ĐẢNG BỘ TỈNH NGHỆ AN                          ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

ĐẢNG UỶ TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH             

                            *                                          Nghệ An, ngày 15 tháng 12 năm 2020

                 Số 02-HD/ĐU

 

HƯỚNG DẪN

kiểm điểm tập thể, cá nhân và đánh giá, xếp loại, khen thưởng

đối với tổ chức đảng, đảng viên năm 2020

-----

 

 

Căn cứ các quy định, hướng dẫn của Trung ương và Tỉnh ủy Nghệ An, Ban Thường vụ Đảng ủy Trường ban hành hướng dẫn kiểm điểm tập thể, cá nhân và đánh giá, xếp loại, khen thưởng đối với tổ chức đảng, đảng viên năm 2020 như sau:

A. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Kiểm điểm tập thể, cá nhân và đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm để các cấp ủy, tổ chức đảng và từng cá nhân tự soi, tự sửa lại mình, từ đó đề ra chủ trương, giải pháp phát huy ưu điểm, khắc phục khuyết điểm trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và thực hiện nhiệm vụ; làm căn cứ để triển khai các nội dung về công tác cán bộ; góp phần củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên.

2. Trong kiểm điểm phải khắc phục tình trạng nể nang, né tránh, ngại va chạm, thấy đúng không bảo vệ, thấy sai không đấu tranh; phải nhận diện, xác định rõ những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" để sửa chữa, khắc phục; lấy kết quả kiểm điểm của tập thể làm cơ sở để kiểm điểm cá nhân, lấy kết quả kiểm điểm của cá nhân để bổ sung, hoàn chỉnh kiểm điểm của tập thể. Thực hiện đánh giá liên tục, đa chiều, theo tiêu chí, bằng sản phẩm cụ thể, có sự so sánh giữa các vị trí tương đương và công khai kết quả; gắn đánh giá, xếp loại chất lượng của cá nhân với tập thể và với kết quả thực hiện nhiệm vụ của Nhà trường và đơn vị.

 3. Các cấp ủy, tổ chức đảng, lãnh đạo các đơn vị, nhất là người đứng đầu và từng cán bộ, đảng viên phải thực hiện nghiêm túc việc kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm. Cấp ủy cấp trên tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện bảo đảm khách quan, toàn diện, thực chất.

B. NỘI DUNG

1. KIỂM ĐIỂM TỰ PHÊ BÌNH VÀ PHÊ BÌNH TẬP THỂ VÀ CÁ NHÂN

1.1. Đối tượng kiểm điểm

1.1.1. Tập thể

- Ban Chấp hành Đảng bộ Trường.

- Tập thể lãnh đạo Nhà trường (theo Kế hoạch số 03-KH/TU ngày 05/11/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An: tập thể lãnh đạo các đơn vị của Trung ương có tổ chức đảng thuộc Đảng bộ tỉnh Nghệ An).

- Ban Chấp hành các đảng bộ bộ phận, Ban Chấp hành các chi bộ (nơi không có Ban Chấp hành thì kiểm điểm trách nhiệm của đồng chí bí thư, phó bí thư tại hội nghị kiểm điểm đảng viên).

1.1.2. Cá nhân

Đảng viên trong toàn Đảng bộ Trường (trừ đảng viên được miễn công tác và sinh hoạt đảng, đảng viên bị đình chỉ sinh hoạt đảng). Đối với cấp ủy viên bị đình chỉ sinh hoạt cấp ủy thì vẫn phải kiểm điểm.

1.2. Nơi kiểm điểm

1.2.1. Đối với tập thể

Tập thể lãnh đạo, quản lý ở cấp nào thực hiện việc kiểm điểm ở cấp đó. Kết hợp kiểm điểm tập thể lãnh đạo, quản lý Nhà trường, đơn vị với kiểm điểm cấp ủy của Nhà trường, đơn vị (nếu các thành viên lãnh đạo đều trong cấp ủy).

1.2.2. Đối với cá nhân

- Đảng viên kiểm điểm ở chi bộ nơi sinh hoạt.

- Đối với đảng viên giữ các chức vụ lãnh đạo, quản lý ngoài kiểm điểm ở chi bộ nơi sinh hoạt, còn thực hiện kiểm điểm như sau:

+ Các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Trường, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Trường kiểm điểm trước tập thể Ban Chấp hành Đảng bộ Trường và trước tập thể lãnh đạo, quản lý đơn vị mà mình là thành viên.

+ Các đồng chí cấp trưởng, cấp phó các đơn vị trực thuộc Trường (không phải là Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Trường) kiểm điểm trước tập thể lãnh đạo đơn vị nơi làm việc.

+ Các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ bộ phận, Ủy viên Ban Chấp hành chi bộ kiểm điểm trước Ban Chấp hành cùng cấp và tập thể lãnh đạo nơi mình là thành viên. Nơi không có Ban Chấp hành thì bí thư, phó bí thư kiểm điểm trước chi bộ.

- Các đồng chí giữ quá ba chức vụ lãnh đạo, quản lý thì chỉ tham gia kiểm điểm tối đa ở ba nơi (chi bộ, nơi giữ chức vụ cao nhất và nơi giữ chức vụ chủ trì), các nơi khác chỉ báo cáo kết quả kiểm điểm, xếp loại của cá nhân. Trường hợp đặc biệt do cấp có thẩm quyền hướng dẫn.

- Các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Trường, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Trường không tái cử cấp ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025 đang sinh hoạt tại chi bộ nào thì kiểm điểm tại chi bộ đó.

- Các thành phần dự kiểm điểm được quyền tham gia bỏ phiếu xếp loại.

1.3. Nội dung kiểm điểm

1.3.1. Đối với tập thể

- Việc quán triệt, tổ chức thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nghị quyết, quyết định, chỉ thị, kết luận của cấp trên; xây dựng và tổ chức thực hiện các chương trình, kế hoạch công tác của tập thể.

- Công tác lãnh đạo, chỉ đạo các mặt công tác của Nhà trường, đơn vị trong năm; kết quả thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ được cấp có thẩm quyền giao, phê duyệt trong năm.

- Việc thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ và các quy định, quy chế làm việc.

- Việc đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ gắn với đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí.

- Kết quả lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ Trường lần thứ XXXII, nhiệm kỳ 2020 - 2025; đại hội các đảng bộ bộ phận nhiệm kỳ 2020 - 2025, đại hội các chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2022.

- Kết quả lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng và thi đua, khen thưởng.

- Kết quả khắc phục những hạn chế, yếu kém đã được cấp có thẩm quyền kết luận hoặc được chỉ ra ở kỳ kiểm điểm trước.

- Những vấn đề được gợi ý kiểm điểm (nếu có).

Khi kiểm điểm phải làm rõ trách nhiệm của tập thể và mỗi thành viên, nhất là người đứng đầu trong từng hạn chế, khuyết điểm và đề ra biện pháp khắc phục có tính khả thi.

1.3.2. Đối với cá nhân

a) Kiểm điểm đảng viên

- Về tư tưởng chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống, ý thức tổ chức kỷ luật, tác phong, lề lối làm việc.

+ Tư tưởng chính trị: Trung thành với chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối đổi mới của Đảng; chấp hành, tuyên truyền, vận động gia đình và nhân dân thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; việc học tập các nghị quyết, chỉ thị, tham gia các đợt sinh hoạt chính trị để nâng cao bản lĩnh chính trị, nhân sinh quan cách mạng.

+ Phẩm chất đạo đức, lối sống: Kết quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; việc giữ gìn đạo đức, lối sống, phát huy tính tiền phong, gương mẫu của người đảng viên và quan hệ mật thiết với nhân dân; tinh thần cầu thị, lắng nghe, tiếp thu sửa chữa khuyết điểm và đấu tranh với các biểu hiện quan liêu, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, lối sống thực dụng, nói không đi đôi với làm; ý thức xây dựng Nhà trường, đơn vị và giữ gìn đoàn kết nội bộ.

+ Ý thức tổ chức kỷ luật: Việc chấp hành sự phân công của tổ chức; thực hiện quy định về những điều đảng viên không được làm và các nội quy, quy chế của Nhà trường, đơn vị; các nguyên tắc, chế độ sinh hoạt đảngđóng đảng phí theo quy định; trách nhiệm nêu gương của đảng viên; gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân và thường xuyên giữ mối liên hệ với chi ủy, đảng ủy cơ sở nơi cư trú.

+ Tác phong, lề lối làm việc: Năng động, sáng tạo, quyết liệt trong thực hiện nhiệm vụ; phương pháp làm việc khoa học, dân chủ, đúng nguyên tắc; tinh thần hợp tác, giúp đỡ đồng chí, đồng nghiệp.

+ Liên hệ 27 biểu hiện về suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ phù hợp với từng đối tượng đảng viên:

Từng đảng viên tự đối chiếu, nhận diện 27 biểu hiện theo 5 cấp độ: (1) Không có biểu hiện; (2) Có biểu hiện nhưng chưa rõ; (3) Có biểu hiện nhưng không thường xuyên; (4) Có biểu hiện thường xuyên; (5) Vi phạm nghiêm trọng, vi phạm rất nghiêm trọng. Đối chiếu với từng biểu hiện đã nhận diện để đề ra biện pháp khắc phục, phòng ngừa trong thời gian tới. Lưu ý: Trong kiểm điểm cá nhân tự nhận còn hạn chế, khuyết điểm thì phải coi đó có thể là những biểu hiện suy thoái ở các cấp độ tương ứng. Khi kiểm điểm, cá nhân cần liên hệ cụ thể với chức trách, nhiệm vụ được giao.

+ Đối với đảng viên là cán bộ, viên chức người lao động hưởng lương từ ngân sách nhà nước: Khi kiểm điểm cần đi sâu làm rõ về khối lượng, chất lượng, tiến độ, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ được giao; tinh thần đổi mới, sáng tạo, tự chịu trách nhiệm; ý thức, thái độ phục vụ Nhân dân.

+ Đối với đảng viên là học sinh, sinh viên, học viên: Khi kiểm điểm cần làm rõ nội dung về thực hiện phong trào thi đua học tập, nghiên cứu, ý thức vượt khó, không trông chờ ỷ lại…

Trên cơ sở tự đánh giá, xác định của đảng viên, chi bộ tổ chức kiểm điểm: Đối với các trường hợp có biểu hiện thường xuyên, vi phạm nghiêm trọng, vi phạm rất nghiêm trọng tùy theo nội dung, tính chất, mức độ vi phạm phải xem xét xử lý hoặc đề nghị cấp trên xem xét xử lý về đảng, chuyên môn, đoàn thể bằng các hình thức tương ứng; đối với các trường hợp có biểu hiện nhưng không thường xuyên thì kiểm điểm rút kinh nghiệm. 

- Về thực hiện chức trách, nhiệm vụ trên các nội dung:

+ Việc thực hiện nhiệm vụ đảng viên, quyền hạn và trách nhiệm đối với các chức vụ công tác (đảng, chuyên môn, đoàn thể) theo quy định.

+ Kết quả thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao trong năm được lượng hóa bằng sản phẩm cụ thể.

+ Trách nhiệm cá nhân liên quan đến kết quả, hạn chế, khuyết điểm ở lĩnh vực của Nhà trường, đơn vị do mình phụ trách.

- Việc thực hiện cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu hng năm.

- Kết quả khắc phục những hạn chế, khuyết điểm đã được cấp có thẩm quyền kết luận hoặc chỉ ra ở kỳ kiểm điểm trước.

- Những vấn đề được gợi ý kiểm điểm (nếu có).

b) Đảng viên giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý

Ngoài những nội dung nêu tại khoản (a) nêu trên, còn đối chiếu tiêu chuẩn chức danh, tiêu chí đánh giá, xếp loại cán bộ theo quy định của cấp liên quan để kiểm điểm, trong đó phải kiểm điểm sâu sắc các nội dung sau:

- Kết quả lãnh đạo, quản lý, điều hành, tham gia cùng tập thể trong lãnh đạo và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chính trị và công tác tổ chức, cán bộ của Nhà trường, đơn vị; quan hệ phối hợp với cấp ủy và tập thể lãnh đạo, quản lý; thái độ công tâm, khách quan; việc quy tụ, đoàn kết và sự tín nhiệm của cán bộ, đảng viên, quần chúng.

- Ý thức đấu tranh phòng, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, cơ hội, vụ lợi. Việc kê khai tài sản, thu nhập theo quy định; quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, đảng viên, người lao động. Trách nhiệm nêu gương của cán bộ lãnh đạo, quản lý, nhất là cán bộ chủ chốt các cấp.

- Trách nhiệm cá nhân trong chỉ đạo và tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ Trường lần thứ XXXII, nhiệm kỳ 2020 - 2025; đại hội các đảng bộ bộ phận nhiệm kỳ 2020 - 2025, đại hội các chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2022.

 Đối với đảng viên giữ chức vụ lãnh đạo quản lý là người đứng đầu ngoài những nội dung nêu tại khoản (a, b) còn phải kiểm điểm gắn trách nhiệm cá nhân trong kết quả thực hiện nhiệm vụ của tập thể, đơn vị.

1.4. Các bước tiến hành

1.4.1. Chuẩn bị kiểm điểm

a) Tập thể

Người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng trực tiếp chỉ đạo chuẩn bị báo cáo kiểm điểm của tập thể (theo Mẫu) và phải gửi trước cho các thành viên tham gia hội nghị kiểm điểm ít nhất 3 ngày làm việc. Dự thảo kiểm điểm của tập thể phải gửi lấy ý kiến góp ý của tổ chức, cá nhân có liên quan, cụ thể như sau:

- Lấy ý kiến tập thể:

+ Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ Trường: Lấy ý kiến của tập thể Ban Giám hiệu Nhà trường, Ban Chấp hành Công đoàn Trường, Ban Chấp hành Đoàn Trường, Ban Chấp hành Hội Sinh viên Trường, Ban Chấp hành Hội Cựu chiến binh Trường.

+ Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ bộ phận, Ban Chấp hành các chi bộ: Lấy ý kiến của tập thể lãnh đạo đơn vị; Ban Chấp hành các đoàn thể cùng cấp.

- Lấy ý kiến cá nhân:

+ Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ Trường: Lấy ý kiến của các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Trường, thành viên Ban Giám hiệu Nhà trường; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Nghệ An được phân công phụ trách, theo dõi Đảng bộ Trường.

+ Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ bộ phận, Ban Chấp hành các chi bộ: Lấy ý kiến các thành viên trong tập thể lãnh đạo cùng cấp; các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Trường, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Trường được phân công phụ trách, theo dõi tổ chức đảng, đơn vị mình.

b) Cá nhân

- Mỗi cá nhân chuẩn bị 1 bản tự kiểm điểm (theo Mẫu).

- Cấp ủy nơi công tác gửi Phiếu lấy ý kiến đến chi ủy nơi đảng viên cư trú - mẫu phiếu (theo Mẫu). Nơi không có chi ủy thì lấy ý kiến chi bộ.

- Chi ủy (đồng chí bí thư chi bộ nơi không có chi ủy) tổng hợp mức tự xếp loại của đảng viên và ý kiến nhận xét của chi ủy nơi đảng viên cư trú (theo Mẫu) để đề xuất mức xếp loại của từng đảng viên.

- Lấy ý kiến nơi công tác đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý: Đối với cá nhân là cán bộ lãnh đạo, quản lý, cấp ủy hoặc lãnh đạo đơn vị nơi công tác lấy ý kiến đánh giá nơi công tác trước khi thực hiện kiểm điểm, cụ thể như sau:

Ở cấp Trường:

+ Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Trường, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Trường: Lấy ý kiến đại diện gồm Ban Chấp hành Đảng bộ Trường; Trưởng, phó các đơn vị thuộc và trực thuộc Trường; Trưởng, phó các đoàn thể cấp Trường.

+ Cách lấy ý kiến: Đại diện Đảng ủy Trường nêu mục đích, yêu cầu, tóm tắt nội dung tự đánh giá và nhận loại cuối năm của từng đồng chí (trên cơ sở tự kiểm điểm cá nhân). Các thành phần dự họp thảo luận, tham gia ý kiến và bỏ phiếu kín đề nghị nhận xét, đánh giá cán bộ theo 4 mức: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (HTXSNV), hoàn thành tốt nhiệm vụ (HTTNV), hoàn thành nhiệm vụ (HTNV), không hoàn thành nhiệm vụ (KHTNV).

- Ở cấp các đảng bộ bộ phận, chi bộ, đơn vị trực thuộc:

+ Các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành đảng bộ bộ phận, Ủy viên Ban Chấp hành chi bộ: Đối với những đơn vị có từ 30 cán bộ, viên chức (trừ viên chức đang hợp đồng ngắn hạn) trở lên thì lấy ý kiến cán bộ chủ chốt gồm: Tập thể lãnh đạo đơn vị, cấp ủy; trưởng, phó bộ môn, tổ trưởng chuyên môn, tổ trưởng công tác (nếu có); trưởng các đoàn thể cùng cấp trong đơn vị. Đối với những đơn vị có dưới 30 cán bộ, nhân viên thì lấy ý kiến toàn thể cán bộ, viên chức.

+ Cách lấy ý kiến: Đại diện cấp ủy đơn vị nêu mục đích, yêu cầu, tóm tắt nội dung tự đánh giá và nhận loại cuối năm của từng đồng chí (trên cơ sở tự kiểm điểm cá nhân). Các thành phần dự hội nghị thảo luận, tham gia ý kiến và bỏ phiếu kín đề nghị nhận xét, đánh giá cán bộ theo 4 mức: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, hoàn thành tốt nhiệm vụ, hoàn thành nhiệm vụ, không hoàn thành nhiệm vụ (theo Mẫu).

Đơn vị tổng hợp ý kiến góp ý và kết quả bỏ phiếu gửi cùng hồ sơ báo cáo Ban Thường vụ Đảng ủy Trường  (theo Mẫu).

Trường hợp đối tượng lấy ý kiến trùng với đối tượng tham gia hội nghị kiểm điểm, thì không phải lấy ý kiến nơi công tác.

1.4.2. Gợi ý kiểm điểm đối với tập thể, cá nhân

- Ban Thường vụ Đảng ủy Trường gợi ý kiểm điểm đối với cấp ủy, tổ chức đảng và cán bộ thuộc diện Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy Trường quản lý; cấp ủy, tổ chức đảng, tập thể lãnh đạo cấp trên gợi ý kiểm điểm bằng văn bản đối với tập thể, cá nhân thuộc cấp mình quản lý (nếu thấy cần).

 - Ban Tổ chức Đảng ủy Trường có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các Ban của Đảng ủy Trường tham mưu cho Ban Thường vụ Đảng ủy Trường những tập thể, cá nhân cần gợi ý và nội dung kiểm điểm.

1.4.3. Tổ chức kiểm điểm

- Kiểm điểm tập thể và cá nhân được tiến hành vào dịp cuối năm. Kiểm điểm tập thể trước, cá nhân sau, người đứng đầu trước, cấp phó, cấp ủy viên kiểm điểm trước, đảng viên kiểm điểm sau. Cấp ủy, tổ chức đảng thực hiện kiểm điểm sau khi các tập thể lãnh đạo, quản lý của chuyên môn, đoàn thể cùng cấp đã hoàn thành kiểm điểm. Những chi bộ có tổ đảng thì có thể kiểm điểm đảng viên ở tổ đảng, sau đó tổ đảng báo cáo kết quả với chi bộ.

- Cấp ủy cấp trên trực tiếp xây dựng kế hoạch, lập các đoàn công tác dự, chỉ đạo kiểm điểm ở những nơi có gợi ý kiểm điểm và phân công các đồng chí cấp ủy viên, cán bộ các ban tham mưu, giúp việc của cấp ủy dự, chỉ đạo và tổng hợp kết quả kiểm điểm ở cấp ủy, tổ chức đảng cấp dưới để báo cáo cấp ủy.

- Người đứng đầu hoặc người được ủy quyền trình bày báo cáo kiểm điểm của tập thể, người đứng đầu định hướng các nội dung cần tập trung thảo luận; từng thành viên trong tập thể tham gia góp ý và làm rõ vai trò, trách nhiệm cá nhân đối với những ưu, khuyết điểm của tập thể. Người đứng đầu tổng hợp, kết luận từng nội dung tiếp thu để hoàn thiện báo cáo kiểm điểm của tập thể.

- Đại diện cấp ủy đơn vị báo cáo kết quả lấy ý kiến nơi cư trú, nơi công tác (theo Mẫu); kết quả xếp loại đảng viên, chuyên môn (đối với đảng viên giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý); gợi ý kiểm điểm cá nhân (nếu có).

- Cá nhân trình bày bản tự kiểm điểm, từng thành viên trong tập thể đóng góp ý kiến, phê bình, người chủ trì kết luận ưu, khuyết điểm của từng cá nhân và lấy ý kiến biểu quyết (khi kiểm điểm người đứng đầu thì phân công một đồng chí cấp phó chủ trì); cá nhân tiếp thu, hoàn thiện bản tự kiểm điểm. Đảng viên giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý ở nơi nào thì kiểm điểm sâu việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao ở nơi đó; ở chi bộ tập trung kiểm điểm việc thực hiện nhiệm vụ đảng viên (theo Mẫu).

- Tập thể bỏ phiếu kín xếp loại (hoặc đề nghị cấp có thẩm quyền xếp loại) theo 4 mức nếu trên. Kết quả bỏ phiếu (tỷ lệ %) được tính trên tổng số người có mặt tham gia bỏ phiếu. Cách tính như sau:

 + Loại HTXSNV phải có từ 70% số phiếu trở lên đề nghị xếp loại HTXSNV.

 + Loại HTTNV phải có ít nhất 60% số phiếu đề nghị xếp loại HTTNV trở lên.

 + Loại HTNV phải có trên 50% số phiếu đề nghị xếp loại HTNV trở lên.

 + Loại KHTNV: Có từ 50% số phiếu trở lên đề nghị xếp loại KHTNV.

- Thời gian tổ chức kiểm điểm của tập thể, cá nhân Ban Chấp hành Đảng bộ Trường tối thiểu 01 ngày, nếu có gợi ý kiểm điểm của cấp ủy cấp trên thì tối thiểu là 1,5 ngày. Thời gian kiểm điểm của tập thể, cá nhân của đảng bộ bộ phận, chi bộ tối thiểu là 0,5 ngày.

- Trong quá trình kiểm điểm, nếu có dấu hiệu vi phạm nhưng chưa đủ cơ sở kết luận thì báo cáo cấp có thẩm quyền xác minh, làm rõ. Trường hợp sau khi đã công nhận kết quả đánh giá, xếp loại nếu phát hiện cá nhân có khuyết điểm thì phải kiểm điểm, làm rõ mức độ vi phạm để xử lý kỷ luật hoặc không công nhận kết quả xếp loại.

1.4.4. Một số lưu ý trong kiểm điểm

- Hằng năm, người đứng đầu các đơn vị giao chỉ tiêu, nhiệm vụ cụ thể (hoặc xác định chỉ tiêu, nhiệm vụ theo nghị quyết, chương trình, kế hoạch) đối với từng tập thể, cá nhân thuộc quyền quản lý để làm căn cứ kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng.

- Tập thể, cá nhân phải hoàn thành việc kiểm điểm mới được đánh giá, xếp loại. Đối với cá nhân, nếu tại thời điểm đánh giá, xếp loại chất lượng, trường hợp vắng mặt có lý do chính đáng hoặc nghỉ ốm, nghỉ chế độ thai sản theo quy định của pháp luật, cán bộ, viên chức có trách nhiệm làm báo cáo tự đánh giá, nhận mức xếp loại kết quả công tác theo chức trách, nhiệm vụ được giao, gửi đơn vị đang công tác để thực hiện việc đánh giá, xếp loại chất lượng theo quy định.

- Những người đảm nhiệm nhiều chức vụ công tác, phải kiểm điểm ở nhiều nơi mà có sự khác nhau khi biểu quyết mức chất lượng ở mỗi nơi thì cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

2. ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI CHẤT LƯỢNG TẬP THỂ VÀ CÁ NHÂN CÁN BỘ LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ

Thực hiện theo Kế hoạch số 03-KH/TU ngày 05/11/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An về kiểm điểm tập thể, cá nhân và đánh giá, xếp loại, khen thưởng đối với tổ chức đảng, đảng viên, tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp năm 2020; Quy định số 01-QĐ/TU ngày 04/11/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An về đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tập thể, cá nhân thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý và các văn bản quy định của Đảng, Nhà nước, Bộ Giáo dục và Đào tạo.

3. ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI CHẤT LƯỢNG TỔ CHỨC ĐẢNG

          3.1. Tiêu chí đánh giá

          3.1.1. Các tiêu chí về xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị

          3.1.1.1. Lãnh đạo công tác giáo dục chính trị, tư tưởng

­- Lãnh đạo công tác tuyên truyền, giáo dục, Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; quán triệt, tổ chức thực hiện để viên chức và người lao động nắm vững và chấp hành đúng đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

- Lãnh đạo cán bộ, đảng viên và quần chúng đấu tranh với các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

          - Thực hiện đầy đủ, có hiệu quả các nhiệm vụ thường xuyên, trọng tâm, đột xuất trong công tác chính trị tư tưởng theo sự chỉ đạo của cấp ủy cấp trên.

- Xây dựng và thực hiện các tiêu chí và chuẩn mực đạo đức của cán bộ, đảng viên; định kỳ đánh giá kết quả và biểu dương các tập thể, cá nhân tiêu biểu học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

- Chủ động nắm bắt kịp thời tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên, quần chúng; định hướng tư tưởng đối với đảng viên; có biện pháp giải quyết những vấn đề thuộc trách nhiệm cấp mình hoặc kịp thời báo cáo để cấp trên xem xét, giải quyết.

3.1.1.2. Lãnh đạo công tác tổ chức, cán bộ và xây dựng đảng bộ, chi bộ

          - Cấp ủy tham gia xây dựng và lãnh đạo thực hiện về kiện toàn, sắp xếp bộ máy của đơn vị tinh gọn, hoạt động có hiệu quả; tuyển dụng, sắp xếp, bố trí người vào đơn vị đúng quy định của Đảng và Nhà nước, có biện pháp để thu hút nhân tài, thực hiện tốt Luật viên chức.

           - Cấp ủy tham gia ý kiến với lãnh đạo đơn vị về quy hoạch, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, nhận xét, bổ nhiệm, miễn nhiệm, điều động, luân chuyển, khen thưởng, kỷ luật, đối với cán bộ thuộc thẩm quyền quản lý của đơn vị. Đề xuất ý kiến để cấp trên xem xét, quyết định các vấn đề tổ chức cán bộ của đơn vị thuộc thẩm quyền của cấp trên; lãnh đạo việc thực hiện các quyết định đó.

- Đề ra được chủ trương, nhiệm vụ, biện pháp xây dựng đảng bộ bộ phận, chi bộ xuất sắc, gắn với xây dựng chuyên môn, các tổ chức chính trị - xã hội vững mạnh và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên.

- Xây dựng và thực hiện quy chế làm việc của cấp ủy, đảng bộ bộ phận, chi bộ; thực hiện nghiêm túc các nguyên tắc của Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, nguyên tắc tự phê bình và phê bình trong tổ chức và hoạt động của Đảng.

- Thực hiện nghiêm túc chế độ sinh hoạt đảng định kỳ và đổi mới nội dung, nâng cao chất lượng sinh hoạt của cấp ủy, chi bộ; xây dựng sự đoàn kết thống nhất trong Đảng; thực hiện Quy định số 47-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm và cơ chế giám sát đảng viên của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An.

- Xây dựng cấp ủy đảm bảo tiêu chuẩn về phẩm chất, năng lực, thực sự là trung tâm đoàn kết, hoạt động có hiệu quả, được đảng viên và quần chúng tín nhiệm; làm tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ.

- Giáo dục, rèn luyện đội ngũ đảng viên, nêu cao vai trò tiên phong, gương mẫu, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Xây dựng kế hoạch và tạo điều kiện để đảng viên thực hiện tốt nhiệm vụ, học tập và nâng cao trình độ mọi mặt. Làm tốt công tác nghiệp vụ quản lý đảng viên; giới thiệu, theo dõi đảng viên đang công tác về giữ mối liên hệ và thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú. Thực hiện tốt công tác tạo nguồn và phát triển đảng viên.

- Thực hiện tốt Quy chế công tác dân vận cơ sở; công tác vận động quần chúng trong tình hình mới, phát huy sức mạnh đại đoàn kết để thực hiện tốt nhiệm vụ của đơn vị.

 - Thực hiện tốt công tác văn thư lưu trữ; quản lý hồ sơ, tài liệu; chế độ thông tin, thống kê, báo cáo.

3.1.1.3. Lãnh đạo xây dựng đơn vị và các đoàn thể chính trị xã hội

- Lãnh đạo xây dựng đơn vị vững mạnh; phát huy hiệu lực, hiệu quả quản lý của lãnh đạo đơn vị; thực hiện tốt quy chế dân chủ. Làm tốt công tác tiếp dân, giải quyết kịp thời, dứt điểm đơn thư khiếu nại, tố cáo, những kiến nghị đề xuất chính đáng của viên chức và người lao động thuộc thẩm quyền.

          - Chỉ đạo xây dựng và thực hiện tốt nội quy, quy chế của đơn vị theo Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/1/2015 về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập; các bộ môn, tổ chuyên môn, tổ công tác (nếu có) hoạt động có chất lượng và hiệu quả. Thực hiện tốt mối quan hệ giữa cấp ủy đảng, trưởng đơn vị với viên chức và người lao động.

 - Phát huy quyền làm chủ của cán bộ, đảng viên, viên chức, người lao động; hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

            - Chăm lo đời sống vật chất, tinh thần và điều kiện làm việc của viên chức, người lao động.

          - Lãnh đạo thực hiện tốt cải cách hành chính và công tác thi đua khen thưởng.

          - Lãnh đạo các tổ chức chính trị - xã hội trong đơn vị xây dựng tổ chức vững mạnh, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ theo quy định và điều lệ của mỗi tổ chức

          3.1.1.4. Công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng.

- Xây dựng và thực hiện tốt kế hoạch kiểm tra, giám sát của cấp ủy và công tác tự kiểm tra, giám sát của đảng bộ bộ phận, chi bộ.

- Lãnh đạo thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo.

- Phát hiện và thực hiện kịp thời, có hiệu quả việc kiểm tra tổ chức đảng, đảng viên có dấu hiệu vi phạm; xử lý nghiêm tổ chức đảng, đảng viên vi phạm.

3.1.2. Các tiêu chí về thực hiện nhiệm vụ được giao trong năm

- Lãnh đạo xây dựng và thực hiện có hiệu quả các chủ trương, nhiệm vụ công tác chuyên môn của đơn vị theo đúng đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

- Lãnh đạo cán bộ, đảng viên và quần chúng giám sát mọi hoạt động của đơn vị theo đúng đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước; đề cao tinh thần trách nhiệm, phát huy tính chủ động sáng tạo, không ngừng cải tiến lề lối làm việc; cải cách hành chính, đổi mới phong cách làm việc, nâng cao chất lượng giảng dạy, nghiên cứu khoa học, thực hiện việc ứng dụng các chương trình, đề án và tiến bộ khoa học kỹ thuật vào thực tiễn, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhiệm vụ được giao.

- Lãnh đạo xây dựng và thực hiện tốt quy chế dân chủ trong đơn vị, phát huy quyền làm chủ của cán bộ, đảng viên và quần chúng; đấu tranh phòng, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí và các biểu hiện tiêu cực khác, nhất là trong tuyển sinh, cấp văn bằng, chứng chỉ, nghiên cứu khoa học và trong các hoạt động văn hóa, thể thao.

- Lãnh đạo đơn vị hoàn thành nghĩa vụ của đơn vị đối với nhà nước; nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của cán bộ, đảng viên và quần chúng.

- Lãnh đạo xây dựng đời sống văn hoá lành mạnh, phát huy phong trào văn hoá, văn nghệ, thể thao; xây dựng đơn vị văn hoá. Thực hiện tốt công tác dân số kế hoạch hoá gia đình, không để các tệ nạn xã hội (ma tuý, mại dâm, cờ bạc, rượu chè bê tha…) xẩy ra trong đơn vị.

- Lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng toàn dân, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn trong đơn vị. Đoàn kết nội bộ, đấu tranh chống âm mưu "diễn biến hòa bình" của các thế lực thù địch, giữ gìn bí mật quốc gia; bảo vệ chính trị nội bộ, bảo vệ tài sản của nhà nước và của đơn vị.

- Quan tâm xây dựng lực lượng tự vệ, thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ, góp phần bảo vệ cơ quan; phòng chống cháy nổ; vệ sinh môi trường.

3.1.3. Kết quả khắc phục các hạn chế, yếu kém đã được chỉ ra

Kết quả khắc phục các hạn chế, yếu kém đã được cấp có thẩm quyền kết luận sau thanh tra, kiểm tra, giám sát, hoặc được chỉ ra thông qua công tác kiểm điểm, tự phê bình ở các kỳ kiểm điểm trước.

          3.2. Tiêu chuẩn và các mức xếp loại chất lượng

Việc đánh giá chất lượng đảng bộ bộ phận, chi bộ phải căn cứ chủ yếu vào kết quả thực hiện các nhiệm vụ của đảng bộ bộ phận, chi bộ, sự vững mạnh của các tổ chức đoàn thể quần chúng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; đồng thời, kết hợp chấm điểm kết quả thực hiện theo 3 nhóm tiêu chí nêu trên để đánh giá, xếp loại.

Chất lượng tổ chức đảng được xếp thành 4 mức:

          3.2.1. Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

- Đảng bộ bộ phận, chi bộ có nhiều thành tích nổi bật, có đổi mới sáng tạo và có sản phẩm cụ thể; khẳng định vị thế, vai trò hàng đầu, điển hình để các tổ chức đảng khác học tập, noi theo.

- Các tiêu chí về kết quả thực hiện chương trình, kế hoạch công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị; kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chuyên môn nghiệp vụ được cấp có thẩm quyền và Nhà trường giao đều đánh giá đạt cấp độ "Xuất sắc", những tiêu chí còn lại được đánh giá đạt cấp độ "Tốt" trở lên.

- Đối với đảng bộ bộ phận phải có 100% số chi bộ trực thuộc được xếp loại chất lượng "Hoàn thành  nhiệm vụ" trở lên, trong đó có từ 80% được xếp loại chất lượng "Hoàn thành tốt nhiệm vụ" trở lên. Đối với chi bộ phải có 100% đảng viên được xếp loại chất lượng "Hoàn thành nhiệm vụ" trở lên, trong đó có từ 80% được xếp loại chất lượng "Hoàn thành tốt nhiệm vụ".

- Đơn vị và các đoàn thể chính trị - xã hội cùng cấp được xếp loại chất lượng "Hoàn thành tốt nhiệm vụ" trở lên.

  3.2.2.  Hoàn thành tốt nhiệm vụ

- Các tiêu chí về kết quả thực hiện chương trình, kế hoạch công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị; kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chuyên môn nghiệp vụ được cấp có thẩm quyền và Nhà trường giao đều đánh giá đạt cấp độ "Tốt" trở lên, những tiêu chí còn lại được đánh giá đạt cấp độ "Trung bình" trở lên.

           - Đối với đảng bộ bộ phận phải có 100% số tổ chức đảng trực thuộc được xếp loại chất lượng "Hoàn thành nhiệm vụ" trở lên, trong đó có từ 50% được xếp loại chất lượng "Hoàn thành tốt nhiệm vụ" trở lên. Đối với chi bộ phải có 100% đảng viên được xếp loại chất lượng "Hoàn thành nhiệm vụ" trở lên, trong đó có từ 50% được xếp loại chất lượng "Hoàn thành tốt nhiệm vụ" trở lên.

- Đơn vị và các đoàn thể chính trị - xã hội cùng cấp được xếp loại chất lượng "Hoàn thành nhiệm vụ" trở lên.

3.2.3. Hoàn thành nhiệm vụ

- Các tiêu chí đều đánh giá đạt cấp độ "Trung bình" trở lên.

- Tổ chức đảng không bị xử lý kỷ luật (trừ trường hợp bị xử lý kỷ luật nhưng tự phát hiện và khắc phục xong hậu quả).

3.2.4. Không hoàn thành nhiệm vụ

          - Chỉ hoàn thành dưới 50% số chỉ tiêu, nhiệm vụ chuyên môn nghiệp vụ được cấp có thẩm quyền và Nhà trường giao (trừ trường hợp bất khả kháng) hoặc các chương trình, kế hoạch về xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị của đảng bộ bộ phận, chi bộ ở mức kém.

- Có từ 02 tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội cùng cấp xếp loại chất lượng "Không hoàn thành nhiệm vụ".

- Tổ chức đảng bị xử lý kỷ luật.

         - Đảng bộ bộ phận có trên 20% số tổ chức đảng trực thuộc xếp loại "Không hoàn thành nhiệm vụ", chi bộ có trên 20% số đảng viên xếp loại "Không hoàn thành nhiệm vụ".

          3.3. Các bước tiến hành

          3.3.1. Đối với Ban Chấp hành các đảng bộ bộ phận, Ban Chấp hành các chi bộ

          3.3.1.1. Ban Chấp hành các đảng bộ bộ phận, Ban Chấp hành các chi bộ (nơi không có Ban Chấp hành thì bí thư, phó bí thư):

          + Chuẩn bị báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng trong năm (theo Mẫu); Làm Phiếu chấm điểm, đánh giá, tự xếp loại tổ chức đảng (theo Mẫu); Phân tích kết quả đạt được của từng tiêu chí đánh giá để tự xếp loại từng tiêu chí đạt các mức: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, hoàn thành tốt nhiệm vụ, hoàn thành nhiệm vụ, không hoàn thành nhiệm vụ.

          + Gửi văn bản xin ý kiến các chi ủy chi bộ trực thuộc (đối với Đảng bộ bộ phận); xin ý kiến đảng viên trong chi bộ (đối với chi bộ) để tham gia đánh giá, xếp loại chất lượng.

          3.3.1.2. Căn cứ kết quả tự đánh giá nói trên, Ban Chấp hành Đảng bộ bộ phận tổ chức hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ bộ phận, Ban Chấp hành chi bộ tổ chức hội nghị đảng viên, để nghe dự thảo báo cáo tự đánh giá chấm điểm nhận loại của cấp ủy; thảo luận, biểu quyết bằng phiếu kín đề nghị xếp loại đảng bộ bộ phận, chi bộ 1 trong 4 mức: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, hoàn thành tốt nhiệm vụ, hoàn thành nhiệm vụ, không hoàn thành nhiệm vụ (theo Mẫu).

          3.3.1.3. Ban Chấp hành Đảng bộ bộ phận, Ban Chấp hành chi bộ bổ sung hoàn chỉnh hồ sơ gửi Ban Thường vụ Đảng ủy Trường (qua Ban Tổ chức Đảng ủy Trường), hồ sơ gồm:

          - Tờ trình đề nghị xếp loại đảng bộ bộ phận, chi bộ (theo Mẫu).

          - Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng.

          - Kết quả tự đánh giá, tự nhận loại, kết quả biểu quyết của hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ bộ phận, hội nghị đảng viên.

- Bản đăng ký danh hiệu thi đua của đảng bộ bộ phận, chi bộ (theo Mẫu).

3.3.2. Đối với Thường trực Hội đồng thi đua Trường, Ban Chấp hành các đoàn thể cấp Trường

Thông báo kết quả xếp loại thi đua tập thể và cá nhân năm học 2019 - 2020 của các đơn vị và các đoàn thể trực thuộc cho các đảng bộ bộ phận, chi bộ biết; đồng thời gửi văn bản (có ký tên, đóng dấu) cho Ban Thường vụ Đảng ủy Trường (qua Văn phòng Đảng - Hội đồng Trường - Đoàn thể) để làm cơ sở xem xét, xếp loại các đảng bộ bộ phận, chi bộ.

3.3.3. Đối với Uỷ ban Kiểm tra Đảng ủy Trường

Tham mưu cho Ban Thường vụ Đảng ủy Trường thành lập Đoàn công tác để chấm điểm, đề nghị xếp loại các đảng bộ bộ phận, các chi bộ và báo cáo kết quả cho Ban Thường vụ Đảng ủy Trường.

          3.3.4. Đối với Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy Trường

          3.3.4.1. Ban Thường vụ Đảng ủy Trường căn cứ vào 3 nhóm tiêu chí đánh giá nêu trên và tình hình thực tế để cụ thể, hoàn thiện mẫu phiếu đánh giá phù hợp đối với từng loại hình tổ chức đảng.

  Không tổ chức đánh giá, xếp loại với đảng bộ bộ phận, chi bộ mới thành lập chưa đủ thời gian 6 tháng.

  3.3.4.2. Các chủ thể đánh giá (gồm các Ban của Đảng ủy, Văn phòng Đảng - Hội đồng Trường - Đoàn thể; các đoàn thể cấp Trường; tập thể lãnh đạo Nhà trường), xếp loại kết quả các mặt hoạt động của các đảng bộ bộ phận, chi bộ theo 4 mức: hoàn thành xuất sắc, hoàn thành tốt nhiệm vụ, hoàn thành nhiệm vụ và không hoàn thành nhiệm vụ, báo cáo Ban Thường vụ Đảng ủy Trường (qua Ban Tổ chức Đảng ủy Trường).

  3.3.4.3. Ban Tổ chức Đảng ủy Trường chủ trì, phối hợp các đơn vị có liên quan tổng hợp, thẩm định kết quả tự đánh giá và kết quả tham gia đánh giá của các chủ thể để báo cáo Ban Thường vụ Đảng ủy Trường. Ban Thường vụ Đảng ủy Trường thảo luận, thống nhất trình Ban Chấp hành Đảng bộ Trường họp xét, bỏ phiếu kín xếp loại chất lượng các tổ chức đảng và thông báo kết quả xếp loại cho các đảng bộ bộ phận, chi bộ.

  3.3.4.4. Số đảng bộ bộ phận, chi bộ được xếp loại "Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ" không vượt quá 20% số đảng bộ bộ phận, chi bộ dự xếp loại trực thuộc Đảng bộ Trường được xếp loại "Hoàn thành tốt nhiệm vụ" trở lên.

  Những đảng bộ bộ phận, chi bộ đã được công nhận xếp loại, nhưng sau đó phát hiện có khuyết điểm hoặc báo cáo thiếu trung thực thì Ban Thường vụ Đảng ủy Trường chỉ đạo kiểm điểm, kết luận rõ và xem xét xếp loại phù hợp.

3.3.4.5. Tổ chức hội nghị tổng kết, rút kinh nghiệm, biểu dương, khen thưởng các đảng bộ bộ phận, chi bộ "Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ" theo quy định hiện hành.

4. ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI CHẤT LƯỢNG ĐẢNG VIÊN

          4.1. Tiêu chí đánh giá

4.1.1. Đảng viên không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý

4.1.1.1. Về tư tưởng chính trị, phẩm chất đạo đức lối sống, ý thức tổ chức kỷ luật, tác phong, lề lối làm việc.

+ Tư tưởng chính trị: Trung thành với chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối đổi mới của Đảng; chấp hành, tuyên truyền, vận động gia đình và nhân dân thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; việc học tập các nghị quyết, chỉ thị, tham gia các đợt sinh hoạt chính trị để nâng cao bản lĩnh chính trị, nhân sinh quan cách mạng.

+ Phẩm chất đạo đức, lối sống: Kết quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; việc giữ gìn đạo đức, lối sống, phát huy tính tiền phong, gương mẫu của người đảng viên và quan hệ mật thiết với nhân dân; tinh thần cầu thị, lắng nghe, tiếp thu sửa chữa khuyết điểm và đấu tranh với các biểu hiện quan liêu, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, lối sống thực dụng, nói không đi đôi với làm; ý thức xây dựng Nhà trường, đơn vị và giữ gìn đoàn kết nội bộ.

+ Ý thức tổ chức kỷ luật: Việc chấp hành sự phân công của tổ chức; thực hiện quy định về những điều đảng viên không được làm và các nội quy, quy chế của Nhà trường, đơn vị; các nguyên tắc, chế độ sinh hoạt đảng và đóng đảng phí theo quy định; trách nhiệm nêu gương của đảng viên; gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân và thường xuyên giữ mối liên hệ với chi ủy, đảng ủy cơ sở nơi cư trú.

+ Tác phong, lề lối làm việc: Năng động, sáng tạo, quyết liệt trong thực hiện nhiệm vụ; phương pháp làm việc khoa học, dân chủ, đúng nguyên tắc; tinh thần hợp tác, giúp đỡ đồng chí, đồng nghiệp.

+ Liên hệ 27 biểu hiện về suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ phù hợp với từng đối tượng đảng viên:

Từng đảng viên tự đối chiếu, nhận diện 27 biểu hiện theo 5 cấp độ: (1) Không có biểu hiện; (2) Có biểu hiện nhưng chưa rõ; (3) Có biểu hiện nhưng không thường xuyên; (4) Có biểu hiện thường xuyên; (5) Vi phạm nghiêm trọng, vi phạm rất nghiêm trọng. Đối chiếu với từng biểu hiện đã nhận diện để đề ra biện pháp khắc phục, phòng ngừa trong thời gian tới. Lưu ý: Trong kiểm điểm cá nhân tự nhận còn hạn chế, khuyết điểm thì phải coi đó có thể là những biểu hiện suy thoái ở các cấp độ tương ứng. Khi kiểm điểm, đảng viên cần liên hệ cụ thể với chức trách, nhiệm vụ được giao.

+ Đối với đảng viên là cán bộ, viên chức và người lao động hưởng lương từ ngân sách nhà nước: Khi kiểm điểm cần đi sâu làm rõ về khối lượng, chất lượng, tiến độ, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ được giao; tinh thần đổi mới, sáng tạo, tự chịu trách nhiệm; ý thức, thái độ phục vụ Nhân dân.

+ Đối với đảng viên là học sinh, sinh viên, học viên: Khi kiểm điểm cần làm rõ nội dung về thực hiện phong trào thi đua học tập, nghiên cứu, ý thức vượt khó, không trông chờ ỷ lại…

Trên cơ sở tự đánh giá, xác định của đảng viên, chi bộ tổ chức kiểm điểm: Đối với các trường hợp có biểu hiện thường xuyên, vi phạm nghiêm trọng, vi phạm rất nghiêm trọng tùy theo nội dung, tính chất, mức độ vi phạm phải xem xét xử lý hoặc đề nghị cấp trên xem xét xử lý về đảng, chuyên môn, đoàn thể bằng các hình thức tương ứng; đối với các trường hợp có biểu hiện nhưng không thường xuyên thì kiểm điểm rút kinh nghiệm. 

4.1.1.2. Về thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao

+ Việc thực hiện nhiệm vụ đảng viên, quyền hạn và trách nhiệm đối với các chức vụ công tác (đảng, chuyên môn, đoàn thể) theo quy định.

+ Kết quả thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao trong năm được lượng hóa bằng sản phẩm cụ thể.

+ Trách nhiệm cá nhân liên quan đến kết quả, hạn chế, khuyết điểm ở lĩnh vực của Nhà trường, đơn vị do mình phụ trách.

4.1.1.3. Việc thực hiện cam kết, tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu hàng năm

4.1.1.4. Kết quả khắc phục hạn chế, khuyết điểm đã được cấp có thẩm quyền kết luận hoặc đã chỉ ra ở kỳ kiểm điểm trước

4.1.1.5. Những vấn đề được gợi ý kiểm điểm (nếu có)

4.1.2. Đảng viên giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý

Ngoài những nội dung nêu tại khoản (4.1.1.1 - 4.1.1.5) nêu trên, còn đối chiếu tiêu chuẩn chức danh, tiêu chí đánh giá, xếp loại cán bộ theo quy định của cấp liên quan để kiểm điểm, trong đó phải kiểm điểm sâu sắc các nội dung sau:

- Kết quả lãnh đạo, quản lý, điều hành, tham gia cùng tập thể trong lãnh đạo và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chính trị và công tác tổ chức, cán bộ của Nhà trường, đơn vị; quan hệ phối hợp với cấp ủy và tập thể lãnh đạo, quản lý; thái độ công tâm, khách quan; việc quy tụ, đoàn kết và sự tín nhiệm của cán bộ, đảng viên, quần chúng.

- Ý thức đấu tranh phòng, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, cơ hội, vụ lợi. Việc kê khai tài sản, thu nhập theo quy định; quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, đảng viên, người lao động. Trách nhiệm nêu gương của cán bộ lãnh đạo, quản lý, nhất là cán bộ chủ chốt các cấp.

- Trách nhiệm cá nhân trong chỉ đạo và tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ Trường lần thứ XXXII, nhiệm kỳ 2020 - 2025; đại hội các đảng bộ bộ phận nhiệm kỳ 2020 - 2025, đại hội các chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2022.

 Đối với đảng viên giữ chức vụ lãnh đạo quản lý là người đứng đầu ngoài những nội dung nêu trên còn phải kiểm điểm gắn trách nhiệm cá nhân trong kết quả thực hiện nhiệm vụ của tập thể, Nhà trường, đơn vị.

4.2. Đối tượng đánh giá, xếp loại

Là những đảng viên của chi bộ tại thời điểm đánh giá, gồm: Đảng viên trong toàn Đảng bộ Trường (trừ đảng viên được miễn công tác và sinh hoạt, đảng viên bị đình chỉ sinh hoạt đảng). Đối với cấp ủy viên bị đình chỉ sinh hoạt cấp ủy thì vẫn phải đánh giá, xếp loại chất lượng.

4.3. Thẩm quyền, quy trình đánh giá, xếp loại đảng viên

4.3.1. Trách nhiệm, thẩm quyền xếp loại đảng viên

Ban Chấp hành Đảng bộ Trường chủ trì tổ chức thực hiện và xem xét, quyết định mức xếp loại chất lượng đảng viên.

4.3.2. Quy trình đánh giá

Bước 1: Tự đánh giá, xếp loại chất lượng

Căn cứ các tiêu chí đánh giá, tiêu chuẩn mức chất lượng được quy định cụ thể cho từng đối tượng, đảng viên tự phân tích chất lượng (xác định cấp độ "Xuất sắc", "Tốt", "Trung bình", "Kém" cho từng tiêu chí đánh giá cụ thể) và xem xét, tự nhận mức chất lượng (theo Mẫu); báo cáo trước chi bộ trong cuộc họp kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng đảng viên cuối năm.

Bước 2: Quyết định xếp loại chất lượng đối với đảng viên

- Chi ủy (bí thư chi bộ nơi không có chi ủy) tổng hợp mức tự xếp loại của đảng viên; ý kiến nhận xét của chi ủy, đảng ủy cơ sở nơi đảng viên cư trú để đề xuất mức xếp loại của từng đảng viên (theo Mẫu). Chi bộ tiến hành thảo luận đề xuất mức xếp loại của chi ủy (bí thư chi bộ nơi không có chi ủy) trước khi tiến hành bỏ phiếu.

- Chi ủy (bí thư chi bộ nơi không có chi ủy) tổ chức để đảng viên bỏ phiếu đề xuất mức xếp loại đối với từng đảng viên của chi bộ (theo Mẫu); sau đó, tổng hợp kết quả, đề xuất mức xếp loại chất lượng đối với từng đảng viên để báo cáo Ban Chấp hành Đảng bộ Trường (theo Mẫu).

- Ban Tổ chức Đảng ủy Trường tổng hợp, thẩm định báo cáo của các tổ chức đảng trực thuộc để Ban Chấp hành Đảng bộ Trường xem xét, quyết định xếp loại chất lượng đảng viên.

4.3.3. Xếp loại chất lượng đảng viên theo 4 mức sau

a) Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

- Là đảng viên tiêu biểu về năng lực, phẩm chất đạo đức, lối sống, có nhiều thành tích nổi bật trong công tác được các đảng viên khác học tập, noi theo, có trên 2/3 số đảng viên chính thức bỏ phiếu tán thành.

- Các tiêu chí về kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao đều đánh giá đạt cấp độ "Xuất sắc", những tiêu chí còn lại được đánh giá đạt cấp độ "Tốt" trở lên.

- Đảng viên là cán bộ, viên chức đang công tác phải được xếp loại cán bộ, viên chức "Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ" hoặc đạt danh hiệu "Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở" hoặc trong năm có thành tích xuất sắc được cấp bộ hoặc cấp tỉnh tặng "Bằng khen".

- Đảng viên là học sinh, sinh viên, học viên phải có kết quả học tập, rèn luyện đạt loại giỏi hoặc được khen thưởng từ giấy khen trở lên trong năm.

- Đảng viên giữ các chức vụ lãnh đạo Đảng, chuyên môn và các đoàn thể (bí thư, phó bí thư đảng bộ bộ phận, chi bộ; Trưởng, Phó đơn vị; Trưởng, Phó đoàn thể): đơn vị, đoàn thể phải được cấp trên công nhận đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, tổ chức đảng được xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Số đảng viên được xếp loại "Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ" không vượt quá 20% số đảng viên được xếp loại "Hoàn thành tốt nhiệm vụ" trong từng tổ chức đảng.

b) Đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ

- Các tiêu chí về kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao đều đánh giá đạt cấp độ "Tốt" trở lên, những tiêu chí còn lại được đánh giá đạt cấp độ "Hoàn thành" trở lên.

- Đảng viên là cán bộ, viên chức phải được xếp loại cán bộ, viên chức "Hoàn thành tốt nhiệm vụ" trở lên.

- Phải có trên 1/2 số đảng viên chính thức bỏ phiếu tán thành.

c) Đảng viên hoàn thành nhiệm vụ

- Các tiêu chí cơ bản được đánh giá đạt cấp độ "Hoàn thành" trở lên.

- Đảng viên là cán bộ, viên chức phải được xếp loại cán bộ, viên chức "Hoàn thành nhiệm vụ" trở lên.

- Có trên 1/2 số đảng viên chính thức bỏ phiếu tán thành. Trong số đảng viên hoàn thành nhiệm vụ chi bộ cần chỉ rõ những mặt còn hạn chế của từng người để giao thời gian khắc phục, sửa chữa.

d) Đảng viên không hoàn thành nhiệm vụ

Là đảng viên không đạt mức "Hoàn thành nhiệm vụ" hoặc thuộc một trong các trường hợp sau:

- Cấp có thẩm quyền kết luận đánh giá có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa".

- Chỉ hoàn thành dưới 50% chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác được giao trong năm.

- Đảng viên xếp loại viên chức ở mức "Không hoàn thành nhiệm vụ".

- Đảng viên bị thi hành kỷ luật trong năm (một vi phạm bị xử lý kỷ luật chỉ tính một lần khi vi phạm).

- Có trên 1/2 số đảng viên chính thức bỏ phiếu tán thành.

4.4. Một số điểm lưu ý trong đánh giá, xếp loại đảng viên

- Đảng viên là cán bộ, viên chức thực hiện đánh giá, xếp loại chất lượng sau khi có kết quả đánh giá, xếp loại cán bộ, viên chức. Những người đảm nhiệm nhiều chức vụ công tác, phải kiểm điểm ở nhiều nơi mà có sự khác nhau khi biểu quyết mức chất lượng ở mỗi nơi thì cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

- Cấp có thẩm quyền thông báo kết quả đánh giá, xếp loại tới đối tượng đánh giá và tập thể, cá nhân trực tiếp quản lý, sử dụng đối tượng đánh giá.

- Kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, viên chức là cơ sở để liên thông trong đánh giá, xếp loại chất lượng đảng viên. Đảng viên đã được xếp loại chất lượng, nhưng sau đó phát hiện có khuyết điểm hoặc không đảm bảo điều kiện của mức chất lượng đã xếp loại thì hủy bỏ kết quả và xếp loại lại

- Không đánh giá, xếp loại đối với đảng viên mới kết nạp chưa đủ 6 tháng, nhưng vẫn phải kiểm điểm đảng viên tính từ ngày kết nạp vào Đảng. Đảng viên nghỉ ốm từ 03 tháng trở lên không xếp loại đạt mức "Hoàn thành tốt nhiệm vụ" trở lên; đảng viên nghỉ thai sản thì kết quả xếp loại chất lượng trong năm là kết quả xếp loại chất lượng của thời gian làm việc thực tế của năm đó.

- Đảng viên khi chuyển công tác thì chi bộ nơi tiếp nhận có trách nhiệm đánh giá, xếp loại chất lượng. Đối với trường hợp có thời gian công tác ở chi bộ, cơ quan, đơn vị cũ từ 6 tháng trở lên thì phải lấy ý kiến nhận xét của chi bộ nơi chuyển đi.

- Đảng viên sinh hoạt tạm thời được đánh giá, xếp loại chất lượng ở chi bộ nơi đảng viên sinh hoạt chính thức. Trước khi đánh giá, xếp loại chất lượng, đảng viên sinh hoạt tạm thời lấy nhận xét của của chi bộ nơi sinh hoạt tạm thời nộp cho chi bộ nơi sinh hoạt chính thức để làm căn cứ đánh giá, xếp loại chất lượng đảng viên.

- Đối với đảng viên vi phạm kỷ luật ở tổ chức đảng nơi công tác trước đó nhưng bị xử lý kỷ luật và thi hành kỷ luật ở tổ chức đảng mới chuyển đến thì tính vào kết quả đánh giá, xếp loại của tổ chức đảng nơi xảy ra vi phạm.

5. KHEN THƯỞNG ĐỐI VỚI TỔ CHỨC ĐẢNG VÀ ĐẢNG VIÊN

5.1. Khen thưởng đối với tổ chức đảng

5.1.1. Tổ chức đảng có thành tích được khen thưởng

- Tổ đảng trực thuộc chi bộ; đảng bộ bộ phận, chi bộ trực thuộc Đảng bộ Trường.

- Ban Chấp hành Đảng bộ Trường lựa chọn những tổ chức đảng được xếp loại "Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ" để xét khen thưởng đạt tiêu chuẩn "trong sạch, vững mạnh" tiêu biểu.

- Không đề xuất nhiều hình thức khen thưởng cho một thành tích đạt được đối với từng tổ chức đảng.

5.1.2. Thẩm quyền xét khen thưởng

- Chi bộ biểu dương tổ đảng trực thuộc có thành tích xuất sắc trong năm.

- Đảng uỷ bộ phận biểu dương chi bộ trực thuộc đảng bộ bộ phận có thành tích xuất sắc trong năm.

- Ban Chấp hành Đảng bộ Trường xem xét, quyết định công nhận đảng bộ bộ phận, chi bộ đạt "Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ" và tặng giấy khen cho những đảng bộ bộ phận, chi bộ đạt tiêu chuẩn "trong sạch, vững mạnh" tiêu biểu trong năm.

Lưu ý:

- Không đề xuất nhiều hình thức khen thưởng cho một thành tích đạt được đối với từng tổ chức đảng.

- Việc đề xuất Ban Chấp hành Đảng bộ Trường khen thưởng đối với tổ chức đảng phải thực hiện theo nguyên tắc: Chỉ xem xét, lựa chọn những tổ chức đảng đủ tiêu chuẩn và thật sự tiêu biểu, trong đó ưu tiên các tổ chức đảng đã được khen thưởng trong giai đoạn 2016 - 2019 và các năm sau đó tiếp tục được xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tiêu biểu:

+ Ban Chấp hành Đảng bộ Trường lựa chọn những đảng bộ bộ phận, chi bộ được xếp loại "Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ" để xét khen thưởng đạt tiêu chuẩn "Trong sạch, vững mạnh" tiêu biểu trong năm, 5 năm liền.

+ Số đảng bộ bộ phận, chi bộ đạt "Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ" không vượt quá 20% số đảng bộ bộ phận, chi bộ được xếp loại "Hoàn thành tốt nhiệm vụ" của toàn Đảng bộ Trường; số đảng bộ bộ phận, chi bộ đạt "Trong sạch vững mạnh" tiêu biểu không vượt quá 50% tổng số đảng bộ bộ phận, chi bộ đạt "Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ".

5.1.3. Thủ tục và hồ sơ đề nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Trường khen thưởng tổ chức đảng

- Đầu năm các đảng bộ bộ phận, chi bộ phải có báo cáo đăng ký thi đua gửi về Đảng ủy Trường (qua Ban Tổ chức Đảng ủy Trường). Cuối năm trên cơ sở tự chấm điểm xếp loại nếu đủ tiêu chuẩn thì đề nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Trường xét công nhận các danh hiệu thi đua và khen thưởng. Những đảng bộ bộ phận, chi bộ không đăng ký thi đua từ đầu năm sẽ không được xem xét khen thưởng trong năm đó.

- Hồ sơ đề nghị khen thưởng gồm: Báo cáo tóm tắt thành tích của tập thể trong năm (theo Mẫu); Phiếu biểu quyết đề nghị khen thưởng tổ chức đảng (theo Mẫu); Biên bản kiểm phiếu đề nghị của đảng bộ bộ phận, chi bộ (theo Mẫu); Biên bản hội nghị đảng bộ bộ phận, chi bộ (theo Mẫu); tờ trình đề nghị khen thưởng của đảng bộ bộ phận, chi bộ (theo Mẫu).

- Nạp bản sao có công chứng các thành tích của tập thể đã đạt được để làm căn cứ xét khen thưởng (quyết định và giấy khen), không vận dụng tiêu chuẩn để khen thưởng; các quyết định khen thưởng nếu phát hiện không trung thực sẽ trả hồ sơ, đồng thời tùy mức độ để xem xét xử lý.

5.2. Khen thưởng đối với đảng viên

5.2.1. Thẩm quyền xét khen thưởng

- Ban Chấp hành Đảng bộ Trường xét tặng giấy khen cho đảng viên đạt tiêu chuẩn "Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ" tiêu biểu trong năm.

- Tiêu chuẩn "Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ" thực hiện theo quy định hiện hành của cấp ủy cấp trên.

Lưu ý:

- Không đề xuất nhiều hình thức khen thưởng cho một thành tích đạt được đối với từng đảng viên.

- Việc đề xuất Ban Chấp hành Đảng bộ Trường khen thưởng đối với đảng viên phải thực hiện theo nguyên tắc: Chỉ xem xét, lựa chọn những đảng viên đủ tiêu chuẩn và thật sự tiêu biểu, trong đó ưu tiên các đảng viên đã được khen thưởng trong giai đoạn 2016 - 2019 và các năm sau đó tiếp tục được xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tiêu biểu:

+ Ban Chấp hành Đảng bộ Trường lựa chọn những đảng viên tiêu biểu trong số đảng viên được xếp loại "Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ" để xét khen thưởng đạt tiêu chuẩn "Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ" tiêu biểu trong năm, 5 năm liền.

+ Số lượng đảng viên được xếp loại "Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ" không vượt quá 20% số đảng viên được xếp loại "Hoàn thành tốt nhiệm vụ" của từng chi bộ.

+ Số đảng viên đạt tiêu chuẩn "Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ" tiêu biểu không quá 20% tổng số đảng viên đạt tiêu chuẩn "Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ" trong năm. Trường hợp nếu chi bộ được xếp loại "Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ" thì số lượng đảng viên đạt tiêu chuẩn "Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ" tiêu biểu có thể tăng thêm nhưng không quá 30% tổng số đảng viên đạt tiêu chuẩn "Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ" trong năm.

5.2.2. Thủ tục và hồ sơ đề nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Trường khen thưởng đảng viên

Hồ sơ đề nghị khen thưởng gồm: Báo cáo tóm tắt thành tích của cá nhân trong năm (theo Mẫu); Phiếu biểu quyết đề nghị khen thưởng đảng viên (theo Mẫu); Biên bản kiểm phiếu đề nghị khen thưởng đảng viên của chi bộ (theo Mẫu); Biên bản hội nghị chi bộ đề nghị khen thưởng đảng viên (theo Mẫu); Phiếu biểu quyết đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An khen thưởng đảng viên (theo Mẫu); Biên bản kiểm phiếu đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An khen thưởng đảng viên của chi bộ (theo Mẫu); Biên bản hội nghị chi bộ đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An khen thưởng đảng viên (theo Mẫu); tờ trình đề nghị khen thưởng của chi bộ (theo Mẫu). Nạp bản sao có công chứng các thành tích của cá nhân đã đạt được để làm căn cứ xét khen thưởng (quyết định và giấy khen), không vận dụng tiêu chuẩn để khen thưởng; các quyết định khen thưởng nếu phát hiện không trung thực sẽ trả hồ sơ, đồng thời tùy mức độ để xem xét xử lý.

5.3. Kinh phí khen thưởng đối với tổ chức đảng và đảng viên

5.3.1. Cách tính tiền thưởng

- Tiền thưởng cho tập thể, cá nhân được khen thưởng được tính trên mức tiền lương cơ sở do Chính phủ quy định đang có hiệu lực vào thời điểm ban hành quyết định công nhận các danh hiệu thi đua hoặc quyết định khen thưởng.

- Tiền thưởng sau khi nhân với hệ số mức tiền lương cơ sở được làm tròn số lên hàng chục ngàn đồng tiền Việt Nam.

5.3.2. Mức thưởng của Ban Chấp hành Đảng bộ Trường

- Đảng viên được Ban Chấp hành Đảng bộ Trường công nhận đảng viên "Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ" trong năm; đồng thời có thể được xét tặng giấy khen đảng viên "Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ" tiêu biểu trong số đảng viên "hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ" kèm theo số tiền là 0,3 lần mức tiền lương cơ sở.

- Đảng bộ bộ phận, chi bộ được Ban Chấp hành Đảng bộ Trường tặng giấy khen đạt tiêu chuẩn "Trong sạch vững mạnh" tiêu biểu trong năm được kèm theo tiền thưởng là 0,6 lần mức tiền lương cơ sở.

5.3.3. Nguồn kinh phí thi đua, khen thưởng

Kinh phí khen thưởng tổ chức đảng, đảng viên theo quyết định khen thưởng của Ban Chấp hành Đảng bộ Trường, do Ban Chấp hành Đảng bộ Trường lập dự toán gửi Hiệu trưởng Nhà trường để tổng hợp chung trong dự toán kinh phí của Nhà trường theo Quyết định số 99-QĐ/TW ngày 30/5/2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng "Quy định về chế độ chi hoạt động công tác Đảng của tổ chức cơ sở đảng, đảng bộ cấp trên trực tiếp cơ sở đảng" và Hướng dẫn của Văn phòng Trung ương Đảng.

C. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các đảng bộ bộ phận, các chi bộ, các tập thể và cá nhân nghiên cứu, quán triệt và thực hiện nghiêm túc hướng dẫn này của Ban Thường vụ Đảng uỷ Trường về kiểm điểm tập thể, cá nhân và đánh giá, xếp loại, khen thưởng đối với tổ chức đảng, đảng viên. Thời gian hoàn thành trước thứ Sáu ngày 25/12/2020.

2. Ban Thường vụ Đảng ủy Trường đề nghị các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Trường, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Trường chỉ đạo, theo dõi, kiểm tra việc kiểm điểm tập thể, cá nhân và đánh giá, xếp loại, khen thưởng đối với tổ chức đảng, đảng viên tại các đảng bộ bộ phận, chi bộ được phân công phụ trách đúng thời gian, có chất lượng. Trước khi tổ chức hội nghị kiểm điểm tập thể và cá nhân, yêu cầu các đơn vị báo cáo đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Trường, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Trường phụ trách đơn vị biết để bố trí thời gian dự chỉ đạo kiểm điểm; đồng thời thông báo để các Ban của Đảng ủy và Ban Chấp hành Đảng bộ Trường biết, cử cán bộ dự, theo dõi, nắm tình hình và tham gia ý kiến.

3. Giao Ban Tổ chức Đảng ủy Trường: Chủ trì, phối hợp với các Ban của Đảng ủy và một số đơn vị liên quan đề xuất Ban Thường vụ Đảng ủy Trường những nội dung gợi ý kiểm điểm đối với tập thể và cá nhân; tham mưu thông báo bằng văn bản tới các tập thể, cá nhân có gợi ý kiểm điểm; đồng thời tổng hợp kết quả kiểm điểm theo các nội dung được gợi ý báo cáo Ban Thường vụ Đảng ủy Trường. Tổng hợp, tham mưu Ban Chấp hành Đảng bộ Trường xếp loại các đảng bộ bộ phận, chi bộ trực thuộc Trường, khen thưởng đảng viên và tổ chức đảng; giúp Ban Chấp hành Đảng bộ Trường chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc các đảng bộ bộ phận, chi bộ thực hiện kiểm điểm tự phê bình và phê bình, đánh giá, xếp loại, khen thưởng tập thể, cá nhân nghiêm túc, chất lượng, đồng thời tổng hợp kết quả báo cáo Ban Chấp hành Đảng bộ Trường.

4. Sau khi hoàn thành việc tổng kết, các văn bản phải gửi về Ban Chấp hành Đảng bộ Trường (qua Văn phòng Đảng - Hội đồng Trường - Đoàn thể) gồm:

4.1. Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng của các đảng bộ bộ phận, các chi bộ; Bảng tự chấm điểm, đánh giá xếp loại đảng bộ bộ phận, chi bộ; Kết quả tự đánh giá, tự nhận loại, kết quả biểu quyết của hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ bộ phận, hội nghị chi bộ; Bản đăng ký danh hiệu thi đua hàng năm của đảng bộ bộ phận, chi bộ.

4.2. Báo cáo kiểm điểm tập thể gắn với kết quả kiểm điểm các nội dung cấp trên gợi ý đối với tập thể (nếu có); Báo cáo tổng hợp các ý kiến của tập thể, cá nhân tham gia góp ý kiểm điểm tập thể; Kết quả bỏ phiếu xếp loại tập thể.

4.3. Bản kiểm điểm cá nhân kèm theo giải trình và kết quả kiểm điểm các nội dung cấp trên gợi ý đối với cá nhân (nếu có); Bản tổng hợp đóng góp ý kiến tại hội nghị kiểm điểm cho từng cá nhân; Tổng hợp xếp loại cán bộ diện Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy Trường quản lý.

4.4. Bản nhận xét, đánh giá của chi ủy chi bộ nơi cư trú đối với bản thân và gia đình cán bộ, đảng viên.

4.5. Bản đánh giá, nhận xét của chi ủy nơi công tác.

4.6. Phiếu bổ sung lý lịch đảng viên (theo Mẫu).

4.7. Báo cáo thống kê số lượng, chất lượng đảng viên (theo Mẫu).

    4.8. Hồ sơ đề nghị khen thưởng tổ chức đảng và đảng viên.

- Đối với khen thưởng tổ chức đảng: Báo cáo tóm tắt thành tích của tập thể trong năm, 5 năm; biên bản đề nghị của đảng bộ bộ phận, chi bộ, phải ghi rõ số lượng biểu quyết đồng ý và không đồng ý.

- Đối với khen thưởng đảng viên: Báo cáo tóm tắt thành tích của cá nhân trong năm, 5 năm; biên bản đề nghị của chi bộ, phải ghi rõ số lượng biểu quyết đồng ý và không đồng ý.

4.9. Tờ trình đề nghị xếp loại, khen thưởng đối với tổ chức đảng, đảng viên (theo Mẫu).

Lưu ý: Các loại phiếu bầu liên quan đến công tác kiểm điểm tập thể, cá nhân và đánh giá, xếp loại, khen thưởng đối với tổ chức đảng, đảng viên được lưu tại đảng bộ bộ phận, chi bộ, không gửi lên Văn phòng Đảng - Hội đồng Trường - Đoàn thể.

Trên đây là những nội dung cơ bản về kiểm điểm tập thể, cá nhân và đánh giá, xếp loại, khen thưởng đối với tổ chức đảng, đảng viên, Ban Thường vụ Đảng ủy Trường yêu cầu các tổ chức đảng, đảng viên, tập thể, cá nhân căn cứ vào tình hình thực tế để triển khai thực hiện nghiêm túc, đúng thời gian quy định./.

 

Nơi nhận:                                                       T/M BAN THƯỜNG VỤ

  - Đảng ủy, Hội đồng Trường;                                             BÍ THƯ

  - Ban Giám hiệu Nhà trường;

  - Các đảng bộ bộ phận, chi bộ;                                                         

  - Các Ban của Đảng uỷ;

  - Các đơn vị, các đoàn thể;

  - Lưu Văn phòng Đảng - HĐT - Đoàn thể.      

 

 

 

 

                                                                                           Nguyễn Ngọc Hiền      

 

Các file đính kèm

mau_1_ho_so_kiem_diem_tap_the_nam_2020_1.doc

mau_2_ho_so_kiem_diem_ca_nhan_nam_2020_1.doc

mau_3_ho_so_xep_loai_to_chuc_dang_nam_2020_1.doc

mau_4_cac_mau_tong_hop_tong_ket_nam_2020_1.doc

mau_5_ho_so_khen_thuong_to_chuc_dang_va_dang_vien_2020_1.doc