ĐẢNG BỘ TỈNH NGHỆ AN                    ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

ĐẢNG UỶ TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH               

                              *                                      TP. Vinh, ngày 28 tháng 4 năm 2017

                    Số 17-HD/ĐU

 

HƯỚNG DẪN

Học tập, sinh hoạt chuyên đề thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW

ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo

tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2017

                                                             -----

 

 

Căn cứ Hướng dẫn số 11 -HD/BTGTU ngày 29/11/2016; Công văn số 468-CV/BTGTU ngày 21/2/2017 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nghệ An về học tập, sinh hoạt chuyên đề thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Hướng dẫn số 15-HD/ĐU ngày 27/2/2017 của Ban Thường vụ Đảng ủy Trường học tập, sinh hoạt chuyên đề thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Ban Thường vụ Đảng ủy Trường hướng dẫn các cấp ủy đảng, đơn vị, đoàn thể thực hiện một số nội dung chủ yếu trong học tập, sinh hoạt chuyên đề thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2017 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Tổ chức học tập, sinh hoạt định kỳ, sinh hoạt chuyên đề theo chủ đề xuyên suốt toàn khóa "Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" và chủ đề năm 2017 "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến, tự chuyển hóa" trong nội bộ" cho toàn thể cán bộ, đảng viên, viên chức, đoàn viên, hội viên các đoàn thể quần chúng trong toàn Đảng bộ Nhà trường; nhằm nhận thức sâu sắc hơn nữa về những nội dung cơ bản, giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

2. Các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp nghiêm túc học tập, quyết tâm làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ; gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị.

3. Tuyên truyền, giáo dục thường xuyên cho cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên các đoàn thể quần chúng về những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và những gương điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác, góp phần đưa tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành nền tảng tinh thần vững chắc của xã hội.

          II. NỘI DUNG

1. Căn cứ chuyên đề năm 2017, các tổ chức đảng, đơn vị, đoàn thể có trách nhiệm liên hệ các biểu hiện cụ thể trong công tác, sinh hoạt tại đơn vị để giới thiệu, trao đổi, thảo luận trong quá trình học tập, nghiên cứu, như: tính tiên phong gương mẫu, sự tận tụy, tâm huyết, trách nhiệm của người đứng đầu; chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên; chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; xây dựng lối sống thẳng thắn, trung thực; đấu tranh, phản bác những luận điệu sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch...

2. Đồng chí bí thư cấp ủy phối hợp với trưởng đơn vị, trưởng đoàn thể tổ chức cho toàn thể cán bộ, đảng viên, viên chức và đoàn viên, hội viên nghiên cứu chuyên đề trong sinh hoạt chi bộ, họp đơn vị, đoàn thể hàng tháng. Bắt đầu thực hiện từ tháng 5 năm 2017. Hình thức tiến hành: Trước khi tổ chức hội nghị, chủ trì hội nghị chỉ đạo chuẩn bị nội dung cần sinh hoạt, trao đổi thảo luận. Trong hội nghị, chủ trì hội nghị (hoặc người được phân công) giới thiệu nội dung chuyên đề (đã chuẩn bị); cán bộ, đảng viên, viên chức, đoàn viên, hội viên tham dự trao đổi, thảo luận, liên hệ về: nội dung học tập; thực trạng của cá nhân, tập thể, đơn vị; nội dung làm theo và những giải pháp khắc phục hạn chế, khuyết điểm... Sau hội nghị, từng cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên theo chức năng, nhiệm vụ công tác xây dựng kế hoạch và tự giác làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá"; báo cáo với chi bộ, đơn vị, đoàn thể để được góp ý, giúp đỡ, giám sát và cuối năm báo cáo kết quả thực hiện. Đây là một trong những tiêu chí đánh giá chất lượng cán bộ, đảng viên, viên chức, đoàn viên, hội viên năm 2017.

3. Các cấp ủy, đơn vị, đoàn thể tổ chức các hoạt động tuyên truyền miệng, tuyên truyền thông qua subsite của đơn vị, tuyên truyền về nội dung chuyên đề và việc học tập, nghiên cứu, xây dựng kế hoạch và đăng ký làm theo của tập thể, cá nhân trong đơn vị; trong đó chú trọng tuyên truyền về những tập thể, cá nhân điển hình trong học tập và làm theo Bác. Khuyến khích cán bộ, đảng viên, viên chức, đoàn viên, hội viên tham gia viết bài về những điển hình, nhân rộng các điển hình, mô hình, nhân tố mới, các cách làm hay tạo sức lan tỏa nhanh trong toàn Trường để tuyên truyền rộng rãi.

III. TÀI LIỆU HỌC TẬP

1. Hai cuốn tài liệu do Ban Tuyên giáo Trung ương biên soạn, phát hành:

- "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến, tự chuyển hóa" trong nội bộ" - Tài liệu sinh hoạt chi bộ, đoàn thể, cơ quan, đơn vị năm 2017.

- "Hỏi - đáp về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" - Tài liệu dành cho đảng viên, đoàn viên, hội viên và tuyên truyền rộng rãi trong nhân dân.

2. Các tài liệu do Tỉnh ủy Nghệ An, Ban Thường vụ Đảng ủy cung cấp, các tài liệu do Bộ Giáo dục và Đào tạo biên soạn, hướng dẫn thực hiện.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Ban Tuyên giáo Đảng ủy phối hợp với Văn phòng Đảng ủy cung cấp tài liệu cho các đảng bộ bộ phận, chi bộ, đơn vị, đoàn thể; báo cáo kết quả thực hiện chuyên đề năm 2017 cho Ban Thường vụ Đảng ủy Trường vào cuối mỗi quý trong năm 2017.

2. Các đảng bộ bộ phận, chi bộ, đơn vị, đoàn thể tổ chức hội nghị học tập chuyên đề năm 2017, xây dựng kế hoạch và tổ chức các hoạt động tuyên truyền về nội dung chuyên đề và việc nghiên cứu, học tập chuyên đề tại đơn vị mình. Báo cáo kết quả thực hiện cho Ban Thường vụ Đảng ủy Trường (qua Văn phòng Đảng ủy).

3. Trong quá trình thực hiện, nếu có vấn đề phát sinh, đề nghị các cấp ủy đảng, đơn vị, đoàn thể phản ánh, trao đổi kịp thời với Ban Tuyên giáo Đảng ủy và Văn phòng Đảng ủy để báo cáo Ban Thường vụ Đảng ủy Trường xem xét, cho ý kiến chỉ đạo.

 

 

Nơi nhận:                                                             T/M BAN THƯỜNG VỤ

  - Tỉnh ủy Nghệ An,                                                           PHÓ BÍ THƯ

  - Đảng ủy, các ban của Đảng ủy

  - Các đảng bộ bộ phận, chi bộ,

  - Các đơn vị, các đoàn thể, 

  - Lưu Văn phòng Đảng ủy.

 

 

 

 

                                                                                              Thái Văn Thành