ĐẢNG BỘ TỈNH NGHỆ AN                ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

ĐẢNG UỶ TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH               

                              *                                      TP. Vinh, ngày 01 tháng 6 năm 2017

                    Số 18-HD/ĐU

 

HƯỚNG DẪN

Sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm 2017

 

 

          Thực hiện hướng dẫn của cấp ủy cấp trên về sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm 2017, Ban Thường vụ Đảng uỷ Trường hướng dẫn các đảng bộ bộ phận, các chi bộ tiến hành sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm 2017 như sau:

I. ĐẶC ĐIỂM, TÌNH HÌNH

- Nêu những đặc điểm nổi bật, thuận lợi, khó khăn liên quan đến sự lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ chuyên môn của đảng bộ bộ phận, của chi bộ.

- Tổng số đảng viên của đơn vị, trong đó ghi rõ số đảng viên chính thức, đảng viên dự bị, đảng viên sinh hoạt tạm thời; đảng viên nữ, đảng viên thuộc dân tộc ít người; đảng viên có tham gia tôn giáo.

II. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2017

     Trên cơ sở Chương trình công tác xây dựng Đảng năm 2017, các đảng ủy bộ phận, chi ủy chi bộ đánh giá kết quả thực hiện các nội dung sau đây:

1. Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, quốc phòng, an ninh

- Kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị theo chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, chương trình công tác năm 2017 của đảng bộ bộ phận, chi bộ và nhiệm vụ được cấp ủy cấp trên giao.

          - Đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.

- Đánh giá kết quả chỉ đạo thực hiện hoạt động đào tạo, nhất là việc thực hiện Nghị quyết số 666-NQ/ĐU ngày 25/7/2011 của Đảng ủy về nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu xã hội; kết quả xây dựng chuẩn đầu ra và chương trình đào tạo theo tiếp cận CDIO…

- Kết quả thực hiện hoạt động nghiên cứu khoa học, chuyển giao kỹ thuật công nghệ, ứng dụng các chương trình, đề án và tiến bộ khoa học, kỹ thuật vào thực tiễn.

- Kết quả chỉ đạo công tác quản lý, sử dụng cơ sở vật chất kỹ thuật; việc thực hiện định mức kinh tế - kỹ thuật; công tác quy hoạch và xây dựng chuẩn phòng thực hành - thí nghiệm.

- Kết quả xây dựng đời sống văn hóa trong đơn vị; công tác dân số kế hoạch hóa gia đình; các phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, xây dựng đơn vị văn hóa.

- Kết quả lãnh đạo thực hiện chỉ tiêu đóng góp các loại quỹ được giao trong 6 tháng đầu năm 2017.

- Việc thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội; bảo vệ bí mật quốc gia trong đơn vị.

2. Lãnh đạo công tác chính trị, tư tưởng

     - Kết quả tuyên truyền giáo dục, bồi dưỡng chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; giáo dục truyền thống cách mạng, tinh thần làm chủ, xây dựng tình đoàn kết, hợp tác giúp đỡ lẫn nhau trong cán bộ, viên chức và học sinh, sinh viên, học viên; đấu tranh với những biểu hiện tư tưởng và hành vi nói, viết, làm,... trái với quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

      - Kết quả phổ biến, quán triệt, xây dựng chương trình hành động và lãnh đạo cán bộ, viên chức thực hiện tốt đường lối, chủ trương, nghị quyết, chỉ thị, của Đảng; chính sách pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ của Nhà trường và đơn vị. 

     - Kết quả thực hiện chương trình hành động và tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp.

     - Việc tuyên truyền, học tập và làm theo báo, tạp chí của Đảng.

- Đánh giá kết quả thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2017 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc thực hiện các cuộc vận động "Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương về đạo đức, tự học và sáng tạo" và phong trào thi đua "Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học".

      - Việc nắm bắt tình hình tư tưởng, tâm tư, nguyện vọng và những đề xuất, kiến nghị của đảng viên, viên chức, học sinh, sinh viên, học viên; các biện pháp giải quyết những vấn đề thuộc về trách nhiệm của đơn vị hoặc báo cáo lên cấp trên giải quyết theo thẩm quyền.

- Kết quả tổ chức các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn của nhà nước, Nhà trường và đơn vị trong 6 tháng đầu năm 2017.

          3. Lãnh đạo công tác tổ chức cán bộ và xây dựng đảng bộ bộ phận, chi bộ

          - Kết quả thực hiện quy trình tuyển dụng, bổ nhiệm cán bộ, các biện pháp để thu hút nhân tài, thực hiện Luật cán bộ, công chức; Luật viên chức.

- Thực trạng đội ngũ cán bộ và kết quả thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy; xây dựng đội ngũ cán bộ.

- Công tác triển khai và kết quả xây dựng Đề án vị trí việc làm.

- Đánh giá kết quả thực hiện công tác bảo vệ chính trị nội bộ tại đơn vị. Những tồn tại, hạn chế trong công tác bảo vệ chính trị nội bộ.

- Kết quả học tập, quán triệt và kiểm điểm, tự phê bình tập thể và cá nhân theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ.

- Đánh giá việc thực hiện Nghị định số 78/2013/NĐ-CP ngày 17/7/2013 của Chính phủ về minh bạch tài sản, thu nhập; Thông tư số 08/2013/TT-TTCP ngày 31/10/2013 của Thanh tra Chính phủ về việc hướng dẫn thi hành các quy định về minh bạch tài sản, thu nhập.

- Kết quả tổ chức thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TW ngày 13/3/2012 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, Hướng dẫn số 09-HD/BTCTW ngày 02/3/2012 của Ban Tổ chức Trung ương về nội dung sinh hoạt chi bộ...

- Công tác tuyên truyền, nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận của cán bộ, đảng viên và người học.

- Việc xây dựng và ban hành các nghị quyết của đảng bộ bộ phận, chi bộ và tổ chức thực hiện; việc duy trì chất lượng sinh hoạt Đảng.

- Kết quả sơ kết, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết của Đảng.

- Việc thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình; chế độ sinh hoạt và học tập của cán bộ, đảng viên.

- Kết quả thực hiện công tác phát triển đảng viên 6 tháng đầu năm: số lượng, chất lượng, cơ cấu; kết nạp đảng viên là người có đạo, dân tộc thiểu số. Những hạn chế trong công tác kết nạp đảng viên, biện pháp khắc phục.

- Kết quả đề nghị tặng huy hiệu Đảng, phát thẻ đảng viên, làm lại thẻ đảng viên bị mất, bị hỏng cho đảng viên.

- Tình hình giới thiệu, theo dõi đảng viên đang công tác về giữ mối liên hệ và thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú.

- Kết quả thu, chi Đảng phí 6 tháng đầu năm 2017.

4. Lãnh đạo xây dựng đơn vị và các đoàn thể quần chúng

     - Kết quả lãnh đạo xây dựng đơn vị; phát huy hiệu lực, hiệu quả quản lý của lãnh đạo đơn vị; việc thực hiện quy chế dân chủ. Thực hiện công tác tiếp dân, giải quyết những kiến nghị đề xuất của cán bộ, viên chức, học sinh, sinh viên, học viên thuộc thẩm quyền.     

     - Kết quả hoạt động của các bộ môn, tổ chuyên môn, tổ công tác.

     - Lãnh đạo các đoàn thể trong đơn vị xây dựng tổ chức, thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo các quy định và điều lệ của mỗi tổ chức. Mối quan hệ giữa cấp uỷ đảng, thủ trưởng đơn vị với cán bộ, viên chức.

      - Đánh giá kết quả đại hội Đoàn thanh niên, Công đoàn của đơn vị.

     - Kết quả công tác cải cách hành chính và công tác thi đua khen thưởng.

          - Kết quả lãnh đạo cán bộ, viên chức, học sinh, sinh viên, học viên tham gia xây dựng, bảo vệ, giám sát việc thực hiện đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, Nhà trường liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của đơn vị.       

          5. Công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng

      - Việc xây dựng và thực hiện kế hoạch, chương trình kiểm tra, giám sát của cấp ủy và công tác tự kiểm tra, giám sát của đảng bộ bộ phận, chi bộ.

- Việc thực hiện quy định những điều đảng viên không được làm và cơ chế giám sát đảng viên.

     - Kết quả lãnh đạo thực hiện công tác phòng, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

- Việc phát hiện và xử lý những tổ chức đảng và đảng viên vi phạm; việc giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo.

- Tình hình xử lý kỷ luật cán bộ, học sinh, sinh viên, học viên 6 tháng đầu năm; các vi phạm chủ yếu; nguyên nhân và biện pháp khắc phục.

III. NHỮNG TRỌNG TÂM CÔNG TÁC 6 THÁNG CUỐI NĂM 2017

          Các đảng bộ bộ phận, chi bộ cần đánh giá sát đúng ưu điểm, kết quả đạt được, tồn tại, hạn chế, nguyên nhân của các mặt công tác trong 6 tháng đầu năm 2017; trên cơ sở đó đề ra nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp thực hiện hiệu quả cho 6 tháng cuối năm 2017.

IV. NHỮNG ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ VỚI CẤP ỦY CẤP TRÊN

Nêu những kiến nghị, đề xuất với cấp ủy cấp trên.

V. THỜI GIAN SƠ KẾT

          Ban Thường vụ Đảng uỷ Trường đề nghị các đảng bộ bộ phận, các chi bộ, căn cứ vào tình hình thực tế của đơn vị để có nội dung sơ kết phù hợp và gửi báo cáo sơ kết về Văn phòng Đảng uỷ Trường trước ngày 20/6/2017.

 

 

Nơi nhận:                                                         T/M BAN THƯỜNG VỤ

  - Đảng ủy, các ban của Đảng ủy,                                            BÍ THƯ

  - Các đảng bộ bộ phận, chi bộ,

  - Các đơn vị, các đoàn thể, 

  - Lưu Văn phòng Đảng ủy.

 

 

 

                                                                                           Đinh Xuân Khoa