Thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị (khóa XIII) về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (sau đây gọi tắt là Kết luận số 01-KL/TW), Kế hoạch số 54-KH/TU, ngày 24/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An về thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, Kế hoạch số 80-KH/TU, ngày 07/3/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An về xây dựng chuyên đề hàng năm và Hướng dẫn số 71-HD/BTGTU, ngày 22/4/2024 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nghệ An về học tập, quán triệt và tổ chức thực hiện Chuyên đề năm 2024 về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về thực hành dân chủ, tăng cường pháp chế, đảm bảo kỷ cương xã hội, Ban Thường vụ Đảng ủy Trường hướng dẫn thực hiện như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

- Triển khai học tập, quán triệt, tuyên truyền và tổ chức thực hiện Chuyên đề năm 2024 trong đảng viên, viên chức, người lao động và đoàn viên, hội viên toàn Trường nhằm xác định nhiệm vụ, giải pháp trong thực hành dân chủ, tăng cường pháp chế, đảm bảo kỷ cương xã hội ngày càng được lan tỏa.

- Nêu cao tinh thần chủ động, sáng tạo của các tổ chức đảng, đơn vị, đoàn thể trong lãnh đạo, chỉ đạo, vận động, tổ chức thực hành dân chủ, tăng cường pháp chế, đảm bảo kỷ cương xã hội gắn với thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp.

- Phát huy tinh thần tiên phong, gương mẫu của đảng viên, viên chức, người lao động, đoàn viên, hội viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt và người đứng đầu các tổ chức đảng, đơn vị, đoàn thể trong thực hành dân chủ, tăng cường pháp chế, đảm bảo kỷ cương xã hội gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và các quy định nêu gương của Trung ương, Tỉnh ủy Nghệ An và Đảng ủy Trường[1].

- Tiếp tục đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành việc làm tự giác, thường xuyên của các tổ chức đảng, đơn vị, đoàn thể và đảng viên, viên chức, người lao động, đoàn viên, hội viên.

II. NỘI DUNG, THỜI GIAN

1. Nội dung

- Chuyên đề năm 2024 về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về thực hành dân chủ, tăng cường pháp chế, đảm bảo kỷ cương xã hội.

- Chương trình hành động, kế hoạch thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp, nghị quyết đảng bộ, chi bộ có liên quan nội dung thực hành dân chủ, tăng cường pháp chế, đảm bảo kỷ cương xã hội và nhiệm vụ năm 2024.

2. Thời gian

Các các tổ chức đảng, đơn vị, đoàn thể tổ chức tuyên truyền học tập, quán triệt và xây dựng kế hoạch thực hiện Chuyên đề năm 2024 hoàn thành trong tháng 5/2024.

III. BÁO CÁO VIÊN, PHƯƠNG PHÁP TRIỂN KHAI, TÀI LIỆU

1. Báo cáo viên

- Báo cáo viên là các đồng chí bí thư, phó bí thư cấp ủy, trưởng các đơn vị, đoàn thể hoặc có thể mời báo cáo viên cấp trên truyền đạt nội dung Chuyên đề năm 2024.

- Nội dung chương trình hành động, kế hoạch thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp, nghị quyết đảng bộ, chi bộ có liên quan nội dung thực hành dân chủ, tăng cường pháp chế, đảm bảo kỷ cương xã hội và nhiệm vụ chính trị năm 2024 phải là đồng chí bí thư cấp ủy, trưởng các đơn vị, đoàn thể hoặc phân công các đồng chí trong cấp ủy, lãnh đạo đơn vị, đoàn thể báo cáo.

2. Phương pháp triển khai

- Các tổ chức đảng, đơn vị, đoàn thể tổ chức tuyên truyền, học tập, quán triệt Chuyên đề năm 2024 cho đảng viên, viên chức, người lao động, đoàn viên, hội viên theo hình thức phù hợp như: Hội nghị tập trung, hội nghị trực tuyến, sinh hoạt đảng bộ bộ phận, chi bộ thường kỳ, sinh hoạt đoàn, sinh hoạt hội... Khuyến khích các tổ chức đảng, đơn vị, đoàn thể các cấp tổ chức học tập, nghiên cứu trả lời câu hỏi trắc nghiệm bằng hình thức trực tuyến.

- Sau học tập, nghiên cứu, quán triệt, triển khai thực hiện yêu cầu đảng viên, viên chức, người lao động, đoàn viên, hội viên xây dựng kế hoạch cá nhân thực hiện Chuyên đề năm 2024.

3. Tài liệu

- Chuyên đề năm 2024 về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về thực hành dân chủ, tăng cường pháp chế, đảm bảo kỷ cương xã hội do Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An chỉ đạo biên soạn, phát hành.

- Chương trình hành động, kế hoạch thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp, nghị quyết của đảng bộ, chi bộ có nội dung liên quan về thực hành dân chủ, tăng cường pháp chế, đảm bảo kỷ cương xã hội và nhiệm vụ năm 2024.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các tổ chức đảng, đơn vị, đoàn thể

- Bám sát nội dung Chuyên đề năm 2024 và Hướng dẫn này để lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện có hiệu quả tại các đơn vị.

- Đẩy mạnh tuyên truyền nội dung Chuyên đề năm 2024 gắn với các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước của cấp trên và Nhà trường, nhằm lan tỏa sâu rộng trong đảng viên, viên chức, người lao động, đoàn viên, hội viên.

- Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo, phát huy vai trò, trách nhiệm của lãnh đạo các tổ chức đảng, đơn vị, đoàn thể, nhất là tinh thần nêu gương của cán bộ lãnh đạo chủ chốt, người đứng đầu các cấp.

- Vận dụng hiệu quả nội dung Chuyên đề năm 2024 về thực hành dân chủ, tăng cường pháp chế, đảm bảo kỷ cương xã hội vào thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Thực hiện tốt Quy chế dân chủ Trường Đại học Vinh, các quy định về pháp chế, đạo đức công vụ, các chương trình hành động thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp gắn với các đợt phát động và tổng kết phong trào thi đua trong đảng viên, viên chức, người lao động, đoàn viên, hội viên.

- Tổ chức kiểm tra, đôn đốc, đánh giá kết quả thực hiện chuyên đề năm 2024 gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) và nhiệm vụ chính trị của các tổ chức đảng, đơn vị, đoàn thể và có báo cáo kết quả về Ban Thường vụ Đảng ủy Trường (qua Ban Tuyên giáo Đảng ủy Trường) để tổng hợp, theo dõi.

2. Ban Tuyên giáo Đảng ủy Trường

- Chủ trì, phối hợp với các Ban của Đảng ủy Trường và đơn vị có liên quan tham mưu cho Ban Thường vụ Đảng ủy Trường lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền và thực hiện Chuyên đề năm 2024 có hiệu quả, đảm bảo mục đích, yêu cầu.

- Cung cấp tài liệu Chuyên đề năm 2024 do Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An chỉ đạo biên soạn, phát hành đến các tổ chức đảng, đơn vị, đoàn thể.

- Hướng dẫn học tập, quán triệt và tuyên truyền nội dung chuyên đề năm 2024 trên website Trường, subsite của các đơn vị.

- Tham mưu Ban Thường vụ Đảng ủy Trường báo cáo kết quả tổ chức học tập, quán triệt chuyên đề năm 2024 theo quy định cho Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nghệ An (qua phòng Lý luận Chính trị - Lịch sử Đảng) trước ngày 25/6/2024.

3. Bộ phận Truyền thông, Ban Biên tập website Trường

Xây dựng chuyên trang, chuyên mục, tổ chức tuyên truyên, phổ biến thường xuyên trên website Trường, trang zalo của Đảng ủy và Nhà trường kết quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về thực hành dân chủ, tăng cường pháp chế, đảm bảo kỷ cương xã hội.

Trong quá trình triển khai tuyên truyền, phổ biến, quán triệt và thực hiện Chuyên đề năm 2024, có vấn đề phát sinh, vướng mắc đề nghị các tổ chức đảng, đơn vị, đoàn thể thông tin kịp thời cho Ban Thường vụ Đảng ủy Trường (qua Ban Tuyên giáo Đảng ủy Trường) để phối hợp giải đáp, tháo gỡ.[1] Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ; Quy định số 55-QĐ/TW, ngày 19/12/2016 của Bộ Chính trị về một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên; Quy định số 08-QĐi/TW, ngày 25/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về trách hiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương; Quy định 2993-QĐ/TU, ngày 08/7/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp của tỉnh Nghệ An, Chỉ thị số 17-CT/TU, ngày 03/12/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh; Đề án số 07-ĐA/TU, ngày 30/5/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An về nâng cao tính gương mẫu, chống tư tưởng bảo thủ, trông chờ, ỷ lại trong cán bộ, đảng viên; Chỉ thị số 12-CT/TU, ngày 29/6/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An về tăng cường vai trò nêu gương thực hành tiết kiệm chống lãng phí trong cán bộ, đảng viên; Quy định số 04-QĐ/ĐU, ngày 10/5/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ Trường về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là các đồng chí Uỷ viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ Trường, cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp của Trường Đại học Vinh...