Một số kết quả trong công tác chỉ đạo và thực hiện Nghị quyết số 35 của Bộ Chính trị khoá XII "Về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng,

đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới" tại Trường Đại học Vinh

 

Trong những năm qua, công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch được Đảng uỷ, Ban Giám hiệu Trường Đại học Vinh chú trọng, triển khai thực hiện, là một trong những nội dung hoạt động trọng tâm nhất của công tác xây dựng Đảng. Đặc biệt, sau khi có Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới, công tác này được Đảng uỷ chỉ đạo triển khai bài bản, thống nhất, thường xuyên, có chiều sâu trong mọi mặt hoạt động của Nhà trường.

Trước hết cần phải khẳng định rằng, các thế lực thù địch, phản động chưa bao giờ từ bỏ ý đồ chống phá nền tảng tư tưởng của Đảng ta với âm mưu cơ bản, lâu dài là đưa đất nước ta đi chệch hướng xã hội chủ nghĩa, xóa bỏ vai trò lãnh đạo tuyệt đối và duy nhất của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Qua hơn 35 năm tiến hành công cuộc đổi mới, đất nước ta đã dành được những thành tựu to lớn, toàn diện, có ý nghĩa lịch sử, đưa "Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay"[1]. Tuy nhiên, đất nước ta càng đạt được những thành tựu to lớn, các thế lực thù địch, phản động lại càng hằn học, điên cuồng tìm mọi cách để chống phá. Những âm mưu, thủ đoạn chính mà chúng thường sử dụng là phủ nhận chủ nghĩa Mác - Lênin; tấn công Tư tưởng Hồ Chí Minh; chống phá các nghị quyết, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trên tất cả các lĩnh vực; phủ nhận những thành tựu to lớn có ý nghĩa lịch sử mà chúng ta đã đạt được; nói xấu Chủ tịch Hồ Chí Minh, lãnh tụ Đảng và các anh hùng cách mạng dân tộc. Về phương thức chống phá, chúng sử dụng truyền thông đại chúng, đặc biệt là xuất bản báo chí ở nước ngoài, sản xuất băng, đĩa hình chuyển về trong nước; tài trợ cho một số cơ quan báo chí nước ngoài chuyên chống phá Việt Nam để nói xấu Việt Nam; sử dụng internet và truyền thông xã hội để chống phá; lợi dụng các sai sót trong quản lý để kích động biểu tình trái phép và xuyên tạc; tổ chức các hội thảo để xem xét lại các vấn đề liên quan đến lịch sử, tuy âm thầm và lâu dài nhưng tác hại thực sự rất ghê gớm; tấn công vào nội bộ của Đảng, gây nhận thức sai lệch, mơ hồ, hoài nghi, hoang mang, dao động, gây "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ, làm lung lay niềm tin của cán bộ, đảng viên và Nhân dân vào vai trò lãnh đạo của Đảng và sự quản lý của Nhà nước, phủ nhận các thành tựu đã đạt được của cơ quan, đơn vị, kích động để tấn công vào quá khứ.

Quán triệt các quan điểm và 7 nhiệm vụ, giải pháp để triển khai thực hiện tốt Nghị quyết số 35-NQ/TW, Kế hoạch số 14-KH/TW ngày 25/03/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới, Đảng bộ Trường đã thành lập Ban chỉ đạo thực hiện Nghị quyết 35 và bước đầu đạt được một số kết quả, góp phần giữ vững ổn định chính trị, môi trường Nhà trường, tạo điều kiện thuận lợi để Trường Đại học Vinh luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Trước hết, toàn Đảng bộ đã làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, quán triệt và tổ chức thực hiện các nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, không ngừng đổi mới trên mọi mặt hoạt động của Nhà trường. Việc quán triệt và tổ chức thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW đã được các đảng bộ bộ phận, các chi bộ, các đoàn thể quần chúng cụ thể hóa trong nội dung chương trình công tác hàng tháng. Các đảng bộ bộ phận, chi bộ của Viện Sư phạm Xã hội, Viện Khoa học xã hội và Nhân văn, Công đoàn, Đoàn Thanh niên đã có các công trình nghiên cứu, các bài viết đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch chống phá Đảng, Nhà nước, trên các mặt trận văn hóa - giáo dục.

Nhà trường luôn coi trọng việc thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn, các kết quả thực hiện nhiệm vụ chuyên môn là minh chứng cho sự lãnh đạo đúng đắn, toàn diện của Đảng bộ trong mọi mặt hoạt động của Nhà trường. Trong thời gian qua, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Trường lần thứ XXXI, lần thứ XXXII, Nhà trường đã và đang tiến hành mạnh mẽ việc tái cấu trúc Trường với mục tiêu "phát triển Trường Đại học Vinh thành Đại học Vinh, là trụ cột của các cơ sở giáo dục đại học khu vực Bắc Trung Bộ, hướng tới xếp hạng tốp 500 đại học hàng đầu châu Á". Trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ đào tạo, Nhà trường không ngừng cải tiến nội dung và đổi mới phương pháp dạy học. Sau 3 năm triển khai phát triển chương trình đào tạo tiếp cận CDIO, Nhà trường đang tiến hành rà soát xin ý kiến của các bên liên quan về mục tiêu, chuẩn đầu ra các chương trình đào tạo; đổi mới toàn diện phương pháp dạy học, tăng cường dạy học E-learning đối với bài giảng lý thuyết, hoạt động trải nghiệm, thực hành, thiết kế và thực hiện đồ án trên lớp. Trong công tác nghiên cứu khoa học, Nhà trường đẩy mạnh việc thực hiện các nhiệm vụ, đề tài khoa học, công nghệ cấp Bộ, các đề tài góp phần giải quyết các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội - văn hóa của các địa phương và tăng cường các công bố quốc tế. Năm 2020, các công bố quốc tế của Trường tăng 200% so với năm 2019 và vượt mốc 100 bài/năm (là chỉ tiêu Đại hội đại biểu Đảng bộ Trường nhiệm kỳ 2020 - 2025 đặt ra phải hoàn thành từ năm 2022); giành được 1 giải Nhất trong Giải thưởng Sáng tạo Khoa học Công nghệ tỉnh Nghệ An năm 2020 và hiện đang được ứng dụng tại nhiều cơ sở giáo dục trong và ngoài tỉnh; lần đầu tiên Nhà trường đăng ký và đạt được 2 giải pháp phát minh sáng chế. Nhà trường đạt tiêu chuẩn 4 sao theo định hướng nghiên cứu của Hệ thống Đối sánh Chất lượng Giáo dục đại học (UPM); đã kiểm định và được công nhận đạt tiêu chuẩn 10 chương trình đào tạo đại học hệ chính quy, trong đó có 2 chương trình được kiểm định quốc tế. Nhà trường đang phấn đấu đến hết năm 2025 có hơn 50% các chương trình đào tạo của Nhà trường được kiểm định.

Cần phải nhấn mạnh rằng, trong giai đoạn hiện nay, với sự phát triển như vũ bão của công nghệ thông tin, thời kỳ mà một hoạt động, một tin tức dù là trọng đại hay nhỏ nhặt, mỗi người bất kỳ đều có thể trở thành người đưa tin với các hình ảnh, cách viết, cách suy nghĩ hoàn toàn theo lối cá nhân của họ. Báo chí có thể chưa kịp viết, chưa kịp đăng nhưng thông tin về một hoạt động bất kỳ có thể đã lan nhanh trong cộng đồng một cách chóng mặt, nhất là trong giới trí thức, học sinh, sinh viên. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng trong toàn Trường phải tập trung để làm công tác dự báo, phòng ngừa và chuẩn bị sẵn sàng để cán bộ, học sinh, sinh viên "miễn dịch" với những thông tin không chính thống. Vì vậy, việc tổ chức quán triệt, học tập các nghị quyết, chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước được chú trọng và tổ chức với nhiều hình thức phong phú như thi tìm hiểu, các game show trên các diễn đàn, fanpage facebook[2], sân khấu hóa, phát huy vai trò của website, hộp thư điện tử và các trang mạng xã hội của Trường. Các hoạt động giáo dục truyền thống nhân kỷ niệm các ngày lễ lớn được tổ chức trang trọng, ấn tượng, có tác dụng giáo dục mạnh mẽ. Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao được Nhà trường và các khoa, viện, Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên tổ chức thường xuyên, góp phần định hướng lối sống, thẩm mỹ, xây dựng nếp sống văn hóa, hình thành nhân sinh quan cách mạng, nâng cao bản lĩnh chính trị, năng lực phân biệt đúng - sai, khả năng "miễn nhiễm" trước các thông tin xấu độc.

Trong triển khai giảng dạy các học phần về Chủ nghĩa Mác - Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh, Nhà trường luôn cập nhật tinh thần các nghị quyết của Đảng, các chỉ đạo của Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Giáo dục và Đào tạo để điều chỉnh khung chương trình đào tạo; tổ chức cho giảng viên dạy các học phần về Chủ nghĩa Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh tham gia đầy đủ các khóa tập huấn, bồi dưỡng, thường xuyên cập nhật các nội dung, kiên thức, nhận thức mới vào chương trình đào tạo. Từ năm học 2020 - 2021, những nội dung mới của Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết của Đại hội Đảng bộ các cấp được Nhà trường cập nhật giảng dạy cho sinh viên.

Hoạt động kiểm tra, giám sát cũng được Đảng bộ Trường quan tâm đẩy mạnh góp phần làm tốt công tác bảo vệ Đảng, đảm bảo thực hiện nghiêm Điều lệ, Cương lĩnh, các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước trong mọi mặt hoạt động của Nhà trường.

Trong những năm tiếp theo, Trường Đại học Vinh xác định tiếp tục quán triệt và thực hiện thường xuyên, có hiệu quả các nội dung của Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị, Kế hoạch số 14-KH/TW của Ban Bí thư để làm tốt công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, để xây dựng môi trường Nhà trường lành mạnh, ổn định, thực hiện tốt mục tiêu tổng quát và các chỉ tiêu mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Trường đã đề ra, quyết tâm phát triển Trường Đại học Vinh thành Đại học Vinh, là đại học thông minh, sánh ngang tầm giáo dục đại học của khu vực và quốc tế.

 

Ban Tuyên giáo Đảng uỷ[1] Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, NXB Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội, 2021, tập 1, trang 25.

[2] Trường có 5 fanpage facebook chính thức với hơn 110.000 lượt thích và 115.000 lượt theo dõi.