt động của Đảng.

- Việc xây dựng và ban hành các nghị quyết của đảng bộ bộ phận, chi bộ và tổ chức thực hiện; việc duy trì chất lượng sinh hoạt Đảng.

- Kết quả sơ kết, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết của Đảng.

- Kết quả thực hiện công tác phát triển đảng viên 6 tháng đầu năm: số lượng, chất lượng, cơ cấu; kết nạp đảng viên là người có tôn giáo, dân tộc thiểu số. Những hạn chế trong công tác kết nạp đảng viên, biện pháp khắc phục.

- Kết quả đề nghị tặng huy hiệu Đảng, phát thẻ đảng viên, làm lại thẻ đảng viên bị mất, bị hỏng cho đảng viên.

     - Việc cập nhật, bổ sung hồ sơ đảng viên; giới thiệu, chuyển sinh hoạt đảng cho đảng viên...

     - Việc thực hiện chế độ thông tin, thống kê, báo cáo.

4. Lãnh đạo xây dựng đơn vị và các đoàn thể quần chúng

     - Kết quả lãnh đạo xây dng đơn v vng mnh; phát huy hiu lc, hiu qu qun lý ca lãnh đạo đơn v; thc hin quy chế dân ch. Gii quyết kp thi, dt đim nhng kiến ngh, đề xut chính đáng ca cán b, viên chc, hc sinh, sinh viên, hc viên thuc thm quyn.    

     - Kết quả hoạt động của các b môn, t chuyên môn.

     - Kết quả lãnh đạo các đoàn th trong đơn v thc hin chc năng, nhim v theo các quy định và điu l ca mi t chc. Mi quan h gia cp u đảng, th trưởng đơn v vi các t chc.

     - Kết quả thc hin ci cách hành chính và công tác thi đua khen thưởng.

     - Kết quả lãnh đạo cán b, viên chc, hc sinh, sinh viên, hc viên tham gia xây dng, bo v, giám sát vic thc hin đường li, ch trương, chính sách ca Đảng, pháp lut ca Nhà nước, Nhà trường liên quan đến chc năng, nhim v ca đơn v.

          5. Công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng

      - Kết quả xây dng và thc hin kế hoch kim tra, giám sát ca cp y và công tác t kim tra, giám sát ca đảng b b phn, chi b.

     - Kết quả lãnh đạo thc hin công tác phòng, chng quan liêu, tham nhũng, lãng phí, tiêu cc.

     - Kết quả phát hin và thc hin vic kim tra t chc đảng, đảng viên có du hiu vi phm; đề nghị x lý t chc đảng, đảng viên vi phm (nếu có).

     - Kết quả gii quyết đơn thư khiếu ni, t cáo liên quan đến công tác t chc, cán b, đảng viên.

III. TRỌNG TÂM CÔNG TÁC 6 THÁNG CUỐI NĂM 2018

          Các đảng bộ bộ phận, chi bộ cần đánh giá sát đúng ưu điểm, kết quả đạt được, tồn tại, hạn chế, nguyên nhân của các lĩnh vực công tác trong 6 tháng đầu năm 2018; trên cơ sở đó đề ra nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp thực hiện hiệu quả cho 6 tháng cuối năm 2018.

IV. NHỮNG VƯỚNG MẮC, KHÓ KHĂN VÀ KIẾN NGHỊ

Nghiên cứu, nắm chắc tình hình để phản ánh những vướng mắc, khó khăn và kiến nghị những nội dung đến cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết.

V. THỜI GIAN SƠ KẾT

          Ban Thường vụ Đảng uỷ Trường đề nghị các đảng bộ bộ phận, các chi bộ, căn cứ vào tình hình thực tế của đơn vị để có nội dung sơ kết phù hợp và gửi báo cáo sơ kết về Văn phòng Đảng - Đoàn thể trước ngày 12/6/2018.

 

 

Nơi nhận:                                                          T/M BAN THƯỜNG VỤ

  - Tỉnh uỷ Nghệ An;                                                           BÍ THƯ

  - Đảng ủy, Ban Giám hiệu;

  - Hội đồng Trường;

  - Các đảng bộ bộ phận, chi bộ;                                                         

  - Các ban của Đảng uỷ;

  - Các đơn vị, các đoàn thể;

  - Lưu Văn phòng Đảng - Đoàn thể.      

 

                                                                                               Đinh Xuân Khoa